« Върни се назад Публикувано на 17.02.2024 / 7:29

НЕЗАБАВНО БЛАГОМИР КОЦЕВ ДА СЕ ПОИЗНЕСЕ ПО КОМПЕТЕНТНОСТ И ОСВОБОДИ ОТ ДЛЪЖНОСТ ЗАМЕСТНИК КМЕТА НА ОБЩИНА – ВАРНА ДИАН ИВАНОВ!

На 16.02.2024 г. ОИК – Варна се произнесе  с Решение № 298/16.02.2024 г. https://oik0306.cik.bg/mi2023/decisions/298/2024-02-16

 по Сигнала на Биляна Якова, относно искане за проверка за несъвместимост на заместник-кмета на Община Варна – Диан Иванов.

Сигналът бе, че  зам.-кмета Диан Иванов  е съдружник в търговско дружество „ЛКС ПРОПЪРТИС“ ООД. Сключил е договор на 11.01.2024 г., когато вече е заемал поста зам.-кмет на Община Варна. Официално е назначен  на длъжността зам.-кмет на 30.11.2023 г.

В случая се установява, че заместник кметът Диан Иванов не е изпълнил изискванията на чл.41 ал.3 от ЗМСМА.

Видно е и от документа, че това е активна фирма и той изпълнява същинска търговска дейност по смисъла на закона. Диан Иванов е имал едномесечен срок да изпълни законоустановените си задължения, с които да премахне всички несъвместимости със заемания от него пост, но не го е направил.

 Съгласно разпоредбата на чл. 39, ал. 1 ЗМСМА кметът на общината, съответно кметът на района, назначава заместник-кметове в съответствие с одобрената численост и структура на общинската администрация и определя техните функции. Съгласно чл. 41, ал. 1 ЗМСМА кметовете на общини, на райони и на кметства, кметските наместници, заместник-кметовете на общини и на райони и секретарите на общини не могат да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат контрольори, управители или прокуристи в търговски дружества, търговски пълномощници, търговски представители, търговски посредници, синдици, ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата им, а съгласно ал. 3 на същата разпоредба в едномесечен срок от полагането на клетвата, съответно от приемането на решението на общинския съвет, лице, което при избирането му за кмет заема длъжност или осъществява дейност по ал. 1, предприема необходимите действия за прекратяване на дейността и/или за освобождаването му от заеманата длъжност и уведомява писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия. Съгласно чл. 32 ЗМСМА общинските съветници и кметовете полагат клетва. От тази разпоредба са изключени заместник-кметовете доколкото същите се назначават от кмета на общината/района. За същите е приложима разпоредбата на чл. 41, ал. 4 ЗМСМА, но същото задължение те следва да извършат пред органа по назначаването си.

Съгласно разпоредбата на чл. 39, ал. 1 ЗМСМА зам.-кметът  е назначен от избрания кмет – Благомир Коцев, който е оправомощен да установи несъвместимост по отношение на Диан Иванов.

ОИК – Варна на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 ИК, е оставила без уважение сигнали подаден от Биляна Якова.

ПРЕПРАЩА сигнала и  издаденото Решение № 298/16.02.2024 г. на Благомир Коцев – кмет на Община Варна за произнасяне по компетентност.

АФЕРА призовава незабавно Благомир Коцев да се произнесе по компетентност и освободи Диан Иванов от длъжност заместник кмет за бездействието и неизпълнението на законоустановеното задължение по чл. 41, ал. 3 ЗМСМА, което  е предпоставка за предсрочно прекратяване на правомощията му.

Ако кметът Благомир Коцев не освободи от длъжност зам.-кмета на Община Варна, Диан Иванов съгласно нормата на чл.41, ал. 3 от ЗМСМА, прокуратурата ще бъде сезирана и за неговите действия и бездействия.

Ето ги и двамата съдружници във фирмата „ЛСК ПРОПЪРТИС ООД“

Afera.bg

«