« Върни се назад Публикувано на 17.02.2010 / 17:04

Сметна палата: Един служител обработвал половин заявление за 18 месеца в „Рибарство и аквакултури“

За одитирания период са разгледани различните плащания направени от фонда, както тези за единица площ, така и тези по Програмата за развитие на селските райони и по САПАРД, както и процедурите за обществени поръчки, провеждани от ДФЗ.

По Програмата за развитие на селските райони са усвоени средно 8,71 % от бюджета за 2008г и 2009г., а по Оперативната програма за развитие на сектор рибарство са усвоени едва 0,20 %. Това се дължи на непоследователни и неподходящи управленски решения на ръководството на фонда и на управляващия орган на ПРСР, отбелязват одиторите.

Към 30.06.2009г по мярка 121 -"модернизиране на селските стопанства" не са сключени договори по 872 проекта, което е 44 % от общия брой на постъпилите заявления, а по мярка 112 за подпомагане на младите фермери не са сключени договори по 3971 проекта, което е 76% от общия брой на постъпилите заявления. За останалите мерки не са сключвани договори. Срокът, необходим за обработката на едно заявление е средно 8 месеца, а за някои от тях – една година.

Най-значителният проблем при прилагането на схемите за плащане на площ е наддекларирането на площ. Общата недопустима площ, установена при проверките е 7,85 % от площта на проверените заявления. Информационните кампании, популяризиращи възможностите за подпомагане не са били ефективни, а договорите по тях са сключени без процедура по ЗОП, изтъкна Димитров. Проблемни области са прилагането на контролните дейности, документирането и комуникациите между някои от отделите.

За отдел "Прилагане на мерки за развитие на селските райони" са установени пропуски при 25 % от проверените проекти.

Един служител от отдела е обработвал по 1.5 проекта на ден. При изпълнение на платежната функция на агенция САПАРД не са прилагани правилата за замразяване на финансирането при установени нередности. Не са спазени сроковете за обработка на документи на 43 % от проверените проекти по САПАРД. Липсват ясни и точни указания за оценка на част от показателите при провеждането на процедура по ЗОП, което е довело до субективен подход при оценяването на офертите. Сметната палата е дала 24 препоръки на ДФЗ за подобряване на дейността си.

На главния прокурор са изпратени констатации от одитния доклад, където палатата смята, че има наличие на данни за престъпление. От своя страна настоящият директор на ДФЗ Калина Илиев припомни на депутатите, че Министерски съвет реши още 200 души да започнат работа във фонда. По мерки 112 и 141 от ПРСР заявленията се разглеждат на регионално ниво. От 8,7 % към днешна дата са обработени близо 25 % от проектите по програмата.

По по-голяма част от препоръките е взето отношение. В системата за финансово управление и контрол има констатирани редица слабости – най -вече в счетоводните системи, отбеляза Илиева. Има вече финансов директор на фонда и нови инструкции за провеждане на обществени поръчки, обясни тя. Отдел "Вътрешен одит " обобщава всички одитни констатации и ще изготвя планове за действие, допълни Илиева.

БГНЕС

«