Публикувано на 15.11.2019 / 11:50

ЛЕГИЯ АНТИМАФИЯ ВАДИ НА ПОКАЗ СЪМНЕНИЯ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ОПГ НА МИНИСТЪР БАНОВ, ИСКА ОТМЯНА НА СПИРАНЕТО НА НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО СРЕЩУ НЕГО!

ЛЕГИЯ АНТИМАФИЯ ВАДИ НА ПОКАЗ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ОПГ НА МИНИСТЪР БАНОВ, ИСКА ОТМЯНА НА СПИРАНЕТО НА НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО СРЕЩУ НЕГО!ДО МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-Н СОТИР ЦАЦАРОВ
ДО АПЕЛАТИВНАТА
СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА

ОБЖАЛВАНЕ НА ОТКАЗ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО ПО ПРОКУРОРСКА ПРЕПИСКА№202/2019 ПРОКУРОР ГЕОРГИ НИКОЛОВ СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПРОКУРАТУРА.
ОТ: Григор Вихров Здравков
Българска Легия Антимафия

София ул.“хан Аспарух“№18 тел 0887…. [email protected]

УВАЖАЕМИ Г-Н ЦАЦАРОВ,

С настоящото Ви уведомявам за ДОПЪЛНИТЕЛНИ известни ми факти и обстоятелства, обосноваващи предположение за извършени престъпления от висши длъжностни лица.

Считам, че в случая навежда на основателни съмнения за конфликт на интереси на висшестоящи политически лица за дълъг период от време и извършени престъпления по чл. 282 от НК.. Считам, че в случая също може да се разкрие и ръководство и участие на организирана престъпна група по смисъла на чл.321 от НК, с цел облагодетелстване от служебно положение, престъпление по чл.143, ал.1, както и неизпълнение на задълженията по чл.205, ал.2 от НПК.

Считам, че в случая се навежда на основателни съмнения за възползване от служебно положение и търговия с влияние за дълъг период от време и извършени престъпления по чл. 283 от НК. Отделно от това в приложената информация според нас са налице достатъчно данни за извършени престъпления – престъпления по чл.304б от НК.

Също така притесненията ни са, че в случая се навежда на основателни съмнения за възползване от служебно положение и търговия с влияние за дълъг период от време и извършени престъпления по чл. 283 от НК. Според нас е възможно да има достатъчно данни за подготвящи се злоупотреби с финансови средства от европейски фондове и използването на последните не по предназначение – престъпления по Глава 7 от Наказателния Кодекс.

УВАЖАЕМИ Г-Н ЦАЦАРОВ,

С оглед на гореизложеното и упражнявайки правомощията, които имате Ви моля да считате настоящото като съобщение за извършено престъпление по смисъла на чл.209 от НПК и обжалване на прокурорска преписка №202/2019 Прокурор Георги Николов Специализирана Прокуратура предприемете необходимите действия за извършване на предварителна проверка по случая. В случай, че се разкрият данни за извършени престъпления от някои от цитираните в изложението лица (Вежди Рашидов, Бойл Банов) и др.), Ви моля да предприемете необходимите действия и да уведомите съответните оторизирани органи за образуване на наказателно производство. Моля и да отмените като незаконосъобразно прокуроско постановление № от дата… за отказ на образуване на наказателно производство срещу г-н Бойл Банов. Във връзка с предоставените ВИ в този сигнал допълнителни факти и копия на документи и доказателства.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Изложение на фактите и обстоятелствата:

1. Със Заповед №РД-02-36-174/07.03.2016 г. на Главния директор Ася Станкова от МРРБ е наредено извършване на проверка на Ларгото на 08.03.2016 г. Доклад от проверката е следвало да се представи в срок от 2 работни дни след тази дата. Този доклад така и не ни бе представен от МРРБ.
Разпитани ли са служителките извършили проверката? Установено ли е забавянето и налагането на санкция на строителя с този доклад? Уволнени ли са служителките изготвили този доклад и осъществили проверката? Вследствие предварителните констатации на този доклад ли Банов нарежда да се изготвят допълнителни актове № 10?

2. Съгласно Допълнително споразумение №РД11-03-84/10.12.2015 г. между изпълнителя на Ларгото и Министерство на културата, окончателно плащане по договор РД№11-03-23/08.04.2015 г. се извършва от Възложителя в срок до 18.12.2015 г. след представяне на оригинал на фактура от изпълнителя и оригинал на банкова гаранция в размер на 5 198 197,03 лева, със срок срока за изпълнение на договора, удължен с не по-малко от 60 дни.
На 18.12.2015 г. Министерство на културата извършва плащането срещу представена от Изпълнителя банкова гаранция реф.№ 116DSK06438/16.12.2015 г., която влиза в сила от датата на получаване на сумата 5 198 197,03 лева по сметка на Изпълнителя и изтича на 20.03.2016 г.
Министерство на културата е изплатило сумата от 5 198 197,03 лева без влязла в сила/налична гаранция?
Обектът (Ларгото) е открит официално на 20.04.2016 г. Това означава ли ,че се е работило без покритие на банкова гаранция в периода между 21.03.2016 г.- 19.04.2016 г.?

3. В окончателния доклад на строителния надзор за етап 2 от 27.01.2016 г. се описва само един акт № 10 от 20.10.2015 г. , съответно акт № 11 от 02.11.2015 г.
В окончателния доклад на строителния надзор за етап 3 от 17.12.2015 г. се описва само един акт № 10 от 13.11.2015 г. , съответно акт № 11 от 26.11.2015 г.
Това са окончателните доклади от строителния надзор, представени в края на януари 2016 г. с окончателния отчет по проекта от МК на МРРБ. В тях са описани и актове за приемане на работи по време на дати, включени по- късно в акт №10.
Актове за временно спиране на строителството преди 20.10.2015г. липсват и затова и не са описани!
Подменени ли са тези доклади и други документи в МРРБ към април 2016 г. и кой е допуснал подмяната им в МРРБ?

4. С писмо от Министерство на културата до МРРБ за наличието на акт № 10 и акт № 11 е уведомен Управляващия орган, за временно спиране на строителните работи по проекта. Министерство на културата, като бенефициент е длъжно да уведомява Управляващия орган винаги за спиране на работите по проекта.
Липсват такива уведомителни писма за други актове № 10 и № 11 преди октомври 2015 г., защото просто не е имало такива.

5. В Постановлението на Специализираната прокуратура от 11.04.2019 г. са описани следните актове № 10 :
· акт №10 от 19.05.2015 г. „поради неосигурен авторски надзор на проекта“,
· акт №11 е от 03.06.2015 г.;
· акт №10 от 28.06.2015 г. „поради допълнителни археологически проучвания при Източната порта,…“,
· акт № 11 е от 09.07.2015 г.;
· акт № 10 от 19.08.2015 г. поради „необходимостта от изготвяне на инвестиционен проект за промяна на покритието,…“,
· акт №11 е от 27.08.2015 г. ;
· последният акт № 10 е от 20.10.2015 г. „поради неприключили археологически проучвания,…“,
· акт № 11 е от 02.11.2015 г.

По отношение на акт № 10 от 19.05.2015 г. „поради неосигурен авторски надзор на проекта“, и акт № 11 от 03.06.2015 г.:
· С писмо изх.№ 56 от 25.05.2015 г. , „Реставрация“ ЕАД уведомява МК, че на обекта се работи и описва какво е свършено към 25.05.2015 г. ( при условие, че уж „има“ акт № 10 от 19.05.2015 г.).
· С писмо изх.№П-АС-22/ от 25.05.2015 г., ДЗЗД „Антична Сердика“ също пише на МК във връзка с реализацията на строителството на Ларгото., а с писмо изх.№27.05.2015 г. иска на 04.06.2015 г. да се подпише акт №5.
· С писмо изх.№ П-АС-28 от 28.05.2015 г. строителят отново пише във връзка с реализацията на проекта, като дори кани на оперативна среща представител на проектанта на 02.06.2015 г. на обекта (Ларгото).
· С писмо изх.№ П-АС-45 от 10.06.2015 г., строителят уведомява МК, че към 10.06.2015 г. все още няма субект, който да изпълнява авторски надзор. А Акт № 11 е подписан на 03.06.2016 г. В същото писмо се говори за изпълнение на СМР, без да се упоменава акт № 10.

Допълнително, в Протокол от проведена оперативка от 24.08.2015 г. се казва, че има възлагателно писмо от Възложителя, а допълнително в Протокол от 25.08.2015 г. се уточнява, че от 22.04.2015 г., когато е изпратена покана до проектантите, авторският надзор, дори и без договори, е с правомощия и има право да вписва в заповедната книга,и да осъществява функциите си.
По отношение на акт №10 от 28.06.2015 г. „поради допълнителни археологически проучвания при Източната порта,…“ и акт № 11 от 09.07.2015 г.:

С писмо изх.№ П-АС-69 от 21.07.2015 г., строителят уведомява МК, че работи на обекта повече от 75 дни, а все още няма авторски надзор. В същото писмо строителят повдига въпроса за необходимост от акт № 10, т.е. до този момент няма изготвен такъв.
По отношение на акт № 10 от 19.08.2015 г. поради „необходимостта от изготвяне на инвестиционен проект за промяна на покритието,…“ и акт № 11 от 27.08.2015 г.

С писмо на Столична община №СО-0412-81 от 17.10.2014 г. се уведомяват МРРБ и МК за необходимостта от преразглеждане на куполното покритие. В писмото се казва, че „тези промени могат да се извършат и в хода на строителството, съгласно разпоредбите на ЗУТ.“

Заповедта № РД09-50-715, с която е одобрена промяната на покритието е от 07.09.2015 г.
С писмо на МК изх.№ 26-00-750 от 19.08.2015 г. до строителя се казва, че инцвестиционен проект за промяна е вече представен и следва да се изготви КСС и доклад за оценка на съответствието, т.е. аргументът за акт № 10 не отговаря на фактическата обстановка.

С писмо изх. № П-АС-89 от 25.08.2015 г., строителят отново уведомява МК относно реализацията на Ларгото, като съобщава, че по време на строителните работи е открита мозайка. Акт №11 е от 27.08.2015 г.

С писмо изх. №П-АС-102 от 11.09.2015 г. строителят пише, че поради изброени в писмото проблеми може да се стигне до прекратяване на работата на обекта, т.е. към тази дата все още няма акт № 10.

В Протокол от проведена оперативка от 24.08.2015 г. ( по времето по което би трябвало уж да има акт № 10, според МК) се обсъждат работите по обекта и никъде не се споменава, че спрян. Такъв протокол е воден и на 25.08.2015 г., и на 27.08.2015 г.

Моля да бъдат разпитани като свидетели следните лица:

1.Стоянка Георгиева главен експерт в отдел “ПКМ,ГД,ПРР‘
2.Невелина Колева главен експерт в отдел “ПКМ,ГД,ПРР‘
3.Владислав Сарнацки главен експерт в РО „“ЮЗР“ ГД ПРР
4. арх. Романов ръководител на оперативките описани по-горе
5. Тонка Милева отговорник за проекта от Министерство на културата
Същите биха потвърдили написаното по-горе и биха внесли допълнителна яснота

Прилагам 3 PDF файла от … стр. копия на въпросните документи.
1. Окончателно плащане и гаранция-reduced size 749 KB
2. Окончателен доклад- II етап-reduced size 14 102 KB
3. Окончателен доклад III етап-reduced size 1 898 KB

СОФИЯ/ 22.04.2019

С УВАЖЕНИЕ: ГРИГОР ЗДРАВКОВ

Коментари 5 за
“ЛЕГИЯ АНТИМАФИЯ ВАДИ НА ПОКАЗ СЪМНЕНИЯ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ОПГ НА МИНИСТЪР БАНОВ, ИСКА ОТМЯНА НА СПИРАНЕТО НА НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО СРЕЩУ НЕГО!”

 1. Европейските амбасади дали четат тази сводка, и какво мислят по въпроса ??? Или след време като изтекат секретни грами пак ще четем нещо от рода на „Той е кучи син, но наш кучи син“ ??? Лицемерието им няма край.

 2. Я.. Ма тя таз сума е съизмерима с парите на Йончевата от КТБ.. На нея и повдигат обвинение за пране на пари в особено големи размери..
  Ми то и е-Бановия би трябвало да го турнат по тез членове на НК-то… Безстопанственост в особено големи размери и пране – от бюджета на министерството, дет той УЖ ръководи към касата на частна фирма..
  Щото то за правния отдел на министерството Светия синод не отговаря и няма отношение.. Един министъркинин отговаря за работата му..

  1. Икономистите от ЕКИП – център на специалисти, които медийно се представят със сайта си ekipbg.com:
   Фискалният резерв сринат с 4,1 млрд. за 3 г. след куп заеми и излишъци, защо?
   Фискалният резерв на България намалява от 14,2 млрд.лв през септември 2016 година до 10,1 млрд.лв. през последния отчетен от Министерството на финансите месец – септември 2019 г.
   Интересно е стопяването на резерва дори само тази година. Тя стартира при 10,518 млрд.лв. на 31 януари, а само 8 месеца по-късно вече резервът е стопен на 10,14 млрд. Неясно е къде са отишли тези 320 000 000 лв. И обяснението не е в минимални отрицателни лихви в рамките на стотни от процента.
   Особено при положение, че само за 3 месеца страната ни пусна облигационни заеми от 1 милиард лева, уж с цел да запълнят точно фискалния резерв. Което означава, че в момента той би следвало да бъде с 1,3 млрд. лв. повече, отколкото през януари, а не с 300 млн. лв. по-малко.
   Ако някой изведе логиката, че сме плащали 8 – те Ф – 16 за 2,2 млрд.лв., нека има предвид, че точно с толкова – 2,2 млрд. лв., спадна бюджетният излишък насред годината. Тоест, именно оттам би следвало да са взети парите за самолетите. Ако не са, интересно е да се обясни къде са отишли въпросните 2,2 млрд.лв?
   Държавата не спря да тегли кредити, които винаги бяха обяснявани именно със захранване на резерва. Не спря да декларира и излишъци през годините. Къде са тези милиарди, щом не са в резерва?
   Не, не са в плащания по дългове, понеже големите предстоят едва през 2023 г., която е далеч. А догодина ще изтеглим още 2,2 млрд. лв. заем, както е записано в бюджет 2020.

 3. Точно така Григоре , натискай тези Паразитиращи , Изроди.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *