« Върни се назад Публикувано на 17.02.2022 / 10:09

ЗАМ- МИНИСТЪРЪТ НА КУЛТУРАТА В КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И ДАННИ ЗА КОРУПЦИЯ. СИГНАЛ ДО КПКОНПИ

ДО ГЛАВЕН ИНСПЕКТОРАТ

КЪМ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

 ДО КПКОНПИ

СИГНАЛ

Уважаеми дами и господа,

Представям на Вашето внимание информация за наличието на данни за несъвместимост и потенциален конфликт на интереси и корупция на лице, заемащо висша публична длъжност. Данните са следните:

  1. Весела Кондакова е назначена за заместник-министър на културата на 13.05.2021 г. Следва да се посочи, че за заместник-министър НЕ може да бъде назначено лице, което е член на орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел, така както е постановено в чл. 19, ал. 7, т. 3 от Закона за администрацията. За наличието, респ. липсата на обстоятелства, водещи до несъвместимост със заеманата длъжност се подава декларация пред органа по назначаване – министър-председателят, в едномесечен срок от встъпването в длъжност. В случай, че лицето към датата на назначаването си за заместник-министър е било член на орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел и е декларирало наличие на несъвместимост, то е длъжно в едномесечен срок от подаване на декларацията да предприеме необходимите действия за отстраняване на несъвместимостта и да представи доказателства за това пред органа по назначаването ( чл. 36, ал. 3 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество).
  2. На 26.05.2021 г. Весела Кондакова подава декларация № 02.12-4/26.05.2021 г. в Министерския съвет на Република България, налична на следния линк: https://www.gov.bg/bg/administratsia/dostap-do-obshtestvena-informatsia/deklaratsii-pozpkonpi/zamestnik-ministri

Лицето декларира, че извършва дейност, която съгласно Закона за администрацията е несъвместима със заеманата от нея длъжност. В декларацията си Кондакова собственоръчно е посочила, че е член на управителните съвети на две сдружения, което както е посочено по-долу е частично вярно, като е декларирала, че е „стартирала процедура по освобождаване“.

  1. При проверка в публичния регистър на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество се установява, че лицето Весела Кондакова е подало декларация за имущество след изтичане на законоустановения едномесечен срок – документът е подаден на 26.07.2021 г., или близо един месец и половина след назначаването ѝ като заместник-министър. Установява се също, че въпреки забавата, лицето НЕ е подало пред комисията декларация относно участие в органи на управление или контрол на юридически лица с нестопанска цел.
  2. При проверка в публичните регистри на Агенция по вписванията към дата 09.01.2022 г. се установява, че лицето Весела Кондакова е:

– изпълнителен директор на сдружение „Българска музикална асоциация“ с ЕИК 176420157. Последното вписван по партидата на сдружението е от 2018 г.;

– член на управителния съвет на сдружение „АССИТЕЖ България“ с ЕИК 205863781. Последното вписван по партидата на сдружението е от 2019 г.

Участието в двете сдружения е първоначално декларирано, но от извършената проверка не се установяват данни Весела Кондакова да е предприемала каквито и да е действия по освобождаването ѝ от органите за управление и контрол на двете сдружения в определения от закона едномесечен срок.

  1. С оглед изложеното по-горе следва да се посочи, че и към днешна дата Весела Кондакова не отговаря на условията да заема длъжността заместник-министър на културата. В тази връзка Законът за администрацията (чл. 19а, ал. 3) и Законът за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (чл. 36, ал. 4) императивно указват, че в този случай правоотношението с лицето следва да се прекрати без предизвестие. Допълнително, с оглед описаните обстоятелства следва да се стартира и процедура по установяване на несъвместимост от КПКОНПИ, която със задна дата на постанови, че лицето не е можело да заеме длъжността заместникминистър на културата.

За пълнота следва да се посочи, че е налична трайна съдебна практика по сходни казуси, съобразно която е прието, че дори предприемането на действия от дадено лице за отсраняването на обстоятелства, пречещи за заемането на определена длъжност не е достатъчно. Необходимо е също така съответният орган, пред който се извършват действията да се е произнесъл с окончателен акт. Т.е в конкретния случай, това че Кондакова би могла да е подала заявление за отписването ѝ от двете сдружения в законоустановения едномесечен срок, не отстранява пороците по назначаването ѝ, тъй като няма официално извършено вписване на тези обстоятелства от страна на Агенция по вписванията в съответния регистър. Подобен пример е делото за отстраняване от длъжност на бившия кмет на Благоевград Румен Томов.

  1. Следва да се изясни и поради какви подбуди Кондакова не е предприела необходимите действия и не е информирала за това органа по назначаване. Немаловажен се явява фактът, че лицето е член на органи за управление и контрол на юридически лица, работещи в сферата на дейност на същото като заместникминистър. В тази връзка следва да се посочи, че е налице и потенциален конфликт на интереси, изразяващ се в следното:

Като изпълнителен директор на на сдружение „Българска музикална асоциация“ лицето Кондакова представлява интересите на българските музикални артист-изпълнители пред държавните и местните органи и власти, подпомага дейността и развитието на музикалното образование в България, създава условия за насърчаване и развитие на българските музикални артист-изпълнители във всички жанрове на музикалното изкуство. Като член на управителния съвет на сдружение „АССИТЕЖ България“ Кондакова участва в набирането средства от публични и частни донори чрез договори за партньорства, кандидатстване пред национални и международни програми за реализиране на театрални културни събития от детския жанр и подпомагане на същите, организирането на участия в инициативи и прояви за развитие, разпространение и популяризирането в страната и чужбина на театъра за деца и млади хора във всички видове изкуства, подпомагането и синхронизирането на национални, международни, научни и културни форуми, фестивали, издания, образователни инициативи – работни ателиета, промотирането на културни продукти.

Същевременно със заповед на министъра на културата от 23.12.2021 г. на Весела Кондакова е възложено да отговаря за политиката на ведомството, свързана със специфичните изкуства, училищата по изкуства и по култура, авторското право и сродните му права, или сфера на дейност абсолютно идентична с тази на представляваните от нея сдружения.

Възложено ѝ е също така да осъществява ръководство и контрол върху дейността на дирекция „Сценични изкуства и художествено образование“. Дирекцията координира дейността на театри, опери, филхармонии, като за целта участва в разпределянето на делегираните бюджети за дейността им. Допълнително, същата контролирана от нея дирекция отговаря за подготовката на конкурси за държавно подпомагане на проекти в сферата на сценичните изкуства, подготвя договорите за финансиране на проектите и следи за тяхното изпълнение и изготвянето на критерии за оценка на проекти, които кандидатстват за финансова подкрепа. Финансирането на подобни проекти, по които могат да кандидатстват неправителствени организации за организацията на различни чествания, фестивали, годишнини, се извършва с допълнителни средства, предоставени от държавния бюджет и разпределяли в рамките на две сесии годишно.

Видно от изложеното по-горе е налице ситуация, в която Кондакова ще представлява две сдружения пред самата себе си като заместник-министър и ще взима съответните управленски решения за финансирането им с държавни средства. Последното съставлява предпоставка за корупция по смисъла на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. Такава ще е налице, когато в резултат на заеманата висша публична длъжност лицето злоупотребява с власт, нарушава или не изпълнява служебни задължения с цел пряко или косвено извличане на неследваща се материална или нематериална облага за себе си или за други лица.

Налице е и конликт на интереси по смисъла на чл. 52 от закона. Конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо висша публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на правомощията или задълженията му по служба. Налична е абсолютна забрана за лице, заемащо висша публична длъжност, да представлява държавата в случаите, когато има частен интерес от вземането на дадено решение. Кондакова няма право да разходва бюджетни средства, интерес на юридически лица с нестопанска цел които тя или свързани с нея лица са членове на орган на управление или контрол. Забраната важи една година преди датата на назначаването му и докато заема длъжността – чл. 59 ЗПКОНПИ.

Посочените по-горе данни и обстоятелства са грубо нарушение на закона и дават основание да се сезира КПКОНПИ с цел стартиране на производства по установяване на несъвместимост и конфликт на интереси.

С уважение /п/

Йоанна Димитрова

«