« Върни се назад Публикувано на 03.02.2021 / 20:37

СПЕЦ.ПРОКУРАТУРАТА ИЗПРА ДАЛАВЕРА ЗА 900 МЛН.ЛВ. НА АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“, ЖОРО ЗЛАТНИЯ И ГОРАНОВ. OLAF ОБАЧЕ ЗАПОЧНА РАЗСЛЕДВАНЕ

Как БАЦЕ, ГЕШЕВ, СПЕЦ. ПРОКУРАТУРАТА и КП КОНПИ изпраха ГОРАНОВ, АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“, ЖОРО ЗЛАТНИЯ и компания за ДЕЛАВЕРА от 900 милиона лева. ОЛАФ започна разследване. ДОКУМЕНТИ и ФАКСИМИЛЕТА.

Историята от края към началото

Извадки от официалната  кореспонденцията с ОЛАФ:

„OLAF потвърждава получаването на Вашето съобщение и понастоящем разглежда въпроса, за да реши дали следва да бъде започнато разследване. В случай на необходимост OLAF ще се свърже с Вас, като използва защитената електронна поща. Моля, имайте предвид, че от съображения за сигурност паролата на защитената електронна поща не може да бъде променяна.

С уважение“

„Уважаеми господине, Благодаря за Вашето последно съобщение. Моля имайте предвид, че тази пощенска кутия е свързана със случай OC/2020/0……. С уважение, OLAF, отдел 01 – „Подбор и контрол на разследванията.

Благодаря ви много за информацията, предоставена до момента. OLAF разглежда сериозно въпроса и след като разгледа вашите твърдения, неговият генерален директор реши да продължи и да започне разследване. Това разследване в момента продължава, но би било много полезно, ако можете да предоставите на OLAF конкретни случаи на компании, вносители, износители на трети държави, митнически брокери и митнически служби, замесени в измамата, която описвате в писмата си. Ако притежавате такава информация, моля, споделете я с OLAF чрез този защитен канал.“

ИСТОРИЯТА е следната :

С писмо, Изх. № 93-28-112/07.03.2019 г. по описа на Министерството на финансите, г-жа Маринела Петрова, на длъжност заместник министър, уведомява Директора на Агенция „Митници”, че е получено писмо BUDG/B3/GR1395033/01.03.2019 г.  от Европейската комисия, което е писмен мандат за провеждане на проверка на традиционните собствени ресурси, събирани и администрирани от митническата администрация на Република България.

Проверката на традиционните собствени ресурси (мита) ще бъде проведена в периода от 14÷18.10.2019 г., като ще включва одит на стратегията за контрол на митническата дейност на внасяни от Китайската Народна  Република стоки (текстилни изделия и обувки), попадащи в обхвата на глави 61, 62, 63 и 64 на Комбинираната номенклатура (КН) на Европейския съюз. Към писмо BUDG/B3/GR1395033/01.03.2019 г. е приложен въпросник за предварителна проверка, в който са включени редица въпроси, относно прилаганата стратегия на Република България в областта на митническата стойност на стоките, която представлява основата за облагане на стоки с мита.

Генерална дирекция „Бюджет” на Европейската комисия посочва, че чрез този въпросник упълномощените представители имат за цел да съберат основна информация за специфичната ситуация в държавите-членки, като такъв въпросник ще бъде изпратен на централните администрации на всички онези държави-членки, които подлежат на такъв одит. В допълнение на това е определено, че ще бъде извършен одит на записите по сметка „Б” и корекции на сметка „А”, където действително се отчита размерът на традиционните собствени ресурси в бюджета на ЕС.

Общата цел на одита на стратегията за контрол в областта на митническата стойност, е да се провери дали въведените системи и процедури, относно митническата стойност са в съответствие със законодателството на ЕС и дали са предприети необходимите мерки за осигуряване на адекватна защита на финансовите интереси на ЕС.

Независимо, че кореспонденцията посочва, че предстоящият одит не е по подадени сигнали, относно бездействието на митническата администрация на Република България, относно защитата на финансовите интереси на Европейския съюз са налице няколко фактора, които имат особено значение, а именно: коя е причината за извършването на този одит, какви ще бъдат резултатите от него и какви финансови санкции ще понесе Република България.

Този одит е породен от няколко предхождащи фактора:

Въведената нерегламентирана (незаконосъобразна) практика за приемане и определяне на митническа стойност както и събиране на мита и други държавни вземания за стоки внесени от Китайската Народна Република, облагодетелстваща определен кръг икономически оператори и респективно определен кръг лица, заемащи висши публични държавни длъжности в Агенция „Митници”;

Липса на стратегия за контрол от страна на Агенция „Митници”, включително нерегламентирани(незаконосъобразни) действия по определяне на цени;

Занижен или формален контрол върху вноса на стоки от Китайската Народна Република, водещ до ощетяване на бюджета на ЕС и републиканския бюджет на Република България и облагодетелстване на определен кръг от фирми.

Република България няколкократно е сезирана за проблема, но действия от ръководството на Агенция „Митници” не са предприемани. Нещо повече – насърчавани са незаконосъобразни действия от страна на служители на администрацията, включително са налагани репресивни форми на въздействие, респективно са въвеждани и съответните протекции над определените служители.

В края на 2018 г. г-н ANDREAS SCHWARZ, изпълняващ длъжността директор на Дирекция „Приходи и многогодишна финансова рамка”, към Генерална дирекция „Бюджет” на Европейската комисия изпраща писмо № BUBG B 03CG (bubg.dga2.b.3(2018)7401157) от 19.12.2018 г. до г-н Димитър Цончев постоянен представител на Република България към Европейския съюз.

В писмото директор на Дирекция „Приходи и многогодишна финансова рамка” посочва следното:

Европейската комисия и Европейската служба за борба с измамите (OLAF) редовно предоставят на държавите членки анализи, препоръки и инструменти за справяне с измамите при вноса. Република България е получавала многократно информация за нередности и рискови фактори при внос на текстилни изделия и обувки от Китайската Народна Република.

Съвместно през 2014 г. е извършена оперативна фаза на операция SNAKE. При тази операция са прилагани т. нар. „рискови прагови цени”. Европейската комисия е изискала от държавите членки да продължат да прилагат тези прагови стойности.

Сигнал № 2015/013 и искане за взаимопомощ за борба с измамите е получен през юни 2015 г.

Генерална Дирекция „Бюджет” счита, че Република България най-късно на датата, на която е получила съобщението за взаимопомощ (2015/013) е разполагала с необходимата информация за да определи правилната стойност на вноса на текстил и обувки от Китайската Народна Република.(Генерална Дирекция „Бюджет” е констатирала, че след като Република България е разполагала с цялата необходима информация умишлено не е предприела мерки за защита на финансовите интереси на Европейския Съюз).

Генерална дирекция „Бюджет” счита, че Република България още през 2015 г. е уведомена, че сумите за събраните мита може да са били неправилни, и че трябва да се преразгледат и съответно да се определят и платят нови (правилни) суми. (Преразглеждането и определянето на нов размер на традиционните собствени ресурси не е направено).

В началото на 2019 г. г-н Димитър Цанчев с открита Грама, Изх. № Пв 3.18-1/02.01.2019 г., уведомява г-жа Маринела Петрова – заместник министър в Министерството на финансите, г-н Георги Костов – директор на Агенция „Митници”, МВнР, Администрация на Министерски съвет, дирекция „Координация по въпросите на ЕС” за констатациите на Генерална дирекция ”Бюджет”.

След уведомлението директорът на Агенция „Митници”, съвместно с министъра на финансите в края на януари 2019 г. (23.01.2019 г.) освобождават заместник директора на агенцията. По официална информация заместник директора напуска по лични причини.

На 25 и 26.04.2019 г. в Брюксел се провежда среща на Митническата експертна група „Стойност”, на която участва и наш представител. След провеждането на срещата, същия изготвя доклад, в който посочва, че Генерална дирекция „Бюджет” и OLAF са установили, че митническите стойности за текстилни изделия и обувки, внасяни от Китайската Народна Република са силно занижени и че Генерална дирекция „Бюджет” е започнала процедури за досъбиране на традиционните собствени ресурси.

Процедурата за досъбирани на традиционните собствени ресурси включва извършване на одит, определяне размера на митата, които трябва да бъдат платени, ведно с лихвите за забава, считано от 01.05.2016 г. и заплащането им от страна на държавите членки. Плащането не зависи от установяването от страна на митническата администрация и плащането от страна на икономическите оператори, т.е. независимо, че ръководството но Агенция „Митници” не е предприело мерки, Република България ще плати размера на несъбраните мита, възлизащ на милион евро. Механизмът за определяне на коректността на митническата стойност прилаган от Генерална дирекция „Бюджет” и OLAF се основава на два основни показателя:

т. нар. „справедливи цени” (fair price), които представляват средно претеглена единична вносна цена за единица тегло, изчислена за територията на ЕС, т.е цена за кг. В ЕС;

т. нар. „рискови прагови стойности” (risk threshold value), които представляват 50% от fair price.

Одит на традиционните собствени ресурси е извършен в редица държави членки, като за всяка проверка са прилагани еднакви методики и техники при извършване на проверката. Например в Доклад № 18-10-1 от извършения одит в Португалия, инспекторите от Европейската комисия са направили съпоставка на приетите от португалските митнически власти цени и определените fair price. Докладът е показал незадоволително изпълнение на защитата на традиционните собствени ресурси, като е посочено, че държавата ще понесе за своя сметка тези загуби.

Използван е този пример, тъй като при този одит са засегнати факти и обстоятелства, които са относими към прилаганите от митническата администрация на Република България мерки, а именно:

операция SNAKE и изискването за недопускане на цени, въз основа на които да се определя митническа стойност (основа за облагане с мита), под определените risk threshold value;

съобщението за взаимопомощ (2015/013) и изискването да се прилага засилен митнически контрол и повишаване на събираемостта на традиционните собствени ресурси;

мерките прилагани в държавата-членка и по-специално липсата на такива, които са идентични с мерките в Република България;

редица рискови профили (профили създадени от OLAF) и липсата на въведени мерки по тях.

Последната част от всеки проведен одит е подаване на иск в Европейския съд, с който се изисква заплащането на установения размер на избегнатите (неустановени и несъбрани) традиционни собствени ресурси. Пример за такъв иск от страна на Европейската комисия е заведеното дело (С-213/19) срещу Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия за 2,7 милиарда евро.

През периода 14-18.10.2019 г. от инспектори на Главна дирекция „Бюджет” към ЕК и служители на OLAF е извършен предварителен одит проведен в България и състоящ се от проверка на традиционните собствени ресурси. За резултатите от проверката е изготвен ДОКЛАД № 19-26-1, получен от г-н Димитър Цанчев на 14.01.2020 г. Въз основа на извършения предварителен одит, инспекторите от Главна дирекция „Бюджет” към ЕК и служители на OLAF считат, че системите и процедурите въведени в България по отношение на стратегията за контрол в областта на митническата дейност са незадоволителни с оглед на приложимото законодателство на ЕС и необходимостта да се осигури адекватна защита на финансовите интереси на ЕС. В заключение експертите приканват българските органи, да установят, съберат и предоставят на Комисията, допълнителните мита. В случай, че допълнителните мита не могат да бъдат събрани (което е потвърдено от достоверни източници и е сигурно) на България освен дължимите мита, ведно с изискуемата лихва, ще бъдат наложени наказателни финансови санкции.

По първоначални данни, република България ще заплати традиционни собствени ресурси (мита) в диапазон от 110 млн. до 222 млн. за всяка от отчетните 2015г., 2016 г., 2017 г. и 2018 г. т.е. общия размер ще е в диапазон приблизително  от 450 млн. лева до 890 млн. лева. Имайки предвид, че при извършения одит на Португалия е избрана по-висока стойност (fair price) обосновано може да се предположи , че инспекторите на Генерална Дирекция „Бюджет” ще използват същия подход. Приблизително определената по- висока стойност, ведно с лихвите за забава може да достигне 1 млрд. лева.

В допълнение на това следва да се отбележи, че за събиране на този размер на митата (1 млрд.) лева, на Агенция „Митници” ще са и необходими минимум 5 години, за да възстанови размера на вземанията.

Проверката, проведена в периода от 14÷18.10.2019 г.  беше съсредоточена върху стратегията за контрол в областта на митническата стойност на внасяни от Китайската Народна република стоки (текстилни изделия и обувки), попадащи в обхвата на глави 61, 62, 63 и 64 на Комбинираната номенклатура (КН) на Европейския съюз за периода от 01.01.2015 г. до 31.05.2019 г. и върху управлението на сметка „Б” и корекциите в сметка „А” (отчитането на митата в бюджета на ЕС).

Упълномощените инспектори от Генерална Дирекция „Бюджет” и Генерална Дирекция „Данъчно облагани и митнически съюз” са проверили дали българските национални процедури съответстват на законодателството на ЕС и дали финансовите интереси са адекватно защитени.

Резултатите от проверката са установени слабости при:

анализа на риска и прилаганите рискови профили, независимо, че на митническата администрация на република България законодателно са разширени правомощията на най-голямото по щат и брой хора звено – „Митническо разузнавани и разследване”, чиято основна функционалност е анализ на риска и въвеждане на мерки за превантивен контрол, чрез въвеждане на рискови профили.;

нивото и качеството на контрола преди и след вдигане на стоките, където умишлено са премахнати звената за последващ контрол, а текущият контрол е съзнателно занижен чрез въвеждане на практики, които са анализирани от проверяващите;

управлението на сметки „А” и „Б” – по своята същност представлява отчитането на събраните от Република България мита към бюджета на ЕС.

Механизмът за определяне на стратегията за контрол в областта на митническата стойност прилаган от Упълномощените инспектори се основава на т.нар. „справедливи цени”, които представляват средно претеглена единична вносна цена за единица тегло изчислена за територията на ЕС, т.е. цена за кг. В ЕС. За оценката на стратегията за контрол са използвани 4 основни цели, за 3 от които резултатите са незадоволителни, а четвъртата е отчасти задоволителна, а именно:

Държавите членки прилагат подходяща стратегия за контрол в областта на митническата стойност, осигуряваща адекватна защита на финансовите интереси на ЕС. Тази цел е пряко свързана с въвеждането на адекватен превантивен контрол, чрез предварително залагане на рискови профили. Тук е моментът да се направи разяснение, че рисковият профил представлява указания към митническия служител за предприемане на определени контролни действия, най-често засилен митнически контрол, включително участие както на други звена в митническата администрация, така и на други право прилагащи органи (НАП, МВР, ГДБОП, РИОСВ, КЗП И Т.Н.). Видно от първата констатация рисковите профили са били значително занижени, като са прилагани за определени стоки, най-често свързани с митнически операции, провеждани на територията на целия ЕС или са били насочени към определени дружества. Тук следва да се отговори точно и ясно на въпроса защо след като вногократно Република България е уведомявана за нередности(1) не е въвела рискови профили, с което не е засилила, а точно обратното занижила е превантивния контрол.

Видно от горното от 2014 г. Агенция „Митници” е била наясно, че трябва да засили митническия контрол за да не допусне ощетяването на бюджета на ЕС в следните области:

операция SNAKE и изискването за недопускане на цени, въз основа, на които да се определя митническа стойност (основа за облагане с мита) под определените risk threshold value;

– В края на 2018 г. г-н ANDREAS SCHWARZ, изпълняващ длъжността директор на Дирекция”Приходи и многогодишна финансова рамка” към Генерална Дирекция „Бюджет” на Европейската комисия изпраща писмо № BUBG B 03CG (bubg.dga2.b.3(2018)7401157) от 19.12.2018 г до г-н Димитър Цанчев постоянен представител на Република България към Европейския Съюз.

съобщението за взаимопомощ (2015/013) и изискването да се прилага засилен митнически контрол и повишаване на събираемостта на традиционните собствени ресурси;

мерките прилагани в държавата – членка и по специално липсата на такива , които са идентични с мерките в Република България

редица рискови профили (профили създадени от OLAF) и липсата на въведени мерки по тях.

Установените недостатъци по отношение на анализа на риска/рисковите профили за декларирането на занижена стойност за стоки от глави 61÷64 с произход от Китай са систематични, като предстои да се определят последствията. Най-общо направените препоръки са следните:

въвеждане на рискови профили, които да засилят митническия превантивен контрол, свързан с митническата стойност, с цел предпазване бюджета на ЕС от евентуални загуби, като бъдат въведени рискови прагови стойности;

да извършват последващ контрол на всички стоки от митнически декларации, в които са декларирани стоки от глави 61÷64 от КН и са със стойност под рисковите прагови стойности (50% от средната цена) през месец януари на годините 2015÷2019, с цел да установят, съберат и предоставят допълнителни мита, ако има основания за това. Тази препоръка е по-скоро наказателна мярка и означава следното: след като Агенция „Митници” е занижила контрола над митническите декларации със стоки от глави 61÷64 от КН е допуснала занижени стойности и на останалите стоки, сега следва да ги установят, съберат и предоставят на ЕК, но не само за рисковите стоки, а и за всички останали. В допълнение на това е посочено, че в зависимост от резултата, ще се направи дали да не бъде разширен обхвата на тези изисквания, т.е. за останалите периоди (по 11 месеца за всяка от календарните години). Посочено е още, че в случай, че митата не могат да бъдат установени или събрани ще се преценява дали ще има финансови последици;

да се използва подход за разширяване на обхвата на рисковите профили.

Преди вдигане на стоките държавите членки извършват адекватен контрол на декларираната митническа стойност. Тази цел е пряко свързана с неефективността на прилагания текущ контрол. Установено е , че той е налице, но е така прилаган, че е неефективен и загубите на традиционни собствени ресурси са налице. Изпълнението на целта е отчасти задоволително. Митническата администрация не извършва анализ на риска при оформянето на стоки.

След вдигане на стоките се извършва подходящ контрол на декларираната митническа стойност. Тази цел е пряко свързана с ограничаването на прилагането на последващия контрол. Изпълнението на целта е незадоволително.

Установените недостатъци в стратегията за контрол по отношение на занижаването на стойността на стоки са систематични, като предстои да се определят последствията. Тук следва да се отбележи, че проверяващите са установили, че прилаганите действия от администрацията са крайно неефективни по отношение на защитата на финансовите интереси на ЕС. Най-общо направените препоръки са следните:

извършване на допълнителни контролни действия насочени към текущия и последващ контрол;

изискване на обезпечение, докато текат проверките;

да се издават мотивирани решения, с които да се определят доплащанията на мита;

да се определят рисковите дружества и техните представители и за тях да се прилага засилен митнически контрол.

Митата са правилно изчислени, установени, взети под отчет, събрани и предоставени навреме. Тази цел е пряко свързана с отчитането на митата към ЕК. Изпълнението на целта е незадоволително. Тъй като стоки по глави от 61÷64 с произход от Китай, чиято стойност може да е била занижена, са били допуснати за свободно обръщение, без да бъдат контролирани, поради липса на рисковите профили, които е трябвало да бъдат прилагани (съгласно ВП 2015/013), свързаните с тях декларации трябва да бъдат разгледани наново, като съответно бъдат установени и събрани допълнителни мита, когато има основания за това. Това означава извършване на последващ контрол и установяване и събиране на допълнителни мита, които да бъдат предоставени на ЕК.

СИГНАЛА до КОНПЕТЕНТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ :

До

Европейска комисия

ЕВРОПЕЙСКА СЛУЖБА ЗА БОРБА С ИЗМАМИТЕ (OLAF)

Rue Joseph II 30

1049 Брюксел

Белгия

[email protected]

Копие до  Генерална дирекция „Бюджет”

на Европейската комисия,

г-н ANDREAS SCHWARZ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за извършено престъпление срещу бюджета на ЕС във връзка с извършване на митнически измами и неправилно митническо облагане на стоки от трети страни ,  на територията на Република България за периода 2014-2020

Предполагаема щета за бюджета на ЕС около 890 000 000 (осемстотин и деветдесет милиона лева) за период от 2014-2020 с пропуснати лихви.

ОТ:,

Уважаеми Дами и Господа от ОЛАФ, Уважаеми г-н Андреас Шварц,

Във връзка с дейността на организацията която съм създал и представлявам Българска Легия Антимафия Ви информирам за следния казус , касаещ митнически измами на територията на Република България за период от пет години назад. Същата измама е установена и от органите на ОЛАФ, за което своевременно са информирали Българските власти. Българските власти към днешна дата 31.05.2020 не само не са взели никакви мерки за прекратяване на измамите и досъбиране на сумите от мита несъбрани от българските митнически власти , но и се опитват да скрият проблема от българската общественост .   Българските власти нямат никакво намерение да изпълнят указанията на ЕС и ОЛАФ както и да предприемат каквито и да е наказателни и или финансови мерки за прекратяване на нарушенията установени от проверка на ЕС и ОЛАФ описана в този сигнал. Лично ,по официален ред съм информирал всичките компетентни институции в Република България за  проблема като : Главен Прокурор на РБ , Министър председател на РБ и Президент на РБ. За което представям сигналите по-долу. Не само че няма никаква реакция, но специализираната прокуратура ми отговаря с официален документ , че няма никаква конкретика с моя сигнал. (ПРИЛАГАМ ДОКУМНТ). В сигнала съм описал конкретни сигнатури на официални документи от Република България, ЕС и ОЛАФ във връзка с проведена проверка от Европейската комисия, Генерална дирекция „Бюджет” на Европейската комисия, г-н ANDREAS SCHWARZ, изпълняващ длъжността директор на Дирекция „Приходи и многогодишна финансова рамка”, към Генерална дирекция „Бюджет” на Европейската комисия и Олаф.

Моля за Вашата компетентна реакция във връзка с дадените Ви правомощия от ЕС

Моля за Вашата  реакция действия  и или допълнително разследване относно причините по които Българските власти отказват да изпълнят препоръки и или разпореждания който да доведат до досъбиране на примерната сума  от 110 млн. до 222 млн. за всяка от отчетните 2015г., 2016 г., 2017 г. и 2018 г. т.е. общия размер ще е в диапазон приблизително  от 450 млн. лева до 890 млн. лева. Същите да доведат до досъбиране на неплатените данъци и наказателна отговорност от всички държавни служители , физически и или юридически лица съпричастни към проблема.

Прилагам подробно описания на проблема, както  цялата ми кореспонденция с Българските власти включително и техните безсмислени отговори във вид на прикачен ПДФ файл . От всичко описано в този сигнал потвърждава тезата ми за това че Българското правителство и Прокуратура не възнамеряват да предприемат каквито и да е действие .

Считам, че в случая навежда на основателни съмнения за конфликт на интереси на висшестоящи политически лица за дълъг период от време и извършени престъпления по чл. 282 от НК. Отделно от това в приложената информация според нас са налице достатъчно данни за извършени престъпления на висши държавни служители, които по различни начини са използвали влиянието си и като органи на властта са осуетили наказателно преследване срещу извършителите на престъпления с цел да се избавят други лица от наказания, които им се следват по закон – престъпления по чл.288 и чл.289 от НК. Считам, че в случая също може да се разкрие и ръководство и участие на организирана престъпна група по смисъла на чл.321 от НК, с цел облагодетелстване от служебно положение, престъпление по чл.143, ал.1, както и неизпълнение на задълженията по чл.205, ал.2 от НПК.

Считам, че в случая се навежда на основателни съмнения за възползване от служебно положение и търговия с влияние за дълъг период от време и извършени престъпления по чл. 283 от НК. Отделно от това в приложената информация според нас са налице достатъчно данни за извършени престъпления – престъпления по чл.304б от НК.

Освен  това  считам , че  в случая също може да се разкрие и ръководство и участие на организирана престъпна група по смисъла на Чл. 242  от НК както и членовете касаещи митническа измама в НК, НПК, Закон и правилник за прилагане закона за Митниците ,Данъчните закони и  други съотносими към този текст закони на РБ . За контрабанда, на  стоки, митнически и данъчни измами. Неплащане ‚източване“ и прихващане на ДДС. Също  така от описаните по-долу факти и  доказателства, обосноваващи предположения за последващи (произтичащи от описаните в приложението) данъчни злоупотреби в особено големи размер, ДДС измами и избягване деклариране на обороти, както и пране на пари с предикатно престъпление, контрабанда на  стоки, митнически измами данъчни измами . ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ЩЕТАТА ЗА БЮДЖЕТА НА ЕС и РБ ЗА ПЕИОДА 2015 – 2019 г. само от мита дължимата сума към ЕС 450 -890 милиона лева. ПО методиката на ЕС (fair price) инспекторите на Генерална Дирекция „Бюджет“ сумата ще нарасне заедно с лихвите до 1 милиард лева . СУМАТА ОТ НЕСЪБРАНО ДДС върху митата приблизително е около 250 милиона за съшия период.

София

 

Дата:31.05.2020.                                                             С уважение :………………

 

И сигнала КОЙТО БЕШЕ ИЗПРАН от БАЦЕ , ГЕШЕВ и ЦАЦАРОВ…..

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

№ 1145/20

05.05.2020 г. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗДРАВКОВ,

Уведомяваме Ви, че в Министерския съвет на Република България постъпи Вашият сигнал с приложения.

УВАЖАЕМИ Г-Н ЦАЦАРОВ, Уважаеми г-н КИРИЛОВ благодаря Ви за навременната и адекватна реакция .

УВАЖАЕМИ Г-Н ЦАЦАРОВ , във връзка с дадените Ви правомощия като Председател на КПКОНПИ  и проведен разговор по телефона с Ваш служител Георги Йорданов.  официално Ви уведомявам за допълнителни факти  към подаден от мен сигнал по на 06.03.2020 по прокурорска преписка №831 2020 в СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА

Поддържам изцяло изнесените от мен факти и обстоятелства описани в сигнала ми .

Моля да изискате всичката кореспонденция касаеща сигнала ми. Моля да изискате писмата докладите и проверките удебелени в по-горния текст. Моля да бъдат разпитани всички лица упоменати от мен в сигнала ми заведен по преписка №831/2020

Нарушенията описани в сигла ми и този текст отговарят на членовете от нашето законодателство касаещи митническа измама . Поддържам  и всички изброени членове от закони описани от мен в сигнала ми.

Надлежно съм уведомил и Министър Председателя Борисов , както и Президента на Република България . за същото разполагам с необходимите доказателства.

Описаните кореспондират с нарушения по Закона за митниците

Глава тридесет и втора.

МИТНИЧЕСКИ НАРУШЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ НАКАЗАНИЯ

Както и описаните е сигналите членове и алинеи от други закони

Моля да изискате по законов начин и копие от предаването в което съм участвал в телевизия ЕВРОКОМ на

#ЕВРОКОМ #ЕвроДикоФ #СашоДиков

✔️ 108/4 Григор Здравков от Легия „Антимафия“: Митниците в далавера с китайския внос?

12.05.2020 г. Същото се намира на интернет адрес:

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЛАВЕН ПРОКУРОР,

Уважаема Специализирана Прокуратура,

Уважаема Прокурор Н. Станчева,

Във Връзка с получено от мен писмо Специализирана Прокуратура с №831/2020 на дата 04.05.2020, съм длъжен да заявя следното:

В писмото с изходящ №831/20220 с Дата 28.04.2020. никъде не е описано за какъв сигнал подаден от мен става дума . Не е посочен входящ номер под който АЗ съм завел сигнала към ВКП. Прокурор Н. Станчева пише „“‘ведно приложено към него копие част от документ, чиято автентичност и автор са неизвестни “. Във всички сигнали са описани и назовани конкретни лица и съмнение за конкретни нарушения. Винаги сме прилагали фотокопия от документи. Фотокопията ВИНАГИ са с входящи номера и или други атрибути с които могат да бъдат идентифицирани. Задължение на Прокуратурата е да изиска оригиналите на представените от МЕН фотокопия на документите и да събере допълнителни доказателства.

Изразът се „ правят опити за правни квалификации въз основа на основателни съмнения за извършени престъпления“ употребен от прокурор Станчева възприемам като натиск върху мен или липса на документи, части от документи или текст които АЗ съм завел по надлежния ред във ВКП. След като въпросното писмо №831/2020 е без никаква конкретика , липсва надлежен входящ номер и или дата, както и факсимилета или какъвто и да е друг факт указващ ясно за какъв сигнал става въпрос, ВИ моля за следното.

Да разпоредите на Прокурор Н. Станчева за изпрати към Мен ясни факти и или индикатори от които става ясно, кой сигнал подаден от МЕН визира.

Прилагам писмо подписано от Прокурор Н. Станчева. Една страница.

София

Дата:04.05.2020.                                                             С уважение

Също така моля да бъдат разпитани следните лица , дори упоменати само по заемащи длъжности.

Министъра на Финансите Владислав Горанов , Заместник министър на финансите г-жа Маринела Петрова

Директор на Агенция „Митници“ Георги Костов,Зам. директори на Агенция „Митници‘ и началници на дирекции „МРР“ „МОС“ „ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ“,Г-Н Димитър Цанчев постоянен представител на Република България към Европейския съюз, служител на Министерството на външните работи на България.

Към днешна дата съм уведомил г-н Борисов за следните мой действия които смятам да предприема:

Поради описаните от мен по-горе факти и липсата на реакция от компетентните органи в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ , ще бъда принуден в най-кратки срокове да уведомя , посолствата на ЕС в България, както и партньорите ни в НАТО и съответните служби за сигурност, ОЛАФ и Комисията по Бюджет и финанси в ЕК, Европейска Прокуратура е в лицето на Лаура Кьовеши със всичките от това произтичащи от това последствия за политическото управление в страната .

Моля да бъде потърсен и контакт за среща с цел изискване на допълнителна информация от представителите на ЕС и ОЛАФ участвали и изготвили констатациите, докладите преписките и др. касаещи този сигнал.

Моля да бъде потърсено съдействието на  г-н ANDREAS SCHWARZ, изпълняващ длъжността директор на Дирекция „Приходи и многогодишна финансова рамка”, към Генерална дирекция „Бюджет” на Европейската комисия изпраща писмо № BUBG B 03CG (bubg.dga2.b.3(2018)7401157) от 19.12.2018 г. до г-н Димитър Цончев постоянен представител на Република България към Европейския съюз във връзка с описаните по-горе документи.

Ако не може прокуратурата да осъществи такъв контакт, готов съм да съдействам за такава работна среща с господин ANDREAS SCHWARZ и или с други представители на ЕС и служби съпричастни към този сигнал

ДО МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за извършено престъплението

смисъла на чл.209 от НПК

ОТ: Григор Вихров Здравков,

адрес: гр. София, ул. Хан Аспарух 18

Тел. 0887 710 937

УВАЖАЕМИ Г-Н Министър Председател Борисов,

С настоящото Ви уведомявам за известни ми факти и обстоятелства, обосноваващи предположение за извършени престъпления от висши длъжностни лица, разполагащи с голямо политическо и обществено влияние в страната, срещу данъчната и финансовата система.

Считам, че в случая има предположение за неизпълнение на служебни задължения от висшестоящи длъжностни лица – престъпления по чл.282, ал.1 и чл.283, търговия с влияние – престъпление по чл.304б от НК, както и отговорност по чл. 288 от НК, с което се нанасят съществени вреди срещу данъчната система на държавата и има отказ от действия срещу продължаващи във времето престъпления по членове от Глава 8. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИЦА, ИЗПЪЛНЯВАЩИ ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ – Раздел I, Раздел II, Раздел IV от НК. Също така в случая има и неизпълнение на задължение, произтичащи от  чл. 209 от НПК.

С настоящото Ви уведомявам за известни ми факти и обстоятелства, обосноваващи предположение за извършени престъпления от висши длъжностни лица .

Считам, че в случая навежда на основателни съмнения за конфликт на интереси на висшестоящи политически лица за дълъг период от време и извършени престъпления по чл. 282 от НК. Отделно от това в приложената информация според нас са налице достатъчно данни за извършени престъпления на висши държавни служители, които по различни начини са използвали влиянието си и като органи на властта са осуетили наказателно преследване срещу извършителите на престъпления с цел да се избавят други лица от наказания, които им се следват по закон – престъпления по чл.288 и чл.289 от НК. Считам, че в случая също може да се разкрие и ръководство и участие на организирана престъпна група по смисъла на чл.321 от НК, с цел облагодетелстване от служебно положение, престъпление по чл.143, ал.1, както и неизпълнение на задълженията по чл.205, ал.2 от НПК.

Считам, че в случая се навежда на основателни съмнения за възползване от служебно положение и търговия с влияние за дълъг период от време и извършени престъпления по чл. 283 от НК. Отделно от това в приложената информация според нас са налице достатъчно данни за извършени престъпления – престъпления по чл.304б от НК.

Освен  това  считам , че  в случая също може да се разкрие и ръководство и участие на организирана престъпна група по смисъла на Чл. 242  от НК както и членовете касаещи митническа измама в НК, НПК, Закон и правилник за прилагане закона за Митниците ,Данъчните закони и  други съотносими към този текст закони на РБ . За контрабанда, на  стоки, митнически и данъчни измами. Неплащане ‚източване“ и прихващане на ДДС. Също  така от описаните по-долу факти и  доказателства, обосноваващи предположения за последващи (произтичащи от описаните в приложението) данъчни злоупотреби в особено големи размер, ДДС измами и избягване деклариране на обороти, както и пране на пари с предикатно престъпление, контрабанда на  стоки, митнически измами данъчни измами . ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ЩЕТАТА ЗА БЮДЖЕТА ЗА ПЕИОДА 2015 – 2018 г. само от мита дължимата сума към ЕС 450 -890 милиона лева. ПО методиката на ЕС (fair price) инспекторите на Генерална Дирекция „Бюджет“ сумата ще нарасне заедно с лихвите до 1 милиард лева . СУМАТА ОТ НЕСЪБРАНО ДДС върху митата приблизително е около 250 милиона за съшия период.

УВАЖАЕМИ Г-Н Борисов,

С оглед на гореизложеното и упражнявайки правомощията, които имате Ви моля да считате настоящото като съобщение за извършено престъпление по смисъла на чл.209 от НПК и да предприемете необходимите действия за извършване на предварителна проверка по случая. В случай, че се разкрият данни за извършени престъпления от някои от цитираните в изложението лица, Ви моля да предприемете необходимите действия и да уведомите съответните оторизирани органи за образуване на наказателно производство.

Моля да  разпоредите на ВСИЧКИ изброени държавни служители да им бъде отнет ДОПУСКА до класифицирана информация НЕЗАБАВНО  и да бъдат отстранени от работа до приключване на проверката , за да НЕ МОГАТ да оказват влияние върху свидетели, манипулации или редактиране и кражба на документи  и влияние на органите  на властта осъществяващи проверката.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Изложение на фактите и обстоятелствата.

Във връзка с получени копия документи, грами  и др. на адреса на Българска Легия Антимафия , както и допълнителни материали Ви изпращам по компетентност  материали като прикачени файлове. ОПИСАНИ СЪС ОРИГИНАЛНИ ВН№

Прави впечатление че ако датата на  прикачените текстове е вярна то редица лица и представители политическа партия ГЕРБ са укрили данни за евентуални извършени тежки престъпления от висши служители на МФ и Митниците.

Министъра на Финансите Владислав Горанов

Заместник министър на финансите г-жа Маринела Петрова

Директор на Агенция „Митници“ Георги Костов

Зам. директори на Агенция „Митници‘ и началници на дирекции „МРР“ „МОС“ „ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ“

Г-Н Димитър Цанчев постоянен представител на Република България към Европейския съюз, служител на Министерството на външните работи на България.

Прилагам осем страници надлежно описани от Европейската Комисия извършени нарушения от висши служители  от АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ И МФ за периода 2015- 2020 г нарушения , Нарушенията са довели до щети и плащане на глоби с лихви към ЕС приблизително за ЕДИН МИЛИАРД ЛЕВА СПОРЕД ОЦЕНКА НА ЕС.

Считам , че към дата 04.05.2020 се прави всичко възможно случаят да бъде прикрит, както и лицата отговорни за това. Правят се опити за прикриване и или унищожаване на документи за извършени нарушения в системата на Агенция Митници.

Поради описаните от мен по-горе факти и липсата на реакция от компетентните органи в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ , ще бъда принуден в най-кратки срокове да уведомя , посолствата на ЕС в България, както и партньорите ни в НАТО и съответните служби за сигурност, ОЛАФ и Комисията по Бюджет и финанси в ЕК, Европейска Прокуратура е в лицето на Лаура Кьовеши със всичките от това произтичащи от това последствия за политическото управление в страната .

На този адрес може да осъществите контакт с господин ANDREAS SCHWARZ.  ANDREAS SCHWARZ е бивш шеф на кабинета на г-жа Кристелина Георгиева имам уверението, че и тя ще съдейства за контакт с господин ANDREAS SCHWARZ

Дата04.05.2020

Прилагам и писмо изпратено от ЕВРОКОМ към Агенция Митници . Същото към днешна дата е без отговор . Това косвено потвърждава моето предположение за:

„Считам , че към дата 04.05.2020 се прави всичко възможно случаят да бъде прикрит, както и лицата отговорни за това. Правят се опити за прикриване и или унищожаване на документи за извършени нарушения в системата на Агенция Митници.“ Също така телевизия Евроком са в контакт с кабинета на ANDREAS SCHWARZ и очакват писмен отговор от подчинената му дирекция.

legia_OLAF_mitnici

2_OTKAZ_customs_700_miliona-red

2_1_Otkaz_APELATIVNA_MITNICI_OLAF_compressed

https://antimafia.bg/

«