« Върни се назад Публикувано на 08.09.2021 / 14:50

СИГНАЛ ПО ЗАКОНА „МАГНИТСКИ“ СРЕЩУ ПАВЕЛ ВЪЛНЕВ & ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ ЗА САЙТОВЕ „ЗА ФАЛШИВИ НОВИНИ“, ФИНАНСИРАНИ И УПРАВЛЯВАНИ ОТ ТЯХ

На пощата на АФЕРА се получи следния сигнал, подписан от Global Media Transparency и отправен към Centre for Media Pluralism and Media Freedom (CMPF) и European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF).

Сигналът е озаглавен: „Основни български уебсайтове за фалшиви новини, финансирани и управлявани от политици и бизнесмени“

Публикуваме го дословно:

Global Media Transparency <[email protected]>

To Chief Editor / Editorial Team

CC: Centre for Media Pluralism and Media Freedom (CMPF)

CC: European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF)

Dear Editorial Team,

The notice below relates to evidence for direct links between recognizable individuals from Bulgarian origin, namely Mr. Pavel Valnev and associates, including Mr. Tsvetan Tsvetanov (PEP), online media, and the  “Republicans for Bulgaria” political party. The links between said individuals and the organizations controlled or governed by them included Politically Exposed Persons have been subject to ongoing campaigns aimed at obscuring said links, and at large-scale long-term political and social engineering projects, falling within the scope of the “Global Magnitsky Human Rights Accountability Act”.

The websites and the resources from the list below have been financed by Mr. Pavel Valnev, and Mr. Pavel Valnev and associates have been attempting to obscure any direct links to themselves and to any and all enterprises officially owned by them.

The full archive related to the investigation on the ongoing corruption and media engineering on behalf of the governing persons within Mr Pavel Valnev’s group and certain PEPs, shall be provided to the following organizations: (1) selected media in the US and the Republic of Bulgaria; (2) representatives of the government of the Republic of Bulgaria; (3) the US House of Foreign Affairs, Senate Foreign Relations, House Financial Services; and Senate Banking, Housing and Urban Affairs); (4) the US Assistant Secretary of State for Democracy, Human Rights and Labor; (5) the US Assistant Secretary of State for Consular Affairs; (6) Centre for Media Pluralism and Media Freedom (CMPF); (7) the European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF); and (8) other shortlisted NGO’s with a verified track record of contributions to the global proceedings under “Global Magnitsky Human Rights Accountability Act”.

The reports shall be supported by the structured archive of the findings of the investigation evidencing the network of ownership, governance, financing, legal, operational and stake holding interests and influences.

List of websites and web resources used for the dissemination of fake news, hate speech and the propagation of political and social engineering:

https://narod.bg/

https://paparak.bg/

https://show.bg/

https://alarma.bg/

As a sample of the findings of the investigation, the links between the governing persons in Mr. Pavel Valnev’s group and said web resources include but are not limited to:

  1. The founder of the “Republicans for Bulgaria“ political party Mr. Pavel Valnev, via the director of “Global Logistics Services” (GLS) Mr. Slavcho Vaklinov Karailiev and his partner Mr. Rusislav Grozdanov Dimitrov are the owners of “Arena BG Media Group” Ltd. that manages the listed websites.
  2. The domains hosting the websites of “Arena BG Media Group” Ltd. have been registered with the corporate email address of an entity owned by Mr. Pavel Valnev, namely [email protected]. The domain http://www.gls-bg.com/ through which the services of Mr. Pavel Valnev’s primary business are promoted, is registered under the name of Mr. Slavcho Vaklinov Karailiev.

The websites narod.bg together with the website intrigi.bg that is owned by Mr. Rusislav Grozdanov Dimitrov are serviced by the same server 185.80.0.106. The latter is servicing only three websites, namely narod.bg, intrigi.bg and nie-zenite.bg all three of which are registered with their respective domain registrars with the same telephone number  359889738122.

The registrant for narod.bg and nie-zenite.bg is HakiFish Ltd., while the registrant for intrigi.bg is Mr. Rusislav Grozdanov Dimitrov. The four websites referenced herein all have HakiFish Ltd. as registrant.

III.    The following entities are registered at the same address (13 Osmi dekemvri str., Sofia Bulgaria):

  1. “Global Logistics Services” (GLS) controlled by Mr. Pavel Valnev. via his relative Biser Valnev.
  2. “Republicans for Bulgaria” political party, ref: https://republikanci.bg/
  3. “Euro-Atlantic Security Center”, ref: https://easecurity.org/

After the formal notices to the organizations under pp 2-8 above are submitted and duly processed, our team shall further provide you with a detailed outline of the findings and the initiated proceedings.

Kind regards,

Global Media Transparency, EMEA

….

Глобална медийна прозрачност <[email protected]>

До главен редактор / редакторски екип

CC: Център за медиен плурализъм и свобода на медиите (CMPF)

CC: Европейски център за свобода на печата и медиите (ECPMF)

Уважаеми редакторски екип,

Известието по -долу се отнася до доказателства за директни връзки между разпознаваеми личности от български произход, а именно г -н Павел Вълнев и сътрудници, включително г -н Цветан Цветанов (PEP), онлайн медии и политическата партия „Републиканци за България“. Връзките между споменатите лица и организациите, контролирани или управлявани от тях, включително политически експонирани лица, са били обект на текущи кампании, насочени към затъмняване на тези връзки, и на мащабни дългосрочни проекти за политическо и социално инженерство, попадащи в обхвата на „ Глобален закон за отчетността на Магнитски в областта на правата на човека“.

Уебсайтовете и ресурсите от списъка по -долу са финансирани от г -н Павел Вълнев, а г -н Павел Вълнев и сътрудници се опитват да скрият всякакви преки връзки към себе си и към всички и всички предприятия, официално притежавани от тях.

Пълният архив, свързан с разследването на продължаващата корупция и медиен инженеринг от името на ръководните лица в групата на г -н Павел Вълнев и някои ОПОС, се предоставя на следните организации: (1) избрани медии в САЩ и Република България ; (2) представители на правителството на Република България; (3) Камарата на външните работи на САЩ, Сенат по външни отношения, Домашни финансови услуги; и Сенатските банки, жилищни и градски въпроси); (4) помощник държавния секретар на САЩ по демокрация, права на човека и труд; (5) помощник държавния секретар на САЩ по консулски въпроси; (6) Център за медиен плурализъм и свобода на медиите (CMPF); (7) Европейският център за свобода на печата и медиите (ECPMF); и (8) други неправителствени организации, включени в списъка с избрани, с проверен опит в приноса към глобалното производство съгласно „Глобалния закон за отчетността на Магнитски за правата на човека“.

Докладите се подкрепят от структурирания архив на констатациите от разследването, доказващи мрежата от собственост, управление, финансиране, правни, оперативни интереси и интереси и влияния.

Списък на уебсайтове и уеб ресурси, използвани за разпространение на фалшиви новини, реч на омразата и разпространение на политическо и социално инженерство:

https://narod.bg/

https://paparak.bg/

https://show.bg/

https://alarma.bg/

Като извадка от констатациите на разследването, връзките между ръководните лица в групата на г -н Павел Вълнев и посочените уеб ресурси включват, но не се ограничават до:

  1. Основателят на политическата партия „Републиканци за България“ г -н Павел Вълнев, чрез директора на „Global Logistics Services“ (GLS) г -н Славчо Ваклинов Караилиев и неговия партньор г -н Русислав Грозданов Димитров са собственици на „Арена БГ“ Media Group ”Ltd., която управлява посочените уебсайтове.
  2. Домените, хостващи уебсайтовете на „Арена БГ Медиа Груп” ООД, са регистрирани с корпоративния имейл адрес на юридическо лице, собственост на г -н Павел Вълнев, а именно [email protected]. Домейнът http://www.gls-bg.com/

, чрез който се популяризират услугите на основния бизнес на г-н Павел Вълнев, е регистриран на името на г-н Славчо Ваклинов Караилиев.

Уебсайтовете narod.bg заедно с уебсайта intrigi.bg, който е собственост на г -н Русислав Грозданов Димитров, се обслужват от същия сървър 185.80.0.106. Последният обслужва само три уебсайта, а именно narod.bg, intrigi.bg и nie-zenite.bg, като и трите са регистрирани в съответните им регистратори на домейни със същия телефонен номер 359889738122.

Регистрантът за narod.bg и nie-zenite.bg е HakiFish Ltd., докато регистрант за intrigi.bg е г-н Русислав Грозданов Димитров. Четирите посочени тук уебсайта имат HakiFish Ltd. като регистрант.

III. Следните субекти са регистрирани на същия адрес (ул. Осми декември 13, София, България):

  1. „Глобални логистични услуги“ (GLS), контролирани от г -н Павел Вълнев. чрез своя роднина Бисер Вълнев.
  2. Политическа партия „Републиканци за България“, реф: https://republikanci.bg/
  3. „Евроатлантически център за сигурност“, реф .: https://easecurity.org/

След като официалните съобщения до организациите по т. 2-8 по-горе бъдат подадени и надлежно обработени, нашият екип допълнително ще ви предостави подробно описание на констатациите и започнатото производство.

Поздрави,

Глобална прозрачност на медиите, EMEA

 

«