« Върни се назад Публикувано на 26.10.2017 / 20:57

ЩО ЗА „ПРАВЕН СВЯТ“ СТЕ КАТО ПЛЮЕТЕ НА ФАКТИТЕ?! ДОКЛАДЪТ ЗА РАЗПРАВА СЪС СЪДИИТЕ НЕ Е „МНИМ“, А НА „АФЕРА“ МОЖЕ ДА И ГЪЛТАТЕ ПРАХА, НЕУВАЖАЕМИ ДОПИСНИЦИ „ПРАВИСТИ“!

НАП СЪДИИНа 16.10.2017 първа  и единствена АФЕРА публикува:

СКАНДАЛЕН ДОКЛАД! ШЕФ В НАП ПРЕДЛАГА ДА ПОГНАТ СЪДИИ И АДВОКАТИ! СЪДЪТ УРОНВАЛ ПРЕСТИЖА НА НАП, КАТО ОТМЕНЯЛ НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИТЕ ИМ АКТОВЕ

НАП СЪДИИПубликацията бе от адвокат, с приложоено факсимиле на скандалния доклад, в който се иска „селектиране“ на съдии за проверки, съдии, които отменят незаконосъобразни актове на НАП.

Десет дни по-късно сайта „Правен свят“, който се пъчи с нов собственик – „топ“ юрист, излезе с дописка, с която прави нескопосан опит да неглижира и иронизира информацията, изнесена от сайта АФЕРА, както и тънко да се присмее на Съюза на съдиите в България, че написал остро писмо до шефа на НАП по повод скандалния доклад.

В дописката името на сайта АФЕРА не се назовава, но затова пък се разпознаваме, тъй като първа АФЕРА оповести скандалния доклад. Що се отнася до това, че „новият“ „Правен свят“ ни обозночава като „сайтове, известни с бомбастичните си заглавия“, ще отбележим скромно, че въпросния „Правен свят“ може само да гълта праха на АФЕРА особено, след като и на бездомните кучета е ясно чии щения вече обслужва.

За сведение на „топ“ правистите от „Правен свят“ скандалния доклад, публикуван от АФЕРА, изобщо не е „МНИМ“ и внушението, че съдиите пишели писмо до шефа на НАП, позовавайки се единствено на съмнителни публикации, е чиста лъжа!

Защото!:

Още на 18 септември 2017 година на сайта на Бургарския административен съд е качена следната информация:

http://www.admcourt-bs.org/CMS_ADM/inner.php?cat=-1&sub=197

СЪДИИТЕ ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС НЕ САБОТИРАТ ДЕЙСТВИЯТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ, А ПРИЛАГАТ ЗАКОНА

На Общо събрание на съдиите от Административен съд – Бургас беше разгледан сигнал на Валери Симеонов, заместник министър- председател по икономическата и демографска политика и доклад на Пенка Жекова – директор на дирекция „Контрол“ при ТД на НАП гр.Бургас относно искането на вицепремиера Инспектората на Висшия съден съвет да направи проверка за почтеността на и.ф. председател на Административен съд – Бургас Панайот Генков и да се установи, дали е оказвал пряк или косвен натиск върху съдии за отмяната на заповедите на директора на дирекция „Контрол“ при ТД на НАП за допускане на предварително изпълнение на актовете за налагане на принудителна административна  мярка „ запечатване на обект “, като по този начин е саботирал действията на органите на изпълнителната власт срещу нарушителите на нормативните актове на Република България.

В доклада на директора на Дирекция „Контрол“ в ТД на НАП гр. Бургас се съдържат твърдения, че предварителната мярка „запечатване на обект“ е отменяна във всички случаи на обжалване и то неправилно, въпреки че е било установено явно нарушение на данъчните закони от страна на задължените лица, а именно:

-поради липса на задължено лице – т. е. търговският обект работи в сивия сектор; обектът е на сдружение с нестопанска цел, което няма Булстат; задълженото лице не подава декларации, няма трудови договори; в обекта има касов апарат, регистриран на ЕТ, който е заличен от търговския регистър; отчетността в търговския обект се води на тетрадка; задължените лица са „рецидивисти“ с 15-20 акта за установени административни нарушения /АУАН/ и влезли в сила наказателни постановления в рамките на година. Твърди се, че са отменяни заповеди за налагане на принудителната мярка “запечатване на обект“ на лица с огромни задължения към фиска, за които има образувани изпълнителни дела и са предприети действия по изземване на парични средства от касите. Тези твърдения според директора на дирекция „Контрол“ при ТД на НАП гр.Бургас са били надлежно подкрепени с писмени доказателства от страна на наказващия орган, както и с обосновани писмени становища за това, дали са основателни жалбите на търговците, с които съдът не се е съобразил.

Резултатите от извършената проверка от заместник- председателя на съда на всички коментирани дела и изразените становища от съдиите показват следното:

Съдия Панайот Генков, и.ф председател на Административен съд–Бургас не е оказвал какъвто и да е пряк или косвен натиск или влияние върху съдиите при решаването на делата и не е саботирал действията на органите на изпълнителната власт срещу нарушителите на нормативните актове на Република България.

Съдиите са отменили актовете на приходната администрация в 101 от случаите и са ги потвърдили в 9 случая. От делата с отменени актове директорът на дирекция „Контрол“ на ТД на НАП  гр. Бургас е обжалвал пред Върховния административен съд само 60 определения на съдиите, а в останалите 41 случая определенията на съдиите не са обжалвани и са влезли в сила, което означава,че в повече от 45 % от случаите наказващият орган се е съгласил с отменителните определения на съда и ги е счел за законосъобразни. От обжалваните пред ВАС дела до настоящия момент по-голямата част – 27 определения на АдмС – Бургас са потвърдени и малка част- 22 са отменени, като по останалите дела ВАС все още не се е произнесъл.

По нито едно от посочените в доклада на директора на дирекция „Контрол“ в ТД на НАП гр. Бургас не е изразено обосновано писмено становище за това, дали са основателни жалбите на търговците срещу предварителното запечатване на обекти. Цитираните в доклада “…примери за задължени лица “рецидивисти“ с по 15-20 АУАН и влезли в сила НП в рамките на една година“ не съществуват в нито едно от проверените дела. Няма и данни за налагане на ПАМ / принудителна административна мярка/ спрямо лица с огромни задължения, срещу които са предприети посочените законни действия. В мотивите към заповедите за запечатването на обектите в много малка част от делата съществуват твърдения за наличие на публични задължения, но по нито едно от делата не са представени доказателства за действителния размер на непогасените задължения. В заповедите на ТД на НАП по нито едно от проверените дела няма данни, че обектът е на сдружение с нестопанска цел, което няма Булстат, не подава декларации, няма трудови договори; че в обекта има касов апарат, регистриран на ЕТ, който е заличен от търговския регистър; че става дума за обект, в който отчетността се води на тетрадка. По почти всички дела са представени само заповедите за прилагане на ПАМ и протоколите от извършените проверки, много от които са нечетливо написани на ръка, като само по някои от тях са приложени и доказателства /фискален бон, дневен отчет, опис на парични средства/. Има дела, по които са представени и съставени АУАН, но в по-голямата част от делата липсва съставен АУАН.

Актовете на съда не са били окончателни и законът е позволявал на приходната администрация да затвори проверяваните обекти до потвърждаване или отмяната им от ВАС , което не е било сторено.

Мотивите на постановените съдебни актове не са шаблонни, както се твърди в доклада, за разлика от тези в заповедите за налагане на ПАМ и преобладаващата част от определенията на Административен съд –Бургас са потвърдени от Върховния административен съд.

Твърденията на директора на дирекция „Контрол“ в ТД на НАП гр. Бургас, че съдиите от АдмС – Бургас са отменяли предварителната мярка при явно нарушение на данъчни закони от задължените лица са голословни, неподкрепени с доказателства и неотговарящи на обективната истина.

         Резултатите от вътрешната проверка са обобщени в доклад, който ще бъде изпратен на Инспектората на ВСС. По решение на Общото събрание на съдиите за изводите в доклада ще бъдат уведомени Министърът на финансите и Изпълнителният директор на НАП, с предложение да извършат проверка, има ли опит от страна на държавен служител -отговорно длъжностно лице от ТД на НАП гр.Бургас да окаже натиск върху работата на съда, както и по какви съображения не са обжалвани пред ВАС една голяма част от делата на АдмС – Бургас, по които са отменени заповедите на ТД на НАП гр.Бургас, а друга са обжалвани, както и защо по преписките не са били представени доказателства за твърдяните в сигнала смущаващи факти, ако такива са съществували.

На посочените адресати ще бъдат предоставени и писмените становища на съдиите –докладчици по визираните в сигнала дела, в които магистратите категорично отричат да им е оказван какъвто и да е натиск в работата от страна на председателя на съда и осъждат опитите на изпълнителната власт за посегателство върху независимостта на съдебната власт.

Айде сега, „прависти“ от „Правен свят“, пак прочетете началото на информацията от страницата на Бургаски административен съд:

„…и доклад на Пенка Жекова – директор на дирекция „Контрол“ при ТД на НАП гр.Бургас относно искането на вицепремиера Инспектората на Висшия съден съвет да направи проверка…“

Та, „мнима“ ли е въпросната данъчна „Пенка“ или вашия „професионализъм“ е мним, за да изпълните задачката да облечете в райски дрехи НАП за сметка на някои „лоши“ съдии?!

И КОЙ ви накара да лъжете!

Afera.bg

Ето и публикацията в „Правен свят“:

http://legalworld.bg/66435.ssb-tyrsi-smetka-ot-direktora-na-nap.html

Заради мним доклад

ССБ търси сметка от директора на НАП

Съдии притеснени – дали са обект на данъчни ревизии и проверки

Мним доклад, призоваващ за данъчни ревизии и проверки на бургаски съдии, за който се твърди, че е изготвен от началника на Националната агенция по приходите (НАП) в Бургас Пенка Жекова, стана повод за писмо от името на Управителния съвет на Съюза на съдиите в България (ССБ) до директора на данъчната администрация Галя Димитрова.

Преди десет дни в сайтове, известни с бомбастичните си заглавия, се появиха публикации, придружени със снимков материал на страници от мним доклад. Твърденията бяха, че той е изготвен след серия от решения на бургаски съдии, с които се отменят актове на данъчната администрация. За автор на мнимия документ е посочен ръководителят на НАП-Бургас, който призовава за ответни действия от страна на данъчните. Посочва се, че следва да се извърши „селекция“ на магистрати от Бургаския административен съд и членове на техните семейства, които да бъдат подложени на данъчни ревизии и проверки. Същите действия трябвало да се предприемат и спрямо адвокати, които се явяват по дела срещу НАП, твърдяха публикациите. Съществуването на въпросния доклад, поне до момента, не е потвърдено.

По този повод, от името на УС на ССБ неговият председател – съдия Атанас Атанасов, търси сметка от директора на НАП Галя Димитрова и иска отговор на следните въпроси:

Има ли такъв доклад в действителност?

Предприети ли са предложените в него действия по отношение на съдии, техните семейства и адвокати, ако да – на какво законово основание?

Ако изпълнителният директор на НАП е счел, че не са налице основания за предприемане на предложените мерки, какво е предприето спрямо предложилото ги лице?

В писмото на Атанасов до Димитрова се признава, че магистратската организация не разполага с информация дали твърдяното в публикациите е вярно, нито че автентичността на мнимия доклад може да се потвърди. Въпреки това, организацията намира за пореден път повод да постави българските съдии в нелицеприятната позиция на жертва на други държавни институции.

„Искаме да подчертаем, че дълбоко вярваме в правото на всяка една страна да не е доволна от постановен съдебен акт и да се възползва от правото си да го оспори пред по-горна инстанция, както и да обсъжда възможните правни аргументи със своите ръководители.

Също така, обаче, винаги сме застъпвали и поддържаме общоутвърденото схващане, че в правовите държави с демократично управление на съдилищата е отредена последната дума по тълкуването и приложението на закона. Този и принципът за съдебната независимост са едни от основните гаранции за това върховенството на правото да не бъде подкопано от политическия натиск. Многократно сме отстоявали, че извънзаконовото критикуване на съда и по-специално – нерегламентираните в закона атаки към тази институция, представляват посегателство върху неговата независимост. По този начин се руши и общественото доверие в съда.

В изнесения в медиите доклад не намерихме законовите основания за предложеното в него „селектиране“ на съдии и техните семейства.

Също така не знаем от кой нормативен акт е понятието „селектиране“, при какъв фактически състав следва да се приложи и какви биха били правните последици за съдиите и техните семейства. На пръв поглед изглежда, че „селекцията“ е обусловена единствено от недоволството на администрацията, породено от конкретен изход на делата, по които е била страна.

Също така необяснимо е и „селектирането“ на адвокати, които, излишно е да се припомня, са ангажирани с реализирането на конституционно гарантираното на гражданите право на защита. ССБ не разполага с общодостъпна информация дали този доклад е автентичен“, признават от съсловната организация.

За първи път в своята практика ССБ се сезира по информации в сайтове, които трудно могат да потвърдят достоверността на изнесеното в една или друга тяхна публикация.

Същевременно, само в рамките на последните две седмици, това е вторият случай, в които български съдии излизат с писмени изявления и търсят отговорност за твърдения, които се базират на слухове и съмнения. Предишният случай бе свързан със съмненията на съдията от Апелативен съд-София Милен Василев, че мотивът заради, който е преместен в друг съдебен състав и са му отнети делата, е свързан със „силен корупционен мирис“ около административния ръководител на съда Даниела Дончева. До момента, обаче, Василев така и не е представил доказателства за твърдяното.

«