« Върни се назад Публикувано на 19.09.2023 / 8:33

НАЗНАЧЕНИЯТ ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР В МОСВ СИДЖИМОВ Е В КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ!

Николай Янков Сиджимов е назначен за заместник министър в МОСВ и в качеството си на такъв той е лице по чл.6, ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ.

Правоотношението му е трудово, уредено съгласно Кодекса на труда. Съгласно чл.107а, ал.1, т.2 от Кодекса на труда, не може да бъде сключван трудов договор за работа в държавната администрация с лице, което е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация.

На основание чл.107а, ал.3 от Кодекса на труда при сключване на трудовия договор лицето подписва декларация за обстоятелствата по ал.1.

На основание чл.107а, ал.5 от КТ служител, който е лице, заемаща висша публична длъжност, подава декларация за имущество и интереси само по реда на Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Към настоящия момент по партидата на търговско дружество „Еко инженеринг“ ООД с ЕИК 119505964 е вписан управител Николай Янков Сиджимов.

Следователно, към настоящия момент г-н Сиджимов е в конфликт на интереси, доколкото въпреки, че заема висша държавна длъжност-заместник-министър в МОСВ, той е вписан като управител на „Еко инженеринг“ ООД.

Освен като управител на  „Еко инженеринг“ ООД, г-н Сиджимов е управляващ фондация „Ресурсен център за икономическо развитие“ с Булстат 131064831.

Г-н Сиджимов е нарушен в нарушение на императивната разпоредба на чл.107а, ал.1, т.2 от КТ

Г-н Сиджимов е бил на същия пост в периода декември 2021 – август 2022г. И тогава той е в нарушение. Това нарушение продължава и сега.

Докога? А подписването на декларация с невярно съдържание???

Андрей Червенков

«