« Върни се назад Публикувано на 16.03.2011 / 19:50

ЕОН източва енергото чрез консултантски договори

 

 

В миналия брой публикувахме онази част от доклада, която анализира договорите между "Е.он България Продажби" АД и "Е.ОН България" ЕАД. Днес продължаваме с анализа на договорите между "Е.он България Мрежи" АД и "Е.ОН България" ЕАД, както и между "Е.он България Продажби" АД и "Е.он България Мрежи" АД.
Одиторите констатират неправомерно прехвърляне на пари между двете български предприятия, привеждане на огромни суми – платени от нас по "неразбираемите" фактури – на германски консултантски дружества, които "съветват" българските мениджъри за въпроси на управлението, за които последните получават заплати, при това нерядко двойни – по основен трудов договор и по допълнителен трудов договор.
Констатациите са същите: 1) груби нарушения на лицензията; 2) нарушаване на Търговския закон; 3) нарушаване на закона за обществените поръчки (ЗОП); 4) източване на собственото предприятие и прехвърляне на милиони левове в чужбина чрез възлагане на лицензионната дейност на чужда фирма, неподлежаща на контрола на ДКЕВР.
Прави впечатление мълчанието на българските институции дори след широкото популяризиране на тези констатации и въпреки масовите протести в цялата страна срещу терора на чуждите частни монополи. Ако изключим смешните глоби, които ДКЕВР им налага от кумова срама (и които те обжалват!), става ясно, че комисията, създадена да "регулира" монополистите, всъщност е техен съучастник в ограбването на България.
При извършения одит не се установи наличие на система за управление на качеството, която да е сертифицирана от независима компетентна организация. Липсата й затруднява възможността за извършване на проверка за съответствие с приложимите изисквания на закона и актовете на комисията към дейностите по лицензията и съставлява нарушение на т.3.3.4. от последната.
Относно показателите за качество на електрическата енергия, дружеството прилага два индекса – на средната продължителност на прекъсванията за системата (ИСППС – SAIDI) и индекс за средния брой прекъсвания за системата (ИСБПС – SAIFI) – планирани и не планирани. За 2009 г. данните по показатели са, както следва: SAIDI – планирани – 348, не планирани – 185; SAIFI – планирани – 5.02, не планирани – 5.14. В ДКЕВР е внесена за одобряване Методика за отчитане изпълнението на целевите показатели и контрол на показателите за качество на еленергия и качеството на обслужване на мрежовите оператори, обществените доставчици и крайни снабдители.

2.1. Съгласно представената справка за свързани лица, свързани лица с "Е.ОН България Мрежи" АД са : "Е.ОН България" ЕАД, което притежава 59% от капитала на дружеството Европейската банка за възстановяване и развитие, която притежава 8% от капитала на дружеството, Държавата чрез Министъра на икономиката, енергетиката и туризма, която притежава 33% от капитала на дружеството, "Е.ОН България Продажби" АД, чиято дейност се контролира пряко от "Е.ОН България" ЕАД и "Е.ОН България Трейдинг" ЕООД, собствено е на "Е.ОН България" ЕАД.

Справката за посочения период не е пълна

Това се констатира при съпоставяне с информацията за свързани лица в раздела "Сделки със свързани лица" от Годишния финансов отчет на дружеството за 2008 и 2009 г., където фигурират като свързани лица и: "НЕК" ЕАД Общински и държавни фирми,   "Тranspower stormuebertragugs" GmbН, "Е.ОN Вауеrn" АG,  "Е.ON Risk Consulting" GmbH "Е.ОN Energie Human esources Int." GmbH, "Е.ОН ИС България" ЕООД, "Е.ОН Енерджи Трейдинг България" ЕООД и "Е. ОN" АG. В тази връзка е поискана допълнителна информация – да се представят договорите с посочените лица. които към настоящия момент не са представени.
Дружеството е отказало да попълни декларация за липса на конфликт на интереси по образец, въпреки че образецът е с информативен характер и не повтаря реквизитите по ЗПРКИ.

2.1.1. Въз основа на горното се установи, че:

–  лицето Гюнтер Паул Шуберт, което е член на Надзорния съвет (НС) на "Е.ОН България Мрежи" АД е и Председател на Управителния съвет (УС) на "Е.ОН    България" ЕАД и Председател на НС на "Е. ОН България Продажби" АД;

–  лицето Мартин Йоханес Краус, което е Председател на НС на "Е.ОН България Мрежи" АД е и член на УС на Е.ОН България" ЕАД и Член на НС на "Е. ОН България Продажби" АД;

– лицето Маркус Кауне, което е член на НС на "Е.ОН България Мрежи" АД е и член на НС на "Е. ОН България Продажби" АД.

Тези факти съставляват нарушение на изискванията на чл.113а, ал.2 от ЗЕ – "да не се допусне лицата в управлението на "Е.ОН България Мрежи" АД да са включени, било директно или косвено, в управлението на дейностите снабдяване и търговията на интегрираната компания или друга такава компания, чрез назначаване на лица, които са единствено в управлението на "Е.ОН България Мрежи" АД. Да осигури на ръководителите на "Е.ОН България Мрежи" АД да имат ефективни права за вземане на решения в достатъчна степен на независимост от интегрираната компания по отношение на активите, които са нужни за дейността по управление и поддръжка на мрежата."

Това съставлява неизпълнение на задълженията на "Е.ОН България Мрежи"

АД по т.2.1., т.ЗЛ.1.1. и т.3.7.2. от Лицензия № Л-138-07/13.08.2004 г.

2.1.2.  Членовете на УС и НС нямат договори. Липсата на договори затруднява възможността за реализиране на отговорност при нанесени  вреди, като в същото време съставлява и нарушение на изискванията    на Търговския закон (ТЗ) – чл. 241/6/, съгласно който:"Отношенията между дружеството и член на УС се уреждат с договор за възлагане на управлението" и чл.242/6/ от ТЗ, според който:"Отношенията между дружеството и член на НС се уреждат с договор".
Изложеното съставлява неизпълнение на едно от общите условия по издадената лицензия по т.2.1. дейността по лицензията да се извършва от лицензианта в съответствие с разпоредбите на ЗЕ, подзаконовите актове по неговото прилагане, действащото законодателство, както и общите и индивидуални административни актове издавани от комисията.

3. Анализ на клаузите договорите за външни услуги, вкл. тези със свързани лица по  смисъла на § 1 от ДР на ТЗ:

Прегледани са повече от 150 броя договори за външни услуги, вкл. изнесени дейности, при което се направиха следните по – съществени констатации:

3.1. Договор за услуги  между  "Е.ОН България  Мрежи" АД и  "Е.ОН  България"ЕАД. Договорът е срочен, поражда действие от 1 януари 2007 г. и изтича на 1 януари 2010 г. Не са представени анекси към него.

Предмет на договора е предоставянето на услуги, подробно описани в четиринадесет броя приложения, неразделна част от договора, а именно: правни услуги, управленски услуги информационни технологии, безопасност на труда/ опазване на околната -среда, финанси, човешки ресурси, управление на инфраструктурата/ фасилити мениджмънт, обслужване на клиенти, контролинг, комуникации, фактуриране, управление на вземанията, счетоводство. доставки и логистика.
Прави впечатление, че в договора не са предвидени срокове за изпълнение, както и санкции за неизпълнение.

Не е предвиденаправна възможност възложителят да търси отговорност за неизпълнение, респективно нанесени вреди

от изпълнителя по силата на договора. Не е ясно в какъв обем се възлагат услугите ежемесечно. Допусната е възможност за подизпълнители, за което "Възложителят следва да бъде незабавно уведомен писмено.", т.е.  изборът на подизпълнител принадлежи на изпълнителя, а възложителят не оказва контрол, тъй като режимът е уведомителен.
Във всички приложения е предвидено, че "плащането се определя на фактическа направените разходи за извършване на услугите плюс надценка", която варира от 2.73% де 5.69% с най-чест марж от 3.38%. Не е ясна точната база върху която се формира надценката – как се отчитат фактически направените разходи, за които ще бъде издадена фактура. Не е ясно дали върху издадената фактура се начислява ДДС, както и как се формира размерът на надценката при положение, че в договора е записано, че услугите "ще бъдат предоставяни при конкурентни и пазарно – ориентирани условия" – за допълнителни услуги изпълнителят представя на възложителя оферта при пазарно – ориентирани условия, а по договора и приложенията за основните услуги липсва оферта и няма как да се провери дали фактурираната ежемесечна стойност кореспондира с пазарните цени.
От друга страна прави впечатление, че част от услугите по договора се дублират със заеманите функции по функционалните характеристики на дирекции в дружеството примерно дирекции "Стратегия и планиране" и "Развитие на мрежата и изчисления", както и че част от услугите не биха могли да бъдат извършени от изпълнителя, което е заложено още е самите клаузи на приложенията към договора.
По аналогичен начин стоят нещата и с останалите договори за управленски услуги финанси, контролинг, фактуриране, управление на вземанията, счетоводство. От една страна има назначени изпълнителни директори, управителен и надзорен съвет, а от друга значителна част от техните функции са възложени на едно юридическо лице, което няма представителна власт, вписана в търговския регистър като представляващо "Е.ОН България Мрежи" АД, но което фактически на база делегирани правомощия ангажира отговорността на дружеството със задължения, на които не кореспондират санкции от неизпълнение, а са достатъчно отговорни: като стратегия за развитие на компанията, формулиране на регулаторната стратегия на компанията, управление на проекти, свързани с вътрешно -фирмените лицензионни дейности, осигуряване на контролинг на инвестициите, планиране на бюджет и др. Практически това е дейност по ръководене дейността на дружеството, което фигурира като задължение в договорите на изпълнителните членове, където има такива. Съществува възможност за влияние и въздействие на изпълнителя при вземане решения на възложителя. По този начин

са създадени условия за системно нарушаване на изискванията за независимост на лицензианта,

като част от вертикално интегрирано предприятие, който е длъжен да гарантира, че неговата дейност е независима по вземане на решения от другите дейности на вертикално интегрираното предприятие (т.3.7.1. от Лицензията).
Още при сключването на въпросния договор за услуги с изпълнителя е ясно, че процесуалното представителство по дела ще се осъществява от подизпълнители на изпълнителя, но примерно в приложението към договора относно правните услуги фактически направените разходи са въпрос на доказване и е под въпрос дали са образувани по пазарни цени./По представена справка дружеството има около 100 дела и не е ясно как се формират разходите по тях и върху каква част от предоставяните услуги следва да се начислява ДДС/.
От друга страна изпълнителят фактурира и отчита изпълнението си по настоящия договор, издавайки фактури на възложителя и определяйки по собствена преценка извън всякакъв контрол направените от него разходи като изпълнител, прибавяйки договорената надценка.
Изпълнителят фактурира дейности по договори на възложителя с други лица, по които фактуриращият фигурира като изпълнител с функции, аналогични на настоящия договор, което създава предпоставки за съмнения относно неговата безпристрастност.(Пр. Договорът между "Е-ОН България Продажби" АД и "Е.ОН България"ЕАД).
Въз основа на изложеното категорично се налага изводът, че с въпросния договор са създадени всички условия за системно нарушаване на изискванията на лицензията, ЗЕ и другите приложими подзаконови и административни актове при възлагане на трети лица извършването на дейности свързани с лицензионната дейност. Разходите, които лицензиантът е правил въз основа и в изпълнение на този договор не само не са съпоставими с тези, при които той /лицензиантът/ сам би изпълнил тези дейности, но са значително по-високи. Сравнителния финансово- икономически анализ на тези разходи при базова година 2005 или 2006 г. би потвърдил тази констатация.

3.2.  Рамков  договор  №  45/24.04.2007  г.  между  "Е.ОН  България  Мрежи"  АД  и "Региоком" ГмбХ, Барлебен, Германя.

Договорът е със срок 36 месеца, считано от датата на двустранното му подписване. Към него е сключено Допълнително споразумение от 23.04.2010 г., с което действието му се удължава до 24.09.2010 г. Основният договор е сключен на база проведена процедура по ЗОП. За допълнителното споразумение няма данни за провеждана процедура.
Предмет на договора обхваща: подмяна на електромери, отчитане на електромери и изнасяне на електромерни табла на границата на собственост; осъществяване на цялостната организация на отчитането на всички електромери на битови и стопански потребители с годишно потребление до 100.000 кв.ч. – от трансфера на данните от билинг системата и принтирането на списъците за отчитане, до предоставяне на контролирани данни в системата на възложителя, включително архивиране на електронен носител /СD, DVD/.
Условията на договора имат характера на общи, които се прилагат за всяка конкретна поръчка, в която се определят конкретните дейности по видове, обекти, количества, срок и място на изпълнение като отделна поръчка на месечна база, съгласно условията на договора. Прави впечатление възможността за ползване на подизпълнители от страна на изпълнителя, одобрени от възложителя. Договорът практически съдържа оферта само относно стойността на труда, без материалите, при които не е изключена възможността последните да бъдат доставени и от изпълнителя, при което за него не е задължително прилагането на ЗОП. В тези случаи не е ясно как се формира стойността на материалите. Обръщам внимание на обстоятелството, че всички разходи се извършват от възложителя.
Считам, че е налице преплитане на функции със заетите в трудови правоотношения с дружеството лица на база подадените функционални характеристики на дирекция "Контрол по ефективността на експлоатацията,,. "Изпълнителят се задължава да съдейства за актуализиране на базата данни в билинг системата на възложителя с точна информация за данните на електромерите и местата на потребление."/чл.7.28 от договора/. Организацията по договора следва установените в дружеството правила по отношение процеса на ремонтни дейности, подмяна и отчитане на СТИ.

3.3.  Правят впечатление разходите, преведени на фирма извън България по договор, без провеждане на процедури по ЗОП,

резултатите от изпълнението на който са несъотносими с българското законодателство. Пример в това отношение е сключеният на 20.08.2009г. договор с унгарската фирма "ЗСГ – Унгария КФТ", свързано лице с "Региоком" ГМбХ чрез управителя Кароли Карлович с предмет метрологична проверка на електромери с цел калибриране. Обект на проверката са 1700 електромера при цена за метрологична проверка 10 евро и цена за калибриране на преносим талон 20 евро. Това е договор, по който практически не може да се търси изпълнение, тъй като изпълнителят по договора не е лицензирана в Р България лаборатория и това е недопустимо по Закона за измерванията.

3.4.   Рамково  споразумение за  предоставяне  на  заеми  и  заемни  линии  с  "Е.ОН България" ЕАД от 2005 г. с крайна дата на издължаване 9 март 2010 г. Лихвеният процент е СОФИБОР плюс 2,2% за година.

Съгласно изричната разпоредба на чл.82 ал.1, т.2 от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката за сключването на договори за заем със срок по-вече от една година лицензиантът е длъжен да поиска и получи от ДКЕВР разрешение. При сключването на въпросния договор такова разрешение не е било искано и не е получавано. В случая "Е.ОН България Мрежи" АД не е изпълнило това си задължение, с което е нарушило въпросната разпоредба от Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката:
"Заемите с плаващи лихвени проценти излагат Дружеството на лихвен риск, свързан с изменение на бъдещите парични потоци. Заемите с фиксирани лихвени проценти излагат Дружеството на лихвен риск, свързан с колебания при бъдещо определяне на справедливи стойности. През 2009 и 2008 г., заемите на Дружеството са с плаващ лихвен процент и са деноминирани във функционалната валута."
През 2008 и 2009 г. Дружеството ползва заеми от други дружества от групата на Е.ОН, които на практика управляват лихвения риск. Дружеството няма получени заеми от банки или други финансови институции, освен тези, получени от "Е.ОН България" ЕАД.
Към 31 декември 2009 г. заемите от свързани лица са в размер на 8 500 000 лв. в сравнение с 31 декември 2008 г., когато възлизат на 6 100 000 лв. при средно претеглени ефективни лихвени проценти съответно за 2009 г. от 4,44% , а за 2008 г. – 7,47%. Дружеството име одобрени лимити за заемни средства, които не са използвани съответно за 2009 г. от 36 500 00 лв. и за 2008 г. от 38 900 000 лв.

(Следва) 

«