« Върни се назад Публикувано на 03.12.2021 / 10:23

EТО ГО ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НА СЪДА НА ЕС В ЛЮКСЕМБУРГ, КОЕТО СПИРА РЕШЕНИЕТО СЪС ЗЕЛЕН СЕРТИФИКАТ ДА СЕ ХОДИ НА РАБОТА!

Ето го определението на съда на ЕС в Люксембург, с което СПИРАТ изпълнението на решението на Европейския парламент да допуска на работа САМО СЪС ЗЕЛЕН СЕТРИФИКАТ депутати и служители.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИЯ СЪД

5 ноември 2021 г.

„Обезпечително производство“– Член 157, параграф 2 от Процедурния правилник – Публична служба“

По дело T‑711/21 R,

ID и другите жалбоподатели, чиито имена са включени в приложението (1), представлявани от: P. de Bandt, R. Gherghinaru и L. Panepinto, avocats,

жалбоподатели,

срещу

Европейски парламент,

ответник,

с предмет искане на основание членове 278 и 279 ДФЕС за спиране на изпълнението на решението на Бюрото на Европейския парламент от 27 октомври 2021 г. относно извънредните правила в областта на здравето и сигурността, уреждащи достъпа до сградите на трите места на работа на Европейския парламент,

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИЯ СЪД

постанови настоящото

Определение

1        За пълното описание на фактите по случая се препраща към молбата за допускане на обезпечителна мярка, подадена в секретариата на Общия съд на 4 ноември 2021 г., в която ID и другите жалбоподатели, чиито имена са включени в приложението, искат от председателя на Общия съд да спре изпълнението на решението на Бюрото на Европейския парламент от 27 октомври 2021 г. относно извънредните правила в областта на здравето и сигурността, уреждащи достъпа до сградите на трите места на работа на Европейския парламент.

2        В молбата си за допускане на обезпечителна мярка жалбоподателите по-специално изтъкват, че обжалваното решение им причинява сериозни и непоправими вреди, които в случай на отказ да представят Цифров сертификат на ЕС за COVID, или в случай на невалидност на техния сертификат (по технически или други причини), се изразяват по -конкретно в пълното засягане на активното упражняване на трудовата им дейност и на възможността да оставят децата в ясла или детска градина.

3        Съгласно постоянната съдебна практика член 157, параграф 2 от Процедурния правилник на Общия съд позволява съдията по обезпечителното производство да постанови временна мярка, когато това се налага, за да може съдията да придобие достатъчно данни, които да му позволят да се произнесе по сложно фактическо и правно положение, което е наведено в молбата за постановяване на обезпечителна мярка, с която е сезиран, или когато в интерес на доброто правораздаване е целесъобразно, запазването на предишното положение до постановяването на окончателно определение по обезпечителното производство (вж. в този смисъл определения от 20 юли 1988 г., Комисия/Италия, 194/88 R, EU:C:1988:417, точка 3 ; от 28 юни 1990 г., Комисия/Германия, C-195/90 R, EU:C:1990:271, точка 20 и от 2 април 1993 г., CCE Vittel и CE Pierval/Комисия, T-12/93 R, EU: T:1993:35, точка 33). Освен това определение, което е постановено по член 157, параграф 2 от Процедурния правилник, може във всеки един момент да бъде изменено или отменено, дори и служебно.

4        На този етап от производството, предвид пълното засягане на активното упражняване на трудовата дейност на жалбоподателите, съдържащите се в искането за постановяване на временни мерки твърдения, ако се приемат за доказани, обосновават възстановяване на предишното положение, докато Председателят на Общият съд разгледа подробно доводите на страните.

5        При тези обстоятелства, в интерес на доброто правораздаване е необходимо да се спре изпълнението на обжалваното решение, като условията за достъп на жалбоподателите до помещенията на Европейския парламент се ограничат до представянето на негативен автотест. В случай на положителен резултат този тест следва да бъде последван от извършването на PCR тест. Ако резултатът от последния тест е положителен, Европейският парламент може да откаже достъп на жалбоподателите до помещенията на парламента.

6        Съгласно член 158, параграф 5 от Процедурния правилник Общият съд не следва да се произнася по съдебните разноски.

По изложените съображения,

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИЯ СЪД

определи:

1)      Спира изпълнението на решението на Бюрото на Европейския парламент от 27 октомври 2021 г. относно извънредните правила в областта на здравето и сигурността, уреждащи достъпа до сградите на трите места на работа на Европейския парламент, до датата на постановяване на окончателно определение по обезпечителното производство.

2)      ID и другите жалбоподатели, чиито имена са включени в приложението, могат да получат достъп до помещенията на Европейския парламент срещу представянето на негативен автотест. В случай на положителен резултат този тест следва да бъде последван от извършването на PCR тест. Ако резултатът от последния тест е положителен, Европейският парламент може да откаже достъп на жалбоподателите до своите помещения.

3)      Не се произнася по съдебните разноски.

Съставено в Люксембург на 5 ноември 2021 г.

Секретар

Председател

  1. Coulon
  2. van der Woude

*      език на производството : френски.

Списъкът на другите жалбоподатели е приложен само към връчения на страните вариант.

….

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

5 novembre 2021 (*)

« Référé – Article 157, paragraphe 2, du règlement de procédure – Fonction publique »

Dans l’affaire T‑711/21 R,

ID, et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe (1), représentés par Mes P. de Bandt, R. Gherghinaru et L. Panepinto, avocats,

parties requérantes,

contre

Parlement européen,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à exécution de la décision du Bureau du Parlement européen, du 27 octobre 2021, sur des règles exceptionnelles en matière de santé et de sécurité régissant l’accès aux bâtiments du Parlement européen sur ses trois lieux de travail,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Il est renvoyé, pour une description détaillée des faits de l’espèce, à la demande en référé, déposée au greffe du Tribunal le 4 novembre 2021, dans laquelle ID et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe concluent à ce qu’il plaise au président du Tribunal de suspendre la décision du Bureau du Parlement européen, du 27 octobre 2021, sur des règles exceptionnelles en matière de santé et de sécurité régissant l’accès aux bâtiments du Parlement européen sur ses trois lieux de travail.

2        Dans leur demande en référé, les requérants font notamment valoir que la décision attaquée entraînerait pour eux un préjudice grave et irréparable consistant, en particulier, en cas de refus de présenter le certificat COVID numérique de l’UE ou au cas où leur certificat ne s’avère pas valide (pour des raisons techniques ou autres), en une atteinte à l’exercice plein et actif de leurs activités et à la possibilité de déposer leurs enfants à la crèche.

3        Selon une jurisprudence constante, l’article 157, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal permet au juge des référés d’adopter une mesure provisoire lorsqu’un tel acte s’avère nécessaire afin que le juge puisse obtenir des informations suffisantes pour être en mesure de trancher une situation de fait et de droit complexe, soulevée par la demande en référé dont il est saisi, ou lorsqu’il apparaît indiqué, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, que le statu quo soit maintenu jusqu’à l’adoption d’une ordonnance mettant fin à la procédure de référé (voir, en ce sens, ordonnances du 20 juillet 1988, Commission/Italie, 194/88 R, EU:C:1988:417, point 3 ; du 28 juin 1990, Commission/Allemagne, C-195/90 R, EU:C:1990:271, point 20, et du 2 avril 1993, CCE Vittel et CE Pierval/Commission, T-12/93 R, EU:T:1993:35, point 33). Par ailleurs, une ordonnance prise en application de l’article 157, paragraphe 2, du règlement de procédure peut à tout moment être modifiée ou rapportée, même d’office.

4        Au présent stade de la procédure, compte tenu de l’atteinte à l’exercice plein et actif des activités des requérants, les allégations contenues dans la demande en référé, à les supposer établies, justifient que soit adapté le statu quo jusqu’à ce que le président du Tribunal examine plus en détail les arguments des parties.

5        Dans ces circonstances, il apparaît nécessaire, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de surseoir à l’exécution de la décision attaquée en limitant les conditions d’accès des requérants aux locaux du Parlement européen à l’exigence d’un autotest négatif. En cas de résultat positif, ce test doit être suivi d’un test PCR. En cas de résultat positif de ce dernier test, le Parlement européen pourra refuser l’accès des requérants à ses locaux.

6        En vertu de l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, il convient de réserver les dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Il est sursis à l’exécution de la décision du Bureau du Parlement européen, du 27 octobre 2021, sur des règles exceptionnelles en matière de santé et de sécurité régissant l’accès aux bâtiments du Parlement européen sur ses trois lieux de travail jusqu’à la date de l’ordonnance mettant fin à la présente procédure de référé.

2)      ID et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe peuvent accéder aux locaux du Parlement européen sur la base d’un autotest négatif. En cas de résultat positif, ce test doit être suivi d’un test PCR. En cas de résultat positif de ce dernier test, le Parlement européen pourra refuser l’accès des requérants à ses locaux.

3)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 5 novembre 2021.

Le greffier

Le président

  1. Coulon

Afera.bg

«