Публикувано на 16.05.2018 / 22:36

КПКОНПИ, „АФЕРА“ ТИ СВЪРШИ РАБОТАТА! РЕКТОРЪТ НА ТУ-ВАРНА ДАДЕ НА ШУРЕЯ СИ РЕМОНТ ЗА 3 000 000 ЛВ.! ДОКУМЕНТ С НЕВЯРНО СЪДЪРЖАНИЕ И КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ!

На вниманието на КПКОНПИ! Сайта АФЕРА свърши цялата работа, сега е ваш ред да действате!

На 21.02.2017 г.след проведена процедура – публично състезание по ЗОП, е сключен договор № 22/21.02.2017 г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Вътрешни строително монтажни работи по сградния фонд на ТУ-Варна“ с избран изпълнител „СТРОЙКОМЕРС – ТТ“ЕООД , ЕИК 125530930, собственик и управител Тошко Райчев Райчев. Стойността на договора е 3 000 000лв. без ДДС. Критерият за избор е „най- ниска цена“.

В началото на месец 02.2018 г. се установява следното:

1.Строителните дейности, предмет на горепосоченият договор, не се извършват  от изпълнителя „СТРОЙКОМЕРС –ТТ“ЕООД, а от друга фирма – „ЖСП –СТИЛ ООД“/ работниците в един от обектите се „изтървали“ за този факт./

2.Собственик на „ЖСП –СТИЛ“ ООД е роднина на Росен Николов Василев – ректор на ТУ-Варна – братът на съпругата му. Казва се Стефан Начев Стефанов.

3.„СТРОЙКОМЕРС –ТТ“ЕООД и „ЖСП –СТИЛ“ ООД , т.е. Тошко Райчев и Стефан Стефанов са собственици на две дружества, а именно:

-ПАРТНЕРС ДЗЗД, Булстат BG176331192, управител Стефан Начев Стефанов.

-СТРОЙ- ЖСП ДЗЗД, Булстат BG176565576, управител Тошко Райчев Райчев.

4.По смисъла  на § 1 , т.45 от ДР на ЗОП и § 1, т.13 и т. 14 от ЗППЦК, Стефан Начев Стефанов и Тошко Райчев Райчев са свързани лица.

5.Във връзка с горното, по смисъла § 1, т. 21 от ДР на ЗОП, Ректорът на ТУ –Варна – Росен Николов Василев е в конфликт на интереси с избраният изпълнител – СТРОЙКОМЕРС ТТ ЕООД, чрез съдружието на управителя Тошко  Райчев.

6.Обстоятелствата по т.1, т.2 и т.3 са били известни на: Тошко Райчев Райчев, управител на „СТРОЙКОМЕРС –ТТ“ЕООД- изпълнител на обществена поръчка, преди провеждане на процедурата по ЗОП.

7.Обстоятелствата по т.1, т. 2 и т.3 са били достъпни известни на Росен Николов Василев – Ректор на ТУ-Варна и на Стефан Начев Стефанов – роднина по сватовство от първа степен на Възложителя, преди провеждане на процедурата по ЗОП.

8.Конфликтът на интереси не е деклариран в подадения от Тошко Райчев Райчев – управител на  „СТРОЙКОМЕРС –ТТ“ЕООД,  ЕЕДОП/ единен европейски документ за обществени поръчки/ . Като резултат, това води до въвеждане на комисията  в заблуждение.

9.В случай, че на комисията бяха известни горните имена и връзките между тях, участникът би бил отстранен от участие. Комисията няма правомощия да изисква информация от възложителя за имената на неговите роднини. Възложителят следва да е добросъвестен.

10.По горепосоченият договор до този момент са усвоени 350 000 лв.

РОСЕН НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ – РЕКТОР НА ТУ – ВАРНА

Магдалена Начева Василева – съпруга на Росен Василев – Ректор на ТУ –Варна

Стефан Начев Стефанов – брат на Магдалена Василева и роднина на Ректора на ТУ – Варна, собственик на ЖСП – СТИЛ ООД

Тошко Райчев Райчев – собственик на „СТРОЙКОМЕРС ТТ“ ЕООД – изпълнител на обществена поръчка  за строително – монтажни работи в ТУ-Варна. Формален изпълнител на договора. Реален изпълнител ЖСП- СТИЛ ООД. Между Стройкомерс ТТ – ЕООД и ЖСП – СТИЛ ООД има сключен договор за подизпълнение. Обстоятелство, което не е декларирано в ЕЕДОП.

Стефан Стефанов и Тошко Райчев – свързани лица по смисъла на §1,т. 45 от ДР на ЗОП . Обстоятелство, отречено в ЕЕДОП-а на Стройкомерс ТТ ЕООД. Документ с невярно съдържание, по смисъла на чл. 313 от НК.

Росен Василев , Тошко Райчев и Стефан Стефанов – в конфликт на интереси по смисъла на § 1,т. 21 от ДР на ЗОП.

                             ВЪЗЛОЖИТЕЛ по ЗОП – РЕКТОР РОСЕН НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ

Конфликт на интереси                                                         Конфликт на интереси

            по § 1,т. 21 от ДР на ЗОП                                                    по § 1,т. 21 от ДР на ЗОП

               ИЗПЪЛНИТЕЛ по ЗОП                                                      брат на съпругата на Росен Василев 

           СТРОЙКОМЕРС ТТЕООД                                                         ЖСП – СТИЛ ООД

собственик Тошко Райчев Райчев                                         собственик Стефан Начев Стефанов

свързани лица по смисъла на § 1, т.45 от ДР на ЗОП и § 1, т.13 и т. 14 от ЗППЦК                 

СТРОЙ – ЖСП ДЗЗД – собственици Тошко Райчев и Стефан Стефанов

ПАРТНЕРС ДЗЗД – собственици Тошко Райчев  и Стефан Стефанов

Закона за обществените поръчки указва, че участниците, респективно изпълнителите и възложителите, не трябва да са свързани лица, следователно в конфликт на интереси и дава дефиниция на свързани лица.

ЗОП § 1, т. 45. „Свързани лица“ са тези по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

 ЗППЦК § 1, т. 13. (предишна т. 11 – ДВ, бр. 61 от 2002 г., предишна т. 12 – ДВ, бр. 103 от 2012 г.) „Свързани лица“ са:

а) (изм. – ДВ, бр. 39 от 2005 г.) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;

б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;

в) лицата, които съвместно контролират трето лице;

г) (изм. – ДВ, бр. 39 от 2005 г.) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително.

14. (предишна т. 12, изм. – ДВ, бр. 61 от 2002 г., предишна т. 13 – ДВ, бр. 103 от 2012 г.) „Контрол“ е налице, когато едно лице:

а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго юридическо лице; или

б) (доп. – ДВ, бр. 39 от 2005 г.) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или

в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на юридическо лице.

Когато се касае за свързаност чрез търговски дружества, Закона за обществените поръчки обхваща всички видове търговски дружества, без оглед предмета на тяхната дейност. Достатъчно е, че две или повече лица участват в собствеността на едно или повече юридически лица.

На практика лицето Стефан Стефанов е свързано лице с Тошко Райчев по смисъла на § 1, т. 13, буква А  и т.14 от ЗППЦК / закон за публично предлагане на ценни книжа/.

Свързани лица са и Росен Василев и Стефан Стефанов – § 1, т. 13, буква Г  от ЗППЦК.

От тази свързаност следва конфликта на интереси, тъ като Възложителят има интерес  обществената поръчка да се изпълнява от съдружника на шурея, който интерес може да води до облага.

Облагата е налице, тъй като има заплатени дейности, видно от фактурите едни пари са стигнали до едни хора.

Няма значение дали продават дини или семки, те са съдружници и свързани по начин, че могат да оказват влияние един на друг.

Закона за обществените поръчки в чл.54, ал.1,т.7 казва, че възложителят задължително отстранява кандидати, за който е налице конфликт на интереси.

ЗОП Чл. 54. (1) Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, когато:

7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

(2) Основанията по ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

При провеждане на процедурата кандидатът Тошко Райчев е следвало да подаде декларация, че е в конфликт на интереси, според дефиницията на ЗОП. Но в подадената от него декларация е посочено тъкмо обратното, а именно, че не е в конфликт на интереси, с цел да избегне задължителното отстраняване от процедурата. Това осъществява  следното – деклариране на неверни данни по смисъла на чл.313 от НК. Кандидатът не е бил отстранен, тъй като към момента на провеждане на процедурата, комисията няма никаква информация как се казват роднините на ректора. Това се разбира през месец 02.2018 г.

Ако се установи, че изпълнител на обществена поръчка  ползва подизпълнител без да е посочил това в документите, с които е участвал в процедурата, това е нарушение на ЗОП, за което се налагат санкции. За подизпълнителите важат същите условия, както за основния изпълнител. Подизпълнителите трябва да отговарят на всички изисквания по ЗОП / чл.54, ал.1 т.7/, за да бъдат допуснати в процедурата и да участват, включително и да подадат декларация за липса на конфликт на интереси.

Именно поради тази причина, Тошко Райчев не е посочил, че ще ползва подизпълнител ЖСП СТИЛ, т.е. Стефан Стефанов, тъй като последният не може да декларира липсата на конфликт на интереси, следователно не може  да участва в процедурата нито пряко, нито като подизпълнител.

Замисълът е бил строителството да се даде на шурея, но чрез негов близък бизнес партньор, тъй като Стефан Стефанов не може да участва пряко в процедурата. Заради това няма и договор за подизпълнение, но пък има конфликт на интереси.

И резултатът е:

ЗПКОНПИ /закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество/

Чл. 3. (1) Корупция по смисъла на този закон е налице, когато в резултат на заеманата висша публична длъжност лицето злоупотребява с власт, нарушава или не изпълнява служебни задължения с цел пряко или косвено извличане на неследваща се материална или нематериална облага за себе си или за други лица.

(2) Противодействието на корупцията се осъществява чрез:

1. превантивни дейности по реда на глава четвърта и оперативно-издирвателна дейност по реда на глава девета;

2. деклариране на несъвместимост;

3. деклариране на имуществото и интересите на лицата, заемащи висши публични длъжности, и свързаните с тях лица;

4. осигуряване на публичен достъп до декларациите;

5. проверка на декларациите;

6. проверка, анализ и оценка на имущественото състояние;

7. установяване на конфликт на интереси и налагане на санкции и на други мерки в случай на установен конфликт на интереси;

8. публично оповестяване на имената на лицата, които не са подали декларации или в чиито декларации е установено несъответствие, и на имената на лицата, за които е установен конфликт на интереси;

9. сезиране на компетентните органи в случаите, предвидени в този закон;

10. други способи и средства, предвидени в този закон.

ТУ ВАРНА

ТУ ВАРНАТУ ВАРНАТУ ВАРНАТУ ВАРНАТУ ВАРНАТУ ВАРНАТУ ВАРНАТУ ВАРНАТУ ВАРНАТУ ВАРНАТУ ВАРНАAfera.bg

Коментари 6 за
“КПКОНПИ, „АФЕРА“ ТИ СВЪРШИ РАБОТАТА! РЕКТОРЪТ НА ТУ-ВАРНА ДАДЕ НА ШУРЕЯ СИ РЕМОНТ ЗА 3 000 000 ЛВ.! ДОКУМЕНТ С НЕВЯРНО СЪДЪРЖАНИЕ И КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ!”

 1. Отдавна Варна се е превърнала в едно корупционно блато. Не е достатъчно да се хвърли камък в него, трябва да се пресуши…

 2. Весе, Весе,
  Голяма гъба си! Този краде – но само с ръце! Фархи го правеше с всичко което има – ако ме разбираш! Каних те да дойдеш на делото – но не си мръдна нещото! Да чуеш какви ги е вършил – ама не би! Май и ти си човек на прокуратурата, която го пази по-страшно и от очите си. Ако има един само читав прокурор, Фархи веднага ще влезе вътре! Кой гепи еврейския дом ма красавице? А бутни тази работа – за ВРП няма престъпление а Шалом вече няма дом!

 3. Е то евреин да не краде и лъже има ли , но да е само той ами банката на Маджо тя да не спи случайно или Любен Гоцев е умрял ,хахахах?

 4. Ама крайно време е да се приеме със закон, че който изввърши работата на държавен или общински орган, която не е била свършена от него в дължимите срокове, то той/извършителя/ следва да получи и съответната част от трудовото възнаграждение на служителя!

  …да видите как мижитурките ще си трошат краката да работят…

 5. Литературната рефлексия върху проблема за истината.
  (Истина и разбиране според лиричния герой от ТУ )

 6. Ще докажем че това е точната фирма с най-ниска цена, гадове гадни.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *