Публикувано на 28.01.2022 / 16:25

СКАНДАЛЕН КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И ПОРОЧНИ БИЗНЕС ПРЕПЛЕТКИ МЕЖДУ МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА И ЗАМЕСТНИКЪТ МУ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТОТИЦИ МИЛИОНИ!

До

Веселина Томова,

Главен редактор на сайта за разследваща журналистика AFERA.BG

СИГНАЛ

От будни граждани от Сдружение „Будните българи”

Уважаеми господа,

Извършена  от нас проверка установи факти и обстоятелства, които поставят под съмнение лоялността и безпристрастното изпълнение на правомощията на министъра на транспорта и съобщенията г-н Николай Събев. Смятаме, че са налице основания за това, че в резултат на заеманата висша публична длъжност лицето злоупотребява с власт и упражнява властническо правомощие, повлияно от частния интерес. В следващите редове ще изложим информацията, до която достигнахме и която смятаме, че трябва да бъде подложена на проверка от компетентните институции.

Фактите и обстоятелствата, които смятаме, че трябва да достигнат до вашето знание са следните:

Назначаването на Илия Илиев за заместник-министър с ресор в железопътния сектор в Министерство на транспорта и съобщенията от оглавяващия ведомството Николай Събев буди основателни съмнения за това, че е повлияно изцяло от частен интерес

1.Конфликт на интереси

Безспорно установен факт е, че фирмата „Трансгео” ООД, ЕИК 040248911, чийто предмет на дейност е инвестиционно проектиране на железопътни линии, пътища, сгради, пътни и железопътни съоръжения, геодезия и кадастър, консултантски услуги в областта на строителството, строителен надзор и т.н., е пряко свързано с лицето Илия Илиев.

Справка в Търговския регистър показва, че г-н Илиев прехвърля през 2018 година въпросната фирмата на двете си деца Илиана Илиева Илиева и Цветан Илиев Илиев, като те влизат в качеството си на съдружници с равни дялове. Несъмнено става въпрос за „свързани лица“, тъй като съгласно закона такива са съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство, роднините по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, както и физически и юридически лица, с които лицето, заемащо публична длъжност, се намира в икономически или политически зависимости, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност.

Наличието на свързани лица само по себе си не представлява конфликт на интереси. Свързаността обаче създава риска от такъв в случаите, при които лицето, заемащо висша публична длъжност, упражнява правомощия или изпълнява задължения по служба в частен интерес – собствен или на свързаното с него лице /§1, т.15 от ДП на ЗПКОНПИ/. В тази връзка наличието на частен интерес е безспорен, а както добре знаете той е „ахилесовата пета” на конфликта на интереси.

2.Спечелена обществена поръчка с много неизвестни, пропуски и съмнения по отношение законосъобразността на проведената процедура за избор на изпълнител  и по отношение на качеството на изпълнението на заданието

Извършена проверка установи, че г-н Илиев е представител на ДЗЗД “ЕЛИХ” с код по БУЛСТАТ 176800113. Същото това обединение “ЕЛИХ” е изпълнявало проектните работи по железопътната отсечка Елин Пелин – Костенец.

Прави впечатление, че цената с която Обединение “ЕЛИХ” печели обществената поръчка за изпълнение на проектните работи е най-високата от всичките шест подадени оферти. Обединение “ЕЛИХ”, от което е част фирмата на г-н Илиев – „Трансгео” ООД, е получило договор на стойност малко над 10 млн.лева, което е с 1 млн.лева над средната цена на другите допуснати участници. Макар посоченият критерии в обявлението на обществената поръчка да не е „най-ниска цена”, а „икономически най-изгодна оферта”, то се създават огромни съмнения относно законосъобразния избор на участника за изпълнител на заданието.

Договорът е възложен от ДП НКЖИ, което държавно предприятие към момента е под управлението на г-н Илия Илиев, което означава, че самият той ще осъществява контрол, макар и не пряк, при изпълнението на договорите на ДП НКЖИ. Трябва да се отбележи и фактът, че обществената поръчка за строителство на жп магистралата Елин Пелин – Костенец, която е на стойност около над 1 млрд. лева, е многократно обжалвана.

По време на процедурата има зададени стотици въпроси от участници, отговорите на които са дадени в приблизително 100 разяснения. До голяма степен тези въпроси са свързани с качеството (неясноти и липси) на предоставените проектни разработки, чиито проектант е именно Обединението, представлявано тогава от зам.-министъра Илия Илиев. Това поражда следните въпроси – доколко техническите решения отговарят на нормативните изисквания, какво е тяхното качество и пълнота, направени ли са пълни геоложки проучвания при проектирането и дали има липсващи конструктивни елементи и чертежи.

Следва да се отбележи и фактът, че обществената поръчка за строителство на железопътната отсечка Елин Пелин – Костенец са участвали редица местни и чуждестранни компании с голям опит и история в железопътното строителство, но и те също задават редица въпроси, свързани с проектните разработки, което само по себе си говори за качеството на изпълнение на проектните дейности, извършени от представляваното от г-н Илиев Обединение „ЕЛИХ”.

Интересен е и фактът, че в ценовото предложение за строителство изпълнителят трябва да оферира и цена за „проектиране и авторски надзор”. Възниква въпросът защо следва да се извършват проектни работи за дейности, които вече са проектирани и за които е заплатена вече не малка сума? Също така защо е включено изпълнението на „авторски надзор” в договора на строителя? Това означава ли, че заместник-министър Илия Илиев се е отказал да съблюдава изпълнението на своя собствен проект чрез осъществяване на авторски надзор или предвид качеството на проекта се е отказал?

Договорите за изпълнение на строителни дейности са подписани в края на 2017 година, но строителството така и не започва поради липса на строително разрешение, поради отчуждителни процедури.

Пред медии настоящия министър на транспорта Николай Събев отбелязва, че „не може за отчуждаването на 1 декар в Елин Пелин да се искат 9 млн. лв. При такива пречки за всеки ще е много трудно да построи и 1 километър за 30 години“. Цитирана стойност наистина е внушителна и тук следва да се отбележи фактът, че трасето за изграждането на жп магистралата Елин Пелин – Костенец е предложено именно от Илия Илиев и екипа му, като изпълнители на проектната част от обществената поръчка. В обхвата на договора са включени следните дейности: проучване, обследване и техническо решение, изготвяне на технически проект и ПУП. Тук съвсем логично възниква въпросът дали при извършването на проучвателните дейности и съответно избора на трасе на жп линията от него страна не е избрал точно това, което минава имоти негова или на свързани с него лица собственост с цел продажба на многократно завишени цени при отчуждаване?

Безспорен е фактът, че проектът е от изключително значение за България, част от европейски коридор с европейско финансиране, който следва да се реализира в най-кратки срокове и държавата следва да заплати отчужденията на имотите, независимо от тяхната стойност, тъй като трасетата вече са определени и не могат да бъдат заменяни.

3.Бизнес отношенията между двамата министри стартират само месец след съвместна работа в Министерство на транспорта и съобщенията

Дни преди настъпването на новата година, министър Николай Събев освобождава от поста генерален директор на ДП НКЖИ Красимир Папукчийски и назначава на този пост свой „почтен човек”, а именно Златин Крумов, който също е с дългогодишен опит в държавното предприятие.

Интересен е фактът, че новият генерален директор спира проект за 300 млн. лева без никакви обосновани мотиви  – само седмица преди да изтече крайният срок за подаване на оферти. Проектът е за скоростна жп отсечка Перник – Радомир с европейско финансиране по програма „Транспортна свързаност 2021-2027” и е публикуван през октомври 2021 година.

Тук възниква въпросът как са открити несъответствия  в документацията за обществената поръчка броени дни преди крайният срок за подаване на оферти, като никой до този момент (близо четири месеца от публикуването й) да е сигнализирал за несъотвествия или да се подал жалба пред съответните институции. Участниците в проекти от този мащаб обикновено са признати международни компании не само в Европа, но и в Азия.

Интересен и е фактът, че обществената поръчка е прекратена в седмицата,  в която Николай Събев заявява, че „след като българските експерти казват, че проектирането е толкова труден и бавен процес, ще направя така, че мощни, бързи и ефективни международни компании с добра репутация да участват в нашите търгове за проектиране и строителство на железните пътища, а защо не и на тунели и мостове”.

Тук възниква въпросът дали причината за прекратяване на търга не са вече създадени бизнес отношения между министъра и такива компании и той възнамерява ли да лансира същите тези компании като по същия този проект като изпълнители?

Важно е да се отбележи и че прекратеният проект е част от емблематичния коридор  VIII, свързващ Р България и Р Северна Македония и е финансиран по програма „Транспортна свързаност 2021-2027”, чиито срок вече тече и подобно прекратяване на обществени поръчки би довело до невъзможност за изпълнение на проектите в заложените срокове на програмата и до връщане от страна на България на големи парични средства, отпуснати от Европа, поради неизпълнение на поетите ангажименти.

Моля, да бъде извършена проверка, която да докаже или опровергае истинността на изнесените факти и обстоятелства.

Дата: 28.01.2022 г.

Град: София

С уважение,

Екипът на Сдружение „Будни българи”

 

 

Коментари 13 за
“СКАНДАЛЕН КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И ПОРОЧНИ БИЗНЕС ПРЕПЛЕТКИ МЕЖДУ МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА И ЗАМЕСТНИКЪТ МУ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТОТИЦИ МИЛИОНИ!”

 1. Тоя чичак събев ли е, съРбев лие, и тоѝ е икона на „Нулева корупция“ – значи делението на „0“ е невъзможно.
  Доста отблъскваща външност. Не съм и нямам желание да го слушам.
  Иначе с личните данни през еконта номера е доста прозрачен.
  Вакса ще доставя ли също? Или медицински консумативи? При затворени пощи от всичко падат мангизи.
  Хаѝде задавИ се!!

 2. Интересна фигура е и самият министър.
  Той е поредният БУДИСТ.
  От Търговския е видно, че до скоро е в Управителният съвет на фирма „БУДА ХАУС“ ЕООД
  Сега на неговото место е дъщеря му МАРИНЕЛА НИКОЛАЕВА КОЛЕВА.
  Собственик на фирмата е ФОНДАЦИЯ ДИАМАНТЕН ПЪТ НА БУДИЗМА НА ЛИНИЯТА КАРМА КАГЮ е чуждестранно юридическо лице, Държава: ГЕРМАНИЯ.

  КОЙ СТОИ ЗАД ТАЗИ ФОНДАЦИЯ??
  Зад нея стоят десни политици като Герт Вилдерс
  Според Вилдерс той все още е „влюбен в Израел“ и вижда Израел като страхотен съюзник на своята партия.
  На 31 юли 1992 г. той се жени за Кристина Марфай, унгарски дипломат от еврейски произход , в Будапеща.
  Заради негативното му отношение към исляма срещу него са подадени много жалби предимно от мюсюлмани.

  Господата от ДПС могат да очакват неприятни изненади от представителя на тази БУДИСКА ФОНДАЦИЯ!!

  1. ТОВА СА ФИРМИТЕ В КОИТО УЧАСТВА ЛИЦЕТО СЪБЕВ:

   Управител:
   „ЕКОНТ-ТРАНС“ ЕООД, ЕИК/ПИК 203634314
   „Х1“ ЕООД, ЕИК/ПИК 205059346

   Представляващ
   „ФОНДАЦИЯ ЕКОНТ“ Фондация, ЕИК/ПИК 177130744

   Съдружник:
   „ЕКОНТ ЕКСПРЕС БЛ“ ООД, ЕИК/ПИК 200254698
   „Х5.Про“ ЕООД, ЕИК/ПИК 205343720
   „Х2 Фюжън“ ЕООД, ЕИК/ПИК 205106970
   „Фрий“ ООД, ЕИК/ПИК 203321006
   „ЕКОНТ-ТРАНС“ ЕООД, ЕИК/ПИК 203634314

   Едноличен собственик на капитала
   „ЕКОНТ ЕКСПРЕС“ ООД, ЕИК/ПИК 117047646
   „ЕКОНТ-ТРАНС“ ЕООД, ЕИК/ПИК 203634314
   „ЕКОНТ ФИНАНСОВИ УСЛУГИ“ ЕООД, ЕИК/ПИК 205968825

 3. Министърчето Събев нали подпомогна финансово с 300 000 лв. партия „ПП“,като по този начин си „купи“министерското кресло! Тези пари трябва да се избият за максимално кратки срокове! Иначе е изключително противен човек. Изписано му е на челото. Всяка втора дума по време на интервюта……-“ Вижте“…..всяка четвърта….- „Аз съм ОК с това“… Този съсел ми е в ТОП 3 на противните нови управляващи след Министъра на културата и председателя на парламента .

 4. Продължаваме измамата!!! Никога в България не са били на власт такива крадци и измамници!!! Оставка боклуци

 5. Будни граждани алармират и за един човек по високите етажи на властта за несъответствие между доходи и имущество!

 6. Винаги съм смятал, че е хубаво да има богати хора в управлението щото си имат пари и не е нужно да крадат. Ама явно, че пак крадат, но на по-едро.

 7. От Будните врме е да ПРЕМИНЕМ на БУЙНИТЕ ГРАЖДАНИ!!! Без БОЙ КРАДЦИТЕ НЕ СЕ ВЪЗПИТАВАТ!!!

  1. Киро Швестера в съдружие с АсАнчо Топките, по-известен като Ококорения !

 8. Кашкавалът е непреодолимо изкушение за партизаните !
  Така е било,така е сега и така ще бъде .

  Венсеремос.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *