« Върни се назад Публикувано на 29.10.2014 / 19:45

СЪДЪТ ОТСЕЧЕ: ЦВЕТАНОВ ДА Е С КРИМИНАЛНА РЕГИСТРАЦИЯ, ЩЕ МУ СНЕМАТ ОТПЕЧАТЪЦИ!

ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВРЕШЕНИЕ

№ 12731
София, 27.10.2014

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България – Пето отделение, в съдебно заседание на петнадесети октомври две хиляди и четиринадесета година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНДРЕЙ ИКОНОМОВ
ЧЛЕНОВЕ: ДОНКА ЧАКЪРОВА
ИЛИАНА СЛАВОВСКА
при секретар Николина Аврамова и с участието
на прокурора Нели Христозова изслуша докладваното
от председателя АНДРЕЙ ИКОНОМОВ

по адм. дело № 1959/2014.

Производството по делото е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Образувано е по касационни жалби на Цветан Генчев Цветанов от гр. София, чрез процесуалния му представител и на полицейски инспектор Николай Петров Кръчмаров в Група „Териториална полиция” към Сектор „Организация и контрол на териториалната полиция”, Отдел Охранителна полиция” при Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР), подадена чрез процесуалния му представител, против Решение № 7050/15.11.2013 г., постановено по а.д. № 7620/2013 г. по описа на Административен съд София-град (АССГ). Жалбата на Цветанов е само против мотивите на същото решение.
С обжалваното решение, състав на АССГ е отменил по жалба на Цветан Генчев Цветанов, подадена чрез процесуалния му представител, Разпореждане рег. № Я 36903/08.07.2013 г., издадено от пол. инспектор Кръчмаров. С отмененото разпореждане, издадено на основание чл. 55 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР, отм.), в изпълнение на функциите по опазване на обществения ред и съдействие на органите на досъдебното производство, е разпоредено на Цветанов да не възпрепятства действията на главен разследващ полицай Николай Станчев, при осъществяване на полицейско правомощие, регламентирано в чл. 59 от ЗМВР. Действията са в изпълнение на разпореденото с Писмо на Софийска градска прокуратура (СГП) № 2-7/01.07.2013 г. на прокурор В. Андреев от същата прокуратура.
За да се произнесе по подадените касационни жалби, Върховният административен съд, състав на пето отделение (ВАС), възприе установеното от фактическа страна от състава на АССГ. Оспорените фактически елементи с касационната жалба на инсп. Кръчмаров, не се възприемат от ВАС и ще бъдат разгледани по-долу.
При правилно установената фактическа обстановка, ВАС прави следните правни изводи:
Касационната жалба на Цветанов е подадена в срок, но е процесуално недопустима по следните съображения:
Видно от съдържанието на Жалба с вх. № 19803/18.07.2013 г. на АССГ (л. 7), подадена от касатора, същата е насочена единствено против Разпореждане рег. № Я 36903/08.07.2013 г. (л. 4), отменено с обжалваното съдебно решение. Искането на Цветанов към съда, видно от стр. 6, абз. 2 от жалбата му (л. 12) е да бъде „…отменено изцяло, като незаконосъобразно, обжалваното разпореждане, издадено на 08.07.2013 г. от …”. Така формулираното искане до съда е удовлетворено изцяло с диспозитива на решението на АССГ. Т.е. за обжалването на последното, за Цветанов липсва правен интерес – задължителна процесуална предпоставка съгласно нормата на чл. 228 във вр. с чл. 159, т. 4 от АПК. При липса на такъв, съгласно посоченото в чл. 159, т. 4 АПК, жалбата следва да се остави без разглеждане, а образуваното съдебно производство – да се прекрати.
Ирелевантни за правилността на обжалваното съдебно решение са разсъжденията и доводите, изложени в касационната жалба относно „неправилността” на обжалваните негови мотиви. С диспозитива на съдебния акт обжалвания административен акт е отменен, поради което интересите на касатора са изцяло защитени. Изводите, довели съда до постановяването на този съдебен акт, не подлежат на инстанционен контрол, поради липса на посочения пряк и непосредствен правен интерес за касатора от отмяната на решението. Аналогия с чл. 318, ал. 3 от Наказателно процесуалния кодекс в случая е недопустима, предвид наличието на нормативното изискване за пряк и непосредствен правен интерес от отмяна на обжалвания акт.
Касационната жалба на Кръчмаров е неоснователна. В същата се твърдят основания за отмяна на обжалваното решение поради неговата неправилност като издадено в нарушение на материалния закон и необоснованост.
Доводът за необоснованост се поддържа с оглед твърдението, че неописаното в обжалвания административен акт поведение на Цветанов, възпрепятстващо действията на главен разследващ полицай Николай Станчев при осъществяването на полицейската регистрация, се извлича от приложеното към делото писмо на прокурор от СГП и от характера на изложените доводи против законосъобразността на акта. Той е неоснователен. Писмо № 2-7/13 г. от 17.06.2013 г. на прокурор В. Андреев от СГП (л. 37) е уведомително такова, с което директорът на СДВР е известен за повдигнатото против Цветанов обвинение за престъпление от общ характер и необходимостта от изпълнение на чл. 59, ал. 1 от ЗМВР (отм.). Само по себе си този факт не води и не може да доведе до извод за действия, възпрепятстващи извършването на законово разпоредената регистрация. Обстоятелството, че в жалбата на Цветанов и пледоарията на процесуалния представител на същия в хода по съществото на спора се изтъкват доводи за незаконосъобразност на самата Наредба № Із-701/2011 г. е процесуално право на жалбоподателя да защитава интересите си по начин, какъвто намери за необходимо. В заключение следва да се каже, че изводът на АССГ за липса на описани конкретни действия от страна на Цветанов, които могат да се възприемат като „възпрепятстващи действията на разследващия полицай” се явява обоснован и съответен на представените по делото доказателства.
Неоснователен е и доводът за постановяване на решението в противоречие с материалния закон. Каква е „практиката по извършване на полицейската регистрация с оглед времето след повдигане на обвинение за престъпление от общ характер“ е въпрос, който не е свързан с предмета на доказване по делото. Посоченото „забавяне” най-вероятно се дължи на организацията на работа на съответните органи. Във всички случаи обаче липсват доказателства, че то е следствие препятстващи действия от страна на Цветанов, поради което изводът за липса на мотиви относно фактическите основания за издаването на акта, направен в обжалваното решение, е обоснован и законосъобразен.
При служебната проверка на решението по реда на чл. 218, ал. 2 от АПК, ВАС констатира, че то е валидно, допустимо и постановено в съответствие с материалния закон.
По изложените съображения и на основание чл. 228, във вр. с чл. 159, т. 4 и чл. 221, ал. 2 от АПК, ВАС, състав на Пето отделение
РЕШИ:
ОСТАВЯ в сила Решение № 7050/15.11.2013 г., постановено по а.д. № 7620/2013 г. по описа на Административен съд София-град.
ОСТАВЯ без разглеждане, поради липса на правен интерес, касационната жалба на Цветан Генчев Цветанов от гр. София, против мотивите на Решение № 7050/15.11.2013 г., постановено по а.д. № 7620/2013 г. по описа на Административен съд София-град.
Решението е окончателно в частта си, с която обжалваното решение на Административен съд София-град е оставено в сила, а в частта му с характер на определение, то може да се обжалва с частна жалба пред 5-членен състав на Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението на страните.

Вярно с оригинала, ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Андрей Икономов
секретар: ЧЛЕНОВЕ: /п/ Донка Чакърова
/п/ Илиана Славовска
А.И.

afera.bg

«