« Върни се назад Публикувано на 31.01.2023 / 22:00

ПРОЕКТЪТ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗА МЕДИЦИНСКА АВИАЦИЯ ПОДЛОЖЕН НА УНИЩОЖИТЕЛНА КРИТИКА ОТ ЕКСПЕРТИ

Възможно ли е Държавният авиационен оператор (ДАО) да поеме функциите на спешна медицинска помощ? Специалистите от бранша настояват транспортният министър да оттегли законопроекта

България е единствената страна в Европейския съюз, която няма нито един медицински хеликоптер. Последният беше продаден през 2019-та година. Така на практика спасителните акции по въздух в планините, труднодостъпните региони и в отдалечените населени места станаха абсолютно невъзможни, а спешните медицински случаи се поемат от Държавния авиационен оператор. За купуване на медицински хеликоптери у нас се говори от години, но дори и последната поръчка се провали поради това, че единственият кандидат предложи по-висока цена от заложената.

След няколко инцидента, които доказаха нуждата от медицинска авиация, служебното правителство взе мерки за уреждането на проблема. На 23 януари приключи общественото обсъждане на  Проект на Постановление на МС за изменение и допълнение на Устройствения правилник на ДАО и проект на Разпореждане на МС за прекратяване на еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала „България Хели Мед Сървиз“ ЕАД. Сред основните мотиви министърът на транспорта посочва, че  Държавният авиационен оператор със своите самолети и хеликоптери и към момента може да изпълнява определени полети за нуждите на Министерството на здравеопазването (air ambulance). Прибавяйки към своя флот хеликоптери за спешна медицинска помощ, с много по-малки разходи на публични средства, ресурси и персонал, ДАО може успешно да изпълнява зададените функции по HEMS, в сравнение с нов оператор, започвайки своето изграждане отначало.

Министър Христо Алексиев посочва още, че изминалите месеци от създаването на търговското дружество „България Хели Мед Сървиз“ ЕАД, на когото е възложено извършването на въздушен транспорт за нуждите на спешната медицинска помощ, не дават оптимистична перспектива за реализацията на този изключително важен за държавата и обществото проект.

Предложеният проект, обаче, е подложен на унищожителна критика от експерти и организации и това е видно в портала за обществено обсъждане, където са качени становищата. Всички те настояват правителството и в частност министърът на транспорта да оттеглят проекта си. Такива искания са отправени от Асоциацията на българската авиационна индустрия, от Национална асоциация на работещите в спешна медицинска помощ, Българската планинска спасителна служба и редица експерти в сферата на въздухоплаването.

В какво се състои проблемът? Защо експертите са против закриването на вече създадената  фирма за медицинска помощ „България Хели Мед Сървиз“ и поемането на тези функции от Държавния авиационен оператор (ДАО)?

На първо място се посочва, че в доклада има неверни факти: Държавният авиационен оператор (ДАО) не разполага със Свидетелство за авиационен оператор (САО), поради което не отговаря на изискванията на чл. 64 от Закона за гражданското въздухоплаване (ЗГВ), а именно: ДАО е юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на транспорта и съобщенията, а не юридическото лице, регистрирано по търговския закон на Р. България. Също така  ДАО не фигурира в списъка на авиационните оператори, лицензирани със свидетелство за авиационен оператор (САО), а притежава единствено национален сертификат за извършване на специализирани наблюдателни дейности и въздушни превози със специално предназначение.

Второ, Държавният авиационен оператор не е лице, „част от търговския въздушен транспорт“,  нито е лице регистрирано по Търговския закон и следователно не може да осъществява тази дейност.

Трето, към настоящия момент Държавният авиационен оператор не разполага с хеликоптер, оборудван с необходимото медицинско оборудване, така че незабавно да започне да осъществява тази дейност, както твърди транспортният министър в доклада към проекта, което означава, че действията по осигуряване на такъв хеликоптер, по реда на Закона за обществените поръчки ще започнат отначало и съответно всички действия по обществената поръчка, предприети от „България Хели Мед Сървиз“ ЕАД до момента, ще бъдат напразни. От което, разбира се, България ще загуби още една година в „плахи“ опити най-накрая да притежава медицински хеликоптери.

Според експерти, следвайки нормативната уредба и спазвайки правилата за сертифициране, ДАО никога не би получил Сертификат за авиационен оператор, което е категорично условие за осъществяване на дейността по осигуряване на въздушен транспорт за нуждите на спешната медицинска помощ, в съответствие с Регламент ЕС 965/2012 и без което ДАО не може да оперира и изпълнява дейност по HEMS.

Пето, в доклада на транспортния министър се твърди, че „Посочените факти, както и съображенията за постигане на безопасност, оперативна съвместимост и повишена ефективност, показват необходимостта посочената дейност да бъде възложена на действащ и разпознаваем авиационен оператор, с изградена административна структура и капацитет, чиято дейност следва да бъде надградена с необходимите сертификати и одобрения за извършване на полети за осигуряване на въздушен транспорт за нуждите на спешната медицинска помощ.“

Според експерти, които са изразили своето становище при общественото обсъждане, това твърдение на министъра не съответства на изискванията, относими към авиационния оператор, който следва да изпълнява спешна медицинска помощ с хеликоптер. „Надзорът за поддържане на стандартите за авиационна безопасност се осъществява от националния надзорен орган (ГД ГВА) и само тя притежава правата да определят кой отговаря на критериите и кой следва да бъде сертифициран, като авиационен оператор. Наред с това се посочват и редица нормативни несъответствия.

Като шеста причина се изтъква, че в доклада липсват реални мотиви, относно прекратяването на специално учреденото с Разпореждане на Министерския съвет дружество „България Хели Мед Сървиз“ ЕАД и твърденията в същия не отговарят на действителното положение. Според министъра на транспорта, през изминалите месеци търговското дружество „България Хели Мед Сървиз“ ЕАД, на което е възложено осигуряване на въздушен транспорт за нуждите на спешната медицинска помощ, “не дават оптимистична перспектива за реализацията на този изключително важен за държавата и обществото проект.“

Според експертите, обаче, които настояват министърът да оттегли доклада си и проекта, „България Хели Мед Сървиз“ ЕАД през времето на краткото си съществуване е осигурило и наело на трудови договори необходимия персонал, като всички наети служители притежават необходимата квалификация, опит и експертиза. Целият екип от пилоти и инженерен състав е изпълнявал задачи в АО „Хели Ер“, който до 2019 г. осъществява мисии по HEMS в България.

Наред с това „България Хели Мед Сървиз“ ЕАД има подготвена необходимата документация, свързана със сертифицирането и експлоатацията на АО и безопасността на полетите.

В заключение експертите са на мнение, че има несъответствие на мотивите за приемане на предложения Проект на Постановление на МС за изменение и допълнение на Устройствения правилник на ДАО, с нормативните разпоредби относно възлагането на ДАО на услугата – осигуряване на въздушен транспорт за нуждите на спешната медицинска помощ. От друга страна, налице е явно противоречие на мотивите за приемане на предложения проект на Разпореждане на МС за прекратяване на еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала „България Хели Мед Сървиз“ ЕАД, с действително изпълненото от последното дружество, от учредяването му през месец август 2022 г. до настоящия момент.

Действията с предложението за прекратяване дейността на „България Хели Мед Сървиз“ ЕАД ще доведе до невъзможност в обозримо бъдеще държавата да осигури на гражданите си тази услуга, въпреки непрестанните и зачестили случаи в страната, които доказват, че е жизнено важно използването на спешна медицинска помощ с хеликоптер, предупреждават авиоспециалистите.

Във всички мнения, изразени в Портала за обществено обсъждане се настоява министърът на транспорта да оттегли доклада си, а „България Хели Мед Сървиз“ ЕАД да продължи дейността си, така че в максимално кратък срок, да се изгради работеща система за спешна медицинска помощ с хеликоптер (Helicopter Emergency Medical Service HEMS) в България.

„Вероятно сте разбрали, че има подадена жалба в Комисията за защита на конкуренцията срещу решението за обявяване на обществената поръчка за доставка на хеликоптер (HEMS) под наем и т.н. Всичко това е абсолютно умишлено, целенасочено, тенденциозно, манипулативно с цел саботаж и да не бъде доставен този така необходим хеликоптер, който трябва да спасява човешки животи и да продължаваме да бъдем единствената държава в ЕС без HEMS!“

www.big5.bg

«