« Върни се назад Публикувано на 21.05.2021 / 21:02

ДРАСТИЧНО ПОГАЗВАНЕ НА ЗАКОНА! ВЪПРЕКИ РЕШЕНИЕ НА КПКОНПИ И ВАС, ОИК ОСУЕТЯВА ОТСТРАНЯВАНЕТО НА ГЕРБ КМЕТА НА ВЪЛЧИ ДОЛ, ИЗКЛЮЧИТЕЛНО БЛИЗЪК ДО ГЕРБ ИВАН ПОРТНИХ

Със свое решение № РС-74-20-073 от 24.06.2020* година Комисията за противодействия на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/, установява и решава, че кметът на Вълчи дол Георги Тронков /от ГЕРБ/ е в конфликт на интереси в това му качество като лице, заемащо висша публична длъжност, по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 32 от ЗПКОНПИ, за това, че с подписването на платежни нареждания е разходвал бюджетни средства в интерес на Сдружение Футболен клуб „Спортист“, в което същият е член на Управителния съвет, с което е нарушил забраната по чл. 59, ал. 1.

Решението е обжалвано пред Административен съд – Варна, който потвърждава, че ГЕРБ кмета на Вълчи дол Георги Тронков е в конфликт на интереси.

Следва и окончателно решение на Върховния Административен съд № 5139 от 22.04.2021 г.**, което потвърждава решението на Варненски Административен съд.

По закон Общинската избирателна комисия /ОИК/ –  Вълчи дол трябва да прекрати правомощията на ГЕРБ Георги Тронков като кмет на Вълчи дол и да го отстрани от длъжност.

НО! Това не се случва и отстраняването на ГЕРБ кмета Георги Тронков се осуетява. Дали защото Тронков е изключително близък с ГЕРБ кмета на Варна Иван Портних! Поради което се вижда с просто око колко „независима“ е ОИК – Вълчи дол.

На 12 май т.г. ОИК Вълчи дол прави събрание за да разгледа казуса и си измисля „фундаментална причина“ да забави отстраняването на ГЕРБ кмета на Вълчи дол, защото трябвало да се изискват оригиналите на решенията на Варненски административен съд и на ВАС, въпреки че техни копия са прикрепени към решението на КПКОНПИ.

Четири члена на ОИК Вълчи дол се подписват с особено мнение, несъгласни с решението на комисията.

Днес, 21 май т.г. ОИК Вълчи дол отново се събира да заседава и отново … взима решение пак да иска заверени преписи от решенията на съда. Протокола заедно с решенията на КПКОНПИ и ВАС публикуваме под материала.

Така със зъби и нокти, въпреки решенията на съда, бранят ГЕРБ кмета от отстраняване от длъжност и прекратяване на правомощията му.

АФЕРА настоява незабавно ЦИК да се намеси и да спре това безобразие, което демонстрира ОИК Вълчи дол.

Afera.bg

*РЕШЕНИЕ

№ РС-74-20-073

Днес, на 24.06.2020 г., Комисията за противодействия на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/, в състав:

Сотир Цацаров- Председател

Антон Славчев – Заместник – председател

Антоанета Георгиева – Цонкова – член

Пламен Йоцов – член

Силвия Къдрева – член

У С Т А Н О В И :

Производството е по реда на чл. 71, ал. 1, предл. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, образувано въз основа на Решение за образуване на производство за конфликт на интереси № КИ-017 от 05.02.2020 г. на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество образувано по сигнал с рег. № ЦУ01/С-74/27.01.2020 г.

Сигналът е подаден против Георги Тронков – кмет на Община В.д.

По същество в сигнала се твърди, Георги Тронков, в качеството му на кмет на Община В. д. и в това му качество лице, заемащо висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 32 от ЗПКОНПИ е едновременно член на орган на управление и представляващ Сдружение „********************“ с ЕИК ***************. Сдружение „***********************“ получава финансиране от общинския бюджет на Община В. д. Георги Тронков, освен, че е кмет на Община В. д. е и едноличен търговец с ЕТ „********************“ с ЕИК ****************, и управител и съдружник в търговско дружество „********“ ЕООД с ЕИК ****************, като в публичния регистър на КПКОНПИ не е налична декларация за имущество и интереси – част втора, от която да е видно дали Тронков е обявил тези обстоятелства.

Към сигнала са приложени 2 бр. справки от Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ.

С оглед твърденията в сигнала, Комисията е изискала и събрала следните  доказателства: писмо вх. № ЦУ01/3676/26.02.2020 г. на Председателя на Постоянната комисия по чл. 72, ал. 2, т. 3 от ЗПКОНПИ при Общински съвет В.д. /ПК по ЗПКОНПИ при ОбС В. д./, с приложени доказателства за служебното качество на Тронков, извадка от Протокол № 5 с поименното гласуване, с взетото Решение № 78 на Общински съвет В. д.; писмо с вх. № ЦУ01/5675/01.04.2020 г. на Председателя на ПК по ЗПКОНПИ при ОбС В. д., с приложени: клетвен лист през мандат 2015-2019 г., докладна записка на кмета на общината във връзка с Решение № 78 на ОбС В. д., Решение № 78 на ОбС В д., със съответните приложения към него, писмо вх. № 6601-58/30.03.2020 г. по описа на Общински съвет В. д., 2 бр. платежни нареждания № 479/02.03.2020 г. и № 341/10.02.2020 г., писмо изх. № 6601-57/1//26.03.2020 г. по описа на Общински съвет В. д., писмо вх. № 6601-59/30.03.2020 г. по описа на Общински съвет В. д., разпечатка от Търговския регистър на Сдружение „****************“, извлечение по сметка от Банка *** от 27.03.2020 г., Договор за правна защита на посоченото сдружение от 15.02.2020 г., писмо изх. № 6601-57/2//26.03.2020 г. по описа на Общински съвет В. д.; писмо с вх. № ЦУ01/9095/09.06.2020 г. и ЦУ01/9414/12.06.2020 г. на Председателя на ПК по ЗПКОНПИ при Общински съвет В. д. с приложени писмо с изх. № РД-0800-84/08.06.2020 г. по описа на Общинска администрация В. д., 2 бр. платежни нареждания № 1789/04.09.2019 г. и № 2300/17.12.2019 г., извлечение по сметка от Банка *** от 08.06.2020 г., извадка от Протокол № 50/31.01.2019 г. с Решение № 1360 на Общински съвет В. д., докладна записка на кмета на Община В. д. от 2019 г. във връзка с Решение № 1360 на ОбС В. д.; 2 бр. Протоколи от 10.06.2020 г., с които Тронков е декларирал, че се е запознал със събраните по преписката доказателства, ведно с 4 бр. платежни нареждания от 2019 г. и 2020 г.; писма с вх. № ЦУ01/9419/12.06.2020 г. и № ЦУ01/9623/16.06.2020 г. на Председателя на ПК по ЗПКОНПИ при Общински съвет В. д. относно получени дневни възнаграждения на Тронков, за съответните дати.

Служебно е извършена справка в НБД „Население“, в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, електронната страница на Общински съвет В. д.

От събраните в хода на административното производство доказателства Комисията установи следното от фактическа страна:

Сигналът е подаден от лице с посочени три имена, адрес и е подписан.

Георги Тронков е избран за кмет на Община В. д. на изборите, проведени на 08.10.2017 г., видно от приложеното Решение № 230 от 09.10.2017 г. на Общинска избирателна комисия В. д.. Георги Тронков е встъпил  в длъжност като кмет на Община В. д. за мандат 2015-2019 г., на 18.10.2017 г., видно от представения клетвен лист.

Георги Тронков е избран за кмет на Община В.д. за мандат 2019-2023, видно от Удостоверение № 1/29.10.2019 г. на ОИК В.д., удостоверяващо  издадено Решение № 93-МИ от 28.10.2019 г. на ОИК В.д.. Тронков е встъпил в длъжност на 11.11.2019 г., видно от представения клетвен лист.

Съгласно данните и обстоятелствата, вписани в Търговския регистър е видно, че едноличен търговец ЕТ „****************“, собственост на Георги Тронков е заличен търговец, като това обстоятелство е вписано на 05.02.2020 г.

По отношение на дружеството „*********“ ООД, от данните в Търговския регистър се установява, че Георги Тронков е съдружник от 18.11.2011 г. и към настоящия момент, като до 12.02.2020 г., същият е бил и управител на дружеството.

Относно „***********“ ЕООД, от 16.10.2009 г. до 18.11.2011 г., едноличен собственик на капитала и управител на същото е Георги Тронков, като след тази дата, Тронков прехвърля капитала си и управлението на дружеството на Н. Т..

От извършената справка в НБД „Население“ се установява, че Н. Т. е съпруга на Георги Тронков.

Видно от представените информация и доказателства към писмо с вх. рег. № ЦУ01/5675/01.04.2020 г. на Председателя на Постоянната комисия по ЗПКОНПИ при Общински съвет В.д., в 3-годишиния период по чл. 73 от ЗПКОНПИ, от 08.10.2017 г. до 27.01.2020 г., не са сключвани договори, издадени актове или извършени други действия от Георги Тронков, в качеството му на кмет на Община В.д. по отношение на ЕТ „***************“, „***********“ ЕООД и „***********“ ЕООД.

Сдружение „***********************“ с ЕИК *********** е юридическо лице с нестопанска цел със седалище и адрес на управление с. М., Община В.д. и със цел популяризиране на футбола, подпомагане на спортните занимания на гражданите и организирането им за практикуване на спортни дейности.

От направената справка в Търговския регистър и вписаните обстоятелства се установи, че Георги Тронков е член на Управителния съвет на Сдружение „********************“ с ЕИК *************** и представляващ същото от 09.05.2019 г. до 13.02.2020 г. От публикувания Списък на членовете на „******************“, актуален към 02.02.2020 г., подписан от Председателя на сдружението е видно, че Георги Тронков е вписан като член на посоченото сдружение. С Решение № 2 на 02.02.2020 г. на Общото събрание на сдружението, Георги Тронков е освободен като член на Управителния съвет на сдружението, обстоятелство вписано в Търговския регистър на 13.02.2020 г.

Видно от вписаните данни в Търговския регистър по партидата на сдружението, от 08.10.2019 г. до настоящия момент, Георги Тронков е вписан като един от действителните собственици на сдружението.

Съгласно чл. 1 от Устава на сдружението, същото е доброволно и независимо сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, чийто върховен орган на управление е Общото събрание, а управителен орган е Управителния съвет.

От представените доказателства с писма вх. № ЦУ01/9095/09.06.2020 г. и № ЦУ01/9414/12.06.2020 г. на Председателя на ПК по ЗПКОНПИ при Общински съвет В.д.  е видно, че с Докладна записка вх. № 6602-622/15.01.2019 г., Тронков, в качеството си на кмет на Община В.д., е внесъл предложение за проект на бюджет на Община В.д. за 2019 г., част от който са и предвидени субсидии за спортните клубове, развиващи дейност на територията на общината, в т.ч. и за „******************“, в размер на 5000 лв.

Проектът на бюджета на общината за 2019 г. е приет от Общински съвет В.д. с Решение № 1360, по Протокол № 50 от 31.01.2019 г. С приетото Решение № 1360/31.01.2019 г. на Общински съвет В.д., кметът на общината е упълномощен да определи и договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства, посочени в т.4.1-4.3, в. т.ч. и т. 4.3 „Субсидии за: „******************“.

В т. 4.3 „Субсидии за“, подточка 4.3.3 „спортни клубове…“ от приетото Решение № 1360/31.01.2019 г. на Общински съвет В.д., в утвърдения разчет за целеви разходи и субсидии, са приети предложените от Тронков в проекта на бюджета на общината за 2019 г. с посочената по-горе докладна записка, субсидиии и за други четири футболни клуба, в следните размери:

„***************: 15 000 лв.

„****************“: 5 000 лв.

„******************: 5 000 лв.

********************: 5 000 лв.

Видно от приложените доказателства към писма с вх. № ЦУ01/9095/09.06.2020 г. и № ЦУ01/9414/12.06.2020 г. на Председателя на ПК по ЗПКОНПИ при Общински съвет В.д., в периода от 01.05.2019 г. до 31.12.2019 г., Георги Тронков, в качеството си на кмет на Община В.д., е подписал 2 /два/ броя платежни нареждания, както следва:

С преводно нареждане № 1789 от 04.09.2019 г., с наредител Община В.д.  и получател ********************************“, е наредено плащане на „субсидия местни дейности“, в размер на 1250 лв.

С преводно нареждане № 2300 от 17.12.2019 г., с наредител Община В.д. и получател ************************“, е наредено плащане на „субсидия местни дейности“, в размер на 500 лв.

От представените доказателства с писмо вх. рег. № ЦУ01/5675/01.04.2020 г. на Председателя на ПК по ЗПКОНПИ при Общински съвет В.д., е видно, че с Докладна записка, с вх. № 6602-67/23.01.2020 г., Тронков е внесъл в Общински съвет В.д. за разглеждане бюджета на Община В.д. за 2020 г., част от който по т. 2 „Разходи в местни дейности“ са включени и предвидени средства за спортни клубове и спортни дружества, чийто седалища и дейност са на територията на общината, в размер на 73 000 лв. Видно от предложения проект на решение с посочената докладна записка, в т. 4 „Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва:“,  като в т. 4.3 „Субсидии за:“, подточка 4.3.2 „спортни клубове …..“, конкретно за *********************са заложени 7 000 лв.

Предложението на Тронков е разгледано и прието на проведено на 30.01.2020 г. заседание на Общинският съвет В.д., и е взето Решение № 78, по Протокол № 5 от същата дата,  като по т. 4.4 е записано, че Общинския съвет упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по представянето и отчитането на целевите средства по т. 4.1.-4.3, част от които са и посочените средства за футболния клуб. В представената информация, с писмо на Председателя на Постоянната комисия по ЗПКОНПИ към Общински съвет В.д., се декларира, че кметът на общината не е договарял допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т. 4.1 – т. 4.3 от приетото посочено по-горе решение на Общински съвет В.д..

В т. 4.3 „Субсидии за“, подточка 4.3.2 „спортни клубове…“ от приетото Решение № 78/30.01.2020 г. на Общински съвет В.д., в утвърдения разчет за целеви разходи и субсидии, са приети предложените от Тронков в проекта на бюджета на общината за 2020 г. с посочената по-горе докладна записка, субсидиии и за други четири футболни клуба, в следните размери:

„***************: 15 250 лв.

„****************“: 7 000 лв.

„*****************: 7 000 лв.

*********************: 7 000 лв.

В приложените доказателства с писмо вх. рег. № ЦУ01/5675/01.04.2020 г. на Председателя на ПК по ЗПКОНПИ при Общински съвет В.д., с писмо вх. рег. № 6601-59/30.03.2020 г. по описа на Общински съвет В.д., внесено от представляващите Сдружението ******************** – И.И., П. Д. и Р. Я., се посочва, че за периода 2019-2020 г., Георги Тронков, като член на Управителния съвет на Сдружение „******************************“, не е получавал възнаграждения, премии, командировъчни, разходи за гориво, за храна, за възстановяване и др.

Видно от приложените доказателства към писмо вх. № ЦУ01/5675/01.04.2020 г. на Председателя на ПК по ЗПКОНПИ при Общински съвет В.д., Георги Тронков, в качеството си на кмет на Община В.д., е подписал 2 /два/ броя платежни нареждания, както следва:

С преводно нареждане № 341 от 10.02.2020 г., с наредител Община В.д. и получател **************************“, е наредено плащане на „субсидия местни дейности“, в размер на 583 лв.

С преводно нареждане № 479 от 02.03.2020 г., с наредител Община В.д. и получател ******************“, е наредено плащане на „субсидия местни дейности“, в размер на 583 лв.

В т. 3 от приложеното писмо с вх. рег. № 6601-59/30.03.2020 г. по описа на Общински съвет В.д., внесено от представляващите сдружението И., Д. и Я. до Председателя на Постоянната комисия по ЗПКОНПИ към Общински съвет В.д., се посочва, че след получаване на субсидията от Община В.д., са финансирали пререгистрацията на футболния клуб, като са заплатили изискуемите такси и възнаграждения.

С Протокол от 10.06.2020 г. са предявени на Георги Тронков събраните доказателства по преписката за запознаване, ведно с платежни нареждания № 341/10.02.2020 г., № 479/02.03.2020 г., № 1789/04.09.2019 г и № 2300/17.12.2019 г., видно от който Тронков заявява, че е подписал посочените платежни нареждания в полза на „**********************“.

На основание чл. 72, ал. 5 от ЗПКОНПИ, с покана с изх. № ЦУ01/8689/02.06.2020 г. на КПКОНПИ, Георги Тронков, в качеството му на кмет на Община В.д. и лице, заемало публична длъжност по чл. 3, т. 8 от ЗПУКИ /отм./ и лице, заемащо висша публична длъжност по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 32 от ЗПКОНПИ, е поканен за изслушване пред Комисията на 10.06.2020 г. от 10.30  часа, на което същият се яви лично.

На заседанието на комисията 10.06.2020 г., обективирано в т. 1 от Протокол № 948 от 10.06.2020 г., Георги Тронков е изслушан по реда на чл.72, ал. 5 от ЗПКОНПИ.

По време на изслушването, Георги Тронков представи писмени обяснения /които са заведени в деловодството с вх. № ЦУ01/9191/10.06.2020 г. на КПКОНПИ/, с които пред Комисията, същият заявява, че в резултат на проведените избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г., е избран от населението за кмет на Община В.д. – Решение на ОИК № 93-МИ/28.10.2019 г. Към 27.10.2019 г. е бил член на Управителния съвет на сдружение „***********************“. На 01.11.2019 г. е подал молба до Общото събрание и Председателя на посоченото сдружение с нестопанска цел за освобождаването му като член на управителния съвет. На 27.12.2019 г. е проведено заседание на Управителния съвет на сдружението, на което е взето решение да бъде свикано Общо събрание на 02.02.2020 г., като в дневния ред е заложено и освобождаване на членове на Управителния съвет. Решение № 2 от съставения протокол от проведеното събрание гласи: освобождава М. А., като член на Управителния съвет и Георги Тронков-член на Управителния съвет.

Изпълнявайки функциите на кмет на Община В.д., Тронков заяви, че е внесъл до Общински съвет В.д. Долкладна записка за приемане на бюджет на Община В.д.  за 2020 г. с вх. № 6602-67/23.01.2020 г. Съгласно чл. 84, ал. 4 от Закона за публичните финанси, проектът на бюджета за 2020 г. на Община В.д., трябва да бъде внесен за разглеждане от Общинския съвет в срок до 20 работни дни от обнародването на Закона за държавния бюджет за съответната година. Към 23.01.2020 г., Тронков заявява, че е предприел действия по прекратяване на членството му в Управителния съвет на сдружение „********************.“. По отношение на подписаните от него платежни нареждания № 341 от 10.02.2020 г. и № 479/02.03.2020 г., към съответните дати бил освободен от Управителния съвет на сдружението, съгласно Решение № 2 от 02.02.2020 г. Заличаването в Търговския регистър е от 20.02.2020 г. Подал е и декларация за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 4, ведно с Декларация по чл. 35, а л. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ.

С извършването на посочените по-горе действия, Тронков заявява, че не е нарушил разпоредбите на действащото българско законодателство и прилага следните документи, заверени вярно с оригинала: Молба от Георги Тронков до Общото събрание и Председателя на сдружение с нестопанска цел „*************************“ с вх. № 001/01.11.2020 г.; Протокол от проведено заседание на Управителния съвет на сдружението на 27.12.2019 г.; Покана за свикване на общо събрание ; Декларация от А.; Списък на членовете на „*******************“, актуален към 02.02.2020 г.; Списък на членовете на сдружението, присъствали на Общо събрание, проведено на 02.02.2020 г.; Протокол от проведено Общо събрание на сдружението на 02.02.2020 г.; Устав на Сдружение с нестопанска цел „*****************“; Докладна записка до Общински съвет В.д. ог Георги Тронков-кмет на Община В.д., относно приемане на бюджета на Община В.д. за 2020 г., с вх. № 6602-67/23.01.2020 г.; платежно нареждане № 341/10.02.2020 г. и платежно нареждане № 479/02.03.2020 г.

Също Тронков заявява, че на територията на Община В.д., финансиренето е от бюджета на общината и еднакво средства се дават за авсолютно всички клубове на територията на общината. Основно в с. М. се развива футбол, има деца и възрастни, надежди, които участват в по-горните групи. Еднакво се дава за абсолютно всичи клубове, които са регистрирани. Така, че той изпълнява и решението на Общинския съвет, като целия бюджет е гласуван, приет с мнозинство.

Въз основа на така изяснената фактическа обстановка, комисията установи следното от правна страна:

За да е осъществен конфликт на интереси по смисъла на чл. 52 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), трябва да са налице три кумулативни предпоставки: лице, заемащо висша публична длъжност, наличие на негов или на свързани с него лица частен интерес, който може да повлияе върху обективното и безпристрастно изпълнение на правомощията или задълженията му по служба и упражнено властническо правомощие, повлияно от частния интерес.

Легалните дефиниции на понятията частен интерес и облага се съдържат в чл. 53 и чл. 54 от ЗПКОНПИ. Частен интерес е всеки интерес, който води до облага от материален или нематериален характер за лицето, заемащо висша публична длъжност или за свързани с него лица, включително всяко поето задължение, т.е. за да е налице частен интерес, следва да има реална възможност за настъпване на облага. Облага е всеки доход в пари или имущество, включително придобиване на дялове или акции, както и предоставяне, прехвърляне или отказ от права, получаване на стоки или услуги безплатно или на цени, по- ниски от пазарните, получаване на привилегия или почести, помощ, глас, подкрепа или влияние, предимство, получаване на или обещание за работа, длъжност, дар, награда или обещание за избягване на загуба, отговорност, санкция или друго неблагоприятно събитие.

Георги Тронков, в качеството си на кмет на Община В.д., за мандат 2019-2023 г., е лице, заемащо висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 32 от ЗПКОНПИ.

От направената справка в Търговския регистър и Регистър на ЮЛНЦ, се установи, Георги Тронков е член на орган на управление – Член на Управителния съвет на Сдружение „********************“ и представляващ същото в периода от 09.05.2019 г. до 13.02.2020 г.

Определящо за установяването или липсата на конфликт на интереси е наличието на упражнено правомощие по служба в частен интерес – личен или на свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от ДР на ЗПКОНПИ, предопределен от възможността за реализиране на материална или нематериална облага, както и възможност този интерес да повлияе върху безпристрастното и обективно изпълнение на правомощията по служба на лицето, заемащо висша публична длъжност.

Конфликт на интереси е налице тогава, когато лицето, заемащо висша публична длъжност е упражнило правомощията си в съответствие с материалноправните предпоставки за тяхното прилагане, но това е станало в негов или на свързано с него лице, тъй като конфликтът на интереси се обективира не в резултата – придобита облага, а във възможността частният интерес да повлияе на обективното и безпристрастно изпълнение на правомощията.

Съгласно разпоредбата на чл. 44, ал. 1, т. 5 и т. 7 от ЗМСМА, кметът на общината организира изпълнението на общинския бюджет, както и актовете на общинския съвет, а на основание ал. 2 от същата разпоредба, в изпълнение на правомощията на кмета на общината е и да издава заповеди. Общинският съвет съгласно чл. 21, ал. 1 т. 6 от ЗМСМА, приема и изменя бюджета на общината, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му.

Съгласно чл. 11, ал. 1 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/, разпоредител с бюджет е съответния ръководител на бюджетната организация. На основание чл. 11, ал. 3 от същия закон, първостепенен разпоредител с бюджета на общината е кметът на общината. Анализът на нормативната уредба сочи, че като първостепенен разпоредител с бюджетни средства, кметът на общината има правото и носи отговорността за подписването на документи, чрез които се извършва разходване на общинския бюджет. Разходването на бюджетни средства по смисъла на чл. 59, ал. 1, предложение второ от ЗПКОНПИ, включва подписване на различни документи, включително и платежни нареждания. Общото между тези документи е, че в резултат на съответния управленски акт се осъществява трансфер на общински средства от сметката на съответната община към сметката на съответно учреждение, търговско дружество, юридически лица с нестопанска цел, както и към други институции. За да е осъществено разходване, т.е. плащане на бюджетни средства следва да е налице определено основание. /В този смисъл Решение № 10930 от 18.09.2017 г. на ВАС, VII отд. По адм. дело № 9872/2016 г./.

Като определено от закона длъжностно лице да разходва бюджетни следства, кметът на общината може да делегира правомощията си на първостепенен разпоредител на земестник-кмет или главния секретар със заповед, съгласно чл. 11, ал. 4 от ЗПФ.

Разпоредбата на чл. 59, ал. 1, хипотеза втора от ЗПКОНПИ предвижда, че лице заемащо висша публична длъжност няма право да разходва бюджетни средства в интерес на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации, в които то или свързани с него лица са членове на орган на управление или контрол, управители, съдружници или притежават дялове или акции.

В хода на производството е установено, че Георги Тронков, в качеството си на кмет на Община В.д., в изпълнение на правомощията си произтичащи от разпоредбата на чл. 11, ал. 3 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, е  разходвал общински бюджетни средства, представляващи субсидии по т. 4.3, подточка 4.3.3. за „спортни клубове“ от бюджета на Община В.д. за 2019 г., чрез подписване на платежни нареждания № 1789 от 04.09.2019 г. и № 2300 от 17.12.2019 г., както и по т. 4.3, подточка 4.3.2 за „спортни клубове“ от бюджета на Община В.д. за 2020 г., чрез подписване на преводно нареждание № 341 от 10.02.2020 г., в полза на „**********************“, в което в периода от 09.05.2019 г. до 13.02.2020 г., Тронков е член на Управителния съвет на сдружението.

Общо изплатените субсидии на „*********************“ по посочените 3 броя платежни нареждания са в размер на 2333,00 лв. (две хиляди триста тридесет и три лева).

Изложеното налага извода за наличие на частен интерес по смисъла на чл. 53 във връзка с чл. 59 от ЗПКОНПИ, повлиял върху безпристрастното и обективно изпълнение на правомощията му по служба при разходването на бюджетни средства на Община В.д..

Съгласно чл. 53 от ЗПКОНПИ, частният интерес включва целта и мотива на действията на лицето, заемащо публична длъжност при упражняване на правомощията му по служба.

Облагата в конкретния случай е нематериална и се изразява в получаване на помощ и подкрепа на Сдружение „************************“, в което Тронков е член на Управителния съвет. Ирелевантет е фактът, че Георги Тронков не е получавал възнаграждения от Сдружение „************************“, тъй като приложимите норми чл. 59, ал. 1, предложение второ и ал. 3 от ЗПКОНПИ, изискват разходването да е извършено в интерес на юридическо лице с нестопанска цел, в което лицето, заемащо висша публична длъжност е член на орган на управление. Не се изискват наличие на икономически зависимости, по смисъла на § 1, т. 15, буква „б“ от ДР на ЗПКОНПИ.

С подписването на платежни нареждания № 1789 от 04.09.2019 г., № 2300 от 17.12.2019 г. и № 341 от 10.02.2020 г., Георги Тронков, в качеството си на кмет на Община В.д. и лице заемащо висша публична длъжност по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 32 от ЗПКОНПИ е извършил нарушение на чл. 59, ал.1, предложение второ от ЗПКОНПИ, на дати  04.09.2019 г., на 17.12.2019 г. и на 10.02.2020 г., като е разходвал бюджетни средства в интерес на Сдружение „************************“, в което той е член на Управителния съвет.

Следователно налице са елементите на понятието „конфликт на интереси“ по чл. 52 от ЗПКОНПИ: лице, заемащо висша публична длъжност, разходване на бюджетни средства в полза на Сдружение „*******************“, в което Георги Тронков е член на Управителния съвет.

Нарушението на разпоредбата на чл. 59, ал. 1, предложение второ от ЗПКОНПИ е извършено в гр. В.д..

За нарушението на чл. 59, ал. 1, предложение второ от ЗПКОНПИ, изразяващо се в забраната лице, заемащо публична длъжност да разходва бюджетни средства в интерес на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации, в които то или свързани с него лица са членове на орган на управление или контрол, управители, съдружници или притежават дялове или акции, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗПКОНПИ се предвижда глоба.

Установените от Комисията нарушения на чл. 59, ал. 1, предложение второ от ЗПКОНПИ, налага реализиране на предвидените санкционни последици, наложени при преценка характера и тежестта на нарушението, личността на нарушителя и общественото въздействие на нарушението, както и отнемане по чл. 81 от ЗПКОНПИ.

На основание чл. 81, ал. 1 от ЗПКОНПИ и във връзка с писмо от Председателя на ПК по ЗПКОНПИ при Общински съвет В.д. с вх. № ЦУ01/9419/12.06.2020 г. и № ЦУ01/9623/16.06.2020 г. на КПКОНПИ, на отнемане в полза на общината подлежи сума в размер на 367,88 лв. (триста шестдесет и седем лева и осемдесет и осем стотинки), представляваща полученото от Георги Тронков, нетно дневно възнаграждение на датите 04.09.2019 г., на 17.12.2019 г. и на 10.02.2020 г., на които същият е разходвал бюджетните средства в интерес на Сдружение „***********************“.

Разпоредбата на чл. 59, ал. 3 от ЗПКОНПИ предвижда, че лице, заемащо висша публична длъжност, няма право да извършва дейностите по чл. 59, ал. 1 и в интерес на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации, в които то е било член на орган на управление или контрол, управител, съдружник или е притежавало дялове или акции една година преди датата на избирането или назначаването му, или докато заема длъжността.

В хода на производството е установено, че Георги Тронков, в качеството си на кмет на Община В.д., в изпълнение на правомощията си произтичащи от разпоредбата на чл. 11, ал. 3 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, е  разходвал общински бюджетни средства, представляващи субсидии по т. 4.3, подточка 4.3.2 за „спортни клубове“ от бюджета на Община В.д. за 2020 г., чрез подписване на преводно нареждание № 479 от 02.03.2020 г. за сума в размер на 583,00 лв., в интерес на Сдружение „*********************“, в което Тронков е бил член на Управителния съвет на сдружението до 13.02.2020 г.

Свързаността, по смисъла на чл. 59 /член на орган на управление/ е прекратена по време на заемането на висшата публична длъжност и до края на този период /на заемане на висшата публична длъжност/, съгласно разпоредбата на чл. 59, ал. 3 от ЗПКОНПИ, по отношение на сдружението, Тронков няма право да разходва бюджетни средства.

С подписването на преводно нареждание № 479 от 02.03.2020 г., Георги Тронков, в качеството си на кмет на Община В.д. и лице заемащо висша публична длъжност по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 32 от ЗПКОНПИ е извършил нарушение на чл. 59, ал.3, от ЗПКОНПИ, на дата  02.03.2020 г., като е разходвал бюджетни средства в интерес на Сдружение „******************“, в което Тронков е бил член на Управителния съвет на сдружението до 13.02.2020 г.

Следователно налице са елементите на понятието „конфликт на интереси“ по чл. 52 във връзка с чл. 59 от ЗПКОНПИ: лице, заемащо висша публична длъжност, разходване на бюджетни средства в полза на Сдружение „******************“.

Нарушението на разпоредбата на чл. 59, ал. 3 от ЗПКОНПИ е извършено в гр. В.д..

За нарушението на чл. 59, ал. 3 от ЗПКОНПИ, изразяващо се в забраната лице, заемащо публична длъжност да извършва дейностите по чл. 59, ал. 1 и в интерес на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации, в които то е било член на орган на управление или контрол, управител, съдружник или е притежавало дялове или акции една година преди датата на избирането или назначаването му, или докато заема длъжността, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗПКОНПИ се предвижда глоба.

Установените от Комисията нарушения на чл. 59, ал. 3 от ЗПКОНПИ, налага реализиране на предвидените санкционни последици, наложени при преценка характера и тежестта на нарушението, личността на нарушителя и общественото въздействие на нарушението, както и отнемане по чл. 81 от ЗПКОНПИ.

На основание чл. 81, ал. 1 от ЗПКОНПИ и във връзка с писмо от Председателя на ПК по ЗПКОНПИ при Общински съвет В.д. с вх. № ЦУ01/9419/12.06.2020 г. на КПКОНПИ, на отнемане в полза на общината подлежи сума в размер на 116,78 лв. (сто и шестнадесет лева и седемдесет и осем стотинки), представляваща полученото от Георги Тронков, нетно дневно възнаграждение на 02.03.2020 г., датата, на която същият е разходвал бюджетните средства в интерес на Сдружение „**************************“.

С нормата на чл. 63, ал. 1 от ЗПКОНПИ, законодателят е въвел задължение когато лице, заемащо публична длъжност, има частен интерес, то е длъжно да си направи самоотвод от изпълнението на конкретно правомощие или задължение по служба, като уведоми органа по избора или назначаването.

За Георги Тронков, в качеството му на кмет на Община В.д. и лице, заемащо висша публична длъжност по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 32 от ЗПКОНПИ, преди подписването на платежни нареждания на 04.09.2019 г., 17.12.2019 г., 10.02.2020 г. и 02.03.2020 г. е възникнало задължението да си направи самоотвод от изпълнението на конкретното правомощие по служба, поради наличието на частен интерес, което същият не е направил.

В подкрепа на изложеното е й разпоредбата на чл. 11, ал. 4 от ЗПФ, съгласно която като определено от закона длъжностно лице да разходва бюджетни средства, кметът на общината може да делегира правомощията си на първостепенен разпоредител на заместник-кмета или секретаря на общината със заповед, което не е осъществено в настоящия случай.

Съгласно разпоредбата на чл. 44, ал.1, т.1 от ЗМСМА кметът на общината ръководи цялата изпълнителна дейност на общината, а съгласно т. 5 организира изпълнението на бюджета. Съгласно разпоредбата на чл. 84, ал. 4 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/, кметът на общината внася в общинския съвет окончателния проект на бюджета на общината, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и прогнозите по чл. 82, ал. 3, в срок до 20 работни дни от обнародването на закона за държавния бюджет за съответната година.

В хода на производството се установи, че Георги Тронков, в качеството си на кмет на Община В.д.  е внесъл в Общински съвет В.д., с докладна записка вх. № 6602-622/15.01.2019 г. проект на бюджет на Община В.д. за 2019 г., с което е упражнил правомощия по служба, произтичащи от разпоредбите на чл. 44, ал.1, т.1 и т. 5 от ЗМСМА във връзка с чл. 84, ал. 4 от ЗПФ, но при липсата на частен интерес негов или на свързано с него лице, по смисъла на § 1, т. 15 от ДР на ЗПКОНПИ.

Това е така, защото към датата на внасяне в Общински съвет В.д. на предложението 15.01.2019 г. с докладна записка № 6602-622, Тронков не е бил член на орган на управление на Сдружение „*****************************“, което обуславя липсата на свързаност между Тронков и посоченото сдружение.

В хода на производството се установи, че Георги Тронков, в качеството си на кмет на Община В.д. е внесъл в Общински съвет В.д., с докладна записка вх. № 6602-67/23.01.2020 г. проект на бюджет на Община В.д. за 2020 г., с което е упражнил правомощията си по служба, произтичащи от разпоредбите на чл. 44, ал.1, т.1 и т. 5 от ЗМСМА във връзка с чл. 84, ал. 4 от ЗПФ, но при липсата на частен интерес негов или на свързано с него лице, по смисъла на § 1, т. 15 от ДР на ЗПКОНПИ.

Обстоятелството, че в периода от 09.05.2019 г. до 13.02.2020 г., Георги Тронков не е получавал възнаграждение като член на Управителния съвет на Сдружение „**********************“, обуславя липсата на икономически зависимости между него и сдружението, а от тук и липсата на свързаност между тях по смисъла на § 1, т. 15, буква „б“ от ДР на ЗПКОНПИ, за посочения период. Липсата на свързаност между лицата, води и до липсата на частен интерес, следователно до невъзможност да се осъществи състава на конфликта на интереси по смисъла на чл. 52 от ЗПКОНПИ.

По отношение на ЕТ „*****************“, собственост на Георги Тронков, съгласно данните в Търговския регистър, се установява свързаност между Георги Тронков, в качеството му на кмет на Община В.д. и едноличния търговец с ЕТ „***************“, по смисъла на § 1, т. 1 от ЗПУКИ /отм./, респ. § 1, т. 15, б. „а“ от ДР на ЗПКОНПИ,  до 05.02.2020 г., датата на заличаване на едноличния търговец.

Относно „***********“ ООД и вписаните обстоятелства в Търговския регистър, също се установява свързаност между Георги Тронков, в качеството му на кмет на Община В.д.  и дружеството „************“ ООД, на което той е съдружник до 12.02.2020 г. и управител на същото, по смисъла на § 1, т. 1 от ЗПУКИ /отм./, респ. § 1, т. 15, б. „а“ от ДР на ЗПКОНПИ

Съгласно данните от справка НБД „Население“, се установява родство между Георги Тронков и Н. Т. – негова съпруга, едноличен собственик на „**********“ ЕООД, което обуславя наличието на свързаност помежду им, по смисъла на § 1, т. 1 от ЗПУКИ /отм./, респ. § 1, т. 15, б. „а“ от ДР на ЗПКОНПИ.

От събраните в хода на производството доказателства не се установи, Георги Тронков, в качеството му на кмет на Община В.д., да е упражнил правомощия по служба по отношение на свързаните с него лица: ЕТ „***************“, „*********“ ООД, Н. Т. – негова съпруга, едноличен собственик на „**************“ ЕООД, в периода от 08.10.2017 г. 27.01.2020 г.

Предвид изложеното, се налага изводът, че е налице само един от елементите на състава на конфликт на интереси по чл. 52 от ЗПКОНПИ, а именно: лице, заемащо висша публична длъжност. Липсват обаче упражнени от лицето правомощия по служба в частен интерес – негов или на свързано с него лице.

Липсата, на който и да е елемент от понятието „конфликт на интереси“, обуславя извод за невъзможност за нарушаване на забраните по Глава Осма, Раздел II от ЗПКОНПИ, които представляват негова проявна форма и води до липсата на конфликт на интереси по смисъла на чл. 52 от ЗПКОНПИ.

Предвид изложеното, Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, на основание чл. 74 от ЗПКОНПИ, във вр. с чл. 171, ал. 1 от ЗПКОНПИ и чл. 81, ал. 1 от ЗПКОНПИ,

РЕШИ:

УСТАНОВЯВА конфликт на интереси по отношение Георги Тронков с ЕГН **************, кмет на Община В.д. и в това му качество лице, заемащо висша публична длъжност, по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 32 от ЗПКОНПИ, за това, че с подписването на платежни нареждания с № 1789 от 04.09.2019 г., № 2300 от 17.12.2019 г. и № 341 от 10.02.2020 г. е разходвал бюджетни средства в интерес на Сдружение „**********************“ с ЕИК **************, в което същият е член на Управителния съвет, с което е нарушил забраната по чл. 59, ал. 1, предложение второ от ЗПКОНПИ.

НАЛАГА: глоба в размер на 5000 (пет хиляди) лв. на Георги Тронков с ЕГН ***************, с постоянен адрес в ********************************, на основание чл. 171, ал. 1 от ЗПКОНПИ за осъществен конфликт на интереси по чл. 52 от ЗПКОНПИ, за нарушение на разпоредбата на чл. 59, ал. 1, предложение второ от ЗПКОНПИ, извършено в качеството му кмет на Община В.д. и лице, заемащо висша публична длъжност, по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 32 от ЗПКОНПИ, във връзка с подписани платежни нареждания № 1789 от 04.09.2019 г., № 2300 от 17.12.2019 г. и № 341 от 10.02.2020 г., с които е разходвал бюджетни средства в интерес на Сдружение „****************************“ с ЕИК *************.

ОТНЕМА: в полза на общината от Георги Тронков с ЕГН **************, с постоянен адрес в **********************************, сума в размер на 367,88 лв. (триста шестдесет и седем лева и осемдесет и осем стотинки), представляваща нетното дневно възнаграждение за датите на разходване на бюджетните средства – 04.09.2019 г., 17.12.2019 г. и 10.02.2020 г., получено от деянието, породило конфликт на интереси, на основание чл. 81, ал. 1 от ЗПКОНПИ.

УСТАНОВЯВА конфликт на интереси по отношение Георги Тронков с ЕГН **************, кмет на Община В.д. и в това му качество лице, заемащо висша публична длъжност, по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 32 от ЗПКОНПИ, за това, че с подписването на платежно нареждане с № 479 от 02.03.2020 г. е разходвал бюджетни средства в интерес на Сдружение „*******************“ с ЕИК **************, в което същият е бил член на Управителния съвет на сдружението до 13.02.2020 г., с което е нарушил забраната по чл. 59, ал. 3 от ЗПКОНПИ.

            НАЛАГА: глоба в размер на 5000 (пет хиляди) лв. на Георги Тронков с ЕГН **************, с постоянен адрес в ************************************, на основание чл. 171, ал. 1 от ЗПКОНПИ за осъществен конфликт на интереси по чл. 52 от ЗПКОНПИ, за нарушение на разпоредбата на чл. 59, ал. 3 от ЗПКОНПИ, извършено в качеството му кмет на Община В.д. и лице, заемащо висша публична длъжност, по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 32 от ЗПКОНПИ, във връзка с подписано преводно нареждане с № 479 от 02.03.2020 г., с което е разходвал бюджетни средства в интерес на Сдружение „**********************“ с ЕИК ********************.

ОТНЕМА: в полза на общината от Георги Тронков с ЕГН **************, с постоянен адрес в ***************************************, сума в размер на: 116,78 лв. (сто и шестнадесет лева и седемдесет и осем стотинки), представляваща нетното дневно възнаграждение за датата на разходване на бюджетните средства – 02.03.2020 г., получено от деянието, породило конфликт на интереси, на основание чл. 81, ал. 1 от ЗПКОНПИ.

НЕ УСТАНОВЯВА конфликт на интереси по отношение Георги Тронков с ЕГН *****************, кмет на Община В.д. и в това му качество лице, заемащо висша публична длъжност, по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 32 от ЗПКОНПИ, във връзка с докладни записки с вх. № 6602-622/15.01.2019 г. относно проект на бюджет на Община В.д. за 2019 г. и докладна записка № вх. № 6602-67/23.01.2020 г. относно проект на бюджет на Община В.д. за 2020 г. по описа на Общински съвет В.д., поради липса на частен интерес.

НЕ УСТАНОВЯВА конфликт на интереси по отношение на Георги Тронков с ЕГН ********************, кмет на Община В.д. и в това му качество лице, заемащо висша публична длъжност, по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 32 от ЗПКОНПИ, във връзка със свързаните с него лица по смисъла на § 1, т. 15 от ДР на ЗПКОНПИ, ЕТ „***************“, „***********“ ООД, Н. Т. – негова съпруга и едноличен собственик на „*************“ ЕООД, поради липса на упражнени правомощия по служба.

Сумата, посочена в настоящото решение, в размер на 10 484, 66 лв. (десет хиляди четиристотин осемдесет и четири лева и шестдесет и шест стотинки), следва да се преведе по банкова сметка на КПКОНПИ:

Банка: БНБ

Банкова сметка /IBAN/: BG81 BNBG 9661 3000 1402 01

Банков идентификационен код /BIC/: BNBGBGSD

Бенефициент: Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

На основание чл. 74, ал. 3 от ЗПКОНПИ, в седемдневен срок, считано от датата на уведомяване за решението, можете да заплатите доброволно сумата от 10 484, 66 лв. (десет хиляди четиристотин осемдесет и четири лева и шестдесет и шест стотинки) по горепосочената банкова сметка.

На основание чл. 76, ал. 1 от ЗПКОНПИ, решението може да се оспори от заинтересованото лице пред Административен съд В., по реда на Административнопроцесуалния кодекс, в 14-дневен срок от съобщаването му.

Препис от решението да се изпрати на Окръжна прокуратура В., с оглед преценка за реализиране на правомощията й по чл. 76, ал. 2 от ЗПКОНПИ.

КОМИСИЯ:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………………………./СОТИР ЦАЦАРОВ/

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:………….…./АНТОН СЛАВЧЕВ/

 

ЧЛЕН:……………………………………../АНТОАНЕТА ЦОНКОВА/

 

ЧЛЕН:…………………………………………………./ПЛАМЕН ЙОЦОВ/

 

ЧЛЕН:……….…………………………………/СИЛВИЯ КЪДРЕВА/

=================================

**РЕШЕНИЕ

№ 5139

София, 22.04.2021

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният административен съд на Република България – Шесто отделение, в съдебно заседание на дванадесети април две хиляди и двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:      РУМЯНА ПАПАЗОВА

ЧЛЕНОВЕ:    НИКОЛАЙ ГУНЧЕВ

ДЕСИСЛАВА СТОЕВА

при секретар          Мариана Салджиева      и с участието

на прокурора         Чавдар Симеонов            изслуша докладваното

от съдията   ДЕСИСЛАВА СТОЕВА

по адм. дело № 3005/2021.

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 76, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/.

Образувано е по касационна жалба на Г. Т. от гр. Вълчи дол против Решение № 1790/30.11.2020 г., постановено по адм. д. №1818/2020 г. по описа на Административен съд – Варна, с което е отхвърлена жалбата му срещу Решение № РС-74-20-073 от 24.06.2020 г. на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество /КПКОНПИ/, в частта, с която е установен конфликт на интереси по отношение на Г. Т., и в това му качество лице, заемащо висша публична длъжност по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 32 от ЗПКОНПИ за това, че с подписването на платежни нареждания с № 1789/04.09.2019 г., № 2300/17.12.2019 г. и 341/10.02.2020 г. е разходвал бюджетни средства в интерес на Сдружение Футболен клуб „Спортист“ – [населено място], в което същият е член на Управителния съвет, с което е нарушил забраната на чл. 59, ал. 1, предложение второ от ЗПКОНПИ, наложена му е глоба в размер на 5 000 лева, на основание чл. 171, ал. 1 от ЗПКОНПИ, за осъществен конфликт на интереси по чл. 52 от ЗПКОНПИ, извършено в качеството му на кмет на Община Вълчи дол и лице, заемащо висша публична длъжност, по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 32 от ЗПКОНПИ, във връзка с подписани платежни нареждания и е отнета в полза на общината от Г. Т. сумата в размер на 367,88 лева, представляваща нетното дневно възнаграждение за датите на разходване на бюджетните средства – 04.09.2019 г., 17.12.2019 г. и 10.02.2020 г., получено от деянието, породило конфликт на интереси, на основание чл. 81, ал 1 от ЗПКОНПИ.

Касационната жалба е и срещу Решение № РС-74-20-073 от 24.06.2020 г. на КПКОНПИ, в частта, с която е установен конфликт на интереси по отношение на Г. Т., и в това му качество лице, заемащо висша публична длъжност, по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 32 от ЗПКОНПИ за това, че с подписването на Платежно нареждане № 479/02.03.2020 г. е разходвал бюджетни средства в интерес на Сдружение „Футболен клуб „Спортист“ – [населено място], в което същият е член на Управителния съвет, с което е нарушил забраната на чл. 59, ал. 3 от ЗПКОНПИ, наложена му е глоба в размер на 5 000 лева, на основание чл. 171, ал. 1 от ЗПКОНПИ, за осъществен конфликт на интереси по чл. 52 от ЗПКОНПИ, извършено в качеството му на кмет на Община Вълчи дол и лице, заемащо висша публична длъжност, по смисъла на чл. 6, ал. 1, т. 32 от ЗПКОНПИ, във връзка с подписано платежно нареждане, и е отнета в полза на общината от Г. Т. сумата в размер на 116,78 лева, представляваща нетното дневно възнаграждение за датата на разходване на бюджетните средства – 02.03.2020 година, получено от деянието, породило конфликт на интереси, на основание чл. 81, ал 1 от ЗПКОНПИ.

В жалбата и в съдебно заседание по делото пълномощникът адв. И. З. навежда аргументи за неправилност на решението поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост- отменителни основания по чл. 209, т. 3 от АПК. Иска обжалваното съдебно решение да бъде отменено и да бъде постановено друго, с което да бъде отменен обжалвания административен акт. Претендира разноски за двете съдебни инстанции.

Ответникът по касация – Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, чрез процесуалния представител юрисконсулт П., изразява становище за неоснователност на касационната жалба. Счита обжалваното решение за правилно и законосъобразно. Иска отхвърляне на жалбата и оставяне на решението в сила. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение за касационната инстанция и прави възражение за прекомерност на адвокатския хонорар.

Прокурорът от Върховната административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационната жалба и правилност на първоинстанционното решение.

Върховният административен съд, състав на шесто отделение, намира касационната жалба за подадена от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал. 1 АПК, в срока по чл. 211, ал. 1 АПК, при отсъствие на процесуални пречки за нейното разглеждане и наличие на всички положителни процесуални предпоставки по възникване и упражняване правото на касационно оспорване, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество на основанията, посочени в нея и след проверка на решението за валидност, допустимост и съответствие с материалния закон, съгласно чл. 218, ал. 2 АПК, касационната жалба се явява неоснователна.

С оспореното решение Административен съд – Варна е отхвърлил жалбата на Г. Т. от гр. Вълчи дол срещу Решение № РС-74-20-073 от 24.06.2020 г. на КПКОНПИ.

Въз основа на събраните по делото доказателства в производството пред Административен съд – Пловдив е установена следната фактическа обстановка:

Г. Т. изпълнява длъжността кмет на Община Вълчи дол от 18.01.2017 г. до настоящия момент. Пред КПКОНПИ е било образувано производство по реда на чл.71, ал.1, предл. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, въз основа на сигнал с рег. № ЦУ01/С-74/27.01.2020г.

В хода на производството пред административния орган е установено, че Сдружение Футболен клуб „Спортист“ – [населено място] е юридическо лице с нестопанска цел със седалище и адрес на управление в [населено място], община Вълчи дол, създадено с цел популяризиране на футбола, подпомагане на спортните занимания на гражданите и организирането им за практикуване на спортни дейности.

От справка в Търговския регистър и вписаните обстоятелства е констатирано, че Г. Т. е член на Управителния съвет на Сдружение Футболен клуб „Спортист“ – [населено място] и представляващ същото от 09.05.2019 г. до 13.02.2020 г. Вписан е и като член на сдружението и един от действителните собственици на сдружението. С Решение № 2 на 02.02.2020г. на Общото събрание на сдружението, вписано в Търговския регистър на 13.02.2020 г., той е освободен като член на Управителния съвет на сдружението.

С докладна записка от 15.01.2019г., Т., в качеството си на кмет на община Вълчи дол, е внесъл предложение за проект на бюджет на Община Вълчи дол за 2019г., част от който са и предвидени субсидии за спортните клубове, развиващи дейност на територията на общината, в това число и за Футболен клуб „Спортист“ – [населено място], в размер на 5 000 лева.

Проектът на бюджета на общината за 2019 г. е приет от Общински съвет Вълчи дол с Решение № 1360 по Протокол № 50 от 31.01.2019 г. С това решение кметът на общината е упълномощен да определи и договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства, посочени в т.4.1. – 4.3., в. т.ч. и т. 4.3.3. „Субсидии за: Футболен клуб „Спортист“ – [населено място].

В т. 4.3 „Субсидии за“, подточка 4.3.3 „спортни клубове…“ от приетото Решение № 1360/31.01.2019 г. на Общински съвет Вълчи дол, в утвърдения разчет за целеви разходи и субсидии, са приети предложените от Г. Т. в проекта на бюджета на общината за 2019 година с посочената по-горе докладна записка, субсидии и за други четири футболни клуба.

Видно от приложените доказателства, в периода от 01.05.2019г. до 31.12.2019г., Г. Т., в качеството си на кмет на Община Вълчи дол, е подписал 2 броя платежни нареждания, както следва:

С Преводно нареждане № 1789 от 04.09.2019г., с наредител община Вълчи дол и получател Футболен клуб: Спортист“ – [населено място], е наредено плащане на „Субсидия местни дейности“, в размер на 1 250 лева и с Преводно нареждане № 2300 от 17.12.2019г. е наредено плащане на „Субсидия местни дейности“ в размер на 500 лева.

Впоследствие, с докладна записка от 23.01.2020г., Т. е внесъл в Общински съвет Вълчи дол за разглеждане проект на бюджет на общината за 2020г., част от който по т. 2 „Разходи в местни дейности“ са включени и предвидени средства за спортни клубове и спортни дружества, чийто седалища и дейност са на територията на общината, в размер на 73 000,00 лева. По аналогичен начин, като предходните е взето Решение № 78, по Протокол № 5 от 30.01.2020г., като в т. 4.4. е записано, че Общинският съвет упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по представянето и отчитането на целевите средства по т. 4.1. – 4.3., част от които са и средства за футболния клуб. В представената информация, с писмо на Председателя на Постоянната комисия по ЗПКОНПИ към Общински съвет Вълчи дол, се декларира, че кметът на общината не е договарял допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т. 4.1. – т. 4.3. от приетото, посочено по-горе, решение на Общински съвет Вълчи дол.

В писмо, вх.№ ЦУ01/5675/01.04.2020г. на председателя на ПК по ЗПКОНПИ при Общински съвет Вълчи дол се посочва, че за периода 2019 г. – 2020 г., Г. Т., като член на Управителния съвет на Сдружение Футболен клуб „Спортист“ – [населено място], не е получавал възнаграждения, премии, командировъчни, разходи за гориво, за храна, за възстановяване и други.

Видно от приложените доказателства, Г. Т., в качеството си на кмет на Община Вълчи дол, е подписал 2 броя платежни нареждания, както следва: с Преводно нареждане № 341 от 10.02.2020г., с наредител Община Вълчи дол и получател Футболен клуб „Спортист“ – [населено място], е наредено плащане на „Субсидия местни дейности“ в размер на 583,00 лева; с Преводно нареждане № 479 от 02.03.2020г., с наредител Община Вълчи дол и получател Футболен клуб „Спортист“ – [населено място], е наредено плащане на „Субсидия местни дейности“ в размер на 583,00 лева.

На основание чл. 72, ал. 5 от ЗПКОНПИ, Г. Т. е поканен за изслушване пред Комисията на 10.06.2020г., като се е явил лично и е дал писмени обяснения, в които е посочил, че към 23.01.2020г. е предприел действия по прекратяване на членството си в Управителния съвет на сдружение Футболен клуб „Спортист“ – [населено място], а по отношение на подписаните от него платежни нареждания № 341 от 10.02.2020г. и № 479/02.03.2020г., е бил освободен от Управителния съвет на сдружението.

Преценявайки фактите и доказателствата, КПКОНПИ е приела Решение № РС-74-20-073 от 24.06.2020 г.

Първоинстанционният административен съд правилно е преценил, че оспореното решение е издадено от компетентен орган – КПКОНПИ, съгласно чл. 7, ал. 1, във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 74, ал. 1 от ЗПКОНПИ.

Оспореният административен акт е издаден в предвидената в чл. 74, ал. 1 от ЗПКОНПИ форма, съдържа всички реквизити, изискуеми от чл. 74, ал. 2 и ал. 3 от ЗПКОНПИ, като в него са изложени конкретни съображения, мотивирали органа да го издаде, с подробно описание на възприетата фактическа обстановка и направените въз основа на нея правни изводи, а при издаването му са спазени всички административнопроизводствени правила. Правилно е приложен и материалният закон.

Обжалваното решение е валидно, допустимо и правилно.

Съгласно чл. 2, т. 1 от ЗПКОНПИ, законът има за цел да се защитят интересите на обществото чрез създаване на гаранции, че лицата, заемащи висши публични длъжности, изпълняват правомощията или задълженията си честно и почтено, при спазване на Конституцията и законите. Разпоредбата на чл. 52 от ЗПКОНПИ дефинира понятието „конфликт на интереси“ по смисъла на закона като съществуващ частен интерес за лицето, заемащо висша публична длъжност, който интерес може да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на правомощията или задълженията му по служба. „Частен“, съгласно чл. 53 от ЗПКОНПИ, е всеки интерес, който води до облага от материален или нематериален характер за лице, заемащо висша публична длъжност, или за свързани с него лица, включително всяко поето задължение.

Фактите по делото са установени по безспорен начин.

С първата обжалвана част от решението на КПКОНПИ, по отношение на Г. Т. е установен конфликт на интереси за това, че в качеството си на кмет на Община Вълчи дол и лице, заемащо висша публична длъжност по смисъла на чл. 6, ал. 1. т. 32 от ЗПКОНПИ, е подписал Платежни нареждания №№ 178/04.09.2019г., 2300/17.12.2019 г. и 341/10.02.2020 г., с които на Футболен клуб „Спортист“ – [населено място] са изплатени субсидии в общ размер на 2 333 лева, което представлява нарушение на чл. 59, ал. 1, предложение второ от ЗПКОНПИ. Съгласно тази разпоредба, лице, заемащо висша публична длъжност, няма право да разходва бюджетни средства, включително средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, в интерес на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации, в които то или свързани с него лица са членове на орган на управление или контрол, управители, съдружници или притежават дялове или акции.

С оглед безспорно установеното обстоятелство, че към датите на платежните нареждания, с които бюджетните средства са разходвани в полза на футболния клуб, Т. е бил член на Управителния съвет на сдружението/управителен орган, съгласно чл. 9 от Устава на сдружението/, то правилен е изводът на КПКОНПИ, съответно на административния съд, че е осъществен фактическият състав на нарушението по чл. 59, ал. 1, предложение второ от ЗПКОНПИ, поради което е налице конфликт на интереси по смисъла на чл. 52 от ЗПКОНПИ.

Фактическият състав на конфликта на интереси по чл. 52 от ЗПКОНПИ предполага кумулативно наличие на три предпоставки: 1) лице, което заема висша публична длъжност; 2) частен интерес на това лице или на свързани с него лица и 3) възможност този частен интерес да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на правомощията или задълженията по служба на лицето, заемащо публичната длъжност.

Коректни и нормативно точни са развитите съображения от съда досежно правомощията на кмета на общината да организира изпълнението на общинския бюджет, както и актовете на общинския съвет и обстоятелството, че същият е първостепенен разпоредител с бюджета на общината. Същият е нарушил забраната за разходване на бюджетни средства в частен интерес на свързано лице, съдържаща се в чл. 59, ал. 1, предложение второ от ЗПКОНПИ, упражнявайки свое законово правомощие и подписвайки преводните нареждания от посочените дати в полза на юридическо лице с нестопанска цел, в което то е член на орган на управление.

Частният интерес е повлиял върху обективното изпълнение на правомощията и задълженията по служба.

Конфликт на интереси е налице тогава, когато лицето, заемащо публична длъжност е упражнило правомощията си в съответствие с материалноправните предпоставки за тяхното прилагане, но това е станало в негов или на свързано с него лице интерес, тъй като конфликтът на интереси се обективира не в резултата – придобита облага, а във възможността частният интерес да повлияе на обективното и безпристрастно изпълнение на правомощията.

В своите решения Върховният административен съд нееднократно, при тълкуване на разпоредбите на чл. 2 от ЗПУКИ (отм.) и чл.52 ЗПКОНПИ е посочвал, че законодателят не изисква дори доказване на обстоятелството дали в действителност и как упражнените властнически правомощия са повлияни от установения частен интерес. Конфликт на интереси е налице, ако съответният частен интерес на лицето, заемащо публична длъжност или на свързаното с него лице, е във връзка с упражняването на неговите властнически правомощия. За съставомерността на деянието е достатъчно да е налице формално нарушение на посочената разпоредба, водещо до съмнение в начина, по който се осъществяват съответните публични длъжности. Не е необходимо да бъде доказано резултатно деяние с реални негативни последици. Законът не допуска фактически ситуации, в които дадено лице, заемащо публична длъжност, би могло да повлияе в частен интерес, като по този начин компрометира публичната длъжност, реда и начина, по който се осъществяват функциите, възложени на съответното учреждение, ведомство и пр.

В този смисъл неоснователни се явяват всички касаторови възражения за противоречие на решението на административния съд, че няма как изпълнението на законово правомощие да е обществено опасно и че Т. е действал в условията на обвързана компетентност. Именно в изпълнение на законовите разпоредби, кметът, както определено от закона длъжностно лице да разходва бюджетни средства, е могъл да делегира правомощията си на първостепенен разпоредител на заместник кмет, или на главен секретар/ постоянен секретар с нарочна заповед, съгласно чл.11, ал.4 от Закона за публичните финанси.

Принципната законова цел е предотвратяването на съмнения, че лицата, заемащи публични длъжности, осъществяват правомощията си на база на лични и роднински отношения, а не на база законоустановените критерии (Решение № 17114 от 13.12.2019 г. на ВАС по адм.д.№ 9250/2019 г., VІ отд., Решение № 115 от 6.01.2016 г. на ВАС по адм. д. № 1439/2015 г., VII отд., Решение № 6945 от 23.05.2014 г. на ВАС по адм. д. № 1791/2014 г., VII отд. и мн. др.).

За избягване и преодоляване потенциалната възможност лицето, заемащо публична длъжност, да бъде поставено в ситуация, в която упражняването на правомощията му да бъде повлияно от частен интерес, е въведена забраната за действие в такива ситуации- лицето, заемащо публична длъжност, няма право да извършва дейности в частен интерес при изпълнение на правомощията си.

Следва да бъде отбелязано и обстоятелството, че разходването на бюджетни средства е последният акт от сложен фактически състав, включващ множество юридически факти- заявка, одобрение на заявката, предварителен контрол и т.н. То е различно от разрешението за разходването им или одобряване на отчета за това. Чл.59, ал.1, предл.първо от ЗПКОНПИ намира своето приложение само към действието по плащане, а разходването е управленски акт, който е в изпълнение на властнически правомощия.

Поведението на жалбоподателя, настоящ касатор, правилно е квалифицирано от КПОНПИ като наличие на частен интерес, изразяващ се в получаване на облага с нематериален характер- получаване на помощ и подкрепа на Сдружение Футболен клуб „Спортист“ – [населено място], в което Т. е член на Управителния съвет, като е без значение обстоятелството, че не е получавал възнаграждение за това /§1, т.15 буква „б“ от ДР на ЗПКОНПИ/.

С втората обжалвана част от решението на КПКОНПИ по отношение на жалбоподателя е установен конфликт на интереси за това, че в качеството си на кмет на Община Вълчи дол и лице, заемащо висша публична длъжност по смисъла на чл. 6, ал. 1. т. 32 от ЗПКОНПИ, е подписал Платежно нареждане № 479/02.03.2020 г., с което на Футболен клуб „Спортист“ – [населено място] са изплатени субсидии в общ размер на 583,00 лева, което е нарушение на чл. 59, ал. 3 от ЗПКОНПИ. Съгласно цитираната разпоредба, лице, заемащо висша публична длъжност, няма право да извършва дейностите по ал. 1 и в интерес на юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации, в които то е било член на орган на управление или контрол, управител, съдружник или е притежавало дялове или акции една година преди датата на избирането или назначаването му, или докато заема длъжността. Т. е бил член на Управителния съвет на сдружението до 13.02.2020 г./ изключване на съдружник има действие от вписването му в Търговския регистър/, като свързаността по смисъла на чл.59 /член на орган на управление/ е прекратена по време на заемането на висшата публична длъжност и до края на този период /на заемане на висшата публична длъжност/, съгласно разпоредбата на чл.59, ал.3 от ЗПКОНПИ, по отношение на сдружението, Г. Т. няма право да разходва бюджетни средства.

Горните фактически и правни съображения водят до извод за издаване на оспореното решение от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, в съответствие с материалния закон и неговата цел. Като е отхвърлил жалбата срещу оспорения акт в обжалваната част, съдът е постановил правилно решение, което следва да бъде оставено в сила.

С оглед изхода на спора на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество следва да бъдат присъдени разноски в размер на 100 лева за настоящата инстанция, представляващи юрисконсултско възнаграждение в минимален размер, съгласно чл. 78, ал. 8 ГПК, във връзка с чл. 37, ал. 1 от Закона за правната помощ и чл. 24 от Наредбата за заплащане на правната помощ.

По изложените съображения и на основание чл. 221, ал. 2, предл. първо от АПК, Върховният административен съд, шесто отделение,

РЕШИ:

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1790/30.11.2020 г., постановено по адм. д. № 1818/2020 г. по описа на Административен съд – Варна.

ОСЪЖДА Г. Т. от гр. Вълчи дол да заплати в полза на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество сумата от 100 /сто/ лева разноски, представляваща юрисконсултско възнаграждение за касационната инстанция.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалванe.

«