« Върни се назад Публикувано на 14.03.2011 / 19:42

ЕОН – бандитската енергийна колонизация

Партия АТАКА публикува в цялост одитния доклад за дейността на трите чужди електроразпределителни предприятия (ЕРП) – ЧЕЗ, ЕОН и ЕВН. Целта ни е да дадем възможност на всеки български гражданин да прецени сам как е бил ограбван от чуждите енергийни колонизатори, а българското правителство да обясни защо позволява този престъпен грабеж да продължава.
В миналите 5 броя представихме общата част на одитния доклад и анализа на далаверите на чешката група ЧЕЗ. Одиторите констатират чудовищни нарушения на българското законодателство, заради които лицензията на компанията е трябвало да бъде отнета още в края на първата година, в която тя експлоатира разпределителната мрежа на Западна България.  Такова нещо не се случва и днес. Обяснението е банално – в енергийната клика, ограбваща България, участват високопоставени български държавни чиновници – от министри до комисари в регулатора ДКЕВР, чийто началник Ангел Семерджиев протестиращите българи наричат "терорист". 
Благодарение на тяхната благословия чешките тарикати си плащат по 602 лв. на час, или 4818 лв. Това е тарифата, която "ЧЕЗ електро" плаща за  безумието, наречено "регулаторни услуги" на шапката си "ЧЕЗ България" (Виж в. "24 часа" от 14 юли 2010 г.). За 2009 г. за заплати на служители в "ЧЕЗ Разпределение" са платени близо 51 млн. лв. При външните услуги най-голям ръст има при "Разходи за администрация и управление "- от 2 млн. през 2007 г. на 12 млн. през 2009 г.

Освен че сме плащали по два пъти всяка услуга и всяка заплата (понеже ръководните кадри на ЧЕЗ в нашата родина се водят на работа в две от предприятията в групата), българските домакинства са платили и 30 милиона лв. безлихвен и безсрочен "заем" на компанията-майка ЧЕЗ в Прага.

Днес започваме с анализа на германската компания Е.ОН в България. Тя е ЕРП-то, което първо се изхитри да осчетоводи "загуби" в един бизнес, който просто не може да не бъде печеливш, особено в условията на монопол. Тя първа показа, че не познава законите на Ом и Кирхоф, изгори домакинските уреди на стотици български домакинства, предизвика първия колективен съдебен иск и първите бунтове срещу енергийния колониализъм в България – тези във Варна, на които централата й бе замеряна с яйца и огласена с викове "Вън от България, мафиоти!"

1. Анализ на ,Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ" АД и "Е.ОН БЪЛГАРИЯ ПРОДАЖБИ" АД

"Е.ОН България Продажби" АД принадлежи към групата Е.ОН, контролирана от "Е.ОН" GmbH, Германия.

"Е.ОН България Продажби" АД е юридическо лице със седалище на управление: гр. Варна, район Владислав Варненчик, Бизнес Парк Варна, Сграда 6. Дружеството е учредено като "Електроразпределение – Варна" ЕАД по реда на чл.169 от ТЗ, с решение на Варненски Окръжен съд по ф. д. 1658/2000 г. и актуална търговска регистрация в Агенцията по вписванията с ЕИК 103533691.

Основната дейност на дружеството е определена с Лицензия № Л-139-11/13.08.2004 г. на ДКЕВР за дейността "обществено снабдяване с електрическа енергия" на обособена територия, определена в Приложение № 1 към лицензията за срок от 35 години, която да бъде осъществявана съгласно условията на лицензията.

В резултат на правното разделяне освен промяна в наименованието,дружеството увеличава своята определена територия чрез добавянето на територията, обслужвана по отношение на снабдителните дейности

извършвани от предишното дружество "Електроразпределение – Г. Оряховица" АД. В същото време, лицензията за разпределение на електрическа енергия е прекратена, така че да се изпълнят изискванията на чл.113, 113а, от ЗЕ и да се отделят функционално и правно разпределителните дейности от всички други дейности, подлежащи на лицензиране, съгласно ЗЕ.

Дружеството е с капитал от 1 501 000 лв., разпределен в 150 100 обикновени поименни акции с номинална стойност 10, изцяло внесен, с двустепенна система на управление -Управителен съвет и Надзорен съвет.

Управителният съвет се състои от три лица, а Надзорният съвет – от пет.

2.  Проверка на изпълнението на условията на издадена лицензия   за снабдяване с електрическа енергия от краен снабдител, включително оценка на организацията на работния процес на дружествата, договорните  взаимоотношения  и  управлението  на дейността на лицензианта

"Е.ОН България Продажби" АД е притежател на лицензия за обществено снабдяване с електрическа енергия № Л-139-11/13.08.2004 г.

2.1.3.Дружеството не прилага ЗОП при избора на контрагенти за сключване на каквито и да е договори, което по наше мнение е нарушение на посочения закон.

Изложеното съставлява неизпълнение на едно от общите условия по издадената лицензия по т.2.1 –

дейността по лицензията да се извършва от лицензианта в съответствие с разпоредбите на ЗЕ, подзаконовите актове по неговото прилагане, действащото законодателство, както и общите и индивидуални административни актове издавани от комисията.

2.2. Съгласно т.2.7.2. от посочената лицензия, "Е.ОН България Продажби" АД може да възлага с договор изпълнението на отделни части от лицензионната дейност или на други свързани  с  нея  дейности,  на трети лица,  ако  с  договора се  осигурява  изпълнението  на възложените дейности да е в съответствие с изискванията на лицензията и при разходи, не по-високи от тези при които лицензиантът сам би изпълнил тези дейности.

Видно от изложеното в анализа на сключените от лицензианта договори по т. 3, той е прехвърлил почти всички дейности свързани с изпълнението на предмета по издадената му лицензия на "Е.ОН България" ЕАД.

В резултат на това дружеството е запазило чисто юридическата си роля на доставчик на (обществен снабдител) на електрическа енергия, така, както дейността е определена в чл.2.5. от Лицензия N Л-139-11/13.08.2004 г. – осъществява покупка и продажба на електрическа енергия на определена територия. Във въпросния договор е възприет следния механизъм за определяне възнаграждението на изпълнителя за предоставените услуги /възнагражденията и останалите разходи, фактурирани на изпълнителя от негови външни компании и външни консултанти, наети за предоставяне на Услугите, собствените разходи на изпълнителя и надбавка в размер от 2.7 до 5.6.% върху предходните елементи респективно часови ставки надвишаващи десетки пъти тези на назначения по трудови договори в "Е.ОН България Продажби" АД персонал. Чрез тези клаузи на договори за услуги обективно са създадени всички необходими условия за изкуствено, непазарно, непрозрачно и необосновано увеличаване на разходите на "Е.ОН България Продажби". Това от своя страна се явява нарушение на условието по т.2.7.2. от Лицензия N Л-139-11/13.08.2004 г.

2.3. Не са изпълнени задълженията по т.З.3.4. букви "в" и "г" за което свидетелства, както представената структура на дружеството с броя на заетия в нея персонал, така и факта на трайното възлагане на всички тези дейности на външно дружество – "Е.ОН България" ЕАД.

Статистически персоналът на дружеството – служители по основен трудов договор към 31.12.2007г. – той е бил 72 човека, към 31.12.2008г. – 66 човека, към 31.12.2009г. – 61 човека. Не са включени членове на УС, служители по втори трудов договор и експатрирани/ импатрирани служители. Щатното разписание за периода 2008 – 2009 г. е по – статично с тенденция за профилиране на служителите към типове клиенти – ключови клиенти, регионални продажби и др. Дружеството има 48/четиридесет и осем/ дела без да е предвиден щат за юрисконсулт, което автоматично поставя въпроса за процесуалното представителство по дела, респективно за направените разходи под формата на изнесени дейности.

2.4.Не са изпълнени и задълженията по т.3.6.1., т.З.6.2. и т.3.6.3., което се доказва от представената структура на дружеството с броя на заетия в нея персонал, факта на трайното възлагане на всички тези дейности на външно дружество – "Е.ОН България" ЕАД. Обслужваната територия е покрита от девет Центъра за обслужване на клиенти, разположени в рамките на областните центрове Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Горна Оряховица, Русе, Габрово, Силистра и Разград. Тези центрове за обслужване на клиенти са част от структурата на дирекция "Обслужване на клиенти", която е част от структурата не на лицензианта, а на "Е.ОН България" ЕАД.

2.5. Не са изпълнени
задълженията по т.З.6.6., 3.6.8. и 3.6.9.
от лицензията.

Дружеството  няма   правила  за  работа  с  потребителите  почти  6   години   след издаването на лицензията.

В ДКЕВР е внесена за одобряване "Методика за отчитане изпълнението на целевите показатели и контрол на показателите за качество на електроенергията и качеството на обслужване на мрежовите оператори, обществените доставчици и крайни снабдители". Към приложенията по настоящото изложение има статистика относно подадените жалби и начина на обслужване на клиентите се съдържа в Приложение № 5. Процедурите по завеждане на жалби, молби и др. са стандартизирани. Въведен е телефонен център с единен номер, популяризирани са алтернативните начини на плащане и е увеличен броят на електронните каси. Подобрена е организацията по безопасност на труда и опазване на околната среда.

Разработени са Корпоративни и етични правила, които съдържат Етичен   кодекс, Процедура за подаване и обработка на сигнали за нарушения, Подаване на сигнали за измама.

2.6.  Съгласно т.З.7.4. "Е.ОН България Продажби" АД е длъжно да въведе и поддържа система за управление на качеството, която да обхваща всички елементи на дейността по лицензията. Системата трябва да осигурява възможност за проверка за съответствие с приложимите изисквания на закона и актовете на комисията към дейностите по лицензията. Тази система следва да сертифицирана от независима компетентна организация.

При извършения одит не се установи наличие на система за управление на качеството, която да е сертифицирана от независима компетентна организация.

Липсата на система за управление на качеството, сертифицирана от независима компетентна организация затруднява възможността за извършване на проверка за съответствие с приложимите изисквания на закона и актовете на комисията към дейностите по лицензията.При преглед на представените справки и документи и преценка на съответствието им с издадената лицензия, бяха констатирани следните по-важни моменти:

2.1.Съгласно представената справка за свързани лица, свързани лица с "Е.ОН България Продажби" АД са: "Е.ОН България" ЕАД, което притежава 59% от капитала на дружеството, Европейската банка за възстановяване и развитие, която притежава 8% от капитала на дружеството, Държавата чрез Министъра на икономиката, енергетиката и туризма, която притежава 33% от капитала на дружеството, "Е.ОН България Мрежи" АД, чиято дейност се контролира пряко от "Е.ОН България" ЕАД и "Е.ОН България Трейдинг" ЕООД, собственост на "Е.ОН България" ЕАД.

Справката за посочения период не е пълна. Това се констатира при съпоставяне с информацията за свързани лица в раздела "Сделки със свързани лица" от Годишния финансов отчет на дружеството за 2008 и 2009г., където фигурират като свързани лица и: "НЕК" ЕАД, "Топлофикация", ВИК, "Е.ОN Risk Consulting" GmbH, "Е.ОN Еnergie Huwmdn Resources Int" GmbH,  "Е.ОН ИС България" ЕООД, "Е.ОN UK" Рlс., "Е.ON Energie" AG, Държавни и общински фирми. В тази връзка е поискана допълнителна информация – да се представят договорите с посочените лица, които към настоящия момент не са представени.

Направен е отказ от дружеството да се попълни декларация за липса на конфликт на интереси по образец, въпреки че образецът е с информативен характер и не повтаря реквизитите по ЗПРКИ./Вж. Справка за свързани лица – Приложение № 3 и Писмо изх. № 575/26.05.20Юг. – Приложение № 4 от настоящото изложение/.

2.1.1.Въз основа на горното се установи, че:

–  лицето Бойко Димитрачков, което е Председател на УС на "Е.ОН България Продажби" АД, е и член на УС на "Е. ОН България" ЕАД, Управител на "Е.ОН България Трейдинг" ЕООД и член на НС на "Сибанк" АД;

– лицето Гюнтер Паул Шуберт, което е Председател на НС на "Е.ОН България Продажби" АД, е и Председател на УС на "Е.ОН България" ЕАД и член на НС на "Е.ОН България Мрежи" АД;

– лицето Мартин Йоханес Краус, член на НС на "Е.ОН България Продажби" АД, е и Член на УС на "Е.ОН България" ЕАД и Председател на НС на "Е.ОН България Мрежи";

– лицето Маркус Кауне, което е член на НС на "Е.ОН България Продажби" АД, е и член и на НС на "Е.ОН България Мрежи" АД.

Тези факти съставляват нарушение на изискванията на чл.113а, ал.2 от ЗЕ – "да не се допусне лицата в управлението на "Е.ОН България Мрежи" АД да са включени, било директно или косвено, в управлението на дейностите снабдяване и търговията на интегрираната компания или друга такава компания, чрез назначаване на лица, които са единствено в управлението на "Е.ОН България Мрежи" АД. Да осигури на ръководителите на "Е.ОН България Мрежи" АД да имат ефективни права за вземане на решения в достатъчна степен на независимост от интегрираната компания по отношение на активите, които са нужни за дейността по управление и поддръжка на мрежата."

2.1.2.Членовете на УС и НС нямат договори. Липсата на договори с посочените лица рефлектира пряко върху възложените им отговорности, респективно затруднява възможността за реализиране на отговорност при нанесени вреди, като в същото време съставлява и нарушение на изискванията на Търговския закон /ТЗ/ – чл. 241/6/, съгласно който:"Отношенията между дружеството и член на УС се уреждат с договор за възлагане на управлението" и чл.242/6/ от ТЗ, според който:"Отношенията между дружеството и член на НС се уреждат с договор".

 

(Следва)

 

 

 

«