« Върни се назад Публикувано на 23.10.2014 / 19:14

СКАНДАЛЕН СИГНАЛ ДО ЦАЦАРОВ: ЗАДКУЛИСИЕТО В БНБ: 40 БРОЯ АВТОМАТА, СНАЙПЕРИ, ПУШКИ ПОМПИ… ШОКИРАЩИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ МВР И БНБ

бомбаДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР
на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
г-н СОТИР ЦАЦАРОВ

С И Г Н А Л

Фейсбук инициативата “КТБаlive”

Уважаеми г-н Главен прокурор на РБ,
Във връзка с правомощията ви по чл. 126, ал.2 от Конституцията на РБ и във връзка с общите правомощия на на прокуратурата по чл.127 от Конституцията на РБ и НК, предоставяме на вашето внимание настоящия сигнал.
Въпреки че изнесената в него информация и данни не е в пряка връзка с преследваната от групата цел – решаването на проблема с КТБ и търсене на причините за неговото появяване , считаме че тези данни са свързани с лошата и задкулистна работа на ръководството на БНБ . Считаме , че изнесените проблеми са изключително сериозни , в някаква степен застрашават националната сигурност на страната поради което се обръщаме към Вас за предприемане на необходимите мерки по компетентност .
Стратегическите обекти и дейности , които са от значение за националната сигурност се определят от МС в единен списък по предложение на съответните министри и ръководители на ведомства , след предварително съгласуване с председателя на ДАНС- чл. 41 ал. 1 от ППЗДАНС . Тези обекти и дейности са част от критичната инфраструктура на страната . ПМС № 181 – ДВ бр;59 от 20.09.2009 г. , актуализиран за последно през 2013 г. , определя стратегическите обекти и дейности , които са от значение за националната сигурност . В приложението към него са включени отделни сектори като “Екология” , “Водни ресурси”, “Болници”, “Енергетика”, “Транспорт” , ”Държавно управление” и много други , като към всеки сектор има списък със стратегически обекти и дейности . В сектор “ Финансии” такъв списък липсва , като се споменават само три стратегически дейности . В издаденото на 19.01.2010 г. ПМС № 4 на основание параграф 1, ал. 1 от преходните и заключителни разпоредби на 181 ПМС , е определен Списък на стратегическите обекти от значение за националната сигурност , които се охраняват задължително от и за сметка на МВР . БНБ би трябвало да е на едно от първите места в този Списък , но ръководството на БНБ явно не е заинтересовано от това и тя не е включена в Списъка на стратегическите обекти от значение за националната сигурност , като не е включена и при неговите актуализации .
С изваждането на БНБ от този списък рязко се намалява възможността от пълното прилагане на предвидените дейности и правомощия в ЗМВР , ЗДАНС и ППЗДАНС спрямо нея . Липсата на ефективен контрол позволява по-лесно да се реализира идеята на ръководството на БНБ за извършване на обща частна търговска дейност с участието само на няколко големи чуждестранни частни банки избрани от нея по неясни критерии и нито една българска , а уж е Българска Народна Банка .
Това става на 10 юли 2007 година чрез учредяването на Дружество за касови услуги /ДКУ/ АД с БУЛСТАТ 175327305 , в което освен БНБ , влизат трите най-големи банки – УНИКРЕДИТ БУЛБАНК , БАНКА ДСК и ОББ АД . През 2009 към Д-вото се присъединява и друга голяма банка –РАЙФАЙЗЕН БАНК Б-Я АД . Всички в това непублично Д-вото са със равен капитал по 20 % и са със статут на “акционери със значително влияние “ . Предмет на дейност на Д-вото е предоставяне на услуги по приемане , обработка , съхранение , преданаве и транспортиране на ценни пратки/ЦП/ с банкноти и монети-обслужване на парични потоци, координиране на транспортни маршрути за инкасо , услуги по размяна на банкноти и монети , мониторинг, установяване на наличности и пълнене на АТМ устройства и съпътстващи услуги , опаковане и оформяне на ценни пратки , допускане до дебаркадер и др . Подробно всички дейности са описани в “ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ НА ДКУ АД “ и Устав на ДКУ АД . Всички тези дейности са обичайни за частните банки , но БНБ е ограничена от ЗБНБ да извършва голяма част от тези дейности . Съгласно чл. 57 – БНБ може да учредява или да участва в Дружества във връзка с осъществяване на своята дейност и цели – такива са “ Печатница на БНБ “ АД , “ Борика – Банксервиз “ АД , и ” Монетен двор” ЕООД въпреки че , според юристи и там нещата са спорни . Основните цели на БНБ са описани в чл. 2 ал. 1,2,3,4,5,6 и 7 от ЗБНБ , там липсват такива като : “мониторинг, установяване на наличности и пълнене на АТМ у-ва приемане/предаване на ценни пратки за/от съхранение по заявка на клиента – собственик , опаковка и оформяне на ценни пратки на частни банки , фирми и др. не-банкови субекти , приемане на ценни пратки /ЦП/ с чуждестранни банкноти и монети по обявена стойност, съхранение и предаване по обявена стойност и заявка на клиента – собственик ,допускане до дебаркадер , обслужване на парични потоци на клиенти – юридически и физически лица по сметки в банки “ и др.

В глава VІ “Взаимоотношения на БНБ с банките “ – чл.41 и 42 не е посочена възможност за обща търговска дейност с тях . Такава не е посочена и в чл.32 – “БНБ има право да извършва : т.1 до т.7 “, такава възможност не е предвидена и в чл. 37 – “ БНБ може : т. 1 до т.4 “. Спорно е и дали с тази частна търговска дейност като монополист БНБ не нарушава чл. 19 ал. 1 от Конституцията . Възниква въпросът дали БНБ не изпада и в конфликт на интереси , тъй като от една страна регулира и осъществява надзор върху дейността над тези частни търговски банки, лицензира ги , а от друга осъществява частна търговска дейност с тях / БНБ действа в съответствие с принципа на отворената пазарна икономика при свободна конкуренция , регулира и осъществява надзор върху дейността на другите банки в страната – чл.2 ал.2 и ал. 6 от закона за БНБ / видно от чл.2 ал.1 от Устава на Д-вото -“..Търговската фирма на д-вото е ДКУ АД“. Председател на съвета на Директорите на това частно търговско Д-во е члена на УС и подуправителя на БНБ – КАЛИН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ отговарящ за Управление “Емисионно”, той е и Председател на СД на “Печатница на БНБ “ и на “Борика – Банксервиз” АД , който попада в списъка посочен в чл. 3 т.13 на ЗПУКИ и евентуално като такъв има конфликт на интереси , тъй като дейността на ДКУ АД пряко е свързана с задачите на това Управление където се намират Д-ция “Ковчежничество” , “ Д-ция “Емисионно-касова” , Д-ция “Емисионна политика” ,Д-ция “Икономически изследвания и прогнози “ и Д-ция “Емисионна политика и контрол “ – виж чл. 21 ал. 1 от Общите условия за обслужване на ДКУ АД . Смятаме , че е необходимо да се провери дали г-н КАЛИН ХРИСТОВ, който стана министър на финансите в служебното правителство в периода 13 март – 29 май 2013 год. – Указ № 56 от 13.03.2013 год. и излезе според пресата в отпуск от БНБ, е напуснал и длъжността си на Председател на СД на ДКУ АД и на другите търговски Д-ва /чл.3 т.4 от ЗПУКИ/. Интерес представляват и големите суми и скъп имот придобити от него и посочени в Декларациите по чл.3 от ЗПИЛЗВДД през краткия периода 2010г-2014 г.Повечето негови влогове и кредити са в банки които участват в ДКУ АД на което той е Председател на СД и едва ли са по Общите условия за обикновенните граждани . Дружеството има пет териториални подразделения в 01- Пловдив ,04- Бургас , 02- Варна , 03- Плевен и 08София – основен офис в квартал “Овча купел” 2 , ул. “Иван Хаджийски” № 1 . Повечето офиси на ДКУ АД развиват своята дейност на територията на клоновете на БНБ в страната , а служители на БНБ работят в техни офиси . В тези офиси Д-вото срещу заплащане по Тарифа за обслужване на клиенти, публикуван на сайта му предоставя на останалите банки и на други не-банки като финансови и търговски д-ва, фирми и граждани посочените по – горе услуги .

Месечните обеми често надхвърлят 2 милиарда лева . Някои от банките които не са привелигировани да са членове на ДКУ – АД и да са “акционери със значително влияние “ и са принудени от евентуалното му монополно положение да ползват срещу заплащане неговите услуги , са се обръщали към различни институции , но без резултат .

Нямат ясен отговор и от Асоциацията на банките в България / АББ / , която е основана с цел да регулира и защитава тяхната дейност от монополи и нелоялна конкуренция между тях . Предполагаме че , отговор няма защото член на Съвета на директорите на ДКУ – АД е главния секретар на АББ – ИРИНА ИВАНОВА МАРЦЕВА , а Председател на УС на АББ е изп. Директор на “Уникредит Булбанк “ , зам. председател е Гл. изпълнителен директор на “Банка ДСК “ АД , член на УС е Гл. исп. Директор на “ОББ” АД , които са и акционери в ДКУ – АД . Но най тревожен е факта , че според полицейски служители , БНБ използва за извършването на инкасовата дейност даъжавни служители от специализираните полицейски сили към ГДОП – МВР , които охраняват и пилотират камионите на БНБ с милиони левове и ценни пратки до тези офиси и клонове на БНБ . Излизайки от списъка на ДАНС и МС за стратегически обекти от национално значение за националната сигурност , които задължително трябва да се пазят от и за сметка на МВР – /въпреки че , там се намира : валутния резерв , златния резерв , сметките на всички основни държавни ведомства , от нормалното функциониране на БНБ зависи дейността на всички държавни органи за управление и работата на основните отрасли от икономиката , финансовия и банков сектор на страната / , БНБ е сключила на основание чл. 76 ал. 1 от ЗМВР /стар/ Договор които предстои да се преподпише по новия закон от 27.06. 2014 г. с МВР , за охрана на обекти на БНБ. Този член предвижда , че : “ за охрана на обекти от полицейски органи могат да се сключват договори между МВР и заинтересованите лица “ .

Никъде в ЗМВР не се предвижда , че може да се сключи и договор за инкасова дейност в която да участват негови служители , но въпреки това в договора между МВР и БНБ е включена и тази дейност.

Преди създаването на ДКУ-АД с участието на частните банки , това евентуално нарушение е било поносимо. Но сега , без да има договор с тях служителите на МВР на практика изглежда са преотстъпени на частното търговско Д-вото от БНБ и МВР . В чл. 6 от ЗМВР / стар / който определя основните задачи на МВР никъде не се предвижда извършване на такава дейност . В чл. 74 от ППЗМВР /стар/ подробно в 43 точки са описани всички дейности които изпълняват органите на ГДНП- МВР за да изпълнят задачите поставени със ЗМВР. Такава дейност не е описана . В чл. 76 б от ППЗМВР отново се посочва че ГДНП – МВР само осигурява “защитата и охраната на на стратегическите и особенно важни обекти” . Предстои евентуално преподписване на Договора по новия ЗМВР от 27 юни 2014 г. . Но и в него още по прецизно в глава І І раздел І са разписани основните дейности на МВР където няма инкасова дейност , в раздел І І І – охранителна дейност , също липсва такава . Новия чл. 92 ал. 1 от ЗМВР отново допуска : “ За охрана /не за инкасо/ на стратегически обекти от полицейските органи може да се сключи договор между МВР и заинтересованите лица “ . Но тъй като БНБ е извадена от списъка за такива обекти не може да се сключи такъв договор без да се наруши ЗМВР . С евентуалното преотстъпване на служители на МВР да извършват инкасова дейност за нуждите на частно търговско дружество каквото представлява ДКУ – АД , БНБ и останалите участници в него , могат да реализират не малки печалби и икономии от това , че не плащат отделно за тази услуга на частни фирми за инкасо и др. . От тези евентуални печалби и ползи МВР получава сума само за издръжка на полицейските служители по Договора с БНБ включваща обичайната заплата и пари за дрехи , като за изминалия период сигурно е пропуснало големи ползи носейки голямия риск от тази дейност . Съществуват и непотвърдени данни , че не всички от превозваните суми от милиони левове и ЦП винаги се застраховат , като повод за това съмнение дава чл.47 ал.1 от “Общите условия за обслужване на клиенти на ДКУ – АД – “ Стойността на банкнотите и монетите , собственост на клиенти и оставени за обработка или съхранение в ДКУ , се застраховат от ДКУ “ не се посочва какво става с тези взети от трезора на БНБ в София /чл.21 ал.1 / .

Според полицейски служители за да се заобиколи формално това преотстъпване , парите и ценните пратки се возят почти ежедневно от трезорите на БНБ , Печатницата на БНБ и Монетен двор за нуждите на клоновете на БНБ /същите нямат обработени такова количество обороти и ценни пратки , защото работят само с бюджетни клиенти и не извършват дейности като тези на ДКУ АД / в страната , в които се намират и помещения на ДКУ – АД , като се ползват по места и общи дебаркадери /чл. 21 ал.1 от Общите условия за обслужване на клиенти на ДКУ – АД “За всяка заявка за теглене ДКУ оформя ценна пратка с нови и/или годни банкноти и разменни монети , получени от трезора на БНБ “ / .

Подобно инкасо и съпровождане на транспорт се извършва от полицейски служители и на всичките количества монети произведени от търговското Д-во “Монетен двор” АД и на ценни книжа и винетки от Печатницата на БНБ , които отдавна са търговски дружества , няма данни дали те се застраховат , или се разчита на полицейското присъствие . Извършването на тази инкасова дейност в полза на търговски Д-ва не би била възможна ако БНБ е в списъка на стратегически обекти от значение за националната сигурност и се охранява от и за сметка на МВР / ПМС №181 и ПМС № 4 / защото тогава служителите на МВР ще извършват само допусканата от ЗМВР дейност по физическата охрана на обектите. Към момента не е обсъждана възможност от евентуална промяна в ЗМВР за извършване на инкасова дейност от служители на МВР . Съществуват основателни съмнения , че такава промяна може да стане защото тогава отново ще се получи нелоялна конкуренция с частните охранителни фирми и звена извършващи подобна дейност в другите банкови и не-банкови субекти , както беше със закритата СОД към МВР . Действително като изключение е допустимо служители на МВР да охраняват и съпровождат ценни пратки и товари , като такива на БНБ , НИМ , НХГ , БАН , ценни църковни икони , картини и др. но това е инцидентна дейност разрешавана за всеки отделен случай от ръководството на МВР . В периода след 2011 год. многократно е намалена числеността на служителите от МВР по договор с БНБ извършващи реалната охранителна дейност , като са съкратени много полицейски служители и пожарникари. Недокомплекта и пренасочване на основните сили на отдел ОБОС от ДСПС при ГДОП – МВР , към инкасова дейност , е причина да не се поддържат и закрият изцяло множество важни постове и обходи , осигуряващи сигурността на сградите на БНБ , Монетен двор , Печатница на БНБ , БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ , новия Касов център на БНБ в София , ДКУ – АД и клоновете на БНБ в страната .
Спорно е дали е осигурена навсякъде “три рубежна защита на обособените зони за ценности “ където се съхраняват големи по обем парични средства , злато , ценни книжа и др. . Останали са такива постов с функции на КАТ пред главния вход на БНБ / да не паркира някоя кола на мястото на ръководството и / а всички други са насочени към несвойствени за полицейските служители дейности , но носещи ползи и печалби за БНБ и ДКУ АД . Съкратени са и служители от ГДПБЗН носещи денонощно дежурство в обектите на БНБ . Стигнало се е до там , че без служебна необходимост в помещенията на служителите на МВР в БНБ и в дежурните им стаи /те са извън зоните за съхраняване на пари и други ценности /оборудвани с полицейска и друга техника, са монтирани денонощно записващи камери обслужвани от служители на БНБ за наблюдение на техните действия , вместо да е обратното, което е недупостимо . Има и текучеството на служители защото те са като “ведомствена милиция” и са в извън списъчния състав на МВР , като договора между БНБ и МВР може да се прекрати по всяко време с кратко предизвестие , и те да бъдат заменени от частни охранители . Източници от БНБ твърдят че, това е предписано и от Сметната палата, тъй като БНБ не е национален обект и за неговата охрана трябва да има обществена поръчка в която могат да участват наравно с МВР и частни охранителни фирми , което не се прави в нарушение на ЗОП . Моля да проверите как са извършвани задължителните полицейски и противопожарни охранителни обследвания на обектите в БНБ от страна на МВР , спазват ли се нормативните срокове за периодичност , като и изпълнението на предписани мероприятия .При неизпълнение търсена ли е административна и друга отговорност . От страна на МВР се правят компромиси за да се спестяват средства от бюджета му , но това е недупостимо защото е за сметка на сигурността на една от най-важните институци в страната .

Съществува обосновано предположение че , занижения контрол и реализацията на лесни приходи и ползи от съвместната частна търговска дейност с ДКУ АД , е причина на 04.06.2014 год. БНБ да обяви ограничена обществена поръчка за доставка на нови два броя бронирани камиона за инкасова дейност и да реализира на 03.07.2014 год. поръчка за доставка на “ …четири броя автомобила с полицейско оборудване за ескортиране на специализирания превоз на пари и ценни товари… “. Въпреки че БНБ не може да ползва полицейски автомобили и оборудване без да ги прехвърли или дари на МВР , как КАТ ги е регистрирало в нарушение на Наредба № І – 141 и ЗМВР /кой има право да ползва полицейски атрибути / като собственост на БНБ , те може отново да се използват и за нуждите на частното ДКУ АД .

Възможно тези ОП да имат връзка и с решението на БНБ да отпечата нови количества банкноти , поради видимото увеличаване обемите на инкасовата и другите дейности на ДКУ АД , които са в милиарди левове и недостига на пари в брой за тях , съвпададението по време и поредност на възлагане на тези ОП будят такива съмнения .
За осъществяване на част от горните дейности , както и за охрана и самоохрана ,в нарушение на сега действащия Закона за оръжията, боеприпасите , взривните вещества и пиротехническите изделия /ЗОБВВПИ/ според източник от полицейската охрана пожелал ананимност , БНБ е придобила през различни периоди такива в нарушение на чл.5 ал.1 : “…Забранява се придобиване, съхраняване , носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси от категория А… “ и ал. 2 – забраняваща придобиването на автоматични огнестрелни оръжия . Въпреки това в БНБ са налични около 30 – 40 бр. австрийски автомата марка “ТМП” , снайпери и много други оръжия като : различни марки пистолети, револвери , пушки – помпи и др. , както и боеприпаси за тях , като повечето са с отпаднала необходимост . Основанието за придобиването , съхраняването , носенето , и тяхната необходимост би трябвало да се контролира от служба “ КОС “ при І-во РПУ СДВР , където лесно може да проверите дали това е вярно . Интересно е основанието на което служба КОС е подновявала Разрешителните за това оръжие .
В голямата си част това оръжие може би е придобито , съхранявано и предоставяно в нарушение на ЗОБВВПИ и в нарушение на чл. 339 ал. 1 от НК : “… Които придобие по какъвто и да е начин , държи или предаде другимо ….огнестрелно оръжие , боеприпаси за огнестрелно оръжие ….без да има за това надлежно разрешение се наказва с лишаване от свобода от 2 до 8 години… “ преотстъпено е за съхранение носене и употреба на служители от отдел НОБОС на ДСПС / Дирекция специализирани полицейски сили / към МВР , които го носят незаконно , защото съгласно чл.2 ал. 1 и ал.2 от ЗОБВВПИ той не се прилага за структурите на МВР , ДАНС , МО , ДАТО , НРС, НСО , ГДО за които начина за носене и ползване на огнестрелни оръжия и боеприпаси се извършва при условия и ред , определен с актове на МС и преотстъпването е абсолютно забранено . Тези данни за нарушения , граничещи с престъпления , явно не са намерили място в резултатите от разпоредената от Вас проверка в периода 18 .03. 2014 г. – 25. 04. 2014 год. за спазване на ЗОБВВПИ .
Имайки в предвид горното , моля да извършите проверка дали изнесените по – горе факти и обстоятелства не представляват нарушение на различни нормативни актове и закони и ако е така , да предприемете необходимите действия за тяхното своевременно отстраняване . Особенно спешно в този момент на финансова и банкова несигурност е , БНБ да придобие статут на стратегически обект от значение за националната сигурност за което е необходим само акт на МС . Тогава ще могат да се приложат мерките предвидени в чл. 41 ал. 2 от ППЗДАНС – Защитата на стратегически обекти и дейности от значение за националната сигурност по смисъла на чл.4 ал. 3 от ЗДАНС които включват : т.1 – контрол по организацията на физическата защита /охрана/ на обектите “ както и т.2 и т.3 . А съгласно ал.3 няма да може да се избягва отговорността на Ръководствата на тези обекти . Ще може да се прилага и чл.41а ал. 1 , 2 и 3 от ППЗДАНС касаещ осъществяване на планови или инцидентни проверки на такива обекти , каквито сега не се правят от ДАНС поради липса на законово основание , както не се прилагат и изискванията на чл. 45 от същия Правилник .
На практика към този момент МВР и ДАНС са лишени от възможността да работят пълноценно при осъществяване на дейността им по охрана , получаване и предоставяне на информация, както и на контраразузнавателна защита на този стратегически за страната и националната сигурност обект и неговата дейност . Ако се приемат за непротиворечащи на законовата и нормативна уредба в РБ , целите за които е създадено ДКУ АД от БНБ и четири чуждестранни банки и си е осигурило монополно положение на българския касов пазар и обхващащ 87 % от банките за 2013 год. / а именно : “…осигуряване на висока степенна ефективност по отношение на обработваните банкноти …” , “..установяване на наличност и зареждане на АТМ устройства …” , “…обслужване на корпоративни клиенти …” , “…обслужване на парични потоци на клиенти юридически и физически лица по сметки в банки , услуги за клиенти не-банки …” , “…координиране на транспортните маршрути на инкасо-компании при извършване на съвместна дейност при обслужване на клиенти на ДКУ …” и др. “…чрез поддържане на високи стандарти на сигурност и увеличаване контрола …” върху тези дейности , този “положителен “ пример трябва да приложат и други държавни институции , министерства и представители на местната власт . Кметовете могат спокойно да си направят смесени търговски Д-ва с избрани от тях частни фирми за подобряване на инфраструктурата , услугите на населението , събирането на местните данъци и такси . МВР за да се справи с битовата и друга престъпност и да изпълнява по ефективно вменените му със ЗМВР основни дейности по : “…превенция и противодействие на престъпността и опазване на обществения ред …”, да регистрира с няколко големи частни охранителни фирми търговско д-во . Тогава няма да се оплаква от липса на полицейски служители за охрана на границата и малките населени места , защото частните охранители са над 250 000 хиляди , а МВР с администрацията е около 51 000 хиляди и има по голямо основание от БНБ да участва в такова АД . Няма да заплаща милиони левове за извънреден труд и командировки и ще подобри криминогенната обстановка в цялата страната . Но закри служба СОД и излезе от фирмата си БМВ , от която имаше голяма печалба и бе 100% негова собственост . Или НАП за да подобри събираемостта на данъците и другите вземания на държавата , да регистрира АД с няколко големи колекторски фирми и им предостави офиси в териториалните си дирекции . Примерите за недопустимост , когато на една институция е вменено със закон да контролира и следи за състоянието на принципите за отворена пазарна икономика при свободна конкуренция на търговските субекти и издава разрешения за тяхната дейност от една страна , а от друга да учреди обща търговска фирма с малка част от подопечните си , с които да предлага на устаналите услуги срещу заплащане , от които и тя печели , са намерили място в много законови и нормативни актове осигураващи защита и равни възможности на всички участници на пазара .

С уважение :
Фейсбук инициатива “КТБаlaiv”
Координатор на инициативата
Даниел Божилов

«