« Върни се назад Публикувано на 04.10.2021 / 15:05

СИГНАЛ ЗА НЕЗАКОННО ФИНАНСИРАНЕ НА ПАРТИЯТА НА ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ ЧРЕЗ ЛОБИСТКАТА USA ФИРМА „YORKTOWN SOLUTIONS LLC“ /ДОКУМЕНТИ!/

Закон на за политическите партии: Чл. 24. (1) (Изм. – ДВ, бр. 6 от 2009 г., предишен текст на чл. 24 – ДВ, бр. 9 от 2011 г.) Политическите партии не могат да получават:

  1. (доп. – ДВ, бр. 9 от 2011 г.) анонимни дарения под каквато и да е форма;
  2. (доп. – ДВ, бр. 60 от 2019 г., в сила от 30.07.2019 г., обявена за противоконституционна в частта „които имат просрочени публични задължения и/или са регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим“ с РКС № 5 от 2021 г. – ДВ, бр. 37 от 2021 г.) средства от юридически лица и от еднолични търговци, които имат просрочени публични задължения и/или са регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим;
  3. средства от религиозни институции;
  4. средства от чужди правителства или от чуждестранни държавни предприятия, чуждестранни търговски дружества или чуждестранни организации с идеална цел.

На редакционната поща на АФЕРА се получи следния сигнал, придружен с документи, които публикуваме дословно:

Нови доказателства за незаконно финансиране на български политически партии и износ на частни данни на български ОПОС за САЩ

To Chief Editor / Editorial Team

CC: Centre for Media Pluralism and Media Freedom (CMPF)

CC: European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF)

Dear Editorial Team,

Following up on the earlier notice below related to evidence for direct links between recognizable individuals from Bulgarian origin, namely Mr. Pavel Valnev and associates, including Mr. Tsvetan Tsvetanov (PEP), online media, and the “Republicans for Bulgaria” political party, please consider the following update:

The ongoing analysis of documents related to the investigation show that the “Republicans for Bulgaria” political party has been financed in an unreported manner with Mr. Pavel Valnev’s private funds via a US lobbying firm „Yorktown Solutions LLC“.

The president of Yorktown Solutions, Daniel Vajdich, is a former foreign policy adviser to Scott Walker and Ted Cruz, a Senate Foreign Relations Committee staffer, and a nonresident senior fellow with the Atlantic Council.

Daniel Vajdich drafted bills authorizing 350 million US Dollars for provision of lethal military assistance to Ukraine, imposed sanctions on Russia for destabilizing Ukraine, and delivered one billion US Dollar loan guarantees to Ukrainian government. Yorktown Solutions is a consultant of Naftogaz Ukraine since 2017.

Daniel Vajdich is also a contributor and an endorsing party to the website of the „Euro-Atlantic Security Center“ registered at the same address (13 Osmi dekemvri str., Sofia Bulgaria) as the “Republicans for Bulgaria” political party and the “Global Logistics Services” (GLS) company controlled by Mr. Pavel Valnev. via his relative Biser Valnev:

https://easecurity.org/en/1569065989.html

For your reference, attached please find a contract between Mr. Pavel Valnev and Yorktown Solutions LLC, whereby Mr. Pavel Valnev is paying 300,000 US Dollars to Yorktown Solutions for „strategic advice and management services…related to U.S.-Bulgaria relations, including issues management, meeting planning and government relations, which is expected to include contacts with U.S. government officials, the media and necessary private sector otganizations.“

The contract has expired on the 9th of June 2021, and on the same day Mr. Pavel Valnev has announced his cutting out any relations with the “Republicans for Bulgaria” political party. This confirms the pattern of financing local political entities by private donors (Mr. Pavel Valnev) via proxy lobbying organizations (Yorktown Solutions LLC).

In addition, there is mounting evidence that private data of Bulgarian politicians and wealthy individuals has been illegally diclosed to third parties and transferred outside of the EU – in direct communicaiton between Mr. Tsvetan Tsvetanov and Mr. Pavel Valnev.

Our team shall further provide you with a detailed outline of the findings and the initiated proceedings.

Kind regards,

Global Media Transparency, EMEA

====

До главен редактор / редакторски екип

CC: Център за медиен плурализъм и свобода на медиите (CMPF)

CC: Европейски център за свобода на печата и медиите (ECPMF)

Уважаеми редакторски екип,

Следвайки по -ранното известие по -долу, свързано с доказателства за директни връзки между разпознаваеми личности от български произход, а именно г -н Павел Вълнев и сътрудници, включително г -н Цветан Цветанов , онлайн медии и политическата партия „Републиканци за България“, моля, помислете за следната актуализация:

Текущият анализ на документите, свързани с разследването, показва, че политическата партия „Републиканци за България“ е финансирана по неотчетен начин с частни средства на г -н Павел Вълнев чрез американска лобистка фирма „Yorktown Solutions LLC“.

Президентът на Yorktown Solutions, Даниел Вайдич, е бивш съветник по външна политика на Скот Уокър и Тед Крус, служител на комисията по външни отношения в Сената и нерезидентен старши сътрудник в Атлантическия съвет.

Даниел Вайдич изготви законопроекти, разрешаващи 350 милиона щатски долара за предоставяне на смъртоносна военна помощ на Украйна, наложи санкции на Русия за дестабилизиране на Украйна и предостави гаранции за заем от един милиард щатски долари на украинското правителство. Yorktown Solutions е консултант на Naftogaz Ukraine от 2017 г.

Даниел Вайдич също е сътрудник и подкрепяща страна на уебсайта на „Евроатлантическия център за сигурност“, регистриран на същия адрес (ул. Осми декември 13, София, България) като политическата партия „Републиканци за България“ и „Глобалната Логистични услуги ”(GLS), контролирано от г -н Павел Вълнев. чрез неговия роднина Бисер Вълнев:

https://easecurity.org/en/1569065989.html

За справка, приложени, моля, вижте договор между г-н Павел Вълнев и Yorktown Solutions LLC, според който г-н Павел Вълнев плаща 300 000 щатски долара на Yorktown Solutions за „стратегически консултации и управленски услуги … свързани с отношенията между САЩ и България, включително въпроси, свързани с управлението, планирането на срещи и правителствените отношения, което се очаква да включва контакти с представители на правителството на САЩ, медиите и необходимите организации от частния сектор. „

Договорът изтече на 9 юни 2021 г., а в същия ден г -н Павел Вълнев обяви, че прекратява всякакви отношения с политическата партия „Републиканци за България“. Това потвърждава модела на финансиране на местни политически образувания от частни донори (г -н Павел Вълнев) чрез посреднически лобистки организации (Yorktown Solutions LLC).

Освен това има все повече доказателства, че личните данни на български политици и богати хора са били незаконно прехвърляни на трети страни и прехвърляни извън ЕС – в пряка комуникация между г -н Цветан Цветанов и г -н Павел Вълнев.

Нашият екип ще Ви предостави подробно описание на констатациите и започнатото производство.

Поздрави,

Глобална прозрачност на медиите, EMEA

===

afera.bg

«