« Върни се назад Публикувано на 11.06.2014 / 10:44

Единствената политика е контрабандата

АНАЛИЗ НА ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА В ЧАСТТА АКЦИЗИ, ДДС И МИТА И ЕФЕКТИВНОСТТА НА УПРАВЛЕНИЕ
Единствената политика е контрабандата

МИТА
Митата, които са събрани от Агенция „Митници” (АМ) за периода 01.2014 – 04.2014 г. независимо от лекото повишение сравнено с 2013 г. напълно потвърждават зададената през последните 3 години посока. Обясненията за финансови и икономически кризи, добре познати ни при управлението на ГЕРБ, вече не могат да служат за оправдание на неработещата митническа администрация. През последните години цените на вносните суровини на световните борси поскъпнаха между 50 и 200%, но тези факти по никакъв начин не се отразяват на работата на АМ, независимо от това кой е в управлението.

В ежемесечните доклади на МФ за изпълнение на бюджета четем: „Постъпленията от мита възлизат на 46,7 млн. лв. или 34,3 % от планираните със ЗДБРБ за 2014 г. В сравнение с април 2013 г. събраните мита са с 5,3 млн. лв. повече или с 12,7 %. По-доброто изпълнение на приходите от мита, основно, се дължи на следните стокови групи: „Машини и апарати” – 2,0 млн. лв., „Автомобилни превозни средства” – 1,4 млн. лв., „Минерални горива, минерални масла и продукти от тяхната дестилация” – 0,7 млн. лв. и „ Различни видове продукти на химическата промишленост” – 0,5 млн. лева. Митата, събрани от внос на стоки с произход Китай, възлизат на 21,1 млн. лв. и са с 3,7 млн. лв. повече на годишна база. Те формират 45,4 % от общия обем на митата за 2014 година. На второ място по приходи от мита е вносът на стоки с произход Русия – 3,3 млн. лв. и относителен дял от 7,2 %.”

Ако има увеличен физически обем на вноса на тези стоки, т.е. изваден е на светло контрабандният внос и са ограничени митническите измами, то би следвало да се очаква приходите от мита на годишна база да са с 50 млн. лв. повече. Редно е да се отбележи също, че практиката на митниците е да обмитяват стоките с произход Китай и Турция на драстично занижени фактурни стойности. В медиите са сочени случаи на такива занижавания, като например дамска пола на цена в магазина 7-10 лв. се обмитява върху фактурна стойност 0.70-1.0 лв.

ДДС
За първото четиримесечие на 2014 г. приходите от ДДС на АМ са с 58,3 млн. лв. или 4,9% по-малко отколкото за същия период на 2013 г. Според ежемесечния доклад на МФ, обяснението на този спад е: „Върху постъпленията от ДДС от внос влияние оказва и извършваната планова профилактика на производствени мощности в основен икономически оператор, което отлага част от доставките на суровини за производството и съответно внасянето на дължим ДДС от внос за следващи периоди. Действието на този фактор е еднократно и ефекта от него ще се компенсира през следващите отчетни периоди на 2014 година.”.

С други думи би следвало да се очаква, че следващите месеци ще има по-висока събираемост. За последните 4 години, обаче митническата администрация, съответно приходите от ДДС се влияеха единствено от цената на петрол тип „БРЕНТ” на международните пазари. По нищо не личи, че към момента има разлика. Цените на петрола, сравнени с цените през 2013 г. са с 5,7% по-ниски. Т.е. по-скоро спада е следствие на тази тенденция, отколкото на профилактика на даден оператор. При положение, че се доверим на обяснението на МФ за по-ниските приходи от ДДС ще се окаже, че този „основен икономически оператор” е в профилактика цели 4 месеца. В таблицата по-долу може да се забележи, че от началото на годината, с изключение на първия месец, приходите от ДДС са драстично по-малки отколкото през 2013 г.
2013 г. януари февруари март април
ДДС 311,10 290,90 272,10 315,10

2014 г. януари февруари март април
ДДС 313,40 254,90 257,20 305,40

Изводът и тук, както и при митата, че се залага на увеличаване на приходите единствено следствие на промяна на цените, а не на подобряване на ефективността на работата на АМ и на борба с контрабандата.

Скритите резерви при ДДС, които са в увеличаването на събираемостта от акцизи въобще не са заложени и не са отчетени.
АКЦИЗ
Най-прецизния фактор за оценка на работата на АМ е приходите от акцизи. Планът на АМ за събираемост в частта акциз за 2014 г., заложен от МФ в бюджета възлиза на 4377,9 млн. лв. Към момента може да се твърди, че на годишна база този план няма да бъде изпълнен с минимум 280 млн. лв. Приходите от акцизи като цяло са на нивата от 2012 г., което ясно показва липсата на каквато и да е промяна към по-добра ефективност или категорична борба с контрабандата, чиито нива категорично си остават на исторически максимуми.

Горива
Според данните на АМ и МФ, събираемостта от горива за първото четиримесечие на 2014 г. е с около 40 млн. лв. повече отколкото през 2013 г., но реално достига нивата от 2012 г. По-никакъв начин няма отражение раздвижването в икономиката, отчетено, както от НСИ, така и от Правителството, за последните 2 тримесечия. Според данните може смело да се твърди, че митническата администрация не работи и системата е оставена в положение на безтегловност. Липсват положителни ефекти от смяната на ръководството и от извършените административни реформи(колкото и минимални да са те).

Даже напротив – положителния баланс спрямо 2013 г. е по-скоро заради горепосочената профилактика на основния оператор, което е довело до изваждане от складовете и предварително заплащане на акциза на по-големи количества горива. При премахване на този ефект проличава, че АМ реално е на нива по-ниски от 2013 г., което навежда на мисълта за управленска и административна безпомощност от страна на ръководството на АМ, съответно на принципала в лицето на МФ.

По отношение на нивата на контрабандата от предишните години нищо не е направено. Успеваемостта не е 0, а е отрицателна /табл.1/.

2013
януари февруари март април
цигари 138,00 122,10 114,70 140,50
горива 127,50 122,90 120,60 148,50
алкохол 15,10 10,00 11,60 13,50
пиво 3,60 3,50 3,60 7,00
други 3,60 4,90 3,90 4,10
287,8 263,40 254,40 313,60

2014
януари февруари март април
цигари 175,80 93,20 116,90 122,40
горива 137,70 134,70 130,30 156,70
алкохол 19,10 8,90 10,70 12,90
пиво 4,00 3,00 4,00 7,00
други 4,40 7,30 5,10 4,10
341,00 247,10 267,00 303,10
Табл.1
Високоалкохолни напитки и пиво
По отношение на спиртните напитки от началото на 2014 г. АМ отбелязва минимален ръст спрямо 2013 г. в размер на 1,7 млн.лв. за периода.
Видно от табл.2 е следното – след акциите на МВР от средата на 2010 г. имаше рязко повишаване на събираемостта от алкохол в размер на 25,7 млн. лв. средно на месец, но този ръст остана само в рамките на 6 месеца през 2010 г. През никоя от следващите години, вкл. и през 2014 г., АМ не успява да достигне онези стойности. Спадът с близо 20% и съответно константните нива последствие се дължат единствено на понижен контрол и повишена контрабанда.
Тютюневи изделия
За поредна година и през 2014 г. се отчита устойво ниво на събираемостта контрабандата на тютюневи изделия и съответно на ниска събираемост на акцизи. Независимо от декларациите на МФ, общия приход за първите 4 месеца е по-малък от приходите за същия период на 2013 г. Обмитените късове тютюневи изделия са на константно ниво от 830 млн. средномесечно. Историческите минимуми на обмитените късове, постигнати при управлението на ГЕРБ, се затвърждават и при това управление. Контрабандният дял продължава да е в размер на 50% от общия пазар, а данните на АМ за заловени късове са далеч от стойностите дори и от 2012 г.

След силния месец януари, в който приходите от тютюневи изделия са 175 млн. лв., следват 2 месеца, в които приходите са средно по 110 млн. лв на месец. Преведено във вид на обмитени късове означава: януари – 1,1 млрд. къса, февруари и март – средно по 650 млн. лв. Обяснението за тези тези отклонения не е, че българина пуши 2 пъти повече през януари, отколкото през февруари, март или април, а че Агенция Митници и политически лица са се уговорили с големи търговци на тютюневи изделия да обмитят по-голямо количество през януари (с цел най-обикновена показност), което моментално се компенсира през следващите два месеца. В конкретния случай това е решението за смяна на бандеролите. (вж. табл. 1)

Даже да приемем, че е нормално спад от над 50% в обмитените късове цигари за 2010 г. спрямо 2008 г., следствие на драстичното повишение на акциза, не може да се приеме, че през 2011 г., 2012 г., 2013 г. и както е видно и през 2014 г., положението не се променя в посока нагоре, освен ако контрабандата на цигари не е вече легализирана и отчетена като нормална.
Статистиката говори единствено за липса на каквото и да е държавническо отношение към контрабандата или за това, че контрабандата на тютюневи изделия обслужва определени политически интереси. Липсващите приходи от акциз са 1,5 млрд. лв. или необложени 10 млрд. къса тютюневи изделия на годишна база. Превърнато в камиони, това прави 1000 камиона с контрабандни цигари

Приходи, обложени късове и средна акцизна ставка на тютюневите изделия в периода 2008–2012 г.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
прогноза
АКЦИЗИ ОТ ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ
(в млн. лв.) 1715,00 1787,70 1685,7 1680,00 1800,00 1803,80 ~1900,00
ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ
(в млрд. къса) 21,90 17,90 11,96 10,9 11,6 11,5 12,2
Източник: АМ и МФ

– Увеличение на акцизната ставка 2013/2008 – 97%
– Увеличение на приходите 2013/2008 – 5,2%
– Увеличение на акцизната ставка 2013/2009 – 51,9%
– Увеличение на приходите 2013/2009 – 0,9%

Задържани цигари – предназначени за нелегално разпространение /брой късове/
2010г.
общо за годината 2011г.
общо за годината 2012г.
общо за годината 2013 г.
общо за годината
249 656 554
/25 камиона/ 194 856 587
/20 камиона/ 83 000 000
/8 камиона/ 44 028 000
/4 камиона/
Източник: АМ

За първите 4 месеца на 2014 г. задържаните цигари са в размер на 17 млн. къса или 1,7 камиона. На годишна база означава, че ще заловят 6 камиона.

Легализирането на съществуващото положение означава само едно – неадекватност съчетана с неспособност за управление на приходните агенции и явна злонамереност към публичните финанси на държавата. В бюджета се залагат занижени стойности, за да се отчитат „успехи” и не се предвижда никаква промяна на работата на АМ, в частта борба с контрабандата.

БОРБА С НАРКОТРАФИКА

Основният политически проблем с влизането на България в Шенген е точно борбата с наркотрафика, трафика на хора и сигурността по границите ни. Задокеанските ни партньори от Държавния департамент за четвърта поередна година публикуват унищожителни констатации в докладите си по тази тема, а доклад на ЕК ни сочи за основен производител на амфетамини.
Видно от официалните справки на Агенция Митници обаче за цялата 2013 г. са заловени 10(ДЕСЕТ) грама амфетамини (вж. справката)

Заловени количества наркотици от Агенция Митници – по години

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Хероин
Кг 1085.9 719.0 222.4 297.8 129 179
Кокаин
Кг 28.2 234.0 21.5 0.6 73 15.8
Амфетамини
Кг 101,9 0 н.д. 2.2 6.5 0.01
Източник: Агенция Митници – в кг

Наложена практика от последните години е в публичното пространство да се представят обобщени данни за заловените количества наркотични вещества. Не прави изключение и сегашното ръководство на АМ, което обяви заловени от началото на годината над 2200 кг прекурсори и хероин. Това се прави с цел да се скрие факта какви са конкретните количества от всеки отделен наркотик и по-специално амфетамини и кокаин.
Относно по-високите количества заловен хероин е редно да се отбележат следните няколко факта:
1. 2/3-ти от количествата са заловени по сигнали на МВР
2. По-големият дял заловен хероин е на „изход” от България. Редно е да се запитаме как е влязъл този наркотик, ако митницата работеше ефективно.
3. Експерти от ООН твърдят, че над 50% от хероина преминава по така нар. „Балкански път”, т.е. през България. Остойностено това означава между 250 и 300 тона годишно. На този фон количествата от последните години в размер на 200 или 300 кг са около 0,1% от общия трафик.

Петър Якимов,

Легия “Антимафия”

http://alarmanews.com

 

«