« Върни се назад Публикувано на 27.05.2011 / 23:40

Иван Костов удари Любо Пъпката – перял пари, дава го на ДАНС и прокуратурата

 

 

Христо Грозев съди бившият си партньор Любомир Павлов, с когото заедно осъществиха на 14 декември 2010 година сделката за покупка на т.н. ВАЦ-ови вестници в България на стойност 40 милиона евро, платени с кредит от УникредитБулбанк.
Днес Комисията по досиетата е започнала светкавична проверка дали Огнян Донев и Любомир Павлов имат принадлежност към бившата Държавна сигурност. Това е реакция на запитване на вестник "Супер 19" от вчера.
Предоставяме на вниманието на читателите на Bulgaria News писмото на Карл фон Хабсбург без коментар:

1. БГ Принтмедиа ООД е търговско дружество с ЕИК 201228603. Учредено е било под името „Дриймхаус Пропърти“ ООД на 12.07.2010 от г-н Любомир Владимиров Павлов.

2. На 01.12.2010 г., представляваното от мен австрийско дружество БГ Принтинвест ГмбХ придоби 53% от „Дриймхаус Пропърти“ ООД, в резултат на което съдружници в същото останаха БГ Привантинвест (53%) и г-н Любомир Павлов (47%). На същата дата бяха променени фирмата и формата на управление на дружеството (Любомир Павлов и Христо Грозев – само заедно). Обявяването в търговския регистър на новата фирма и новата форма на представителство спрямо трети лица стана на 14.12.2010 г.

3. На 13.12.2010 г. г-н Павлов, представлявайки дружеството самостоятелно съгласно обявения към този момент в ТР статут, сключи два инвестиционни договора за кредит с Уникредит Булбанк (кумулативно за сума от 24 милиона евро) с цел частично финансиране на предстоящата сделка за придобиване от БГ Принтмедия ООД на 100% от дяловете от „ВАЦ Медийна група България Холдинг“ ООД („МГБХ“) За сключването на кредините споразумения бяхме информирани от г-н Павлов и същите бяха принципно одобрени от нас.

4. На 14.12.2010 г., БГ Принтмедиа ООД придоби 100% от дяловете на МГБХ. Веднага след приключване на сделката като мажоритарни съдружници в БГ Принтмедиа пожелахме от г-н Павлов да получим копия от кредитните споразумения. Достъп до същите ни бе отказан от г-н Павлов с обяснението, че солидарни длъжници по споразуменията са определени негови дружества, свързаността му с които той не желае публично да бъде известно.Със същото обяснение г-н Павлов отказа да предостави копия от кредитните споразумения и на Христо Грозев – съуправител на дружеството-кредитополучател.

5. Едва на 10.01.2011 г. г-н Павлов се съгласи да ни предостави непълни (редактирани) факсимилета на съответните кредитни споразумения, в които липсваха данните за солидарните длъжници – обезпечители.Прилагам копие от заглавната страница на редактираното кредитното споразумение за 39 милиона лева.

6. Няколко седмици по-късно – въпреки усилията на Павлов и без негово знание – успяхме да се сдобием с факсимиле на заглавните страници на кредитните договори, от които ни станаха известни солидарните длъжници по кредитния договор. Същите са:

a. „Недвижими Имоти София“ АД СИЦ с ЕИК 175163724

b. „Ди ен Джи Асетс ЕООД“ с ЕИК 131384055

c. Финансова Консултанстка Компания ЕООД с ЕИК 131414242

d. „Деница Имоти“ АД

Прилагам фото-факсимиле от нередактираната заглавна страница от кредитния договор с Уникредит Булбанк.

7. На писмена ни молба към управителя на Уникредит Булбанк да ни бъдат предоставени пълни копия от кредитните договори между банката и БГ Принтмедиа получихме отказ от 13.04.2011 г. Отказът е мотивиран с необходимостта и от съгласието и на г-н Павлов за евентуално предоставяне на копие. Прилагам копие от писмото.

I. Кратка информация за солидарните длъжници-обезпечители на кредитните споразумения

a. Финансова Консултанстка Компания ЕООД с ЕИК 131414242 (ФКК)

ФКК е еднолична собственост на Любомир Павлов. Чрез ФКК Павлов осъществява инвестиционна дейност в различни други дружества, включително в „Софарма“ АД, където ФКК притежава 16.7% от акциите.

Солидарното обезпечение на кредитния договор от страна на ФКК само по себе не представлява правонарушение, поради едноличната и открита собственост на Павлов върху същото.

b. „Недвижими Имоти София“ АДСИЦ с ЕИК 175163724 (НИС)

НИС АДСИЦ е публично търгувано дружество със специална инвестиционна цел – инвестиции в недвижими имоти. Дружеството е освободено от корпоративен данък-печалба.

Към момента на кредитния договор Павлов е бил пряк акционер с 10% от акциите. 87.4% от акциите са били собстеност на “Ди ен Джи Асетс” ЕООД, а 2.56% са били държани от трети физически лица.

Облигационното задължение (под формата на обезпечението от НИС АДСИЦ по кредитните договори) е в нарушение на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, тъй като не е било разкрито на другите акционери в дружеството.

Съгласно Наредба 2 на КФН, определяща информацията, подлежаща на разкриване от публични дружества, в тримесечните отчети и в годишния доклад на същите е необходимо да се разкрие „информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочва не на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са били отпуснати.“

Нито в годишния доклад на НИС АДСИЦ за 2010 г., нито в отчета за четвъртото тримесечие за 2010 г. е споменато солидарното облигационно задължение/обезпечителство, поето от НИС АДСИЦ към свързаното лице (посредством акционера и члена на Управителния съвет на публичното дружество Любомир Павлов) БГ Принтмедия ООД. Нещо повече, в тримесечния отчет за четвъртото тримесечие на 2010 г. управителят на дружеството изрично е декларирал, че подобни облигационни задължения не са поети – при условие, че именно през въпросното тримесечие същият управител е задължил дружеството с изричен облигационен ангажимент в особено голям размер.

Прилагам копие от годишния доклад на НИС АДСИЦ за 2010. Пълните отчети на дружеството са публикувани на http://nis-adsic.free.bg/Otcheti.html

c. „Ди ен Джи Асетс ЕООД“ с ЕИК 131384055.

„Ди ен Джи Асетс“ ЕООД – солидарен обезпечител по кредитните договори с Уникредит Булбанк – е българско дружество с ЕИК 131384055. Основано е на 18.02.2005 г. под името „Ди ен Джи Адвъртайзинг“, което е сменено на „Ди ен Джи Асетс“ на 14.09.2005 г.. Негов едноличен собственик е кипърската офшорна фирма „Нетман Инвестмент Лимитид“, на свой ред собственост на друга кипърска офшорна фирма, „Нетнейв Ентърпрайзис Лимитед“, на свой ред собственост на офшорната фирма от Британските Вирджински Острови (БВО) „Портсман Лимитед“. Крайната собственост на Портман Лимитед не може да бъде обективизирана документално поради тайната на собствеността в юрисдикцията на БВО, но всички косвени доказателства сочат безспорно към обстоятелството, че краен (контролиращ) собственик е г-н Любомир Павлов.Прилагаме документи, удостоверяващи официалната собственост на съответните дружества.

Индикации за свързаност между Павлов и Ди ен Джи Асетс:

(а) В разговори с Христо Грозев и и Даниел Руц Павлов описва „солидарните обезпечители“ по кредитните договори като негови дружества, за свързаността му с които не желае да се знае публично. Също така в публични изказвания пред медиите г-н Павлов потвърждава, че „банката е дала заема за финансиране на сделката на него и Донев, с обезпечения от техни фирми“ (цитат на Павлов във в. Дневник, 31.03.2011 г.)

(б) Липсата на алтернативно обяснение (различно от икономическа свързаност до степен на припокриване) за солидарното обезпечителство от „Ди ен Джи Асетс“ на заем в размер на 39 милиона лева.

(в) Предоставяне на обезпечение от „Ди ен Джи Асетс” на Любомир Павлов в размер на 11,5 милиона евро с цел финансиране от Уникредит-Булбанк на придобиване от Павлов на 16.911% от акциите в Софарма АД през 2008 година; липса на икономическа логика на подобно обезпечение различно от икономическа свързаност/контрол. (прилагам копие от нотариално заверена ипотека)

(в) Предоставяне на солидарно обезпечение (ипотека) от „Ди ен Джи Асетс“ на заем от 580 хил евро,предоставен от Уникредит-Булбанк на контролираното от Любомир Павлов „Недвижими Имоти София“АДСИЦпрез 2007 г.(прилагам копие от нотариално заверена ипотека)

(г) Адресът на управление на „Ди ен Джи Асетс“ е същият, като този на други дружества, принадлежащи на или управлявани от Любомир Павлов, вкл. ‚Финансово Консултантска Компания’ ЕООД, ”Деница Имоти“ АД, „Енерджи Мюзик“ ООД и др.

(д) Наличие на множество заемни отношения между „Ди ен Джи Асетс“ и други контролирани от Любомир Павлов дружества, видно от годишните финансови отчети на дружествата. Например:

· 2007 г. – задължение към Краун Медия АД в размер на 954 хил. лв (вж. т. III (Б) относно свързаността на Павлов с Краун Медия АД)

· 2007 г. – обезпечение с ипотека от Ди ен Джи Асетс на кредит от Уникредит Булбанк в размер на 580 хил евро, предоставен на „Недвижими Имоти София“ АДСИЦ.

· 2007 г. – задължение към София Риъл Истейт АД в размер на 524 хил. лв (вж. т. т. III (А) относно свързаността на ЛП със София Риъл Истейт АД)

· 2009г. – задължение към Юръпиън Риъл Истейт Холдинг от 23 887 хил. лв (вж. т. т. III (А) относно свързаността на ЛП с Юръпиън Риъл Истейт Холдинг)

· 2007 г. – вземане от ФКК в размер на 84 хил. лв (ФКК е еднолична собственост на Любомир Павлов)

· 2009 г.– вземане от ФКК в размер на 2180 хил. лв

· 2009 г.– вземане от Юлий Павлов (брат на Л. Павлов) в размер на 109 хил. лв

· 2009 г. – вземане от Център за анализи и маркетинг (собственост на Юлий Павлов) в размер на 474 хил. лв

Прилагам годишните отчети на „Ди ен Джи Асетс” за съответните години; също копие от ипотека в полза на Уникредит-Булбанк

(е) Съвместна инвестиция и съвместен контрол на Любомир Павлов и „Ди ен Джи Асетс” в „Деница Имоти“ АД.

· „Деница Имоти“ АД е основано на 10.08.2009 г. от Любомир Павлов и неговото дъщерно дружество ФКК АД.

· На 01.12.2009 г. „Ди ен Джи Асетс“ бива прието като нов акционер срещу записване на акции срещу непарична вноска – недвижим имот – със стойност 2080 хил. лв. и получава 50% акционерно участие в „Деница Имоти“ АД.

· Както преди, така и след приемане на „Ди ен Джи Асетс“ като 50% съдружник, състава на управителните органи на дружеството е един и същ, като дружеството се представлява от Любомир Павлов. Няма промяна или добавяне в състава на съдружниците.

Прилагам копие от протокол на ОС на „Деница Имоти“ АД.

(ж) Обща собственост и съвместен контрол между „Ди ен Джи Асетс“ и „Краун Медия“ АД върху „Телевизия Седем Дни“ АД през 2005 г. Прилагам покана за ОС на „Телевизия Седем Дни“ АД с дата 03.09.2005 г.

(з) Представители и пълномощници на едноличния собственик на „Ди ен Джи Асетс“ са лица, свързани с Любомир Павлов.

· Стоян Венциславов Николов, адвокат на Павлов, е пълномощник на офшорната „Нетман Инвестмънтс Лимитед“ в ОС на „Ди ен Джи Асетс“; а също така пълномощник на нейната офшорно дружество-майка, „Нетнейв Ентърпрайзис Лимитед“. Стоян Николов е адвокат на Павлов (вкл. в процеса на осъществяване на съвместната ни сделка по придобиване на МГБХ) и е най-честият пълномощник на Любомир Павлов и на всички негови дружества. Прилагам копие на пълномощни от 26.01.2005 г. (за Нетнейв Ентърпрайзис) и от 06.02.2008 г. (за Нетман Инвестмънт), както и копие от пълномощно на Стоян Николов в качеството му на представител на Любомир Павлов.

· Кристин Ганчева-Димитрова е пълномощник на Нетман Инвестмънт Лимитед в периода 10.10.2006 г. до 25.07.2007 г.. Кристин Ганчева е директор-корпоративно финансиране в Общинска Банка АД в периода, в който Павлов е председател на НС на същата, и напуска банката заедно с освобождаването на Павлов.Прилагам копие от пълномощното на Кристин Ганчева-Димитрова от 10.10.2006.

II. Съмнение за незаконен произход на средствата на Ди ен Джи Асетс; съмнение за изпиране на пари

Наличие на значителен финансов ресурс в офшорни дружества

1. „Ди ен Джи Асетс” е регистрирано на 18.02.2005 г., когато г-н Павлов е все още председател на НС на Общинска Банка. През следващите няколко години дружеството е получило парични преводи от над 82 милиона лева под формата на капиталови инжекции или предоставени заеми от офшорни дружества, което е видно при анализ на финансовите отчети на „Ди ен Джи Асетс”. Част от преводите са от дружеството-майка, но значителни суми са предоставяни като заеми от трети дружества с офшорна собственост, за които считаме, че е вероятно също да са свързани с Павлов.

Поради отсъствие в Търговския регистър на финансови отчети отпреди 2007 година, анализът ни е ограничен само до паричните потоци след 2007 г..

Придобиване на значителни имоти на непазарни цени от лице – бенефициент на действията на Павлов като председател на НС на ОБ АД.

2. Първата придобивна сделка на „Ди ен Джи Асетс”, за която има сведения в имотния регистър, е придобиване на значителен имот в кв. „Младост” (бившия магазин „Аско-Деница“. На 12.09.2005 г. „Ди ен Джи Асетс” придобива 15 882 кв. м. застроена търговска площ и 20 703 поземлен парцел от дружество Ел Ем Импекс, еднолична собственост на г-н Христо Ковачки. На същата дата Л. Павлов е освободен като председател на НС на Общинска Банка АД. По това време Павлов е все още обвиняем по предварително наказателно производство на ВКП (сл.д. №26/05 по описа на ССлС) за престъпление по чл. 282 ал. 3 вр л 2 вр. ал 1 от НК. Обвинението е било за нарушения „извършени умишлено при прях умисъл с цел да се причини вреда на Столична община като я лиши от контролния пакет акции в Общинска Банка АД […] и да набави облага за частното търговско дружество „Софстрой“ АД, придобило акциите, както и за себе си [….]от което са настъпили значителни вредни последици за Столична община“. СГП прекратява наказателното прозводство против Павлов с постановление от 27.12.2005 г., но позовавайки се единствено на „липса на категорични доказателства за извършено престъпления [….] от длъжностни лица в банката“. В същото време СГС отбелязва в постановлението си, че „в работата на Общинска банка АД са допуснати нарушения, в резултат на които е накърнен интереса на Столична община, която като основен акционер в банката не може да взема самостоятелни решения по нейното управления“.

Съществено е да се отбележи, че както Софстрой АД, така и другите дружества – бенефициенти на прехвърляне на общинските акции в ОБ – в крайна сметка прехвърлят акциите си на дружества, контролирани от Христо Ковачки.

3. Придобивната сделка на имотите от Ел Ем Импекс е на обща стойност 2 500 000 лв – практически на нивото на данъчната оценка на прехвърлените имоти. Подобна сделка оценя квадратния метър на прехвърлените имоти на 69 лева – многократно занижена цена спрямо преоблаващите на пазара през 2005 година. Дори при абстрахиране от стойността на парцела от 20 703, цената на застроената площ възлиза на 164 лв, което също е многократно занижена оценка спрямо пазарните към момента. Дисбалансът между прехвърлителната цена и реалната пазарна цена се доказва косвено и в остойностяване на същия имот при последващото му ипотекиране в серия от сделки, в които свързани с Павлов лица теглят кредити с обезпечение същия имот. Като пример може да се посочи ипотекирането на имота за получаване на кредит от 11 500 000 евро за закупуване на акции в Софарма АД през 2008 г.

4. По наши предварителни оценки, използвайки усреднената цена за имоти в София за 2005 година (1 224 лв/кв. м) от пазарния индекс на imoti.bg, дисбалансът между пазарната и заплатената цена за прехвърления имот е от порядъка на минимум 7 пъти, т.е. възлиза на сума от минимум 15 000 000 лв. Най-вероятно сумата на дисбаланса (т.е. на „подарената“ стойност) е значително по-висока, предвид на стойността на парцела, който не бе включен при посоченото изчисляване.

Използване на публично дружествто с облекчен данъчен режим за изпиране на средства от офшорни източници

5. Анализ на търговската дейност на НИС АДСИЦ, както и на търговията с акции в същото сочи към обстоятелството, че същото вероятно е било използвано (и възможно създадено) от Павлов с цел изпиране на средства от офшорни източници под контрола на същия, при това при заобикаляне на данъчно облагане на същите.

6. Като пример за вероятно изпиране на офшорни пари чрез търговска дейност на НИС АДСИЦ можем да приведем серия от сделки при които НИС АДСИЦ е закупувало имоти на занижени цени от свързани лица с неясен произход на капитала, и последстващото им препродаване на трети лица на пазарна цена с вероятна цел изпиране на делтата при нулево данъчно облагане.

7. Конкретни примери са:

a. сделка с поземлени имоти пл.No – 25, парцели 1 и 2, на 19.12.2006. НИС АДСИЦ придобива въпросния имот на гореупоменатата дата от свързаното лице Метамод АД за сумата от 1 100 000 лв. Десет дни по-късно дружеството продава същите имоти на Литос Айбилд АД за 4 889 575 лв. Тъй като липсват данни купувачът да е свързано лице, следва да се предположи, че втората цена е пазарна, а покупната е била занижена близо пет пъти. Разликата от 3 789 575 лв представлява по същество осребряване и легализиране на ресурс с неясен произход при нулево данъчно облагане.

N.B.Други две обстоятелства са потенциално съществени при анализиране на въпросната сделка. Първо, имотът – обект на продажба от Метамод АД на НИС АДСИЦ – е продаден на Метамод АД на 04.07.2003 г. отобщинското дружество В и К ЕАД по времето, когато председател на НС на ОБ АД е бил Л. Павлов и именно в периода, когато Павлов – според повдигнатото срещу него от СГП обвинение – е прикривал от ОС на банката факта на продажбата на акциите на ВиК на частното дружество Софстрой АД. Второ, от съществено значение е, че месец след продажбата на имотите на НИС АДСИЦ, на 30.01.2007 Метамод АД продава сградите, намиращи се върху продадените на НИС АДСИЦ имоти директно на третото лице Литос Айбилд. Този факт лишава от достоверност хипотезата, че сделката между Метамод и НИС АДСИЦ е могла да бъде реална пазарна сделка, тъй като при (доказания) пряк търговски контакт между Метамод АД и Литос Айбилд е практически немислимо Метамод да е предпочело съзнателно да продаде имотните си парцели си чрез посредничеството на НИС АДСИЦ на неколкократно по-ниска цена от тази, която е бил готов да заплати купувачът Литос Айбилд.

Прилагаме справки от Имотния регистър относно двете последователни имотни транзакции, както и справка за първоначалното закупуване на въпросните имоти от ВиК.

b. сделка с имоти на ул. „Христо Матов” 26 на 12.11.2007 г. НИС АДСИЦ придобива въпросните имоти на 12.11.2007 г. от свързаното лице София Риъл Истейт[2] за сумата от 3 100 000 лв. Месец по-късно – на 19.12.2007 г. – НИС продава същия имот на трето лице (Вайс Инвестмънт) за сумата от 11 735 000 лв. Тъй като липсват данни купувачът да е свързано лице, следва да се предположи, че втората (декемврийската) цена е била пазарна, а покупната е била занижена близо 8 пъти. Разликата от над 8,5 милиона лева вероятно представлява по същество осребряване и легализиране на офшорен ресурс с неясен произход при нулево данъчно облагане.

NB. Въпросният имот е закупен от София Риъл Истейт на 24.10.2006 от Софстрой АД, което на свой ред е закупило имота от МРРБ на 22.03.2006. През 2002г. Софстрой АД закупува от ВиК ЕАД пакетът акции в ОБ АД, които лишават Софийска община от контролния пакет в банката, като през 2005г. ги продава на "МАХ -2003" ЕООД, еднолична собственост на Христо Ковачки.

Прилагаме справки от Имотния регистър за двете последователни имотни транзакции.

8. Като пример за вероятно изпиране на пари чрез търговия с акции на НИС АДСИЦ може да се посочи постепенното изкупуване на акции на НИС АДСИЦ от дружеството с офшорна собственост „Ди ен Джи Асетс“ и заплащането на същите към Любомир Павлов и членове на неговото семейство.

a. През първото тримесечие на 2010 г., „Ди ен Джи Асетс“ е отправило търгово предложение към инвеститорите в НИС АДСИЦ за закупуване на всички акции в последното. Търговото предложение след първоначален отказ бива допуснато от КФН на 17.02.2010 г.. Съветът на директорите на НИС АДСИЦ (член на който е Любомир Павлов) оповестява към инвеститорите си становище, в което квалифицира катосправедлива цената, предложена в търговото предложение и в общи линии препоръчва приемането на търговото предложение. На 22.02.2010 г., „Ди ен Джи Асетс“ публикува в два национални ежедневника търговото предложение, в което изрично декларира, че няма свързаност между предлагащото дружество и други акционери в НИС АДСИЦ. В резултат Ди ен Джи Асетс закупува 87.4% от капитала на НИС АДСИЦ, главно от Павлов и членове на семейството му, като Павлов остава с 10% от акциите. През март 2011 година, „Ди ен Джи Асетс“ закупува и останалите акции на Павлов. В резултат на серията от транзакции „Ди ен Джи Асетс” прехвърля на Павлов и семейството му над 2 800 000 лева, без реално да се променя контролът в НИС АДСИЦ (при хипотезата за контрол на Павлов върху „Ди ен Джи Асетс“).

Прилагам публикувано на 22.02.2010 г. във вестник „Дневник” търгово предложение от „Ди ен Джи Асетс” , както и годишния доклад на НИС АДСИЦ за 2010 г.

Вероятно публичното дружество НИС АДСИЦ е било използвано за изпиране на пари от офшорни източници под контрола на Л. Павлов и с неясен произход на капитала. В допълнение, в хипотезата, че в НИС АДСИЦ са инвестирали и трети лица – непричастни към дейността на Павлов – те са били съзнателно въведени в заблуда при реализиране на търговото предложение през 2010 година. При хипотезата за свързаност на «Ди ен Джи Асетс» и Любомир Павлов, търгуването на пазара на ценни книжа чрез отправяне на търгово предложение, в което изрично се отрича такава свързаност; както и след препоръка на предложената цена от Съвета на Директорите, в който член е Павлов, представлява грубо и съзнателно въвеждане в заблуда както на инвеститорите, така и на самата КФН. В същото време такова действие представлява и форма на заобикаляне на данъчни задължения, тъй като съгласно чл. 175. от ЗКПО, дружествата със специална инвестиционна цел по Закона за дружествата със специална инвестиционна цел не се облагат с корпоративен данък. При допълнителната хипотеза за незаконен произход на средствата в разпореждане на „Ди ен Джи Асетс“, гореиописаните сделки представляват и състав на изпиране на пари.

III. Други свързани с Павлов офшoрнии и български дружества

При анализ на публично достъпните транзакции на горепосочените дружества се забелязват финансови отношения с трети дружества, обикновено под формата на заеми или обезпечения за заеми в особено големи размери, които нямат друга видима икономическа логика освен капиталова свързаност. Съмненията за свързаност се потвърждават от присъствието на едни и същи лица с представителни функции в различните дружества. В случая с Краун Медиа Лимитед (Великобритания) свързаността се доказва и от присъствието на г-н Павлов в съвета на директорите на въпросното дружество. Ще приведем няколко примера:

А. София Риъл Истейт/Юръпиян Риъл Истейт Холдинг Лимитид

Английското дружество Юръпиън Риъл Истейт Холдинг Лимитед е превело за периода 2005-2009г. над 2 690 000 евро на дъщерното си предприятие „София Риъл Истейт“, както и над 11 550 000 евро на „Ди ен Джи Асетс“. (източници: годишни доклади на дружеството Юръпиън Риъл Истейт Холдинг, както и годишния доклад на „Ди ен Джи Асетс“ за 2009 г.. Прилагаме годишен доклади на Юръпиън Риъл Истейт Холдинг за 2008 г. и 2009 г.)

1. „София Риъл Истейт” ЕООД е създадено на 01.11.2005 г, с едноличен собстеник – британското дружество Юръпиън Риъл Истейт Холдинг Лимитед (ЮРИХ). ЮРИХ на свой ред е собственост на две офшорни дружества регистрирани в щ. Делауеър, САЩ (Бларни ЛЛС и Новеран ЛЛЦ), чията реална собственост може да бъде уточнена единствено чрез съдебен иск. Считаме за вероятно реалната собственост да е на Любомир Павлов по следните причини:

2. ЮРИХ е регистрирано на същия адрес, както и Краун Медиа Лимитед (прилагам справка)

3. Член на съвета на директорите на ЮРИХ е г-н Андрю Виктор Уилиам Гриийнфилд. Същото лице е член на съвета на директорите на Краун Медиа Лимитед, в който като член фигурира и г-н Любомир Павлов.(прилагам справка

4. Управител на София Риъл Истейт е Бурян Томов, който е пълномощник както на Нетман Инвестмънтс така и на и други дружества, свързани с Павлов (прилагам справка)

5. Регистрираният в търговския регистър адресът на София Риъл Истейт е Джеймс Баучер 100; съвпадащ с този на Краун Медия АД.

6. Заем от ЮРИХ на „Ди ен Джи Асетс” в особено големия размер от 23 887 000 лв. През 2009 ЮРИХ продава българското си дъщерно дружество „София Риъл Истейт“ и получава като заплащане 12,5 милиона евро. След получаване на покупната цена ЮРИХ прехвърля практически цялата сума под формата на заем на „Ди ен Джи Асетс“, без при това да погасява заемите си към официалния съдружник – офшорната фирма Бларни ЛЛС. (вж. годишен доклад на ЮРИХ за 2009 г, приложен)

7. Заеми предоставени от София Риъл Истейт на „Ди ен Джи Асетс” през 2007 г.от 524 000 лв и на ФКК през 2008г. за 230 000 лв (прилагам годишни отчети).

8. Продажба от София Риъл Истейт на имот на ул. „Христо Матов” № 26 на НИС АДСИЦ през 2007 г. за 3 100 000 лв, продаден месец по-късно от НИС АДСИЦ за 11 735 000 лв..(вж справки за съответните от имотния регистър, приложени; както и финансов отчет на София Риъл Истейт за 2007 г.)

Б. Краун Медиа Лимитед (Великобритания)

В периода 2006-2009 г, дружеството Краун Медиа Лимитед (Великобритания) е превело над 15 000 000 англ. лири (над 18 000 000 евро) на вероятно свързани с Павлов дружества в България(източник: финансов отчет на дружеството за 2009 г, приложен)

9. На 07.07.2005 г. Общинска Банка предоставя инвестиционен кредит в размер на 5.09 милиона лева на дружеството „Телевизия Седем Дни“ АД. По същото време Любомир Павлов е председател на НС на ОБ. Кредитът е обезпечен с ипотека върху набор от недвижими имоти, собственост на „СРЕДЕЦ“ АД – бившо общинско дружество, приватизирано през 1999/2003 г. Прилагам копие от ипотеката за посочения кредит.

10. Документирано е, че към 03.09.2005 г. акционери в „Телевизия Седем Дни“ АД са „Краун Медия“ АД и „Ди ен Джи Асетс“ АД (прилагам Покана за свикване на ОС, приложена; използвано е старото наименование на „Ди ен Джи Асетс“ – „Ди ен Джи Адвъртайзинг“). Логично е да се предположи, че и към 07.07.2005 г. същите дружества са били сред акционерите в „Телевизия Седем Дни“; още повече, че изпълнителният директор на дружеството Румен Артарски е бил избран още на 16.05.2005 г., като към същия момент е бил и изпълнителен директор на „Краун Медия“ АД. Прилагаме удостоверение за актуално състояние на Краун Медия АД от въпросния период.

11. По-горе изложихме факти, индициращи вероятен контрол (реална собственост) на Любомир Павлов върху „Ди ен Джи Асетс”.

12. Считаме, че освен на „Ди ен Джи Асетс” ООД, към момента на отпускане на кредита от ОБ към „Телевизия Седем Дни“ Павлов е имал реален контрол и е бил собственик на „Краун Медия“ АД, чрез собстеност на английската фирма-майка „Краун Медиа Лимитед“. Основанията ми са следните.

a. „Краун Медиа“ АД е основана на 12.05.2005 г. При основаването й акционери са адвокат Стоян Бързаков (90%) и Медиатек ЕООД, собственост на Румен Артарски (10%).

b. Може да се предположи основателно, че в периода на учредяване на дружеството адв. Стоян Бързаков е участвал като физическо лице единствено като представител на реалния собственик на 90% от капитала -Краун Медиа Лимитед (Великобритания), което дружество бива вписано като акционер по-късно. Тази хипотеза се потвърждава от обстоятелството, че при вписването dejure на Краун Медиа Лимитед (Великобритания) като едноличен собственик на капитала в Краун Медиа АД, адв. Стоян Бързаков е посочен и действа като пълномощник на едноличния собственик.(Прилагам документи с дата 10.01.2006 с посочване на адв. Бързаков като пълномощник на Краун Медиа Лимитед).

c. Установено е документално, че към 2008 г. Любомир Павлов е бил член на съвета на директорите на Краун Медиа Лимитед и еднолично упълномощен представител на дружеството в България (а съгласно годишниите отчети на дружеството същото има дейност единствено в България). Прилагаме извлечения от търговския регистър на Великобритания, както и нотариално заверено копие на генерално пълномощно на г-н Павлов.

d. Останалите двама члена на съвета на директорите на „Краун Медиа Лимитед” са „професионални директори“ на офшорни дружества, присъствали/щи в съветите на директорите на над 100 различни дружества. Прилагам справки за участията на другите двама директора.

e. Реалната собственост на „Краун Медиа Лимитед” към момента на отпускане на кредита и до 01.02.2007 г. е прикрита зад фирма с нулеви активи и без търговска дейност с названиеOffshoreGlobalServicesUKLtd. Както индицира названието, това е дружество, специализирано в прикриване на реална собственост. Видно от нулевите финансови отчети на дружеството за 2005 г. и 2006 г. е, че то практически е изпълнявало функция на номиниран собственик. Към момента на ликвидиране на дружеството през 2007 г. то е било „собственик“ на 30 други дружества, въпреки официалния си статут си на нефункциониращо дружество (“dormantcompany”). Прилагаме кредитен доклад за Offshore Global Services UK Ltd.

f. След ликвидацията на OffshoreGlobalServicesUKLtdи до продажбата на активите на „Краун Медиа Лимитед” в България през 2008 г.дружеството е било собственост де юре на г-н Гавин Антъни Фернандес. Г-н Фернандес, счетоводител, също е професионален „директор“ на офшорни дружества, регистрани във Великобритания. До днешна дата той е бил член на съвета на директорите/представител на 144 различни дружества, като към настоящия моментвсе още е регистриран като директор на 68 дружества.Прилагам справка за дружествата, на които г-н Фернандес е регистриран като член на СД.

13. От посочването на „номиниран“, а не на реалния собственик на капитала на „Краун Медиа Лимитед”, както и от присъствието на г-н Павлов в съвета на директорите като единствен овластен да представлява дружеството може да се заключи, че още към момента на отпускане на кредита от ОБ г-н Павлов е бил контролиращият краен собстеник на капитала в „Краун Медиа” АД; както и в „Ди ен Джи Ассетс” АД. При хипотезата за контрол от тези две дружества върху кредитополучателя „Телевизия Седем Дни“ АД към момента на отпускане на кредита от ОБ, г-н Павлов е бил вероятно и в ситуация на конфликт на интереси.

14. Следва да се отбележи, че на 20.03.2006 г. кредитът, първоначално отпуснат от ОБ на „Телевизия Седем Дни“ АД бива прехвърлен чрез договор за заместване на дълг на ново дружество – „ТВ Седем“ ЕООД. Това става в резултат на отказ от 04.10.2005 г. на Софийски Градски Съд да регистрира вписването на „Краун Медиа” АД и г-н Румен Аратарски като единствени акционери в „Телевизия Седем Дни“ АД, както и вследстие на подаден от изпълнителния директор на дружеството сигнал за прокурорска проверкаотносно,interalia, „изготвяне и използване на доументи с невярно съдържание за получаване на кредит от Общинска Банка в размер на 5,5 млн лева“. Дружеството – получател на прехвърления кредит – „ТВ Седем“ ЕООД – е учредено на 26.09.2005 с едноличен собственик на капитала – „Краун Медиа” АД. Това обстоятелство изглежда потвърждава хипотезата, че заемът от ОБ е отпуснат именно (и съзнателно) на дружество, контролирано от г-н Павлов, а когато същото – поради намесата на СГС – е спряло да бъде под контрола на същия, заемът е бил пренасочен към друго дружество, намиращо се под негов контрол. Прилагам (а) писмо на изпълнителния директор до СГС от 28.09.2005 (б) Постановление за отказ от СГС от 04.10.2006, (в) копие от договора за заместване на дълг и (г) удостоверение за учредяване на „ТВ Седем“ ЕООД.

В. Метамод АД

Метамод АД е регистрирано на 9.04.2003 г със собственици Солитуде ООД и Явор Йорданов Джиджев. Солитуде ООД е собственост на Явор Джиджев и неговата майка Светла Джиджева. Скоро след учредяването си през 2003г. Метамод АД придобива недвижими имоти с размер 13180 кв. м. (УПИ) плюс прилежащ сграден фонд от общинското предприятие „ВиК“ ЕАД на цена около 14 лв за квадратен метър. Считаме за вероятно, че Метамод АД е дружество под контрола на Любомир Павлов по следните причини:

14. Съветът на директорите на Метамод се състои от лица, които управляват други дружества, вероятно контролирани от Павлов:

· Евгени Рочев (председател), който е едновременно и управител на
„Ди ен Джи Асетс“

· Бурян Томов, който е същевременно и (а) пълномощник на собственика на „Ди ен Джи Асетс“ – „Нетман Инвестмънтс“ (Кипър), (б) управител на София Риъл Истейт, (в) член на съвета на директорите на „Телевизия Седем Дни“ АД, (г) изпълнителен директор на „СРЕДЕЦ“ АД и т.н.

(прилагам копие от решение на ОС от 2006 г.)

15. Секретар на общите събрания и както и пълномощник, представляващ както Метамод АД, така и неговия мажоритарен собственик Солитуде ООД в общото събрание на Метамод АД е адв. Стоян Николов. Стоян Николов е адвокат и пълномощник на почти всички други дружества на Павлов. (прилагам копие от пълномощни на Николов)

16. В раздел II, т. 7 по-горе описваме непазарното поведение на Метамод АД при продажбата на имотите си на НИС АДСИЦ на неколкократно занижена цена спрямо тази, на която НИС АДСИЦ е било в състояние да продаде същите в рамките на същия месец – при положение, че Метамод АД са имали директен контакт с крайния купувач. Това обстоятелсто също сочи към много вероятна свързаност между Метамод АД и контролираното от Павлов НИС АДСИЦ. При хипотеза за свързаност това дружество също е възможно да е било част от схема за изпиране на пари.

Г. Телсо АД/Текста Корп

17. Телсо АД е българско акционерно дружество, регистрирано през 2003 и имащо за основен предмет на дейност инвестиции в други дружества. Собственост в Телсо АД имат: 96.5% – Текста Корп (офшорно дружество регистрирано в щата Делауеър) и 3.5% – Телекомплект АД. Дружеството се представлява от Венцеслав Симеонов Стоев, който е и пълномощник на офшорния мажоритарен акционер Текста Корп.

18. До 2008 г. Телсо АД притежава 23.74% от акциите в Софарма АД. През 2008 г. дружеството продава 16.31% същите на ФКК ЕООД (еднолично притежавана от Любомир Павлов) , като остава собственик на 7.43%. Павлов заплаща за въпросните акции от Телсо АД 11 500 000 евро, които получава като заем от Уникредит-Булбанк срещу ипотека на недвижим имот, предоставена от „Ди ен Джи Асетс“.

19. През същата 2008 г. Телсо АД предоставя търговски заем в разме на 12 878 000 лв на „Ди ен Джи Асетс“. Заемът е отразен в годишния отчет на „Ди ен Джи Асетс“, но отсъства в раздела „заеми към трети/несвързани лица“ в отчета за същата година на Телсо АД. Няма информация за обезпечение на този особено голям заем, вкл. липсва ипотечно обезпечение за същия.

Считаме, че подобна последователност от сделки, както и особено големият размер на необезпечения с ипотека заем в размер на 12 878 000 са индикация за възможна свързаност между Л. Павлов и Телсо АД, която би могла да бъде разследвана допълнително.

Д. Средец АД

Средец АД е бившо общинско дружество, приватизирано на две части – мажоритарния пакет през 1999г, а остатъчният пакет на СО – през 2003. Дружеството разполага със значителен ресурс от недвижими имоти. Считаме, че е вероятно дружеството да е свързано с Л. Павлов поради следните обстоятелства:

20. На 07.07.2005 Средец АД обезпечава с ипотека – недвижими имоти – като трето задължено лице заем от над 5 милиона лв от Общинска Банка АД към „Телевизия 7 Дни“ АД. По същото време Павлов е председател на НС на банката. Заемът от банката, както и ипотечното обезпечение биват прехвърлен на „ТВ 7“ АД на 20.03.2006. Както посочваме по-горе, „ТВ 7“ АД към момента е била собственост на Краун Медиа Лимитед, член на съвета на директорите е Л.Павлов. Прилагаме копие от учредената ипотека.

21. Средец АД прехвърля същите недвижими имоти, заедно с ипотечното задължение към Общинска Банка, на „Ди ен Джи Асетс“, на 7.03.2007. Прилагаме копие от договора за прехвърляне.

22. Бурян Томов е изпълнителен директор на „Средец АД“. В същото време той има управленски функции на други дружества, вероятно свързани с Павлок, а именно: (а) пълномощник на собственика на „Ди ен Джи Асетс“ – „Нетман Инвестмънтс“ (Кипър), (б) управител на София Риъл Истейт, (в) член на съвета на директорите на „Телевизия Седем Дни“ АД. (вж. приложения договор за ипотека в полза на Общинска Банка)

Възможно е непазарното поведение на Средец АД – а именно поемане на солидарно задължение за заем на дружество, контролирано от Павлов – да индицира обща собственост или друга форма на свързаност. При такава хипотеза възникват въпроси отностно възможен конфликт на интереси при приватизирането на „Средец АД“, което е било осъществено по времето, когато Л. Павлов е бил председател на НС на ОБ АД."

Фердинанд-Карл фон Хабсбург-Лотринген-Кобург е роден през 1965 г. в Цюрих с официална титла ерцхерцог на Австрия.

Правнук е на австрийския император Франц Йосиф, а дядо му е брат на последния император Карл I, детрониран през 1918 г.

Гордее се с принадлежността си към династията на Хабсбургите, германски аристократичен род, който от 1278 до 1918 г. управлява редица европейски държави, между които Австрия, Испания, Нидерландия (днешните Белгия, Холандия и Люксембург), Унгария, Хърватия, Босна и Херцеговина, Чехия, Португалия и др.

Въпреки че е принц от Хабсбургите, предпочита да не го подчертава. Упражнява гражданската си професия в медийния бранш. Има австрийско гражданство, от 1999 г. е женен за германската телевизионна водеща Катарина Изабел, графиня фон Харденберг, с която имат 3 деца. Работи и живее в Берлин.

Фердинанд Хабсбург има 17-годишен опит в медиите и маркетинга. Започва кариерата си в телевизионния отдел на медийната компания „Бертелсман“ и е сред учредителите на платената телевизионна мрежа Premiere.

Работил е във Великобритания, Германия, Австрия, САЩ, Полша и Египет. Преди да основе медийна група и да стартира собствен телевизионен канал, Хабсбург е заемал ръководни постове при ITI (Варшава), „Ред Бул“ (Залцбург), „Белфегор медия“ (Берлин), IVT (Ню Йорк) и ECM (Лондон).

Основател и управляващ директор е на „Да Винчи медия“ ООД (Da Vinci Media GmbH). През 2007 г. лансира първия телевизионен канал на медийната група: изцяло образователната семейна телевизия Da Vinci Learning.

Фон Хабсбург е мажоритарен собственик на „Да Винчи медия“ ООД, частна и независима компания със седалище в Берлин. В началото на 2011 г. „Да Винчи медия“ ООД лансира и втория си образователен телевизионен канал Da Vinci Universitas.

През юни 2009 г. далечният братовчед на бившия премиер Симеон Сакскобургготски купи 50% от тв “Европа”. Той представлява медийната група “Стевиа комюникейшънс”, която в сряда се сдоби с половината от новинарския канал.

http://www.bulgaria-news.bg

«