« Върни се назад Публикувано на 30.09.2021 / 16:03

ОПОРОЧЕНАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ САЙТА НА ДАРИК РАДИО & ИВАН ПОРТНИХ СПЕЧЕЛИ ПРОТЕЖЕТО ИМ! ЩО Е РЕКЛА „АФЕРА“ ВСЕ Е ВЯРНО!

На 21.07.2021 г. АФЕРА публикува:

САЙТ НА ДАРИК РАДИО – ВАРНА & ИВАН ПОРТНИХ БЕЗОБРАЗНО ОПОРОЧАВА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА 71 МЛН. ЛЕВА! ТАКА ДЕЙСТВАТ „ПЛАТЕНИТЕ МИСИРКИ“ НА ГЕРБ ОБЩИНА – ВАРНА!

https://afera.bg/%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8/

И сега, що е рекла АФЕРА все е вярно!

Тогава АФЕРА написа, че една от медиите на хранилка от Иван Портних е Дарик радио – Варна, респективно и сайта www. dnews.bg. И радиото, и сайта на варненската територия се ръководят от Наталия Господинова.

Зададохме въпроса: Кое му е „културното“, че сайта  dnews.bg  в две поредни публикации на 17.07.2021 г. и 21.07.2021 г. отразява участник в обществена поръчка  на общината?

https://dnews.bg/ulian-dimov-avto-inzenering-holding-grup-predlagame-na-varna-edni-ot-nai-modernite-elektrobusi~98815.html#parent=search

https://dnews.bg/ulian-dimov-avto-inzenering-holding-grup-predlagame-na-varna-edni-ot-nai-modernite-elektrobusi.html#parent=search

Написахме, че съгласно ЗОП е недопустимо  да презентираш фирма участник в обществена поръчка преди да е приключил търга.

Става въпрос за обществена поръчка  за закупуване на  60 електрически автобуса по проект „Екологично чист транспорт на Варна“ по процедура  „Мерки за адресиране на  транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух “ по Оперативна програма „Околна среда“.

Предметът на поръчката е: „Доставка на екологични превозни средства и зарядни станции по 2 обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка нови електрически автобуси – тип „соло“ и станции за зареждане към тях“ и Обособена позиция № 2 „Доставка на нови електрически автобуси – тип „съчленени“, станции за зареждане към тях и два броя бързо зарядни станции“.

Тази поръчка  е на стойност 81 600 000.00 лв. с ДДС и е с евро финансиране.

В  търга   участниците са били 7 фирми (консорциума).

Зададохме и въпроса: Защо точно определена фирма се „презентира“?  Фирмата имала опит с доставката на екологични возила за градския транспорт. Ами останалите 6 фирми в какво имат опит? Може би в продажбата на кайсии и дини…

Нали и те за това участват, защото имат опит в тази сфера на транспорта.

Зададохме още въпроси, които са съществени  и риторични.

Тези две публикации  за фирма „Авто Инженеринг Холдинг Груп“ от кого са финансирани? Средствата от Община Варна ли са? По този начин и „работата“ на кмета Портних ли отразяват?

Също така подчертахме и следното:

Това подсказка, че избраният изпълнител ще бъде точно тази фирма ли е?

И АФЕРА ПОЗНА!

Фирмата избрана за изпълнител  на обществената поръчка по втората обособена позиция  с предмет:   „Доставка на нови електрически автобуси – тип „съчленен“, станции за зареждане към тях и два броя бързо зарядни станции“, в рамките на проект „Екологично чист транспорт за Варна“ финансиран от процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен №BG16M1OP002-5.004 – „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от държавния бюджет на Република България“,

е   „КОНСОРЦИУМ ДЖИ ДИ ЕЙ“.

Консорциум състоящ се от фирмите „Авто Инженеринг Холдинг Груп“  ЕООД (презентирана с две статии  през м. юли  2021 г. от сайта  dnews.bg)  и Сямън Голдън Драган Бус ЛТД със седалище, Китай, гр. Сямън, ПК 361006, ул. Хули №69.  Стойността на поръчката  по тази обособена позиция е 29 200 000.00 лв. без ДДС.

Т.е. през м.юли  2021 г. сайта  dnews.bg в нарушение на ЗОП обяви изпълнителя на поръчката по едната обособена позиция преди да е приключил търга.

На 09.09.2021 г. с Решение № 29 е определен изпълнител на обществена поръчка по обособена позиция 2.

Това са линковете за  Протокола от работата на комисията и Решението за класиране по обособена позиция 2 с изпълнител

„КОНСОРЦИУМ ДЖИ ДИ ЕЙ“ („Авто Инженеринг Холдинг Груп“  ЕООД) .

http://pk.gtvarna.com/uploads/dokumenti%20el.%20awtobusi/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%E2%84%96%208%20-%20%D0%9E%D0%9F%202.pdf

http://pk.gtvarna.com/uploads/dokumenti%20el.%20awtobusi/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2029-09.09.2021%20%D0%B3.PDF

На 21.07.2021 г. в публикуваната статия от АФЕРА, призовахме останалите участници да обжалват поръчката при евентуален избор на тази фирма, която се презентира от сайта www. dnews.bg преди да е приключила обществената поръчка и преди да е направен избора на изпълнител.  Защото останалите фирми са дискриминирани.

Призоваваме на база тези две публикации и предрешения избор на изпълнител, който АФЕРА  предсказа още през м.юли, че  ще  бъде избрана, то да се самосезира  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“,  АОП, КЗК, АДФИ, ДАНС и най-вече да се събуди заспалата прокуратура от дълбокия сън.

На практика сайта на Наталия Господинова, който е на хранилка на Община – Варна, взима кинти, за да отразява платено културни, спортни мероприятия, а не обществени поръчки на Община – Варна.

По своята същност това, което е направено спрямо останалите участници в търга е дискриминация в областта на обществените поръчки и  представлява неравно третиране на кандидати или участници, изразяващо се в необосновано/незаконосъобразно даване на предимство и/или ограничаване/недопускане до участие в обществена поръчка, преференциално третиране на кандидат или участник, неспазване на всички условия по обществената поръчка и др.

Основните правни принципи, универсално установяващи забраната за дискриминация в областта на обществените поръчки, приложими и по реда на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), са нормативно разписани в чл. 2, ал. 1, т. 1, предложение второ, и чл. 2, ал. 2 ЗОП.

АФЕРА ще изнесе пикантни подробности около тази поръчка относно служителя „замесен“ в тази порочна практика за избор на изпълнител.

И още нещо, АФЕРА задава и следните въпроси:

  1. Входирано ли е в община Варна писмо на 24.09.2021 г. от Оперативна програма „Околна среда“ за осъществен контрол за законосъобразност на открита процедура по ЗОП за доставка с предмет: Избор на изпълнител за осъществяване на дейности по оптимизиране експлоатацията на новопридобитите превозни средства по проект BG16M1OP002-5 004-0008 „Екологично чист транспорт за Варна“ с две обособени позиции:
  2. Установено ли е от Оперативна програма „Околна среда“ нарушение съставляващо нередност по смисъла на чл.70, ал.1, т.9 от ЗУСЕСИФ с финансов ефект, а именно:

„Незаконосъобразно отстранен участник подал оферта за обособена позиция 2.

Очаквайте продължение относно нередностите при обявяване на обществени поръчки, избора на изпълнител и тяхната незаконосъобразност с участието на въпросния служител…

Afera.bg

На снимките: Как след публикувания материал на АФЕРА от 21.07.2021 г. се добавя надпис „платена публикация“ от Наталия Господинова, която ръководи сайта на Дарик радио:

«