« Върни се назад Публикувано на 13.02.2023 / 8:47

КОЧИНАТА ГД ГВА. ДАЛИ МОЖЕ ДА ГО ПОПИТАТЕ ПРЕЗИДЕНТА, Г-ЖО ТОМОВА? ТОЙ МОЖЕ ДА ВИ ОТПРАТИ ТОЗИ ПЪТ ПРИ САМИЯ „АГЕНТ МОРОЗОВ“, КАКТО В СЛУЧАЯ С КОПРИНКАТА

Здравейте, г-жа Томова!

През недалечната 2018 г. лицето Боян Петков бе назначено в Дирекция “Летателни стандарти”  от тогавашният Гл. Директор на ГД ГВА г-н Лешев. Същият няма нито ден стаж в гражданската авиация.

По същото време Директор на Дирекция “Летателни стандарти” (след спечелен конкурс) бях аз. Запознат с изискванията за заеманата от Инспектор Петков длъжност, се срещнах с г- н Лешев и му казах, че няма как да назначим на длъжност Инспектор по въздухоплаване“ бивш военен пилот без нито ден стаж в гражданското въздухоплаване.

В Устройственият правилник на ГД ГВА е записано :

Чл. 20а. (Нов – ДВ, бр. 56 от 2012 г.) (1) (Доп. – ДВ, бр. 53 от 2016 г.) На инспекторски длъжности в специализираната администрация за целите на инспектирането на летателната експлоатация (при летални проверки в полет на пилоти) се назначават лица, които:

1. са с висше образование и авиационна квалификация;

2. притежават валидно свидетелство за правоспособност за линеен пилот (ATPL);

3. имат професионален опит в летателната експлоатация най-малко пет години или не по-малко от 5000 часа като командир на въздухоплавателно средство в гражданското въздухоплаване;

4. имат опит в проверки по провеждане на обучение, включително на тренажори;

5. имат опит в техники за извършване на проверки.

(2) На инспекторски длъжности в специализираната администрация с права по лицензиране на авиационен персонал и за целите на инспектирането на летателните дейности, извън търговския въздушен превоз, се назначават лица, които:

1. са с висше образование и авиационна квалификация;

2. притежават или са притежавали валидно професионално свидетелство за правоспособност;

3. имат професионален опит в летателните дейности най-малко три години.

Отговорът на Лешев беше: ”Трябва да го назначим! Много ми е от високо!!!!”

Извиках Боян Петков и му казах , че няма как да бъде назначен на Инспекторска длъжност , но ще бъде назначен като “ квестор” в отдела (ЛЕЛАП), тъй като имаме данни, че  в родното ни ГД ГВА се “продават “изпити за пилоти , кандидати за (Airline pilot license).

Същият със задоволство прие предложението и се съгласи, като изрично подчерта, че ще остана доволен от бързите “резултати”.

Получих редица обаждания от мои уважавани колеги от ВВС, че Боян Петков е с много лоша репутация от  Военната авиация, че е бил класически долен доносник под агентурното име “Агент МОРОЗОВ”.

Бидейки на курс във Военна академия в Москва на приятелска вечеря един от колегите му ( военен пилот от ВВС), вдигайки тост на 09 май (денят на Победата ) казва “за обединението на Германия”! – Наздраве!””

Незабавно следва донос от Агент Морозов, а колегата му бива отзован от Академията и предсрочно освободен от Българската армия. ( Нищо, че скоро след този тост Германия се обедини.)

Същият на 13.10.1989г. се катапултира от напълно изправен боен самолет Миг -23 БН, може би вместо да управлява изтребителя  „пилота” МОРОЗОВ е творял поредният донос.

След освобождаването ми по “Закона за държавния служител (ЗДСл), с които се забранява на пенсионерите да работят в администрацията”(който се оказа противоконституционен),  на същият този „Морозов“ му се прави програма за обучение за “Инспектор по въздухоплаване” и въпреки че обучаващият го инспектор (Любомир Петров) е бил в неплатен  отпуск, Морозов вече е “ИНСПЕКТОР”.

И не само … със заповед (без конкурс!) е назначен за НАЧАЛНИК на отдел ЛЕ и ЛАП ( летателна експлоатация и лицензиране на авиационен персонал )… до ден днешен!!!

И не само …. През 2021-2022г. Е допуснат  до конкурс (без да отговаря на изискванията) за “Директор дирекция” Летстелни стандарти” и е класиран на Второ място след спечелилият конкурса  – друго “изделие” депутата Г. Гвоздейков (за когото вече писахте).

Странно по какви критерии и по кои правила г- н Главният директор Щерионов анулира конкурса и не назначи вторият класирал се “МОРОЗОВ”

На 11.01.23 г. пред Транспортната комисия на Парламента благодарих на Министър Христо Алексиев за смелостта да обяви конкурс за “Директор дирекция  “ Летателни стандарти” и разказах следната история: ”През 2022 г. на една бензиностанция в София … на кафе с кандидата за Директор Дирекция “Летателни стандарти” и кандидат за депутат в Политическа партия  “Продължаваме промяната “ г- н Георги Гвоздейков, същият ме осведоми , че конкурса е вече спечелен от него и да не се надявам, и той ( Гвоздейков) щял да ме вземе в неговият екип. На въпроса ми “ Кой ти обеща? Кой е твоят силен човек? Гвоздейков ми отговори: „Христо Алексиев” Поздравих го за успеха и си тръгнах.

Когато разказах пред Транспортната комисия в Парламента тази случка, помолих Министър Алексиев да не обещава предварително подобни неща.

Сега обаче Агент Морозов вече се разкри и твърди наляво и на дясно, че е много много на “ти” с ПРЕЗИДЕНТА РАДЕВ. Да не би пък сега Президентът да се окаже приятел на АГЕНТА МОРОЗОВ?

Дали може да го попитате г- жа Томова? Той може да ви отпрати този път пък при самият „МОРОЗОВ”( както в случая със Копринката).

Поздрави!

Тодор Пенев

Становище по темата от компетентната Авиационна индустрия:

Конкурсът за позицията Директор Дирекция „Летателни стандарти“ е обявен на 26.10.2021 г. Този конкурс е подготвен по време на предно управление на Министерството на транспорта и като такъв е направен да фаворизира определени кандидати, които при нормални обстоятелства, не могат да отговорят на входните изисквания за тази позиция.  

Като критерий за заемане на позицията е обявен „минимум 5 години професионален опит в поддържането на летателната годност и/или летателната експлоатация“, като не е посочено изискване за опит в гражданската авиация. Странното е че случайно или умишлено е изпусната думата гражданска, за разлика от обявата за конкурса за другата дирекция („Оператори, авиационна сигурност, ……и т.н…….!?“).. В резултат на това към момента на първо и второ място са класирани точно такива кандидати, на които им липсва този  пет годишен опит в гражданската авиация, докато тези които го имат са класирани на трето и четвърто място.

Следва да се има в предвид, че гражданското въздухоплаване е преди всичко международна дейност и освен националните изисквания трябва да се изпълняват  изискванията на стандартните и препоръчителните практики на ICAO и европейското законодателство. Според европейските изисквания и тези на ICAO на Дирекция” Летателни стандарти” е възложено да носи цялостната отговорност за дейностите, свързани с надзора на авиационната безопасност в гражданското въздухоплаване в рамките на ГВА. Тази дирекция е най-висшият технически орган, отговорен за прилагането на техническата политика, свързана с лицензирането на авиационният персонал, експлоатацията на въздухоплавателните средства  и тяхната летателна годност.

Дирекцията е отговорна и за хармонизирането на оперативните разпоредби и координация между различните звена, отговарящи за изпълнението на националните, европейски и международни стандарти за безопасност в гражданското въздухоплаване. За да може  да изпълнява адекватно своите високоотговорни функции, то ръководителят и следва да притежава, квалификация на по-високо ниво от подчинените си инспектори и технически сътрудници.  Регламенти 965/2012 и 1321/2014и ICAO Doc 8335 имат минимално изискване за инспектор по въздухоплаване от 5 години предишен опит в съответната област. Следвайки логиката за по-висока квалификация, то сравнено с други обяви за позиция Директор “Летателни стандарти“ в други администрации, изискването е за 10-15 год професионален опит(вкл. управленски), да притежава или да е притежавал свидетелство за правоспособност в гражданската авиация (пилот/техник), като е желана и квалификацията Авиационен мениджмънт.

 Не са посочени изисквания за управленски опит, въпреки че в  ПРОТОКОЛ № 2 за системата за определяне на резултатите за длъжността „Директор на дирекция“ в дирекция „Летателни стандарти“ като критерии за оценка по време на защита и интервю са указани:

–   Стратегическа компетентност;

–   Лидерска компетентност;

–   Управленска компетентност;

–   Ориентация към резултати;

–   Компетентност за преговори и убеждаване;

–   Работа в екип;

–   Фокус към клиента (вътрешен/външен);

–   Дигитална компетентност.

Тези компетенции няма как да бъдат придобити без заемане на подходящи позиции и опит в бранша.

Обявата е така написана, че съгласно т. 1, ако на кандидата е присъден II младши ранг в държавната администрация, всички изисквания за професионален опит отпадат, въпреки спецификата на длъжността. Все пак тази длъжност ще трябва да ръководи, контролира и координира всички дейности свързани с летателната експлоатация, летателната годност на ВС, сертифициране на авиационни оператори и организации за техническо обслужване,  лицензиране на авиационен персонал, учебни организации и др.

В т.11 от обявата е неправилно посочен чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, вместо  Чл. 59л. Българските граждани, преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация, в т. ч. в органите и структурите в системата за защита на националната сигурност, при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.“

Комисията, назначена за оценка на кандидатите вкл. 7 човека (председател и 6 членове). 4 от тях са пряко подчинени на Директор ЛС, двама от 4-мата са в момента подчинени на един от кандидатите, двама имат управленски опит (само в администрацията). Не са включени външни експерти или хора с управленски опит в бранша.

Всичко посочено по-горе води до извода, че конкурса е компрометиран и умишлено нагласен за определени лица. В светлината на желаните от всички нас промени, следва така обявеният конкурс, по начин, условия и указания от предишни ръководства на Министерството да бъде анулиран и проведен отново, като се премахнат съществуващите дефекти.

Тодор Пенев

«