« Върни се назад Публикувано на 20.06.2011 / 18:46

Как ме арестуваха при шумна акция на БОП по жалба на финансов измамник!

 

 

В редакцията на afera.bg се получи жалба на Нина Кавракирова, която е изпратена и до всички инстанции. В нея се описва подробно как ГДБОП прави показна акция по жалба на строителен предприемач, който е затънал до шия в измами и финансови афери.

„Управителят на строителна фирма от Варна, за да прикрие собствените си престъпления против финансовата система, сделките със свързани лица, които е звършвал, за да избегне заплащането на данъци, измамил над 200 фирми, на които дължи общо няколко милиона лева, вкарва невинен човек в ареста в Пловдив като сезира БОП – Пловдив с една молба и то в неделен ден, като веднага на следващия ден се провежда шумна полицейска акция и са арестувани трима човека, посочени в в молбата на молителя…

Към настоящия момент разследването е зациклило и за два месеца не са извършени никакви процесуални действия.”, пише Нина Кавракирова.

Публикуваме цялата жалба, тъй като в нея личи шокиращ механизъм на извършване на „ювелирна” акция на БОП.

 

ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР 

Министър на вътрешните работи                                                                                                             Министър на правосъдието на Р. България

Инспекторат -Главна Прокуратура

Апелативен пр-р., гр. Пловдив

Окръжна прокуратура гр. Пловдив

Районна  прокуратура – гр. Пловдив

Посолства ; САЩ , Р. Франция , ФРГ, Р. Италия , Швеция , Великобритания

 

Ж  А  Л  Б  А

От Нина Валентинова Кавракирова, живуща гр. Пловдив

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЛАВЕН ПРОКУРОР,

 

От 25.01.2011г. работя във фирма ТОП БИЛД ООД-гр.Варна, със седалище и адрес на управление – гр.Варна, ул.Дубровник 58, представлявана от управителя Петьо Василев Йотов. Същият заедно с бившата си съпруга продадоха дяловете от горепосоченото дружество , а третия съдружник – Виделина Кръстева, подаде молба за напускане!  Новите собственици – Николай Гицов и Гинчо Гинчев ме назначиха като юрист на дружеството. Дружеството приживе беше едно от най – големите строителни предприятия в страната и в гр. Варна.

Петьо Йотов продаде  изцяло дружествените си дялове с едно единствено намерение –  да излезне от дружеството и да избяга от всякаква отговорност, тъй като фирмата е изпаднала в свръхзадлъжнялост към своите доставчици и контрагенти, към държавата,  както и по договорите за банков кредит към УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, ТЕКСИМ БАНК и договорите за лизинг на строителна техника и механизация с ХИПО АЛПЕ АДРИА ЛИЗИНГ, каквато е и обичайната практика при дружества с множество задължения, а в настоящия случай задължения в особено големи размери. Задълженията, според счетоводната справка от счетоводството на ТОП БИЛД ООД бяха следните : към държавата – в размер на  998 430 лв /деветстотин деветдест и осем хиляди четиристотин и тридесет лева/; към банките по договори за кредит  – в размер на 7 214 015 лв /седем милиона двеста и четиринадесет хиляди и петнадесет лева/, по договорите за лизинг – в размер на 3 669 759 лв. /три милиона шестстотин шестдесет и девет хиляди седемстотин петдесет и девет лева/; към доставчици – в размер на 3 863 778 /три милиона осемстотин шестдесет и три хиляди и седемстотин седемдесет и осем лева/; към клиенти по предоставени аванси  – в размер на 1,391,765.76 лв    и задължения по гаранции по договори за строителство, сключени от ТОП БИЛД – в размер на 230,002.77, или общ размер на задълженията на ТОП БИЛД, без включени лихви  – в общ размер от 17 367 752.96 ЛВ /седемнадесет милиона триста шестдесет и седем хиляди седемстотин петдесет и два лева и деветдесет и шест ст/.  Оказа се, че новите съдружници наследиха дълговете в размер на милиони левове на дружеството. Имуществените отношения с кредиторите  им бяха представени от Йотов умишлено в доста по-малки размери и смекчен вариант, умишлено не се посочиха действителните  задължения към държавата и  частни лица и фирми, умишлено скри и факта, че кредитите на ТОП БИЛД не са обслужвани с месеци наред, за да не се откажат купувачите да купят дяловете и Йотов да си остане в дружеството.

За голяма изненада на П.Йотов, новите съдружници искаха да изправят дружеството, а не да го оставят да потъне, както беше направено и с каквато нагласа беше той . Те не допуснаха  просто да са „изкупителни” жертви на кредиторите /вкл. и държавата/ и да поемат върху себе си цялата тежест на закона, като по този начин освободят от отговорност хората, натрупали горните задължения и извлекли лични облаги от това, а именно- натрупани от Йотов и бившият му вече съдружник и управител /и негов роднина/ Тодор Кръстев. В тази връзка, по настояване на Гицов и Гинчев бе назначен Панчо Илиев като началник строителство и основно да води преговори с кредиторите и контрагентите  по сключените вече договори за строителство,  очевидно неизпълнени от Йотов, по които се оказа, че последният е усвоил за лични нужди и облаги заплатените аванси от възложителите, но не е изпълнил задълженията си като строител по договорите и не е построил или довършвал обектите.

 

В процеса на запознаване с цялата счетоводна и друга документация на дружеството установих, че Йотов е прикрил освен размера на дълговете, също така и няколко сделки на бившия си съдружник и управител на дружеството Тодор Кръстев

 

/и същевременно негов роднина/, който в периода от м.август 2010г. до декември 2010г. е извършил действия на разпореждане с недвижими имоти на фирмата, находящи се в гр.Варна, като е прехвърлил имотите на свързани лица по смисъла на ДОПК /на майка си –Виделина Кръстева, която същевременно е и съдружник в дружеството и на фирма ТОП ИНВЕСТ ЕООД, чийто едноличен собственик на капитала, управляващ и представляващ е съпругата на Кръстев/, на цени по-ниски от пазарната себестойност на имотите с цел избягване на плащането на данъчни задължения. В нотариалните актове е записано, че продажната цена на имотите е платена в брой от посочените лица, като сумите не са вкарани в касата на дружеството, нито са осчетоводени за съответния месец.

На 16.09.2010г. Кръстев като управител на ТОП БИЛД ООД към онзи момент, продава на Красен Георгиев Пендов от гр.Варна седем офиса, собственост на ТОП БИЛД ООД, находящи се в гр.София, кв.Драгалевци, за сумата от 626 000 лева, платена в брой от купувача преди подписването на нотариалния акт. Посочената сума , макар че е продажната цена по данъчна оценка,отново не е заприходена и отчетена  в касата на дружеството и  е налице поредното увреждане. За посочените сделки изготвих жалби от името на управителя на ТОП БИЛД ООД срещу Тодор Кръстев, които са депозирани съответно във Варненска окръжна прокуратура и Софийска градска прокуратура. Жалбите са подписани от Петьо Йотов, тъй като вписването на промените към онзи момент е все още висящо.

Оказа се също така, че във владение на Тодор Кръстев, в база, стопанисвана от негова фирма – КАТЕПАЛА ООД /същият вече е напуснал дружеството/ се намират строителна техника, механизация и строителни материали, възлизащи на стойност над един милион лева, собственост на ТОП БИЛД ООД. Във връзка с горното изготвих поредната жалба, депозирана във Варненска окръжна прокуратура, като посочих и местонахождението на базата, в която се намират движимите вещи.  Същевременно  през месец януари – 2011г Тодор Кръстев изготвя фактури, с които цели да прехвърли собствеността на посочените движими вещи от ТОП БИЛД ООД на КАТЕПАЛА ООД на стойност много по-ниска от действителната. Под давление на новите собственици Петьо Йотов не  подписа  фактурите и протоколите.

 

Йотов, опасявайки се от кредиторите да не извършат физическа саморазправа с него, които по думите му били „силни” хора във Варна, с много позиции и власт,  беше се развел с жена си и спеше в офиса на фирмата.

 

Той поиска от Гицов и Гинчев да го скрият в Пловдив и Панчо Илиев му предложих да живее в дома на майка му, находящ се в с.Куртово Конаре, обл.Пловдив. Йотов още края на месец януари се премести да живее там. След като се премести, Петьо упълномощи лицето Васил Шоков – негов приятел, като му направи търговско пълномощно, като по смисъла на това пълномощно да го замества в гр.Варна, в качеството му на управител, докато излезне вписването в ТР. 

 

Същевременно всички банкови сметки на ТОП БИЛД ООД  бяха  запорирани от множеството кредитори.

 

Тогава разбрах , че  Йотов и бившият управител – Кръстев са открили тъй наречената адвокатска сметка , за да не отиват постъпленията в дружеството и  да могат те да владеят постъпилите средства на името на адвокат Александър Бориславов Ралчев, по която сметка постъпват и в онзи момент плащанията на дължими суми към ТОП БИЛД ООД. До тези пари има достъп  Тодор Кръстев – упълномощен е от Ралчев с пълномощно с рег.№3314/23.11.2010г. на Нотариус с рег.№115, РД-РС-Варна. Банковата сметка е открита в „СИБАНК” АД с номер….. В тази връзка Йотов ми предостави банкови разпечатки и платежни нареждания, които прилагам към настоящата жалба, от които е видно, че сумите, постъпващи за плащания по фактури, издадени от ТОП БИЛД /отново в особено големи размери/  са изтегляни от Кръстев дори и след 09.12.2010г., от която дата упълномощеното във връзка с горепосочената сметка лице Тодор Атанасов Кръстев вече не е управител и съдружник в Топ Билд ООД. Въпросните суми отново не са били осчетоводявани по надлежния ред в дружеството,  а те  по думите на Йотов са разделяни между тях.

Стигна се до огромен конфликт на интереси –  В резултат на предприетата от новите съдружници  линия на поведение– активни действия за стабилизиране на дружеството, изразяващи се в ревизиране на сделките по времето на Йотов, договаряне с кредиторите и разсрочване на  задълженията от предходни периоди , уреждане на съдебните спорове, Йотов, Т. Кръстев и Виделина Кръстева трябваше да отговарят за действията по увреждане на „ Топ Билд” и да връщат присвоените суми. Излезнаха наяве престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършвани от Йотов и бившите му съдружници и роднини . Всичко това не се хареса на бившите собственици и се нагнети невероятно напрежение!

Накратко ще ви посоча  предприетите действия за стабилизиране на дружеството и довели до настоящият съдебен конфликт:

Оказа се ,  че фирма КУЛ ООД-гр.Аксаково е депозирала във Варненски окръжен съд искова молба за откриване на производство по несъстоятелност срещу ТОП БИЛД ООД за дълг, възлизащ в размер на 464 134.12 лв. Започнаха интензивни преговори с юриста на КУЛ ООД и представители на дружеството, на които преговори присъстваше и Панчо Илиев, в резултат на които постигнахме договорка срещу прихващане на дълга на ТОП БИЛД чрез прехвърляне на собственост, КУЛ ООД да оттеглят исковата си молба срещу ТОП БИЛД ООД . На 11.02.2011г. Петьо Йотов, като все още настоящ управител на ТОП БИЛД ООД прехвърли на КУЛ ООД, чрез нотариален акт за прехвърляне на собственост срещу прихващане на дълг, собствеността върху два офиса на фирмата със степен на завършеност „груб строеж”, находящи се в гр.София. КУЛ ООД от своя страна оттегли исковата си молба за откриване на производство по несъстоятелност срещу ТОП БИЛД и производството пред ВОС бе прекратено с определение на ВОС.

Другите кредитори и същевременно контрагенти на дружеството по договор за строителство, с които се водеха преговори са ИЗОТЕХ ГРУП АД – София. С това дружество ТОП БИЛД, в качеството си на възложител, е сключило договор за възлагане на строителство, по който договор не е изпълнило задълженията си да заплати на изпълнителя за извършеното строителство до момента, като същевременно с това ИЗОТЕХ ГРУП АД са и доставчици на ТОП БИЛД на обекти на фирмата във Варна, като не им е заплатено и за извършената доставка на стоки. В резултат на преговорите с представителите на акционерното дружество, а именно – Йордан Павлов Йорданов и Бисер Василев Митков – членове на съвета на директорите на АД и изпълнителни директори и представляващи дружеството, на 10.02.2011г. постигнахме уговорка за сключване на сделка в гр.София.  Петьо Йотов, като все още настоящ управител на ТОП БИЛД ООД прехвърли на Йордан Павлов Йорданов и Бисер Василев Митков по два апартамента, прилежащите им мазета и паркоместа, собственост на ТОП БИЛД, находящи се в гр.София, като Петьо Йотов, след кратък разговор с представителите на ИЗОТЕХ ГРУП АД, с които се намират и в близки приятелски отношения, се съгласи собствеността на имотите да бъде прехвърлена на физическите лица, а не на юридическото лице, на което се дължат пари, с цел да се избегне заплащането на дължимия данък добавена стойност. Договорката, която направиха в кантората на Нотариуса бе, че след вписване на сделките, страните ще подпишат тристранно споразумение /между ТОП БИЛД ООД, ИЗОТЕХ ГРУП АД и физическите лица Йордан  Йорданов и Бисер Митков/ и анекс към договора за строителство, които ще уредят финансовите отношения между двете дружества и, че всъщност това прехвърляне на собственост представлява прихващане на задължението на ТОП БИЛД и авансово заплащане по договора за строителство.

Разбира се, не  бяхме съгласни със сключването на сделките при тези условия, но Петьо Йотов все още беше управител и ни  убеди, че се познава много добре с тези хора и им има пълно доверие. Прехвърлените имоти и при двете сделки – тази на 10.02.11г и тази на 11.02.11г. бяха единствените останали имоти на дружеството, които бяха необременени от каквито и да е вещни тежести. Всички останали недвижими имоти на дружеството бяха ипотекирани в полза на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК И ТЕКСИМ БАНК, като върху някои имаше и освен това наложени възбрани от кредитори.

Последваха множество срещи и телефонни разговори, водени от Панчо Илиев с кредитори на фирмата- най вече с Багеров и Вълканов, като повечето от тях завършиха с подписването на протоколи за прихващане на дълг или разсрочване на дълг, като всички документи се подписваха лично от Петьо Йотов като все още действащ управител на дружеството в условията на висящото вписване в Търговския регистър. През целия описан период на горните  действия Петьо Йотов живееше в с.Куртово Конаре, криейки се от кредиторите си.

По времето през което П. Йотов се криеше в с. Куртово Конаре/ от месец януари до края на март – 2011г/, от негово име действия извършваше лицето Васил Шоков.Същият беше изрично упълномощен  да представлява управителя.  Петъо Йотов остана около два месеца в Пловдив, като през това време поддържаше връзка с Шоков, който във Варна разпродаваше  движимото имуществото на „ Топ билд”. Тези действия на Шоков във Варна  породиха скандал ,оказа се ,че са изчезнали кофражи за стотици хиляди левове, но той обвиняваше затова Биляна Йотова и ние не можехме да установим истината.   

 

Към 09-10.03.2011г. на  среща във Варна се  установи  , че Шоков е присвоил огромни средства, на срещата присъства Биляна Йотова , Панчо Илиев , П. Йотов, Шоков и други лица.

 

Установява се , че Шоков е разпродал  фирменото имущество във Варна, и  бива освободен. Изненадващо обаче след няколко дни  П. Йотов го упълномощава  отново , като получените средства от разпродажбите на горепосочените  вещи  отново  не постъпиха в касата на дружеството. Тогава разбрахме , че Шоков и Йотов са много близки и си имат техните интереси.  Панчо Илиев ги заплаши с правосъдието, поради което двамата приятели изчезнаха.

 В последствие, няколко дни след това, се стигна  настоящата ситуация . Чрез молба от Йотов  бяха заблудени и правораздавателните органи, като  се скриват основните факти и обстоятелства, описани от мен по-горе.

 

В резултат на  показанията на Йотов и молбата му, на 18.04.2011г., в 7 часа  сутринта, трите лица посочени в молбата на Йотов сме арестувани с шумно проведена акция от страна на служителите на БОП-Пловдив..

 

Едва към 23 часа на 18.04.2011г. и на тримата ни повдигат обвинения за измама. Постановяват и полицейско задържане в рамките на 72 часа.

Резултатът е следния: След като е депозирана една кратка молба от три реда и то в почивен ден –неделя, и са снети показанията само на човека, от когото изхожда молбата,  който очевидно  е заинтересуван от такъв изход на събитията, без да са събрани каквито и да е други доказателства, които да подкрепят молбата му, са арестувани трима човека.  Едва през следващите дни, след задържането ни, започва събирането на доказателства от страна на служителите на БОП-Пловдив, което се свежда до провеждане на разпити на Биляна Йотова и лицето Васил Шоков – приятел и търговски пълномощник на Йотов, като управител на ТОП БИЛД ООД и на лицето Илко Фънев. С оглед на повдигнатите ми обвинение е поискано да остана постоянно в следствения арест, но Пловдивския съд / Районен и Окръжен / отказват да ми наложат исканата  мярка  „ Задържане под стража”, като твърдят , че няма налице измама от моя страна и деянията са несъставомерни !

Към настоящият момент Илиев е в следствения арест на гр.Пловдив.

В последствие разбрахме , че  Шоков е приятел и с бившият съдружник – Т. Кръстев, като получих имейл , който обяснявяше всичко! Информацията гласеше , че Тодор Кръстев е    взел    Петъо Йотов от нас ! Последната информация , която ни беше поднесена наскоро е , че лицата – Васил Шоков и Тодор Кръстев са напуснали територията на Р. България, както и че са напуснали дружествата в които са участвали!

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЛАВЕН ПРОКУРОР, изложеното от мен по-горе установява една престъпна схема.  Конкретния конфликт, подробно описан от мен, в един момент се прехвърли в начина на разследване и водене на досъдебното производство в гр. Пловдив, като съм лишена от възможност да се защитавам , от обективен и справедлив процес , както и да изисквам органите на разследването да полагат усилия за разкриване на истината;  Защо мисля така ?

Бяха ми повдигнати две обвинения , заради които  престоях в следствения арест 4-дни ! Тогава си помислих , че производството е доста динамично, че се полагат усилия за разкриване на обективната истина , че с  бързи темпове  се събират доказателства! Явно съм допуснала грешка!

От 19.04.2011г. насам не са извършвани действия по разследването в гр. Пловдив , касаещи нас – тримата  обвиняеми , не са отстранени противоречия в обясненията и свидетелските показания, не са извършени очни ставки и разпити на основни свидетели

 

Умишленото протакване продължава два месеца , има затворен човек в арестта , който очаква някой да разследва  и да работи, но уви това не става.

 

За да разберете значението на казаното от мен  си представете, първоначалната реакция на РЗ БОП – Пловдив  от 17.04.2011г. до 19.04.2011г. , експедитивността в разпитите , претърсванията и изземвания , съответните арести , а в последствие никакви действия – два месеца . Същевременно , лице което е продало дяловете си в търговско дружество, умишлено го е напуснало , довело го е до неплатежоспособност, източва го, твърди , че е било измамено и е ощетено дружеството му от мен, след като е продало дяловете си. Къде е логиката и смисъла на твърдението! Отново ви моля настоящето производство да бъде взето на специален отчет!

 

С уважание.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пасиви

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Данъчни задължения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

452

Разчети за данък върху печалбата

19,218.23

 

 

 

 

 

4532

Начислен данък продажбите

312,016.16

 

 

 

 

 

454

Разчети за данъци върху доходи на физически лица

102,172.00

 

 

 

 

 

455

Разчети по социално осигуряване

384,148.74

 

 

 

 

 

459

Данък дивидент 5% за Йотов и Кръстев

180,875.39

 

 

 

 

 

 

 

998,430.52

 

 

 

 

 

* не са включени лихвите до момента и сумите за 11 и 12.2010 г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Задължения по кредити

 

 

 

 

 

 

сметка

кредитор

салдо в лева

салдо в евро

срок

договор

 

 

159-3

Уникредит булбанк АД

977,915.00

500,000.00

20,12,10

6859

 

 

159-4

Уникредит булбанк АД

3,324,911.00

1,700,000.00

20,11,12

98

 

 

159-5

Уникредит булбанк АД 75 хил евро

117,349.80

60,000.00

20,11,10

157

 

 

159-6

Уникредит булбанк АД

977,915.00

500,000.00

20,11,12

248

 

 

159-8

Уникредит булбанк АД – 1 млн.евро

1,377,819.14

704,467.74

20,06,11

298

 

 

159-9

Банка Тексим АД – 224000 евро

438,105.92

224,000.00

04,2015

 

 

 

 

 

7,214,015.86

3,688,467.74

 

 

 

 

* не са включени лихвите

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Задължения по лизинги

 

 

 

 

 

 

А.

МОТО ПФОЕ

салдо с ДДС

салдо в лева без ДДС

 

 

 

152-36

дългосроч.заем МОТО ПФОЕ -ФОРД ОД 03-0-14

5,812.85

4,844.04

 остават общо 6700 лв с ДДС, Ще се прехвърли на Вежди Кямил Даил

 

401-811

МОТО ПФОЕ ЕООД

322.86

 

 

 

 

 

 

 

6,135.71

 

 

 

 

 

Б.

Автомотор корпорация

 

 

 

 

 

 

152-11

дългосроч.заеми-лизинг БЕРЛИНГО-автомотор корпорация

374.47

312.06

остават 4000 лв

 

 

401-237

фактурирано от Автомотор Корпорация АД

3,127.77

3,127.77

 

 

 

 

 

 

3,502.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.

Хипо алпе адреа ауто лизинг

 

 

не сме плащали от 11.2009

 

152-15

дългосроч.заеми-ХИПО ГРУП-МЕРЦЕДЕС ВИТО 530100280

0.00

0.00

не е прехвърлено

 

 

152-16

дългосроч.заеми-ХИПО ГРУП-МЕРЦЕДЕС ML 530100398

0.00

0.00

не е прехвърлено

 

 

152-17

дългосроч.заеми ХИПО-ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ АТЛАС 530200010

54,602.41

45,502.01

 

 

 

 

152-18

дългосроч.заеми ХИПО БАГЕР ТОВАРАЧ МST 530200011

42,288.72

35,240.60

 

 

 

 

152-19

дългосроч.заеми ХИПО АВТОБЕТОН ПОМПА 530200012

375,257.27

312,714.39

 

 

 

 

152-20

дългосроч.заеми ХИПО ТОВАРЕН ИВЕКО 530100558

25,220.83

21,017.36

 

 

 

 

152-21

дългосроч.заеми ХИПО ФИАТ ДОБЛО 530100577

0.00

0.00

не е прехвърлено

 

 

152-22

дългосроч.заеми ХИПО ФИАТ ДОБЛО 530100561

0.00

0.00

не е прехвърлено

 

 

152-23

дългосроч.заеми ХИПО БАГЕР ХЮНДАЙ 530200018

112,445.14

93,704.28

 

 

 

 

152-24

дългосроч.заеми ХИПО ИВЕКО ТРАКЕР 530100590

82,001.59

68,334.66

 

 

 

 

152-25

дългосроч.заеми ХИПО ИВЕКО ТРАКЕР 530100591

82,225.45

68,521.21

 

 

 

 

152-26

дългосроч.заеми ХИПО ИВЕКО ТРАКЕР 530100592

82,225.45

68,521.21

 

 

 

 

152-27

дългосроч.заеми МЕРЦЕДЕС CL 530100651

161,807.10

134,839.25

 

 

 

 

152-28

дългосроч.заеми ХИПО КУЛОКРАН КОМАНСА 530200005

312,924.53

260,770.44

 

 

 

 

152-29

дългосроч.заеми ХИПО КРАН ЛОКАТЕЛИ 530200023

256,490.98

213,742.48

 

 

 

 

152-30

дългосроч.заеми ХИПО ФИАТ ДОБЛО 530100693

1,239.46

1,032.88

 

 

 

 

152-31

дългосроч.заеми ХИПО ФИАТ ДОБЛО 530100733

1,256.45

1,047.04

 

 

 

 

152-32

дългосроч.заеми ХИПО миксер бетон помпа 530200026

228,598.93

190,499.11

 

 

 

 

152-33

дългосроч.заеми ХИПО ЕЛКОН 530200029

139,884.86

116,570.72

 

 

 

 

152-34

дългосроч.заеми ХИПО КОМАНСА 530200009

306,490.57

255,408.81

 

 

 

 

152-35

дългосроч.заеми ХИПО ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ БОБКАТ 530200033

8,849.40

7,374.50

 

 

 

 

401-1030

фактурирани – по всички приложения ХИПО аутолизинг

1,097,443.49

914,536.24

 

 

 

 

401-1276

фактурирани – по всички приложения ХИПО лизинг

288,868.89

240,724.08

 

 

 

 

 

 

3,660,121.52

3,050,101.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всичко лизинги

3,669,759.47

3,055,257.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Задължения към Доставчици

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сметка

Име

Ст-ст

 

 

 

 

 

401-798

ИНТЕРКОМ ГРУП ООД

672,839.83

 

 

 

 

 

401-498

Кул ООД

464,134.12

 

 

 

 

 

401-78

ХИДРОСТРОЙ АД

257,879.43

 

 

 

 

 

401-1670

ДЕВНЯ ЦИМЕНТ АД

213,260.57

 

 

 

 

 

401-1006

ГОСПОДИНОВИ СТРОЙМАРКЕТ ООД

189,135.85

 

 

 

 

 

401-62

ВИПЕКС ООД

161,312.61

 

 

 

 

 

401-1719

СПЕДСТРОЙ ЕООД

85,250.52

 

 

 

 

 

401-1701

ДУНАВСКИ ДРАГАЖЕН ФЛОТ АД

81,466.80

 

 

 

 

 

401-1767

КРАНМАШ ООД

78,588.00

 

 

 

 

 

401-1953

БАУЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД

76,942.23

 

 

 

 

 

401-1296

ИЗОТЕХ ГРУП АД

68,000.00

 

 

 

 

 

401-1928

ЛИДЕР Н ЕООД

67,081.18

 

 

 

 

 

401-892

ВЕГАБИЛД ЕООД

61,704.96

 

 

 

 

 

401-867

Гивми – М ООД

52,193.34

 

 

 

 

 

401-796

АКВАБИЛД ООД

52,152.75

 

 

 

 

 

401-1901

ТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

50,316.22

 

 

 

 

 

401-285

МУлтиимпекс ЕООД

48,889.58

 

 

 

 

 

401-1343

ЕМ ПАК ООД

45,843.04

 

 

 

 

 

401-691

СЕКВОЯ ЕООД

44,814.79

 

 

 

 

 

401-1606

Димов Къмпани ООД

41,047.20

 

 

 

 

 

401-1633

РАЛИ 2003 ЕООД

36,507.04

 

 

 

 

 

401-1782

ИС КОМЕРС ЕООД

35,389.56

 

 

 

 

 

401-682

ПРИМА ВИСТА-П ЕООД

34,079.21

 

 

 

 

 

401-1981

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО РАЙЧИНОВА И СЪДРУЖНИЦИ

33,644.00

 

 

 

 

 

401-1970

КАРИЕРА ДРАГОЕВО АД

30,244.97

 

 

 

 

 

401-790

ПАШЕВ ЕООД

27,059.35

 

 

 

 

 

401-139

АЙ ВИ Сейлинг ООД

23,791.09

 

 

 

 

 

401-1739

МЕТАЛСИСТЕМ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

22,088.42

 

 

 

 

 

401-1122

ЕЛИС ПУУЛС ЕООД

21,484.60

 

 

 

 

 

401-596

Хилти България  ЕООД

20,378.51

 

 

 

 

 

401-1899

АЛАС БЪЛГАРИЯ ЕООД

19,781.20

 

 

 

 

 

401-977

ПЕНЕМАТ ООД

18,806.80

 

 

 

 

 

401-533

Нефертити, Варджиеви и сие СД

18,165.52

 

 

 

 

 

401-57

ПЛАНЕКС ООД

17,140.51

 

 

 

 

 

401-1151

ГАРАНТ- СЕВДАЛИНА ЯНЕВА ЕТ

17,003.46

 

 

 

 

 

401-1388

МЕТАЛНИ СИСТЕМИ ИВАНОВ ЕООД

16,725.02

 

 

 

 

 

401-878

евромаркет кънстракшънс ад

16,015.50

 

 

 

 

 

401-1113

КЛИМАКОМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД

16,000.00

 

 

 

 

 

401-1183

БАУМАСТЕР ЕООД

15,637.68

 

 

 

 

 

401-890

ПЕРФЕКТ ДЗЗД

15,287.78

 

 

 

 

 

401-1793

БЯЛАСТРОЙ ООД

14,176.81

 

 

 

 

 

401-1700

ТЕНЗОР ВСР ЕООД

14,072.80

 

 

 

 

 

401-1915

МИГОЙЛ ООД

13,500.00

 

 

 

 

 

401-157

Ауто гуми – Варна ООД

13,053.99

 

 

 

 

 

401-43

Рубикон  ООД

12,926.37

 

 

 

 

 

401-1627

МАСТЕР КАЛИДАД ООД

12,677.84

 

 

 

 

 

401-2009

МИЛКОС ИНЖЕНЕРИНГ ООД

12,576.60

 

 

 

 

 

401-711

ВАЛЕРИЙ С И М ГРУП АД

12,287.78

 

 

 

 

 

401-148

Габровски ООД

12,018.71

 

 

 

 

 

401-856

ЕЛ ПРОФИ ГРУП ООД

12,018.19

 

 

 

 

 

401-1724

УНИСТРОЙМАТ ООД

11,809.02

 

 

 

 

 

401-541

Аустротерм Б-я ЕООД

11,231.35

 

 

 

 

 

401-1299

БИГЛА 3 ООД

10,278.00

 

 

 

 

 

401-1417

ЛЮ МАР СТАТ ООД

10,065.54

 

 

 

 

 

401-490

Евромаркет  БРД ООД

10,000.22

 

 

 

 

 

401-86

АНТАРЕС ООД

9,763.65

 

 

 

 

 

401-663

Примекс ЕООД

9,558.00

 

 

 

 

 

401-1754

ЗАФИ 07 ООД

9,369.24

 

 

 

 

 

401-858

АУТОСТОП ЕООД

9,177.18

 

 

 

 

 

401-1359

АЙ ДЖИ ТИ ЕООД

8,743.34

 

 

 

 

 

401-1282

МУЛТИ БИЛД ЕООД

8,572.83

 

 

 

 

 

401-883

ВАРНА АВТОТРАНСПОРТ ООД

8,548.80

 

 

 

 

 

401-1997

ИСТРА ЛУКС ЕООД

8,529.12

 

 

 

 

 

401-1984

ДИВА 65 ЕООД

8,524.56

 

 

 

 

 

401-1652

ДАР АД

8,376.72

 

 

 

 

 

401-1870

ЕКИП 2000 ГЮРСЕЛ КАМБЕР ЕТ

8,235.27

 

 

 

 

 

401-1892

АЛФА ТРЕЙД ООД

7,672.50

 

 

 

 

 

401-1755

МЕГАТРАНС ООД

7,652.48

 

 

 

 

 

401-966

П.А.М.52 ЕООД

7,536.00

 

 

 

 

 

401-1974

РИНГ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД

7,526.07

 

 

 

 

 

401-1238

ДЕНЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

7,374.10

 

 

 

 

 

401-1618

ЗДРАВЕЦ АКТИВИ АД

7,200.00

 

 

 

 

 

401-1422

ЖУН ЖИН БЪЛГАРИЯ ООД

7,118.96

 

 

 

 

 

401-1788

КОМФОРТ ООД

6,720.00

 

 

 

 

 

401-1994

НАДИН 2005 ЕООД

6,720.00

 

 

 

 

 

401-1038

Брани 90 ООД

6,247.50

 

 

 

 

 

401-1552

Служба труд. медицина МЦ Младост

6,091.20

 

 

 

 

 

401-926

ИНЕКС КОНСУЛТ ООД

6,000.00

 

 

 

 

 

401-1762

ФЕЛБЕРМАЙР БЪЛГАРИЯ ЕООД

6,000.00

 

 

 

 

 

401-1093

КОМФОРТ 96 ЕООД

5,760.00

 

 

 

 

 

401-1859

Котика ЕООД

5,444.40

 

 

 

 

 

401-16

БТК ЕАД-ТРД Варна

5,080.43

 

 

 

 

 

401-36

КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ ЕАД

4,939.27

 

 

 

 

 

401-1752

ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ ЕАД

4,771.64

 

 

 

 

 

401-866

Е.ОН БЪЛГАРИЯ Продажби АД

4,692.79

 

 

 

 

 

401-1172

ТИГ МАСТЕР КЛИЙН ООД

4,680.00

 

 

 

 

 

401-30

Геотех ООД

4,517.27

 

 

 

 

 

401-745

Родис одит  ЕООД

4,440.00

 

 

 

 

 

401-521

Тир-Транс ООД

4,240.00

 

 

 

 

 

401-680

Булгарком Рентал ООД

4,143.48

 

 

 

 

 

401-1572

ЕЛФИН ООД

4,135.00

 

 

 

 

 

401-1291

ВРАНЯ 93 ООД

4,056.28

 

 

 

 

 

401-1064

АВТОТРАНС ПЕТКОВ ЕООД

4,046.68

 

 

 

 

 

401-1908

ТОПБЕТОН ООД

3,944.40

 

 

 

 

 

401-470

Т.С-Краси ЕООД

3,907.40

 

 

 

 

 

401-1837

АРМАГЕДОН ООД

3,716.33

 

 

 

 

 

401-1521

ИЗОТЕХ РЕНТАЛ ООД

3,445.48

 

 

 

 

 

401-1626

ЕМИЛ ГАНЧЕВ ЛАМБЕВ

3,200.00

 

 

 

 

 

401-150

ТЕРМОБУЛ ООД

3,183.97

 

 

 

 

 

401-1446

АВТОЕКСПРЕС 1000 ЕООД

3,000.00

 

 

 

 

 

401-1692

НАПОРНИ ТРЪБИ АД

2,980.80

 

 

 

 

 

401-1910

СЕДИМЕНТ ПРИВАТ ЕАД

2,966.56

 

 

 

 

 

401-1924

ДРАГОЕВО ЕООД

2,875.80

 

 

 

 

 

401-472

Марктинвест ЕООД

2,806.38

 

 

 

 

 

401-656

Репсола  ЕООД

2,516.20

 

 

 

 

 

401-166

ХЕР – 1 ЕООД

2,509.92

 

 

 

 

 

401-5

СТРОЙСНАБ ООД

2,500.00

 

 

 

 

 

401-1607

ТЕРМОСТРЕН АД

2,499.99

 

 

 

 

 

401-115

АНИОН – 2 ЕТ

2,490.26

 

 

 

 

 

401-1852

ДЕМТРАНС ЕООД

2,304.00

 

 

 

 

 

401-816

КЕЙС ООД

2,291.70

 

 

 

 

 

401-732

МАЙКРОДЖЕТ БЪЛГАРИЯ ООД

2,251.01

 

 

 

 

 

401-451

Паус ООД

2,193.52

 

 

 

 

 

401-1072

ИНОВЕКС СЕРВИЗ ЕООД

2,146.58

 

 

 

 

 

401-1882

ЕВРОПА 2007 ООД

2,124.41

 

 

 

 

 

401-1740

ИВ СТРОЙ ООД

2,000.00

 

 

 

 

 

401-1756

СТИМЕКС ООД

2,000.00

 

 

 

 

 

401-974

ТУЗИУС ООД

1,877.55

 

 

 

 

 

401-1616

ВИК РУСЕ

1,855.66

 

 

 

 

 

401-1794

МТД ЯНТРА

1,813.00

 

 

 

 

 

401-1863

СБМ ПРОЕКТ ООД

1,798.80

 

 

 

 

 

401-1326

ДМ ГРУП ООД

1,740.43

 

 

 

 

 

401-1983

СПЕЙС ТРЕЙД ЕООД

1,642.44

 

 

 

 

 

401-605

Наталия  69 – Галин Иванов   ЕТ

1,600.00

 

 

 

 

 

401-1849

СИ МАР ЕООД

1,560.80

 

 

 

 

 

401-1116

МТМ ЕООД

1,512.00

 

 

 

 

 

401-1027

ПАНАЙОТ ПЕЙЧЕВ ЕООД

1,500.00

 

 

 

 

 

401-1530

ТИЧА ШУМЕН ООД

1,500.00

 

 

 

 

 

401-1845

ТИФАНИ ТРЕЙД ЕООД

1,500.00

 

 

 

 

 

401-1671

ТРАНС ОРИЕНТ ЕООД

1,440.00

 

 

 

 

 

401-1912

СМОКОВ 58 ЕООД

1,440.00

 

 

 

 

 

401-1058

ЖЕНИ 02 ООД

1,296.00

 

 

 

 

 

401-706

ТРАНССТРОЙ-ВАРНА АД

1,287.24

 

 

 

 

 

401-1304

Рекар пласт ООД

1,274.34

 

 

 

 

 

401-277

Нектон 2 ООД

1,237.52

 

 

 

 

 

401-1494

ТЕМПО 2 ООД

1,206.00

 

 

 

 

 

401-2016

ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ ЕООД

1,202.40

 

 

 

 

 

401-1641

КЕРАМАТ АД

1,150.00

 

 

 

 

 

401-175

Инстро ООД

1,131.09

 

 

 

 

 

401-1220

ВАРНА КАРС ООД

1,126.72

 

 

 

 

 

401-629

Тракия Конец  ЕООД

1,121.40

 

 

 

 

 

401-1115

МИСТЪР МАТ ЕООД

1,107.29

 

 

 

 

 

401-160

Храмар ЕООД

1,005.60

 

 

 

 

 

401-733

МОТОРТЕСТ ООД ВАРНА

1,000.00

 

 

 

 

 

401-1956

ВИВА ТЕРМ ООД

958.96

 

 

 

 

 

401-1843

ИНТИС ООД

904.80

 

 

 

 

 

401-1066

АВТОМОТОР ВАРНА АД

872.78

 

 

 

 

 

401-810

МЦ МЛАДОСТ ВАРНА ООД

856.00

 

 

 

 

 

401-1990

РИЧЛИ КЛИЙН ЕООД

786.84

 

 

 

 

 

401-746

ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

748.80

 

 

 

 

 

401-1119

ДИЕМ ТРАНС ЕООД

720.00

 

 

 

 

 

401-1980

СТОГЕД ООД

672.00

 

 

 

 

 

401-1803

МОЖЕ ЕООД

666.00

 

 

 

 

 

401-1680

ДУнав АД

577.32

 

 

 

 

 

401-91

ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС ЕООД

555.28

 

 

 

 

 

401-762

Стоянов – 2005  ЕООД

552.00

 

 

 

 

 

401-573

Нур – Н.Рашидов  ЕТ

546.00

 

 

 

 

 

401-1014

СИЖИ EООД

541.80

 

 

 

 

 

401-1004

МАД ИНОВЕЙШЪНС ООД

500.00

 

 

 

 

 

401-1986

ИПО ООД

494.40

 

 

 

 

 

401-1615

КАНТЕК ЕООД

482.40

 

 

 

 

 

401-538

Ти Енд Ай Студио  ООД

442.00

 

 

 

 

 

401-1338

СЛАВКОВИ АНГЕЛ СЛАВКОВ ЕТ

432.60

 

 

 

 

 

401-84

Джия 2001 ООД

414.90

 

 

 

 

 

401-1875

Трък Партс Енд Сървис ООД

404.62

 

 

 

 

 

401-311

Валимар ООД

401.20

 

 

 

 

 

401-1576

НЕКСКОМ БЪЛГАРИЯ ЕАД

394.90

 

 

 

 

 

401-1785

БУЛГАРКОМ ВАРНА ООД

358.74

 

 

 

 

 

401-885

ВИК БОЯНА ООД

274.97

 

 

 

 

 

401-1861

КА ПРИНТ СЕРВИЗ ЕООД

265.20

 

 

 

 

 

401-1703

ЕЙЧ ДЖИ ТРЕЙД ЕООД

255.50

 

 

 

 

 

401-1947

М+С ХИДРАВЛИК АД

240.00

 

 

 

 

 

401-1344

БОРО ЕТ БОГОМИЛ ДАЧЕВ

226.64

 

 

 

 

 

401-1382

МЕБЕЛНИ КЪЩИ РАЛИЦА АД

225.00

 

 

 

 

 

401-1802

МУЛТИРАМА БЪЛГАРИЯ ООД

225.00

 

 

 

 

 

401-636

Цифрови системи  ООД

216.00

 

 

 

 

 

401-1040

ЛИФТКОМ ООД

216.00

 

 

 

 

 

401-1977

РИНГ ООД

192.24

 

 

 

 

 

401-1955

ОБЩИНА САМУИЛ

180.00

 

 

 

 

 

401-1696

ДДФ ИНВЕСТ АД РУСЕ

162.00

 

 

 

 

 

401-412

Иванов- Димитър Иванов ЕТ

120.00

 

 

 

 

 

401-1128

МОБИЛТЕЛ  ЕАД

107.96

 

 

 

 

 

401-1761

СТЕДИЯ ЕООД

64.00

 

 

 

 

 

401-2015

СГА ЕООД

32.40

 

 

 

 

 

495

Задължения за застраховки

39,729.12

 

 

 

 

 

 

 

3,863,778.58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Задължения към клиенти по предоставени аванси

 

 

 

 

 

 

412-3

Балчик Плаза ООД

115.67

 

 

 

 

 

412-30

ЛИТЕКС КОМЕРС АД

350,000.00

 

 

 

 

 

412-41

Айсберг   ЕООД

580,000.00

 

 

 

 

 

412-46

АРТИГО ИНВЕСТ ГРУП ООД

111,650.09

 

 

 

 

 

412-54

ФОРТЕЦА БЪЛГАРИЯ ПРОПЪРТИС ООД

300,000.00

 

 

 

 

 

412-56

БАГЕДИ АУТО ООД

50,000.00

 

 

 

 

 

 

 

1,391,765.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Задължения по гаранции

 

 

 

 

 

 

сметка

Име

Ст-ст

 

 

 

 

 

492-6

Гивми – М ООД-7%

19,266.78

 

 

 

 

 

492-7

ТЕРМОМАСТЕР ООД – 7%

33,800.03

 

 

 

 

 

492-8

ДРИЙМ ООД- 7%

35,510.59

 

 

 

 

 

492-9

БУЛМАРМА АД- 7%

31,635.99

 

 

 

 

 

492-10

ВЕГАБИЛД ЕООД- 2%

6,972.69

 

 

 

 

 

492-11

ДЖАМБО ЕООД- 7%

14,663.00

 

 

 

 

 

492-12

АКВАБИЛД ООД- 7%

27,358.33

 

 

 

 

 

492-16

ПРЕФИКС ВГК ЕООД- 7%

3,769.50

 

 

 

 

 

492-17

М&Г ВОДЕН ПЪТ ДЗЗД -2%

3,041.45

 

 

 

 

 

492-19

СОД ВАРНА АД-2%

2,072.41

 

 

 

 

 

492-20

ЮСУФ ДАНАДЖИ ИНТЕР ГАЗ ЕТ 2%

854.56

 

 

 

 

 

492-21

Гивми – М ООД-5%

1,978.91

 

 

 

 

 

492-24

ВАРНА ТАУЪРС ООД-5%

1.57

 

 

 

 

 

492-24-2

ВАРНА ТАУЪРС ООД-3%

1.57

 

 

 

 

 

492-25

АРГУС ПЛАСТ ООД

840.57

 

 

 

 

 

492-27

Катепала ООД -2%

3,293.79

 

 

 

 

 

492-28

МЕТАЛНИ СИСТЕМИ ИВАНОВ ЕООД

4,171.88

 

 

 

 

 

492-29

КОРЕКТ 98 АД-2%

1,313.13

 

 

 

 

 

492-31

ЛИДЕР-А ЕООД-5%

5,441.96

 

 

 

 

 

492-32

ЕМИКА ООД-3%

667.46

 

 

 

 

 

492-33

МУЛТИ БИЛД ЕООД – 2%

502.76

 

 

 

 

 

492-34

АКВАБИЛД ООД – 2%

874.53

 

 

 

 

 

492-40

МАСТЕР КАЛИДАД ООД 5%

2,552.93