Публикувано на 26.05.2022 / 20:09

ИЗМАМНИЦИТЕ НА РУМЕН РАДЕВ КИРЧО И КОКОРЧО С ФАШИСТКИ МРАКОБЕСЕН ЗАКОН! НАКАЗАТЕЛНИ СПИСЪЦИ БЕЗ СЪД И ПРИСЪДА, ЗАМРАЗЯВАТ ПАРИ И ИМУЩЕСТВА ПО ДОНОСИ!

„Епицентър“ публикува проекто-закон, който управляващите предстои да внесат в парламента за гласуване, според който Властта ще прави наказателни списъци без съд и присъда, ще замразява пари и имущества по доноси.

Министърът на финансите Кокорчо ще е начело на специалния Междуведомствен съвет, който ще изготвя черните списъци. Няма да важи правилото от административното право, че обжалването спира изпълнението.

Простокиро и Кокорчо  ще правят наказателни списъци без съд и присъда, ще замразява пари и имущества по донос. 

Законът има за цел да се защити националната сигурност от действията на лица, групи или образувания, за които има установени факти и събрани данни, че осъществяват дейност, която представлява риск за икономическата и финансовата система на страната, пише в чл. 2 на законопроекта.

Законът е насочен към тези, които използват с престъпни цели високотехнологични продукти; извършват злоупотреби и измами в киберпространството; за които има данни за нерегламентирана дейност на инвестиционни посредници; се опитват да трансферират чрез български банки средства с неустановен произход; извършват злоупотреби със средства на ЕС.

Физическите и юридически лица, за които има данни, че извършват една от тези дейности, след проверка, ще се включват от правителството в специален Национален списък.

Освен това се предвижда да има Национален списък на свързаните лица, където попадат тези, които са съдействали или са осигурили материална помощ на лицата от Националния списък.

За всички тях се предвижда замразяване на всякакви активи, дейност и спиране на изпълнението на договорите. Изключение може да се направи по хуманитарни причини.

На практика обаче в създаваните Национални наказателни списъци, по донос може да попадне всеки, при това без съд и присъда.

Проектът посочва, че „Включването на лице в Националния списък на лицата или в Националния списък на свързаните лица по смисъла на този закон е основание за започване на проверка по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.“

Изрично е посочено, че „На политическа партия или коалиция, на която учредител/председател е лице, включено в Националния списък на лицата или в Националния списък на свързаните лица, не се предоставя държавна субсидия по чл. 25 от Закона за политическите партии (регламентиращ кои партии имат право на държавна субсидия).“

Законът ще се изпълнява от Междуведомствен съвет и идеята е той да бъде консултативен орган към Министерския съвет и да се назначава от него.

Негов председател според замисъла трябва да бъде министърът на финансите, а членове зам.-министрите на правосъдието, на вътрешните и на външните работи, на икономиката и зам-шефовете на ДАНС и на НАП.

За случаите в обхвата на този закон няма да важи правилото от административното право, че обжалването спира изпълнението.

Ето и пълния текст на законопректа:

ЗАКОН ЗА МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ ОТ РИСКОВЕ ЗА ИКОНОМИЧЕСКАТА И ФИНАНСОВАТА

СИСТЕМА НА ДЪРЖАВАТА

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I

ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ОБХВАТ

Чл. 1. С този закон се уреждат мерки за превенция и защита на националната сигурност от рискове за икономическата и финансовата система на държавата, както и редът и контролът за тяхното прилагане.

Чл. 2. Този закон има за цел да се защити националната сигурност от действията на лица, групи или образувания, за които има установени факти и събрани данни, че осъществяват дейност, която представлява риск за икономическата и финансовата система на страната.

Чл. 3. По смисъла на този закон риск за икономическата и финансовата система на страната е налице, когато:

 1. са налице данни, че се осъществява дейност, насочена срещу интересите на Република България или срещу интереси, които Република България се е задължила да защитава по силата на международни договори;
 2. са налице данни за ползване с престъпни цели на високотехнологични финансови продукти, като разплащания чрез интернет (в т.ч. чрез криптовалути), което създава допълнителни рискове от опити за трансфери на финансов ресурс, генериран от престъпна дейност или извън обхвата на финансовия и фискален контрол;
 3. са налице данни за злоупотреби и измами в киберпространството, нанасянци финансови щети на физически и юридически лица и уронващи доверието в дружествата и контролните органи;
 4. са налице данни за нерегламентирана дейност на инвестиционни посредници, в т.ч. чрез интернет сайтове, без надлежно разрешение от национален или друг европейски орган;
 5. са налице данни за опити за трансфер през българската банкова система на финансов ресурс с неустановен/престъпен произход или за инвестиране в икономиката на страната на такива капитали;
 6. са налице данни за нередности и злоупотреби при усвояването на средства от ЕС;
 7. са наложени санкции спрямо лица от компетентните органи на друга държава.

Чл. 4. Този закон се прилага по отношение на всяко лице – гражданин на Република България, независимо къде се намира, и по отношение на всяко юридическо лице, група или образувание, които са регистрирани или учредени съгласно законодателството на Република България.

Раздел II

НАЦИОНАЛЕН СПИСЪК НА ЛИЦАТА И НАЦИОНАЛЕН СПИСЪК НА СВЪРЗАНИТЕ ЛИЦА

Чл. 5. (1) Физически или юридически лица, групи и образувания, за които има установени факти и събрани данни, че осъществяват дейност по чл. 3, се включват, след извършване на проверка и анализ, от компетентния орган в Национален списък, приет с решение на Министерския съвет.

(2) Свързаните с тях лица се включват в Национален списък на свързаните лица.

Раздел II

ЗАДЪЛЖЕНИ СУБЕКТИ

Чл. 6. Задължени да прилагат мерките по този закон са:

 1. органите на изпълнителната власт, посочени в чл. 19, ал. 2, 3 и 4 от Закона за администрацията;
 2. другите органите на държавна власт, предвидени в Конституцията, извън посочените по т. 1;
 3. държавните и общинските предприятия;
 4. публичните предприятия по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за публичните предприятия;
 5. ръководителите на стратегическите обекти, съответно възлагащите стратегически дейности, посочени в списъка по чл. 1 от Постановление No 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност (ДВ, бр. 59 от 2009 г.);
 6. Българската народна банка, когато извършва операции и сделки с неограничен кръг лица, и кредитните институции, които извършват дейност на територията на Република България по смисъла на Закона за кредитните институции.

Раздел IV

МЕРКИ

Чл. 7. (1) Задължените субекти по чл. б незабавно предприемат действия за замразяването на средства и други финансови ресурси на лицата, включени в Националния списък на лицата по чл. 5 и с лицата, включени в Националния списък на свързаните лица, спиране на изпълнението на сключени с тези лица договори и недопускане на бъдещи договорни отношения с тях.

(2) На политическа партия или коалиция, на която учредител/председател е лице, Включено в Националния списък на лицата или в Националния списък на свързаните лица, не се предоставя държавна субсидия по чл. 25 от Закона за политическите партии.

(3) Включването на лице в Националния списък на лицата или в Националния списък на свързаните лица по смисъла на този закон е основание за започване на проверка по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Чл. 8. Мерките по този закон не засягат правата на лицата, при упражняване на:

 1. правото на труд;
 2. правото на обществено осигуряване и социално подпомагане;
 3. правото на здравно осигуряване, гарантиращо им достъпна медицинска помоц, и на безплатно ползване на медицинско обслужване;
 4. право на образование;
 5. правото на защита.

Чл. 9. (1) Всички средства и икономически ресурси, принадлежащи или във владение, или държани от физическо или юридическо лице, група или образувание, включени в Националния списък на лицата по чл. 5 и Националния списък на свързаните лица, се замразяват.

(2) Никакви средства не се предоставят, пряко или непряко, на или в полза на физическо или юридическо лице, група или образувание, включени в Националния списък на лицата по чл. 5 и Националния списък на свързаните лица,

(3) Никакви икономически ресурси не се предоставят на разположение, пряко или непряко, на или в полза на физическо или юридическо лице, група или образувание, включени в Националния списък на лицата по чл. 5 и Националния списък на свързаните лица, по такъв начин, че да позволят на това физическо или юридическо лице, група или образувание да придобие средства, стоки или услуги.

Глава втора

ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ

Раздел I

ОРГАНИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА

Чл. 10. (1) Създава се Междуведомствен съвет (Съвета) като консултативен орган към Министерския съвет, който се състои от председател – министъра на финансите.-и членове – заместник-министър на правосъдието, заместник-министър на външните работи, заместник-министър на вътрешните работи, заместник-министър на икономиката и индустрията, заместник изпълнителен директор на Националната агенция за приходите и заместник-председател на Държавна агенция „Национална сигурност“.

(2) Министерският съвет определя поименния състав на Съвета по предложение на ръководителите на съответните ведомства по ал. 1 и издава правилник за дейността му.

Чл. 11. Междуведомственият съвет изпълнява своята дейност въз основа на следните принципи:

 1. спазване на Конституцията, законите и международните договори, по които Република България е страна;
 2. зачитане и гарантиране на правата на човека и основните свободи;
 3. защита на информацията и на източниците за придобиването и;
 4. обективност и безпристрастност;
 5. сътрудничество с гражданите;
 6. политическа неутралност.

Чл. 12. Съветът води и поддържа Национален списък на лицата по чл. 5, ал. 1 и Национален списък на свързаните лица по чл. 5, ал. 2.

Чл. 13. Съветът по писмено искане на задължените субекти по чл. 6 дава указания по прилагането на мерките по този закон.

Раздел II

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ

Чл. 14. (1) Служебно или след сезиране от представител на някоя от институциите, включени в Междуведомствения съвет, и при наличие на установени факти и събрани данни относно дейността на физически и юридически лица, която представлява риск за икономическата и финансовата система на държавата, Съветът прави предложение пред Министерския съвет за включване в Националния списък на лицата по чл. 5, ал. 1 и ал. 2 след писмени становища на Министерството на вътрешните работи, на Министерството на външните работи и на Държавна агенция „Национална сигурност“.

(2) Съветът взима решение с обикновено мнозинство след извършването на проверка и анализ на наличната информация.

Чл. 15. (1) За целите на упражняваните от Съвета функции по писмено искане от председателя на Съвета държавните органи и лицата, осъществяващи публични функции, са длъжни да предоставят информация за лицата по чл. 5, ал. 1 и свързаните с тях лица по чл. 5, ал. 2.

(2) Предоставянето на информация не може да бъде отказано или ограничено п0 съображения за банкова, търговска, държавна тайна или служебна тайна.

Чл. 16. Съветът може да изиска от лицата по чл. 5, ал. 1 и свързаните с тях лица по чл. 5, ал. 2 да представят допълнителни документи или да възложи на представителя на съответната институция по чл. 10 да извърши допълнителна проверка.

Чл. 17. Въз основа на предложението на Съвета, Министерският съвет с мотивирано решение приема, допълва и изменя Националния списък на лицата по чл. 5, ал. 1, както и Националния списък на свързаните лица по чл. 5, ал. 2.

Чл. 18. Решението на Министерския съвет се обнародва в „Държавен вестник“ незабавно сред приемането му и се публикува на интернет страниците на Министерския съвет и на Министерството на финансите. Решението на Министерския съвет подлежи на предварително изпълнение.

Раздел III

ОСОБЕНИ ПРАВИЛА И ИЗКЛЮЧЕНИЯ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА МЕРКИТЕ. ОТМЯНА НА МЕРКИТЕ.

Чл. 19 (1) След обнародване на решението на Министерския съвет в „Държавен вестник“ въз основа на мотивирана молба от заинтересованото лице или по искане на Съвета по чл. 10 Министерският съвет може да разреши освобождаване на замразяването на основание хуманитарни нужди, при доказан надделяващ обществен интерес, както и в случаите на неотложна необходимост.

(2) По искане на заинтересуваните лица, Министерският съвет по предложение на Съвета по чл. 10, може да разреши освобождаване на замразяването по отношение на средствата, необходими за покриване на основни разходи, по-специално за закупуване на хранителни продукти, както и за плащане на наем, лечение, данъци и такси за комунални услуги, както и за осигуряване на правна защита.

Раздел IV

ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН СПИСЪК НА ЛИЦАТА И НАЦИОНАЛЕН СПИСЪК НА СВЪРЗАНИТЕ ЛИЦА

Чл. 20 (1) На всеки шест месеца Съветът по чл. 10 извършва преглед на Националния списък на лицата по чл. 5, ал. 1 и Националния списък на свързаните лица по чл. 5, ал. 2.

(2) Съветът по чл. 10 извършва преглед по предходната алинея и по молба от засегнатото лице. Съветът взема решение в едномесечен срок като на лицето се предоставя правото да бъде изслушано. При отхвърляне на молбата, лицето може да подаде нова молба най-рано след шест месеца.

Чл. 21 (1) На всеки шест месеца Съветът по чл. 10 преразглежда общия режим на мерките по този закон и при установена необходимост от промяна, прави предложение до Министерския съвет.

(2) Във всички случаи, когато установи, че правните и фактически обстоятелства налагат това, Съветът по чл. 10 прави предложение до Министерския съвет за изменение и допълнение на Националния списък на лицата по чл. 5, ал. 1 и Националния списък на свързаните лица по чл. 5, ал. 2

Глава трета

ОБЖАЛВАНЕ НА РЕШЕНИЯТА

Чл. 22 (1) Лицата, включени в Националния списък на лицата по чл. 5, ал. 1, както и лицата, включени в Националния списък на свързаните лица по чл. 5, ал. 2, могат да обжалват Решението на Министерския съвет, с което са включени в списъка, пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(2) Делото се разглежда в срок до един месец от датата на постъпване на документа за осторването в съда.

Чл. 23 Обжалването не спира изпълнението на Решенията на Министерския съвет то този закон. При обжалване чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс не се прилага.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1. По смисъла на този закон:
 1. „Свързани лица“ по смисъла на този закон са лица, за които са установени факти и са събрани данни, че са предоставили материална помощ на лицата, включени в Националния списък на лицата по чл. 5, ал. 1, както и лицата, включени в Националния списък на свързаните лица по чл. 5, ал. 2 или са им съдействали чрез действие или са улеснили чрез бездействие за реализирането на дейност, която представлява заплаха за икономическата и финансовата система на страната, например като са участвали във финансирането, планирането, подпомагането, подготовката или извършването на същата.
 2. „Средства“ са финансови активи и икономически ползи от всякакъв вид, Включително, но не само пари в брой, чекове, парични вземания, полици, платежни нареждания и други платежни инструменти; депозити във финансови институции или други образувания, салда по сметки, дългове и дългови облигации; публично и частно търгувани ценни книжа и дългови инструменти, включително дялове и акции, сертификати, представящи ценни книжа, облигации, записи на заповед, варанти, облигации с гарантирана задължителна лихва, договори за деривати; лихви, дивиденти или други доходи или ползи, натрупани от или произтичащи от активи; кредити, право на прихващане, гаранции, гаранции за добро изпълнение или други финансови ангажименти; акредитиви, товарителници, договори за продажба; документи, доказващи дялове във фондове или финансови ресурси, и други инструменти на финансиране на износа.
 3. „Икономически ресурси“ са активи от всякакъв вид, материални и нематериални, движими и недвижими, които не са средства, но могат да бъдат използвани за придобиването на средства, стоки или услуги;

„Замразяване на средства означава предотвратяване на всякакво движение, прехвърляне, промяна, използване или търгуване със средства по какъвто и да е начин, който може да доведе до промяна в техния обем, размер, местоположение, собственост, притежание, характер, предназначение или друга промяна, която би позволила използването на средствата, включително управление на портфейла;

 1. „Замразяване на икономически ресурси“ означава предотвратяване на тяхното използване за придобиването на средства, стоки или услуги по всякакъв начин, Включително, но не само чрез тяхната продажба, наем или ипотекиране.
 • 2. Анализ относно свързаността на лице с лице, включено в Националния списък на лицата по чл. 5, ал. 1 се извършва във всички случаи при установяване на съответствие с поне един от изброените критерии:
 1. Физическото лице е управител, прокурист или ликвидатор на дружество, Включено в списъка;
 2. Физическото лице притежава над 1/3 от капитала на дружество, включено в списъка;
 3. Лицето е съпруга, роднина по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен включително, или роднина по сватовство – до трета степен включително с лице, включено в списъка.

afera.bg

 

 

Коментари 134 за
“ИЗМАМНИЦИТЕ НА РУМЕН РАДЕВ КИРЧО И КОКОРЧО С ФАШИСТКИ МРАКОБЕСЕН ЗАКОН! НАКАЗАТЕЛНИ СПИСЪЦИ БЕЗ СЪД И ПРИСЪДА, ЗАМРАЗЯВАТ ПАРИ И ИМУЩЕСТВА ПО ДОНОСИ!”

  1. Добрв че нямам нищо за взимане. Всичко на всичко един куфар стари дрехи. Нито дом, нито спестявания, нищо.

 1. Някъде отвън им дърпат конците на тези мошеници,и им спуснаха този фашистки закон.Последните дни имаха срещи във Ватикана и Давос т-.е. грейт рисета.

 2. Това се прокарва от МИ6 и започна с тайното подписване на Меморандум между МИ6 и Кирил Петков, Асен Василев и Корнелия Нинова. На практика в България се извършва държавен преврат с други средства и участници. На Румен Радев е отредена ролята на добрия шериф, а Кирил Петков играе лошия шериф. Асен Василев е „план Б“, ако се наложи Петков да бъде сменен, а Корнелия има задача да успива левия електорат до когато може. Списъците с хора и компании, които да бъдат опраскани са подготвени от „библиотекарите“. Не си правете труда да ми търсите ip адреса във Франция е )))

 3. https://youtu.be/zXczCtiE_kw

  „На руския канал PОLITICS TV в Ютуб днес се появи видео с удивителното заглавие „Стана известен най-проруският народ в Евросъюза“. Досещате ли се кой е той? Ние, българите, разбира се!
  „Ето какво гласи видеото:

  „Допитването до общественото мнение, проведено по поръчка
  на Брюксел, показа народа, в най-голяма степен недоволен от политиката по отношение на Русия, режимът на санкциите и помощите за Украйна. Освен това този народ смята, че в текущия конфликт е виновно на първо място НАТО.

  Този народ са БЪЛГАРИТЕ, сред които, както се смяташе, неотдавна е победила русофобията. Какво се е изменило? „Българите не се движат в крак с Евросъюза“. Този извод се налага от социологическите изследвания, включително от фундаменталния труд, проведен по поръчка на Еврокомисията“.

  (…)“

  „Във видеозаписа подробно и обективно е разгледано неодобрението на мнозинството българи към санкциите срещу Русия, негативното отношение към военните доставки за Киев и забраната на руските държавни медии.

  Единствената корекция, която бих могла да внеса, е че придържайки се към процентите, огласени от официалната статистика, авторите на видеото са представили антинатовските настроения в България над действителните, а проруските са снижени. И въпреки всичко българите се открояват със своята категорична проруска ориентация, която е неделима част от техния манталитет.

  Авторите на видеото се стремят да анализират причините за непобедимата привързаност на българския народ към руския. Горива, енергия, материална заинтересованост, исторически връзки, признателност за Освобождението от турско робство. Сравняват ни с другите народи, които демонстрират проруски настроения. Но не е същото, само у българите живее тази истинска обич към Русия. Прави се кратък преглед на дългото управление на „русофоба Борисов“.

  И накрая спикерът стига до тазгодишното празнуване на Трети март, което убедително е показало как българите възприемат Русия. Разказва се станалият вече легендарен епизод със снежните топки на Шипка, когато непредпазливо появилият се там Кирил Петков е посрещнат с викове: “ Предател!“ и е трябвало да се крие от народната любов зад гърбовете на бодигардовете си.

  Послушайте само! Колко е приятно да чуеш истината!“

  Превод и коментар:
  Милена Върбанова

 4. Конституционният съд да се събере и да реши – противоконституционно ли е отнемането на частна собственост , пари и активи, защото някаква комисия е решила така ???
  Киро трябваше да върне 3 заплати, защото избирането му за МП е незаконно. Това е решението на КС. Върна ли ги ?? Не !
  Той и компания се държат като току-що спечелили джакпота от тотото и сега не знаят какво да правят с толкова пари.
  300% скок на парното, незнайно колко % скок на тока и това при условие, че все още зимата не е дошла !!
  Кой изпразни държавния резерв , кой ???
  Ще дадат по 60 лв. на пенсионерите, не ви е срам ! Че това са по 2 два !!! лева на ден, бе идиоти !!

  1. Сорос-Финансов мошеник???
   Сорос е по-зъл и от самият Луцифер!
   Наричат го финансов спекулант!
   Спекулант е учтивата форма на измамник или мошеник, която използват медиите на финансовият пазар!
   Спекулите, които той създава са огромен човешки курбан!

   И така всяка инфлация, всяка финансова дестабилизация и появата му на всеки един пазар води след себе си огромни разрушения!
   Като тайфун е Сорос – след него и трева не никне, дето се казва!
   Спомнете си Виденовата зима, спомнете си как всички ние бяхме ограбени!

   Efekt 2
   Нима Жан Виденов бе виновен или самият Сорос създаде тази финансова среда и след това с връзките си попречи на България да си стъпи на краката, дето се казва, но този спекулант спечели стотици милиони от това, че доларът в страната ни поскъпна!

   И така защо го сравняваме с Луцифер ли, ами ако Луцифер е олицетворение на злото в Ада то самият Сорос е олицетворение на ада на земята!
   Сега кой финансира в тази миграция на арабите към Европа, КОЙ?

   И така Сорос чрез своите фондации и НПОТА контролира различни сфери във всички държави и неговите хора са назначени на различни високи постове като започнеш в медиите и достигнеш до най-високи нива в политиката на всяка държава!

   И така зоните за влияние на Сорос са огромни и той влияе в огромен аспект на всички процеси, които се случват в Европа!

   Така как един евреин финансира Араби ли, ами много е просто – някой му е платил много милиарди да го направи!
   И той го прави!
   Европа се залива с радикални елементи, които в един момент ще създадат хаос, а Дяволът обича хаос!
   Този, който умее да създава хаос и да печели добре от това е самият Сорос! Говорим за обединена Европа, а Сорос говори за рухване на банкова система и за хаос, говори за унищожение на Европа!

   Милиони Араби ще извикат Аллах Акбар и всичко за миг ще се срине като тези европейски ценности, тази толерантност, тази Европа ще бъде погълната от бунтове, мрежи и реки от кръв ще потекат, а Сорос просто ще изкара още и още пари!
   Както се казва „риба се лови в мътни води“!
   Кой и кога обаче ще размъти водата ли, ами скоро и това ще е Сорос!
   Много държави го обявиха за враг номер едно, но за съжаление България не между тях!

   Екипът на Blife.eu Ви благодари за доверието с молба към Вас споделяйте публикациите ни истината има право да бъде чута.Благодарим Ви!

   АМИ…!!!Да Започваме от НПО-тата и Хунвейбините му ТУК!!!

  2. Едномесечната заплата на един депутат е по-голяма от едногодишните пенсии на един милион пенсионери.Преди два дена пътуваме със съпруга ми по магистрала Тракия.Спира ни пътна полиция за изключени фарове,съставиха ни акт и поискаха моите данни.Попитах ги ,защо са им необходими моите данни и полицаят ми отговори че така са им наредили от парламента .Въведоха данните ми и остановиха,че не съм престъпник ,все още. Дали пък няма да станем престъпници всички пенсионери ,защото сме живи?

  3. Закона предвижда и затвор за лъжата с гражданството и незаконното му избиране за министър в служебния кабинет.

 5. Както винаги ЩЕ ЗАПОЧНАТ с БАБИТЕ от ПАЗАРА!!!
  От малките квартални магазинчета…сервисчета…дребните селскостопански Производители…Е …Уедряването Продължава!!!

  1. Не мисля, че ще полагат усилия за дребни риби. Законите се правят за конкретни хора в България. Законът важи за всички българи, където и да се намират. Заедно с нарочения са „всички които му помагат“. Таргетът са такива като Божков, които не могат да смажат на местна почва и ще смажат всичко покрай тях. Има и друго направление. ИТ бизнесът в България по рождение е крадлив /компютрите в Правец крадени, софтуерът краден например ДОС на Майкрософт/ Сега точно на крадливата пасмина са хората в правителството – Кокорчо дето писал закона и той има опит с кражба на софтуер. А в началото на годината имаше един „експерт“, който при поредния краш на краден софтуер обясняваше как имало в чужбина един дето искал да докаже, че не могат да програмират и затова ги саботирал. Затова и в закона има нелогизми /всеки който е помагал, давал пари/. Това не върви за бизнес. Върви за конкретен човек. А крашовете са всеки ден…и битпазара на ИТ компании е във възход, май и тъпаците разбраха, че е време да се освободят от токсични активи. Продали Стемо на А1. В пощите говореха за някакъв „надвирус“ писан на Делфи, а на Делфи имало само живи руснаци да пишат. Да ама и Стемо пише на Делфи /по удобно е. Най-яките кражби са на Делфи програми/

  2. В едно магазинче не можеш да продаваш например пакетирано кафе, цигари, бутилирани напитки, (всичко за навън) ако магазинчето няма тоалетна (само мивка с топла и студена вода не е достатъчно) и помещение за преобличане. Та дори да е само една магазинерка. Това го изисква EU наредба за защита на храните. Магазинерът застрашава стоката, която не докосва, ако отиде отвън на тоалетна, така излиза. И трябва да има специално облекло, щом ще се преоблича. Къде е логиката? Така се убива умишлено малкия бизнес за сметка на големите корпорации.

 6. Този законопроект ще мине,както беше със даването на оръжие,те са го измислили вече,това е скрита форма на законно ограничаване правата и свободите на гражданите.Ясно е че такива са били инстукциите при скорошното посещение до главният щаб,/Сащ /.Киро има задачата да убеждава колебаещите се от ЕС дъжави,как да последват нашият пример,без да се страхуват от последствията.Ако не виждах как година и отгоре водиха протестиращите,като овце за клане,нямаше да си помисля че не заслужаваме тези глупости да ни се случват.Киро и Лена са били на протестите като вълци в овчи кожи,и много добре са знаели какво предстои.Сега ще е същото без изключение,следващата задача на това правителство е да премахне ветото на македония,след което чалгаря най вероятно ще напусне коалициията,като се направи на защитник на българското достоинство.Ако е толкова искрен трябва да го направи,преди а не след събитията.Мисля че, много вероятно е следващият кабинет да е в рамките на този парламент

 7. Гледах по БНТ в „Още от деня“ интервю с Радослав Рибарски – ПП , председател на енергийната комисия в НС.
  Върти поглед, каканиже, сучи думите, туй било тъй, онуй било иначе.
  Явно хал хабер си няма.
  Или може би чака какво ще му наредят отгоре.
  А ние ще си плащаме все по-скъпи енергия и горива заради тези некадърници.

 8. Тези КОМПРОМЕНТИРАНИ глупаци и двамата трябва да си ходят веднага!Слуги на Вашингтон и на една корумпирaна тъпа гинеколожка!

 9. Fuck EU аз имам малко странно отношение към така наречените религии… По принцип сегашните религии ми идват малко „младички“… Ако приемем списъка на българските владетели и техния календар на 6 хиляди години, как да приема християнството на 2 хиляди?… Някакси изтока ме влече повече… Губи ми се фактора природни/вселенски закони в тези „млади“ религии… Понякога се чудя в какво е вярвал Кубрат… А Атила?…

  1. За Атила има разни непотвърдени данни, че е бил християнин, но за Кубрат е сигурно. Както и че българите сме сред първите християни, а не сме се кръщавали в 9-ти век. Иначе съм роден и мисля да си умра православен. Някак си, не ме влекат други религии 🙂

   1. Християнството е 4ти, 5ти,6ти препис на по-стари такива „религии“, просто различни имена… От скоро се появи „теорията“ колко ранни християни сме.. За сега съм приел, че първите „официални“ християни са арменците… 200 и някоя година след христа…преди римската империя…
    А някакси ме влече, че сме част от цялото… Но не и началото или центъра…. Символът на моя град е един бряст… Странно се чувствам като застана пред него… Накакси 500-1000 години ме респектират…

    1. Не казвам, че целият ни народ е бил от християни, но сме приели християнството, ако не с арменците, то от първите. Още повече в римската империя е официална религия от 4-век, няма как ние да сме се делили. Доказателство са християнските титли на царете ни.

     Беше ми много приятно да водим диалог днес, тъй като обикновено всеки влиза пуска нещо и заминава. ……
     Приятна вечер на продължаващите!

     1. Да. Хубаво е да водим диалози и дебати. Трябва нещо да се промени в коментарите или да се направи група на „аферистите*… Много е труднен този формат на коментарите… В дебата се ражда истината.. Много те уважавам и следя всеки твой пост! Религиите може да си ги “ предъвчим“ някой друг път… Но не бива да се отклоняваме от висшата ни цел-оцеляването на България и българите!!! Лека вечер за тази вечер!

  1. Якооо!!! А какво има след 44-та…
   Многоо хора искрено се молим за Н. С. 2.0….
   Дано го приемат…

 10. Леле , този РР какви управници ни натресе ? Това ли е промяната ? Айде нови държавни служители да следят и съхраняват доносите .

 11. Всъщност с подобно законче канадският дегенерат и долен педал Трюдо взе парите на протестиращите шофьори. Обикновен юдео-хазарски комунизъм, от подчовекът Маркс и неговият кокорчо Енгелс, през следващите педерасти Ленин и Бронщайн, през Чан Кай Ши, Мао и другите китайски педерасти, та до Лилов, Станишев, и сегашните юдеи педерасти Кики и Коко.

  1. Еби ги тия юдео-хазари… И те си носят кръста… Много проблеми правят бая време ама са генетична грешка и съдбата им е предопределена. Не са природоцелесъобразни…

 12. Еднолично управление му е цаката… Когато е правилният човек, той остава в историята като велик Кан, Цар, Крал, Водач… Когато е грешният човек – тогава остава в историята като диктатор… Но при всички положения винаги оцелява народът!!! Няма толкова прост овчар, който да си подари сам овцете на вълците!!! Какви късметлии са тия долни ратаи… Защото ако имам властта, ще сложа една гилотина пред паметника на Левски и ще режа и режа и режа… Няма да има жълти павета… Ще има алени павета…

  1. От дете съм отгледан като монархист и с всеки изминал ден се убеждавам, че за православни християни и мюсюлмани, това е единственото решение.
   Влюбените в наглосаксонските-сатанисти, могат да продължават да правят опити с ценности и безценности, но само на територията на сатаната.

   1. Ако под „монархия“ разбираме държавата на Кубрат и Бат Баян, или тази на Крум и Пресиан- става. Ако разбираме държавата на „наглосаксонеца“ Фердинанд, пратен тука от рептилите да ни държи под око, не съм съгласна с Вас. Но разни хора, разни мнения- няма лошо.

    1. А сега де, хвърли ме в ужасТ да правя избор за цар между рептили и българи ……. сякаш от мен зависи, но кой ли бих избрал? 🙂

     1. Да де, но сте бил отгледан от подчинен на рептила…(Казах Ви го, на!)

     2. Според беглите ми познания, около 33 г. беше подчинен на идеята за силна и независима България, но пък може и да греша. Или пък той, все пак е бил 8 г. по фронтове-войни и други такива приятни забавления в името на родината си …………. или рептила, който ненавиждаше.

     3. Сега да не се обидите нещо! Аз нямам комунисти в потеклото си. Но и не харесвам Кобурите.
      А иначе- идеалът ми за мъж е Борис Дрангов. И той е воюва за независима и силна България, но това не му пречи да поиска отговорност от виновните за нац.катастрофа. А кои ли са виновниците в една монархия?

     4. Не, Мария, нямам намерение да се обиждам, пък и нямам нищо против комунистите като цяло, само против продаващите(подаряващи) България.
      Освен това много мразя техни нищожества – кобургските рептили.

    2. От няколко години усилено разсъждавам по темата какво е народ, какво е общество, какво е цивилизация… И как се създават… Напоследък съм се ограничил върху изследване на Римската империя/цивилизация и в настоящето… И някакси Северна Корея ми става все повече и повече разбираема… Не ги виждам да изчезнат скоро време, нито ги виждам да ги глозгат чакалите…

     1. Там има лоши диктатори с лош комунизъм и откакто ги е налазил от 5.7 милиона станаха 27, трябва да е доста зле 🙂

     2. Крум ако ни управляваше сега, щяха да го сложат в една графа с Ким Чен, с Орбан, с Лукашенко… Варвари, диктатори и т.н.

     3. Е и?
      Какво ти пука, какви епитети биха му сложили някакви си безродни джендъри?

    3. фЕРДИНАНД Е ПРАВЕЛ СТРАХОТНИ СВИРКИ.
     Талантът му в оралната любов е онаследен от правнучката му княгина Калинка.

   2. Природните закони са и вселенски закони!!! Тоя остатък от народ как не разбира заветите на предците ни?! Как не осъзнава, защо ЛЪВЪТ е герба ни?! Как не се замисля защо сме свързани с този символ?! Защо цар ЛЪВ е нашият герб?! Когато лъвът е силен и могъщ, тогава прайда и поколението процъфтява и владее всичко… А сега цар ЛЪВ нямаме и някакви чакали, хиени и лешояди ни глозгат кокалите… Гражданска война е решението… Или те или ние…

    1. На старите българи не е ли вълкът? Интересно как се появява лъвът? Трябва да проуча, но стига писане! Нощната смяна да заповяда, моля!

     1. Ами сигурно има логика.. Вълци с лъвове не се сещам да имат съприкосновение.. А конската опашка? А бели мечки?? А крокодили? А динозаври? Все пак човекът е относително нов вид животно… Сигурно е изучавал в определен момент природните закони… Но все пак е интересно защо е лъв… Не орел, не петел, не жаба, не крава…
      П. С. И аз не знам откога е лъв…

    2. По земите ни е имало лъвове.
     Вълкът е бил почитан от предците ни. Затова е демонизиран и избиван.
     Вълчата глутница е образец за общност, в която всеки пази всеки и има строга йерархия. Затова ги изтребват.
     Та, не съм арбитър, но и двамата сте прави.

  2. Постигано е в миналото вече. Тази част от историята ни е заличена. Управлението на Атила.
   Напълно противоречащо на римското право.
   Бил е период на благодентствие.

   .

 13. Следва саморазправа с инакомислещите и изпращането им в концлагери.
  Унищожаване на “цвета на нацията”, бяхме предупредени.
  Изземване на частната собственост. Изпращане на българите в общежития за бежанци и настаняване на орки, урки, укри, и т.н. в домовете им.
  С помощта на “миротворските войски”,
  които от началото беше ясно, че са за нас.
  А концлагерите са подготвени отдавна…

  Това е противоконституцинно отвсякъде, но да си блеем…

  1. Честно да ти кажа, аз спирам с опитите да го играя будилник и да си дрънкам в празното пространство. Очевидно Бог е решил, какво заслужават живеещите на тази територия – любители на сатанински ценности.

   1. Е колко пъти ми идваше да се откажа.
    И на мен взе да ми писва.
    Яд ме е за свестните хора. Много ме е яд.
    Яд ме е за България.
    Да идва, поне да не е бил напразен живота ми.
    Направих, каквото можах.
    Поне за следите, които оставих, си е заслужавало да живея.

    1. Няма да се отказваме!!! Всички имаме моменти на слабост!!! За да се родим българи в това време има причина!!! Ще си носим гордо кръста и кръвта до последния дъх…

   2. Скоро осъзнах къде грешим… Опитваме се да играем по техните правила, а така нямаме шанс.. Всъщност нашата сила и нашият „коз“ са всички така наречени „лоши черти“ или „лоши качества“, които всъщност са много много дълго формирани цивилизационни черти… Крив народ сме, ама така сме оцелели до сега, индивидуалисти сме, ама все още сме тук, търпим много, ама все още ни има, ние сме оцеляваща разрушителна чума… Чистим и оцеляваме… Може и да се държим като плъхове, ама носим чумата… Колкото по крив народ сме, толкова по-добре… Като не можем да ги победим в директен двубой, ще ги унищожим отвътре… Бавно и методично…

    1. Е аз това дълги години го пишех из нета. Няма как да биеш наглосаксонците с техните номера и закони. А нашичките еничари след 97-ма само техни закони прилагат.
     За кривите, не знам колко сме криви. Виждал съм и други народи и не изглеждат по-прави от българите – напротив. Но сме индивидуалисти. Вожд до вожд, пък индианец няма …. 🙂

     1. Кои? И аз така залитах ама трябва задължително да сложим фактора време… Като разгледаме едни 5,6 хиляди години и не остават много кандидати…

   3. Много СЛАБО го Играеш като будилник!Много,много трябва още!!!И много бързо се отказваш!НЕ СТАВА ТАКА!!!

    1. Тук съм от скоро, но не е бързо, почнал съм от 2005-та, когато ме псуваха и наричаха луд 🙂
     Никога не съм твърдял, че съм идеален или безгрешен, толкова са ми мижавите умствени възможности!
     Не всеки е кирчУ и е закърмен с канадско мляко 😉

 14. Тези няма да се спрат, но май е време да започнат да ядат бой или направо да увисват по уличните фенери, Зимата ще си покаже, а може и по-рано!

  1. До зимата ще има 100 000-на „партньорска“ армия, която ще ни отнема, деца, жилища, пари, имоти, вяра ………… така че може и да сме закъснели 😉

   1. 500 години сме имали чужди войски тук… Ама сме оцелели… Да идват… Ама имаме и 3 милиона пръснати по целия свят… Той и Аспарух се е върнал всъщност… Времето е интересна величина…

    1. Тези дето са по света и не разрешават на децата си да учат български, докато си режат пишките и слагат пластмасови джуки и цици на жените си, за да са модерни ги знаем. 😉

     1. Брак има във всяко производство… От 3 милиона 10 000 да се съхранят мисля е достатъчно… Аз имам някаква „тъмна страна“… Ако имам властта, на тая територия рязко ще редуцирам популацията… Може би ще останат около 2 милиона… Добре, че нямам власт и сила…

     2. Аз съм напълно съгласен с теб за редуцирането на населението. Милиони машини за л@йна, обикалят и цапат свещената българска територия.
      Но тук пък сатанистите ни помагат и дупчат ахмаците с трансхуманизиращи течности.
      Явно, щом се случва Бог е дал разрешението си, или пък заслужаваме наказание. 😉

 15. Този акт всъщност е напомняне към прокуратурата, че има и други способи срещу прикритите олигарси, за да се задейства …………………………..

 16. Пак питам, този път пРезидентът – Кирил Петков канадски гражданин ли е?

 17. Отказ от правосъдие? Това ни право е записано в Конституцията.
  Няма да мине в Конституционния съд
  Значи, ако сват / леля/ дъщеря са в този списък, аз по презумпция съм свързано лице и съм аут ???

  1. Па, то Кир4у има навик да си бърше г*зо с Конституцията…
   И пак е министЕр-председател.

 18. Обикновен фашизъм. Помните ли, имаше такъв филм. Та тези са същите. Винаги са били, само се бяха снишили…

  1. Разликата междуфстария Закон за защита на държавата и Този е че при първия инакомислещите се наказват със смърт а при този с гладна смърт-като ти вземат парите. Долу фашизма

 19. Ей тъй,трябва да е –
  Донася ,,Дора“ –
  -Комшията изчуква коли в гаража находящ се под блока …
  Новото е ,че с новите технологии, кака ,,Дора“ обявява координати на местонарушението !
  – Донася ,,Кумчо Вълчо“-
  Комшията чука жената на изчуквача на коли, почти всяка нощ ,срещу един буркан кисело зеле,без да плаща ДДС, а месечния му оборот бил над 50 000 лв. обърнато в армея и компоти!
  Новото е ,че не издава касови бонове и не е свързан нито към НАП,нито към СУАП !
  – Донася ,,Нощния ездач“ –
  Другия комшия пък, има погребална агенция,погреба половината квартал,ама взима пари за кремиране.
  Със спестения газ ,през кварталния хъб захранва други махали и им взима повече пари отколкото прибираха Наглите от отвличанията.
  Новото е ,че ако това се доведе до знанието на Газпром ,те могат да се оправят много бързо с него…
  – Донася ,,бачо ви Кольо“-
  Мойта реститутка, прибира рента от 5000 декара без да плаща една стотинка корпоративен данък и освен това с получаваните от тази дейност пари купува нови ниви и така смята да забогатява до края на Света…
  Новото е ,че вече има закон за доносите и мога да я изпържа ,както и когато поискам …

  Венсеремос.

 20. Значи МС изземва правата на прокуратурата и съда! Защо са спрели дотук? Направо да закрият цялото правосъдие и да разкрият отдел към МФ „Разглеждане на доноси, обезкостяване на физ.лица и взимане на бизнеси“. А Лена Бориславова да поеме функциите на Патриарх, Гл.мюфтия и Равин, а не само да го поема на Киро поръсен с бели субстанции!

 21. Драги Асьо!
  Меракът ми е да ти р@зпоря харвардската хралупа.
  Кажи на Sпецов да го извади и да си почине, че да те почна в ритъма на граовското хоро, после да продължа в такта на елениното хоро и накрая да свърша с ритъма „Бяла роза“.

 22. Както каза Клаус Швабата: „Няма да притежавате нищо, но ще бъдете щастливи!“. Партията на Кирил Петков сериозно руши основното начало в конституцията за разделение на властите, руши българската държавност. Тези на снимката трябва да бъдат смачкани като хлебарки, или застреляни, или каквотото се сетите подобно…

  1. Аз съм „за“ да нямаме нищо (то пък като че ли сега много имаме!) и да живеем в бъчви- като Диоген. Обаче да важи за всички. Т.е. в съседната да е въпросният Швабозавър. Или Зукърбърг. :-))))))

   1. Този филм вече сме го гледали – нямате нужда от нищо, за да сте щастливи, затова я ни го дайте на нас, ние ще се мъчим с вашите притежания…

    1. Лошото е, че не сме го гледали, а само сме чували.
     Някак си, въобще не се пъним да го виждаме.

  2. Какво значи капиталист.
   Според моите разбирания е.
   Всичко което притежаваш като индивид,фирма.държава
   ще го придобия по всякакъв начин без угризение на съвеста.
   А именно чрез,измама,рекет,тероризъм,убийства или война.
   Аз ще бъда по-богат а ти все по-беден като роб или роби в територията.

  3. Нали се сещате че това без рев*люция няма как да мине! А и Путин ги е напънал от Изток

   1. Никой нищо не се сеща и просто си чака освободителите ………….. от южната ни граница.

 23. Терминал 2 или ще метем ?
  ДПС ги заплашиха,че ще ги довършат, и ето законче…
  Сега ще видим има ли опозиция.

  1. Любо Кольовски: Отворено писмо до Н.Пр. посланика на САЩ в София госпожа Херо Мустафа
   26.05.2022, 09:16 Любо Кольовски 56048
   https://pogled.info/bulgarski/lyubo-kolovski-otvoreno-pismo-do-n-pr-poslanika-na-sasht-v-sofiya-gospozha-hero-mustafa.142578
   /Поглед.инфо/ До прессужбата на посолството на САЩ в София

   Копие:
   До Нейно превъзходителство посланика на САЩ в София госпожа Херо Мустафа
   Дами и господа,
   Във връзка със зачестилите престрелки и ситемни атентати над цивилни граждани на САЩ, в т. ч. невинни жени и деца, българскаа общественост в България е силно разтревожена и се интересува колко са жертвите на безумците, които стрелят по мирни и невъоръжени граждани в училища, улици, площади и др. обществени места? Последният такъв инцидент и кървава касапница, както я опрдели мистър Байдън, беше на 24 май в едно начално училище в малък град в щата Тексас.
   Дами и гопода, Вашият президент Байдън, който снабдява с оръжия и пари нацистите в Украйна, отправи апел да се затегне ражима на търговията с оръжия в САЩ. Господин Байдън, както винаги говори и върши глупости. Той не знае, че не оръжията убиват. Убиват хората, които държат оръжията. Няма значение дали спусъкът е натиснат в Украйна или в Тексас Вашият президент и вашата пропаганда се опитват да ни внушат някакви неясни неформулирани евроатлантически ценности, които позволяват един луд да избие невръстни деца и двама учители в начално училище и вашият президент с основание се възмущава от това варрварско деяние, но господин Байдън и дума не обелва за избитите в Хирошима и Нагасаки. Не споменава и „героят“ от Виетнам лейтенант Коли. Нито избитите цивилни в Ирак, Сирия, Афганистан и още други точки по света, където армията на САЩ има свои бази – повче от 270 на брой. Дами и господа, настоявам всяка седмица вашата пресслужба да ме информира колко американци стават жертва на някой луд евроатлантически американец. И едва след това ми съобщавайте вашиите мнения, кометари и анализи.
   И да знате, че и у нас, в България много частни, физически и юридически лица притежат късо и дълго нарезно и гладкоцевно оръжие, което не е толкова лесно за придобиване, но ние нямаме вашите народопсихологически отклонения и не се стреляме безразборно помежду си.
   Без уважение и с презрение:
   Л. Кольовски, притежател на две къси и пет дълги цеви, придобити съгласно изискванията на българското законодателство
   P. S. Съветвам ви, преди да тръгнете отново да експортирате скпаната си демокрация, да се захванете с лечение на болното си общество.

   1. Позволете ми да се представя с моя скромен „Сolt 1974 PYTHON SPECIAL STRANGLER-RIPPER“ 19 сm, придобит по Божията воля през 1974 г.
    Цепя краварски г*зове и пи4ки на сухо и с овлажнители и разширители (за тяхна сметка).
    „Замразяване на средства означава“ лично за мен означава да ми замразят *уя, с който честно си изкарвам прехраната.
    Като патриот съм готов да дам своя скромен принос и да защитя на националната сигурност от рискове, вкарвайки го на г-н Кокорчо бавно и внимателно, за да не разкъсам високопоставената му х@лка.
    Не мога да обещая същото за сливиците му при орално проникване.
    Ал въ фанах, ал въ ибах, драги разпоретини и педалчета от ПП!
    Духайте на дедо Жо и посланичката му с жабешките очи!
    Бог да пази г*за на ПП на Простата промяна, 3,14 чката на Гугленчето и баджаците на Минда Кир4овата!
    Със здраве!

 24. Звучи като закон за национализация. Интересно как ще е после със закона за щети нанесени от държавата. Спират бизнес за милиарди щото не плащаш на кирчо и кокорчо, че блокират бизнеса и на всеки дето ти помага. Тъпаците от къде ще извадят милиони или и адвокатите ти ще влязат в списъка като свързани лица, щото и те ти помагат. Като знам и какви велики спецове ще проверяват. Малко след нова година получих, че ще ми блокират сметката, ако не дам отчет по приходи и разходи. Викам ще блокирате сметка на юридическо лице, ако не донеса справка, която е публична? Ами такива са ни нарежданията по мерките за пране на пари. Добре, ама проверете пак. А извинявайте сметката не била ваша….Абсолютен дебилизъм. Най ми хареса:“са налице данни за злоупотреби и измами в киберпространството, нанасянци финансови щети на физически и юридически лица и уронващи доверието в дружествата и контролните органи;“ Като кажеш кой е виновен за краша в държавата дали уронваш доверието в дружествата и контролните органи? Аз няма какво да се притеснявам, вероятно съм в списъка още преди да има закон. Да му мисли Китай, ако реши да купи нещо от мен. Ще го сложат в черния списък и пак китайците ще се сетят за онази стара песничка дето приятел се посрещал с хубаво вино, а чакал с оръжие. Тъпаци. Толкова засрана не е била ситуацията никога.

 25. Когато правото е заместено със съвет наши хора (Съвета), това как се наричаше, че забравих…

 26. Последни обективни новини:

  1. Заловените бойци от Национален батальон „Азов“ в момента се намират в ДНР. Британският вестник The Guardian описва условията при които се държат в плен. Така например командирът на „Азов“ Денис Прокопенко е успял да се свърже по телефона със съпругата си Екатерина и да й даде информация за това, че е в плен. Според него украинските войници не са подложени на насилие и получават всичко необходимо.

  2. Двама съветници на президента на САЩ Джо Байдън тайно пристигнали в Саудитска Арабия, за да убедят властите на кралството да увеличат добива на петрол. По-рано вестник „Telegraph“ съобщи, че страните от световния петролен картел ОПЕК, предимно Саудитска Арабия, са отказали да увеличат производството на петрол по искане на Запада.

  3. Руските въоръжени сили унищожиха планинска в ДНР щурмова бригада, която пристигна за подсилване на групировката на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ).
  Планинската щурмова бригада се намираше на гара Покровск в ДНР. Тя е унищожена от ракетни войски и артилерия. Руските военни също така са поразили 62 командни пункта и три склада за боеприпаси.

 27. Това е по зловещо и от фашизъм .Този законо-проект е спуснат от другаде ,те нямат капацитета да създадат такъв извратен закон.Представяте ли си ,ако АФЕРА публикува някаква корупционна схема, автоматично влиза в наказателния списък,а всички,които пишат тук, влизат във втория списък.Ако някой реши да регистрира нова партия,също ще влезе в този списък,а членовете влизат във втория списък.Ако някой доносник си хареса имота ти, първо ще го замразят и после тихомълком ще ти го отнемат.Ако детето ти попадне в този списък и ти го подкрепиш, ставаш потърпевш.Ако откажеш да се ваксинираш със следващите ваксини ,също влизаш в наказателния списък и т. н.Този парламент трябва да се разпусне,дано поне една от опозиционните партии прояви национална отговорност и напусне парламента.

  1. Всички закони в България след 97 г. са спуснати от някъде.
   Жалко, че населението чака пърхащо с мигли да се гаврят с него и да го избият.
   Но май-вече време да се спре с опитите за спасение и да си сърбат попарата.

 28. Такова нещо попаднало в мръсните ръчички на управляващи от всякакви цветове е начин да се смачка всеки българин без никакъв шанс за защита. Стигнаха до нечувана низост ! Жалки и подли диктаторчета ! Комплексари сбъркани умствено и физико- сексуално !

 29. Това ще бъде -Закон за защита на държавата-2.Първият е бил в сила от 1924 г. до 1944г.Първият закон е приет по предложение на Демократичния сговор с мин. председател Ал. Цанков.Ето какво е
  написал Гео МИЛЕВ по този повод:
  да могат задуши гордото съзнание
  гласа,който вика, мисълта що грей,
  истината вечна,що вечно живей
  измислиха всекой по една секира-
  днешните управници на БЪЛГАРИЯ измислиха…
  чудовищния Закон за „защита на държавата“…

  1. Да защитаваш държавата, малтретирайки народа й, си е когнитивен дисонанс… (Каза Марчето и се зае да проучва що е то „когнитивен дисонанс“.)
   😉 Лека!

   1. България не е държава, а регистрирана частна фирма в щата Делауеър.
    „Българска земя ООД“, а населението е просто животински ресурс, който скоро ще бъде подменен.

     1. Казано честно, тази информация съм я чел преди доста години и не съм се вълнувал особено от другите „държави“-фирми или техните народи. Познанията ми се простират до страни свързани по някакъв начин с България. Макар, че и с Персите сме си имали вземане-даване, съм ги пропуснал. 🙂
      Все пак най-важното в една фирма е главният акционер(притежател на мажоритарен дял), а изглежда в нашата си нямаме кьорав българин 🙂

    1. Според руски потребители, обсъждащи веднъж тази тема, Иран не бил фирма. Не съм убедена-дори за тях.

 30. Ако това влезе в сила и бъде приложено веднага, то ГЕРБ и ДПС трябва да бъдат закрити с основание. От хиляди тяхни активисти в затвора ще бъде организирана огромна работна ръка, която само за година с кирки и лопати може да построи АЕЦ „Белене“. А И Доган и Кошлуков няма вече да мързелуват в затвора, както преди 1989 г.
  Това е единствения шанс за България. Аз съм ЗА!

  1. Въобще от както решихме, че сме модерни европейци, че сме толерантни до тъпота хора, че трепкащо обичаме гейовете, лесбийки и техните закони, националната олигофрения у нас достигна ново, рекордно високо ниво. Ние се доближихме до Берлин единствено от гледна точка на доминиращия реален и духовен хомосексуализъм, докато в същото време България пътува към Анкара с бясна скорост.Важно е да се знае, че опростачването на българина, превръщането му в пълен идиот през последните години, не е случаен или естествен процес. Никой не трябва да се съмнява, че случващото се в тази посока е следствие от добре планиран, солидно финансиран и търпеливо реализиран план, чиято крайна цел е всички да приличаме на зомбита.

   1. Споделям, но вече е късно. Турция следва стратегията си, защото е държава. След Сирия и Гърция идва реда на България и постепенно картата начертана от Ахмет Давудоглу в произведението му „Стратегическа дълбочина“ започва да добива желаното от Анкара очертание. ДПС вече бягат на място и се заклеха в майка Турция. Русия ни постави във вражеския списък и едва ли ще повтори периода 1877-78 г. Няма да повтори и позицията си от 1945 г., касеща недопускане орязването на българската територия заради пакта ни с фашистка Германия.
    Дано да се заблуждавам, но едва ли. Ще ми бъде за първи път.
    Ние ВЕЧЕ сме зомбита.

    1. То както е тръгнало безимотни и гладни само ще бягаме в турция да ни спасяват от евроджендърските закони.

 31. Докъде стигнахме, доказани национални предатели да се изявяват по телевизора като политически експерти по важни за държавата теми.

 32. Поредното доказателство ,че днешната власт е ФАШИСТКА,КАК мислят и докъде ще стигнат с такъв ПРОИЗВОЛ,да грабят като кърджалии,без разлика дали е олигарх или сиромах.Щом са му хвърлили око и не им играе по гайдата,по американски образец прилагат санкции,секвестират и конфискуват,присвояват частно имущество.Май се разделяме с капитализма и се връщаме във феодализма в един модел на неоколониализъм.В испанските колонии в Южна Америка е било така,индианците не са имали право на нищо,дори на живот и не са можели да си кажат и малкото име пред испанския дон.По същия начин и днешните колониални власти в България хич не ги интеридруса за автобуса на баба муса,удариха я през просото.Утре ще кажат,който е правил русофилски изказвания,влиза в проскрипциите,т.е. черните списъци и всеки който го убие получава за награда неговото имущество.Закон въведен от Луций Корнелий Сула срещу неговите противници и съратници на Гай Марий в древен Рим.Значи не сме отишли по-далече отколкото е било положението преди повече от 2 хил.г.

  1. Абе, като се замисли човек, май мнозинството родени в България си заслужават божието наказание в лицето на кирчу-дебилчу.

 33. Държаво, ти си съучастник в умишленото убиване на старци в хосписи и не само, защото това се знаеше отдавна и ти нищо не направи. Единственото което стана, бяха уволнени от работа журналисти достигнали до истината за войната за трупове.https://www.google.com/search?q=%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D0%B2+%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81&oq=&aqs=chrome.0.69i59i450l15.-1j0j7&client=ms-android-huawei&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8

 34. Весе,Весе – ти ми такова мамата, бе душо. Да знаеш – дойдеш ли в кафенето ми – ще ти варят кафе от мътилка, ще ти наливат водка от картофи, ще ти дават сладолед от сухо мляко и карцерогенен подсладител – тъй да си знаеш. То бива, бива ама бивол курбан не бива – кафа от лошите новини! А, карай по-полека бе мила – не ни остана търпило вече!

 35. Да си дойдем на думата. Пурковците прегърнаха фашизма, като идеология и се опитват да възродят СС и шпицкомандите. Превенция с запор на сметки има и сега в ДОПК. Тук обаче новоизлюпените гестаповчета имат на идея друго. Тотален терор и ликвидиране на всички противници на новосформираната хунта. Списъци е имало винаги. И Цветанов правеше списъци и издаваше присъди. Тези обаче искат върховен орган. Закон за защита на държавата. Разстрел. Това ли ти беше целта бе Радев. Едноличен фашистки режим. И си мислите, че този закон ще ви спаси от празната хазна и убийствената инфлация. Дори и фашизма не сте го разбрали правилно. Пурковци сте. Кухи, необразовани и злобни. Историята отдавна ви е намерила мястото и вие няма да бъдете изключение от това.

 36. Вие какво искате? Тези какво гледат, какво слушат, на кого се подчиняват за да са по различни. Целия про-американски свят е подчинен на мракобесие, на което и най-свирепите представители на нашето комунистическо минало, могат само да завиждат.

 37. А какво стана със онези старци дет бяха открити заключени във къща за гости със отнети документи, дет не допуснаха откривателите да влязат вътре. Първо ще питам откривателите живи ли са, после ще питам старците де са заровени.

 38. Майтап бе, Уили! Тия без да искат споменават конституцията!

 39. Готвене се за гражданска война….ние антифашистите срещу новите фашисти.Това не е шега на побъркан 62 годишен човек и бивш военен.Гответе се.Ще ги избием до крак!Слава на Русия.Да живее старата България.Американски плондери-майната Ви!

  1. много нород ще се вдигне…гражданската е на ръба само тия дебили не го разбират…

   1. Бих повЕрвал в това, само като видя на всеки дирек, увиснал кравароджендърски слуга.

 40. нЕма страшно!
  този закон ще се обърне срещу създателите си със задна дата 🙂

 41. Или ние сме пълни идиоти или тези от ЕК са тотални кретени…
  Еврокомисията ни върна план за българското земеделие за 8 млрд. с 200 забележки

  Българският стратегически план, по който се очаква в земеделието ни да бъдат вложени 8 млрд. лева, е върнат от ЕК. Към документа има 200 забележки, това съобщи пред БНР заместник-министърът на земеделието Иван Христанов.

  1. Е как няма да го върне-като това са схеми за кражби,а не за реално подпомагане на земеделските производители
   Долу фашизма

 42. Пробягах набързо от член до член но всички ми се видяха увиснали

  1. И всеки, който казва истината ще увисва в празното пространство, без съд и присъда.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

(function (document, window) { var a, c = document.createElement("script"); c.id = "CleverCoreLoader56940"; c.src = "//scripts.cleverwebserver.com/fc82c3993bd1e575e9e7935e29e432c3.js"; c.async = !0; c.type = "text/javascript"; c.setAttribute("data-target", window.name); c.setAttribute("data-callback", "put-your-callback-macro-here"); try { a = parent.document.getElementsByTagName("script")[0] || document.getElementsByTagName("script")[0]; } catch (e) { a = !1; } a || (a = document.getElementsByTagName("head")[0] || document.getElementsByTagName("body")[0]); a.parentNode.insertBefore(c, a); })(document, window); */?>