« Върни се назад Публикувано на 09.02.2024 / 17:21

НЕЗАБАВНО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРЕКРАТЕНИ ПЪЛНОМОЩИЯТА НА ЗАМ-КМЕТА НА ОБЩИНА -ВАРНА ДИАН ИВАНОВ ЗА НАРУШАВАНЕ НА ЗАКОНА – СЪДРУЖНИК Е В ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО „ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ЛЕКС ИНС“ ООД! НА ВНИМАНИЕТО НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – ВАРНА!

Съгласно чл.38 от ЗМСМА, пълномощията на кметовете на общини, кметове на райони и кметства възникват от деня на полагането на клетвата по чл.32 ал.1 – в случая тази дата за Варна е 13.11.2023 г.

Разпоредбата на чл.41 ал.1 от ЗМСМА забранява на кметовете на общини, на райони и на кметства, кметските наместници, заместник – кметовете на общини и на райони и секретарите на общини да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат контрольори, управители или прокуристи в търговски дружества, търговски пълномощници, търговски представители, търговски посредници, синдици, ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата им.

Целта на разпоредбата е да предотврати всякакви възможности за възникване на конфликт на интереси и злоупотреби с власт от страна на визираните в разпоредбата лица.

Разпоредбата изключва съвместяване на функциите на кмет на община с извършването на търговска дейност и с представителни и управленски права в търговските дружества. Изискването е строго формално, валидно е за целия период от мандата и е продиктувано от волята на законодателя да изключи всяка потенциална възможност на конфликт на интереси и злоупотреба със служебни права.

Това не е единственият случай на уредена по законодателен път несъвместимост на дейности – в този смисъл са и разпоредбите на чл.195 от Закона за съдебната власт, чл.7 от Закона за държавния служител, чл.1453 от ЗМВР.

В този случай нормата на чл.41 ал.3 от ЗМСМА разписва, че в едномесечен срок  от обявяването на изборните резултати, лице, което осъществява дейност  или заема длъжност, посочена в ал.1, предприема необходимите действия за прекратяване на дейността или за освобождаване на заеманата длъжност и уведомява писмено за това председателя на Общинския съвет и Общинската избирателна комисия.

Или за да бъдат изпълнени изискванията на чл.41 ал.3 от ЗМСМА е необходимо:

1.Лицето да предприеме необходимите действия за прекратяване на дейността /освобождаване на длъжността, визирани в ал.1/

2.Да уведоми писмено за предприетите действия председателя на Общински съвет

3.Да уведоми писмено за предприетите действия Общинската избирателна комисия

Законовите действия по тази разпоредба са кумулативни.

Неизпълнението на изискванията по чл.41 ал.3 от ЗМСМА води до предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета, както и на по-горе изброените длъжности, в които влизат и заместник – кметовете, според изричната разпоредба на чл.42 ал.1 т.5 от ЗМСМА /при изпълнение на процедурата по чл.42 ал.3 и ал.4 от ЗМСМА/.

В конкретния случай по несъмнен безспорен начин се установява, че към датата на полагане на клетва – 13.11.2023, т.е. към началния момент на възникване на мандата, както и към назначаването му за зам-кмет на Община Варна Диан Иванов е вписан като съдружник на търговско дружество „Застрахователен Брокер Лекс Инс“ ООД.

Към настоящия момент – 9 февруари 2024 година заместник -кметът на Община – Варна Диан Иванов е съдружник в търговско дружество „Застрахователен Брокер Лекс Инс“ ООД.

В случая се установява заместник кметът Диан Иванов не е изпълнил изискванията на чл.41 ал.3 от ЗМСМА.

В този смисъл е и решение №13/24.09.2020 г. по конституционно дело №5/2020 на Конституционния съд. Без правно значение е обстоятелството дали лицето извършва реално търговска дейност. Затова са налице предпоставките на чл.42 ал.1 т.5 от ЗМСМА за предсрочно прекратяване на пълномощията на зам- кмета на Община – Варна Диан Иванов.

АФЕРА призовава Общинската избирателна комисия незебавно да се самосезира по случая със заместник – кмета на Община – Варна Диан Иванов.

Същият е заместник кмет, назначен от варнеския ПП/ДБ кмет Благомир Коцев, който също е пред прекратавяне на плъномощията като кмет, заради съдружие в офшорки в Малта, за което се очаква решение на ОИК – Варна.

Afera.bg

«