« Върни се назад Публикувано на 21.02.2024 / 17:05

ЗАМ.-МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗАБЪРКАН В БЕЗОБРАЗИЯ И ПОРЕДЕН СКАНДАЛ

Едва ли е случайност, че причините, поради които министърът на здравеопазването се оттегля от поста си, са по-коментирани от неизпълнението на задълженията на някои от заместниците му.

Знакови лица от ръководството на МЗ умишлено експлоатират създалата се ситуация, като разчитат, че злоупотребите и изпълнението на поръчки в частен интерес, ще бъдат прикрити зад скандалите и внушенията за оказван безпрецедентен политически натиск.

Анализът на предоставените данни относно (не)изпълнението на стратегически проекти показва, че зам.-мин. Гетов е отговорен за негативните последици за националния бюджет и интересите на данъкоплатците.

Очевидно е пренасочването на значителен ресурс за обслужване интересите на “избрани“ фирми и лица, което предизвиква сериозни въпроси относно приоритетите при взетите управленските решения.В допълнение към огромния бюджет за здравеопазване, МЗ получава финансиране и по редица проекти и програми на ЕС.

На фона на спорадичната радост по повод поредната пристигнала линейка, на заден план остава търсенето на причините за отпадането на проекта за протонен център от ПВУ. Според запознати, отговорност за изпуснатите проекти трябва да понесе или здравният министър, или заместникът му, който отговаря за това – в случая Илко Гетов.

Впечатление прави и престъпното бездействие по “изпълнението“ на Националния план за борба с рака. Това не пречи да се обезпечи финансирането на пакет от биомаркери за таргетни терапии от бюджета на НЗОК, независимо че и преди този “значителен“ успех, същите не са заплащани от пациентите, а от фармацевтичните компании по програмите за подкрепа на пациентите.

Неслучайно липсват данни за предварителна оценка на въздействието, както и сравнителен анализ за чия сметка са били разходите за “избраните“ терапии, преди да бъдат обезпечени от бюджета на Касата.

Анализът на таргетните терапии сочи към “таргетни“ фармацевтични компании, в чийто интерес са извършени промените, като заслугата отново се приписва на проф. Гетов и екипа му.В неговата компетентност е и изпълнението на проект BG16RFOP001-9.001-0002 „Укрепване капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. МЗ обявят пресконференция във връзка с изпълнението на проекта, но спестяват оповестяването на резултата, въпреки внушителния размер на безвъзмездната финансова помощ от 97 791 432 лв., по изцяло финансирания по програмата проект.

На страницата на министерството периодът на изпълнение все още е с крайна дата 20.12.2023г., докато в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020, същият е съобразен с удължения от ЕК срок, а именно 20.07.2024г.

Отговорният зам. министър – проф. Илко Гетов е докладвал изпълнението на проекта в поредица от доклади до министъра, от които е видно, че изпълнението му е по-скоро невъзможно, въпреки удължения срок.

По отношение на доставката на медицинско и болнично оборудване, договорената стойност по проекта е в размер на 74778589лв., като е отчетена стойност от 63 491,96лв. Неслучайно, след обявената пресконференция за изпълнение на проекта, не са оповестени обезпокоителните данни от докладите на проф. Гетов, относно статуса на изпълнението му.

Услужливо, на заместник министъра на здравеопазването, проф. Гетов, са спестени неудобните въпроси защо медицинска апаратура на стойност 17380032лв. не е контрактувана, като в доклада си до министъра същият посочва, че причината се “дължи на подадени жалби от различни участници, като процедурите по тяхното разглеждане не са приключили, с оглед на което към днешна дата вече е невъзможно сключване и изпълнение на договори“!!!

На основание посочените от проф. Гетов причини, изпълнението на два от индикаторите за изпълнение на проекта е невъзможно. Съгласно правилата на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, за приемането за изпълнен на даден проект, се изисква минимум 90 % постигане на заложените индикатори, в противен случай се налагат неустойки, изчислявани по формула и процедура от страна на УО на ОПРР. За избягване на риска от непостигане на индикаторите в пълна степен и за налагане на финансови неустойки за бюджета на Министерството на здравеопазването, проф. Гетов предлага възможни? варианти на действие, като първата възможност, удължаването на срока до 20.07.2024г. вече е осъществена.

Според зам. министъра това би позволило преобявавянето на две обществени поръчки – за закупуване на допълнителни болнични легла за пациенти с COVID-19 и на апарати за белодробна вентилация за подпомагане на лечението на COVID-19. Това ще позволи доставка на описаното оборудване в рамките на новия срок за изпълнение на проекта и съответно постигане на двата индикатора, с което ще се гарантира цялостното успешно изпълнение на проекта и верификация на извършените разходи, без налагане на неустойки за неизпълнение.

Допълнително, проф. Гетов посочва, че “съгласно служебно извършена промяна в индикаторите от страна на УО на ОПРР и Европейската комисия от месец ноември 2023 г., новите целеви стойности за закупуване на допълнителни болнични легла е 504 бр., а за апаратите за белодробна вентилация е 50 бр.“С оглед защитата на обществения интерес, проф. Гетов следва да даде отговор на някои обезпокоителни въпроси, свързани с “изпълнението“ на проекта дотук и предложените от него възможни решения, в рамките на удължения срок!

На първо място, дори в доклада му до министъра, липсват каквито и да е доказателства да служебната промяна на индикаторите, както и поради каква причина те са драстично занижени, предвид размера на безвъзмездната финансова помощ!

На следващо място, кои са критериите, поради които за част от медицинската апаратура, подаването на жалби от участници е причина за невъзможно сключване и изпълнение на договори, а за друга част, договори са сключени, въпреки подадените жалби?

Следва да се обърне внимание и на следното обезпокоително обстоятелство – решението за откриване на процедурата по обособена позиция №1 „Болнични легла и носилки” e обжалвано, но това не се явява пречка за сключването на договор с избрания изпълнител, при положение че няма искане на налагане на временни мерки (противно на обективираното в доклада на проф. Гетов).

С писмо до министъра на здравеопазването, избраният изпълнител обръща внимание за последиците от некслючването на договора, както в хипотезата на отхвърлена в последствие жалба, така и при уважена такава. Същите съображения са изразени и от служители от екипа на министерството, загрижени за изпълнението на индикаторите, но реакция от възложителя няма. Явно невъзможното изпълнение на индикаторите към датата на доклада и потенциалната възможност за евентуалното им изпълнение, изцяло зависи от волята на зам. министър Илко Гетов да сключи или не договор с избрания с негово решение изпълнител, независимо от обжалването на процедурата и въпреки, че е сезиран своевременно за съществуващи алтернативи, които дори не са обективирани в доклада.

Нещо повече, при проверка на статуса на производството във ВАС, се установява, че същото е прекратено, поради невнасяне на дължимата, от касатора (МЗ), държавна такса, в указания срок.Недоумение буди поради какви причини проф. Гетов се е дезинтересирал да защити изпълнението на проекта и ключовия индикатор, въпреки подадената в срок и подписана от него касационна жалба!!!

Повече от притеснително е, че им към днешна дата липсва обявление за преобявавянето на двете обществени поръчки, което прави невъзможно изпълнението на индикаторите, въпреки удължения от ЕК срок и противно на предложеното от проф. Гетов разрешение на проблема.

Би могло да се направи обосновано предположение, че за проф. Гетов не е от значение дали индикаторите ще бъдат изпълнени, а кой е избраният изпълнител, тъй като последиците от неизпълнението са за сметка на бюджета на МЗ, респективно за всички граждани. Изглежда пропуснатите ползи и претърпените вреди от неизпълнението на проекта не са достатъчен стимул за предприемането на всички допустими и законосъобразни мерки, с оглед изпълнението на заложените индикатори.

По всичко личи, че въпреки т.нар. служебна корекция на индикаторите и удължен срок на изпълнение на проекта, не са налице подходящите изпълнители, които да стимулират зам. министъра да преобяви недоговорените позиции!

От прегледа на изпълнителите, със сключени договори по проекта, прави впечатление изборът на изпълнител по обособена позиция №2 Левора ЕООД, с договорена стойност в размер на 4392432.00 лв. При справка в Търговския регистър се установява, че решението за учередявяне на едноличното дружество с ограничена отговорност е взето на 21.06.2023г., броени дни след встъпването в длъжност на новото ръководство на министерството.

Нововъзникналото с 300 лв. капитал дружество, не само участва в обявената обществена поръчка, но е и класирано на първо място по обособена позиция № 2 „Система за комплексно управление, контрол и обезвреждане на болнични отпадъци – 132 броя“, видно от решението за определяне на изпълнител, от Илко Гетов като възложител, съгласно Заповед № РД-01-446/10.08.2023 г.С решение на проф. Гетов другият участник по същата обособена позиция е отстранен, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, а именно -предложения от участника модел не съответства на отбелязаното в техническото му предложение, тъй като не обезврежда отпадъците чрез микровълново обеззаразяване, а чрез парова стерилизация и по същество представлява автоклав; предложения апарат не отговаря на поставеното изискване за генериране на високочестотни електромагнитни вълни (микровълни) за генериране на топлина директно във влажна среда, а генерира наситена водна пара чрез вграден парогенератор и вакуумна система за генериране на топлина, като същевременно участникът не е доказал в офертата си, че предложеното от него решение удовлетворява по еквивалентен начин поставените изисквания към апаратите, предмет на обособена позиция № 2; в офертата на участника не са представени документи, показващи съответствието на предложения апарат с изискването за намаляване на спорите на Bacillus atrophaeus (subtilis) като референтен зародиш >5log10 , потвърдено от тестови лаборатории – представен е документ, съдържащ информация за ефективността, изпитана с Bacillus strophaeus и Geobacillus stearotherмophilus, което не отговаря на поставеното изискване.

От справка на страницата на КЗК се установява, че отстраненият участник успешно е обжалвал поръчката по други обособени позиции, но приема, че току що възникнало юридическо лице, е представило оферта, която покрива изискванията на възложителя в пълен обем, независимо от значителния опит и квалификация на отстранения участник.

Предстои да се проследи развитието по приключването на производствата по другите жалби от дружеството – вероятно проф. Гетов ще върне жеста и ще допринесе за компенсирането на отстранения, съгласно негово решение участник!

Доколкото остават броени месеци до приключването на проекта, въпреки удължения срок, с интерес очакваме финалния доклад на проф. Гетов относно изпълнението му, или поне данните относно договорена и отчетена стойност.

Следва да се отбележи, че с действията и бездействието си зам. министърът демонстрира не само незачитане на публичния интерес, а също така обезсмисля труда на експертите, обезпечили потенциалното реализиране на редица проекти по оперативните програми на ЕС.

Доклада от проф. Илко Гетов – заместник-министър на здравеопазването вижте тук: https://mediamall.info/f/news/o/12/9035914f139801ba69fdcec9f93a8cc8.pdf

www.mediamall.info

«