« Върни се назад Публикувано на 22.07.2023 / 20:55

ГОДИНА И ПОЛОВИНА ПРОКУРАТУРАТА БЕЗДЕЙСТВА УМИШЛЕНО ПО  ВСИЧКИ МАТЕРИАЛИ ПО АФЕРАТА „ВЕТРИНО ГЕЙТ“, ПРЕДОСТАВЕНИ И ОТ ДАНС!  КМЕТЪТ НА ВЕТРИНО ВКАРАЛ ПАСИЩА И МЕРИ В ЧАСТЕН ПРОЕКТ

На 21.07.2023 АФЕРА публикува:

КМЕТ И МЕСТЕН БИЗНЕСМЕН – ГЛАВНИ ДЕЙСТВАЩИ ЛИЦА ВЪВ „ВЕТРИНО ГЕЙТ“

От ГОДИНА И ПОЛОВИНА ВСИЧКИ МАТЕРИАЛИ ПО АФЕРАТА „ВЕТРИНО ГЕЙТ“ СА ДАДЕНИ ОТ ДАНС НА ПРОКУРАТУРАТА НА ИВАН ГЕШЕВ! РЕЗУЛТАТ – НУЛА!!! ОЧЕВИДНО ОТ „ПИРАМИДАТА“ „ИСТОРИЧЕСКИ ПАРК“ ПРОДЪЛЖАВА ДА СЕ ОБЛАГОДЕТЕЛСТВА И НЯКОЙ „ПРАВИЛЕН“ ПРОКУРОР.

АФЕРА продължава разследването си, въпреки че БЕЗ ПРОКУРАТУРА, КОЯТО ОЧЕВАДНО Е БАКАЛИЯ ПО ИНТЕРЕСИ, БЕЗДЕЙСТВАЙКИ, И НА ДАНС, И НА АФЕРА ИМ ОСТАВА ЕДИНСТВЕНО ДА ОСВЕТЯВАТ ДАЛАВЕРИТЕ.

Кметът на Ветрино вкарал пасища и мери в частен проект. Ако заповедта му падне, Исторически парк подлежи на разрушаване

Само една жалба срещу заповед на кмета на Ветрино Димитър Димитров от септември 2015 г. е в състояние да вкара в тежко юридическо приключение собственика на местната гордост Исторически парк – Ивелин Михайлов и десетките му акционери, които са в постоянно и до момента безрезултатно очакване на дивиденти от вложението си.

Ако заповед 322/16.09.2015 г падне, собствеността на територията, върху която е разположен паркът, увисва – постройките ще се окажат незаконни, а паркът подлежи на разрушаване тъй като кметът е действал през главата на Общинския съвет.

Въпросът е ще дръзне ли някой да разплете възела на „пирамидата“ от интереси, в който главни действащи лица са кмет и инвеститор.

Как Димитров, след смяна на собствеността, е превърнал общински мери и пасища в актив на частен проект срещу „жълти стотинки“ за бюджета – проследете в серията решения по-долу:

Имот 000179 е имал предназначение – пасища, мери, поради което и по силата на чл. 25, ал. 1 от ЗСППЗЗ е публична общинска собственост. В случая  Решение № 521 по Протокол № 38/13.02.2014 година общинският съвет одобрява депозирано задание по чл. 125 от ЗУТ за обединение на имоти № № 000132, №000138 и № 000179 и промяна на предназначение на същите. На 04.02.2014 г. между Община Ветрино и „Исторически парк“ АД е сключен предварителен договор, с който на „Исторически парк“ е възложено да изготви ПУП – ПРЗ, а Общината се задължава да предостави право на строеж върху новообразувания имот.  Със Заповед № 322 от 16.09.2015 г. на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ Кметът на Общ. Ветрино одобрява ПУП – ПРЗ и обединява и промяня предназначение за имотите  № №000132, №000138 и № 000179. Едва с  Решение 116 по Протокол № 9/31.05.2016 година Обс. съвет взема решение за промяна на характера на собствеността от публична общинска собственост в частна общинска собственост.

Разпоредбата на чл. 6, ал. 1 ЗОС определя, че имотите и вещите – публична общинска собственост, които са престанали да имат предназначението по чл. 3, ал. 2 ЗОС, се обявяват от общинския съвет за частна общинска собственост. В конкретния случай Закона за устройство на територията предвижда основание и процедура за промяна на конкретно предназначение съобразно разпоредбата на чл. 8 от ЗУТ. След приключване на процедурата за промяна на предназначението промяната на вида собственост следва да я обявена от Общинския съвет и да бъде взето решение, че имотът е частна общинска собственост.

В случая към датата на издаване на Заповед № 322 от 16.09.2015 г. на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ е одобрен ПУП – ПРЗ за обединение и промяна на предназначение за имотите  № №000132, №000138 и № 000179 без все още да е било взето решение от общинския съвет за промяна на вида собственост и имот № 000179 да е обявен за частна общ. собственост.  Промяната в начина на трайно ползване не води автоматично до промяна в характера на собствеността. За да е налице промяна на вида собственост, следва имотът да е обявен с решение на общинския съвет за частна собственост по реда чл. 6, ал. 1 от ЗОС преди да се извърши обединение на имота публична собственост с такъв частна собственост и да се създаде идеална съсобственост. В тази връзка и съобразно установеното по – горе извършеното обединение на имоти чрез одобряване на ПУП – ПРЗ се явява нищожно, тъй кметът се разпоредил с имот публична общинска собственост. 

Нищожността на обединението на имотите влече след себе си нищожност и на всички последващи издадени административни актове издадени за строителство на парка, поради което ако заповедта на кмета за одобряване на ПУП – ПРЗ бъде обявена за нищожна всичко построеното в парка става незаконно и подлежи на принудително събаряне.

Нищожността не е обвързана със срок и всяко заинтересовано по чл. 131 от ЗУТ лице може да сезира съда да прогласи нищожността. Заинтересовани лиза по чл. 131 от ЗУТ се явяват  както следва:

1. имотите – предмет на самия план;

2. собственици на съседните имоти, когато с подробния устройствен план се създава свързано застрояване между тях и имот или имоти, включени в обхвата на плана;

 3. съседните имоти, включително имотите през улица, когато се допускат намалени разстояния;

 4. съседните имоти, когато се променя предназначението на имота – предмет на плана;

 5. имотите, за които с предвижданията на плана се въвеждат ограничения в режима на застрояване и ползване.

ХРОНОЛОГИЯ НА СЪЗДАВАНЕ НА РАЗВЛЕКАТЕЛЕН КОМПЛЕКС „ИСТОРИЧЕСКИ ПАРК“

Инвестиционното намерение за изграждане на развлекателния комплекс „Исторически парк“ е изграден върху ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 51487.90.182 по КККР, одобрени със Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1079/10.05.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК с площ от 130,271 дка, стар номер 000182, в кв.763, при граници на имота: 51487.90.17 (ведомствен път със стар номер 090017), 51487.90.188 (пасище), 51487.90.133 (изоставени трайни насаждения). Имотът е образуван при обединяване на имоти със стари номера №№ 000179, 000138, 090014 и 090012.

Част от имотите са били публична общинска собственост с начин на трайно ползване – пасища и мери. По решение на общинския съвет видът на собствеността им е бил сменен от публична в частна, а в последствие същите са били продадени на търговското дружество  „Исторически парк“ АД с ЕИК: 202785815. Продажбата е реализиране чрез публичен търг с явно наддаване.

 Имотите, закупени от парка, са как следва:

1. На 13.01.2014 – Поземлен имот, пл. No 000132, площ по док. – 2.442 дка, местност – Кашлата, обл.ВАРНА, общ. ВЕТРИНО, с.Неофит Рилски;

Договор за покупко – продажба, вписан в СВ – Провадия като акт № 75, том I, с вх. рег. № 183, дв. вх. рег. № 183 от 13.01.2014 г. 

2. На 29.08.2016 г. – Поземлен имот, пл.No – 000138, площ по док. – 6.016 дка, съоръжения за поддържане, обл. ВАРНА, общ. ВЕТРИНО, с.Неофит Рилски ;

3. На 29.08.2016 г. –  Поземлен имот, пл.No – 000179, площ по док. – 122.000 дка, местност – Кашлата, обл. ВАРНА, общ. ВЕТРИНО, с.Неофит Рилски

Договор за покупко – продажба, вписан в СВ – Провадия като акт № 159, том X, с вх. рег. № 4557, дв. вх. рег. № 4542 от 29.08.2016 г. 

4. На 05.12.2017 г. – Поземлен имот, пл.No – 090014, площ по док. – 1.013 дка, обл. ВАРНА, общ. ВЕТРИНО, с.Неофит Рилски

Договор за покупко – продажба, вписан в СВ – Провадия като акт № 111, том XIII, с вх. рег. № 4780, дв. вх. рег. № 4755 от 05.12.2017 г. 

1. История на имот № 000179 – начин на трайно ползване – пасище, мера, категория на земята четвърта, местност „Кашлата“, вид на собственост – публична

1. С Решение № 416 по Протокол № 28/26.07.2013 година на Двадесет и осмото редовно  заседание на Общински съвет Ветрино е взето решение за извършване на делба на имот № 000122, начин на трайно ползване – ПАСИЩЕ, МЕРА с площ 560,799 дка, IV категория.

2. С Решение № 417 по Протокол № 28/26.07.2013 година имот № 000122 е разделен на два по – малки имота 2.1.Имот №000181 с площ от 438,792 дка в землището на село Неофит Рилски, начин на трайно ползване – пасище, мера, категория на земята четвърта, местност „Кашлата“ и 2.2.           Имот №000179 с площ от 122,000 дка в землището на село Неофит Рилски, начин на трайно ползване – пасище, мера, категория на земята четвърта, местност „Кашлата“.

3. С Решение № 469 по Протокол № 32/31.10.2013 година на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.25, ал.3, т.4 и ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет Ветрино дава предварително съгласие със срок от 3 /три/ години за промяна предназначението при спазване на Закона за опазване на земеделските земи и възлага на Кмета на община Ветрино извършването на всички законови действия във връзка с изпълнение на решението.

4.  С Решение № 521 по Протокол № 38/13.02.2014 година одобрява заданието и допускане изработване на ПУП – ПРЗ за имоти с №000132, №000138 и имот №000179 по КВС с. Неофит Рилски, местност „Кашлата”, община Ветрино за обединение и промяна предназначението на земята за рекреация. Разрешава на заявителя „Исторически парк” АД, ЕИК 202785815 да изработи за своя сметка проекта за ПУП – ПРЗ.

5. Със заповед № 322 от 16.09.2015 г. на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ кметът на Общ. Ветрино одобрява ПУП – ПРЗ за обединение и промяна на предназначението на земята за рекриация е одобрен и имотите  № №000132, №000138 и № 000179 стават съсобствени на общината и  „Исторически парк“.

6. С Решение 116 по Протокол № 9/31.05.2016 година Обс. съвет взема решение за промяна на характера на собствеността от публична общинска собственост в частна общинска собственост, както и да се отрази промяна предназначението на земеделската земя – „Пасище, мера” в такава за неземеделско ползване – „Друга територия – ЕИРВМ (Естествени и Изкуствени Ресурси за Възстановителни Мероприятия)”, съгласно единния класификатор за Начините на Трайно Ползване на имот № 000179.

7. С Решение № 126 по Протокол № 11/28.06.2016 година  на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, във връзка с чл.50, ал.1, т.2 от НПУРИВСОВ, Общински съвет Ветрино прекратява съсобствеността си с „Исторически парк“ АД чрез продажба на имоти № 1. Имот № 000179 по КВС на землище село Неофит Рилски, община Ветрино, област Варна, местност „Кашлата”, с площ от 122,000 дка, представляващ: „Друга територия – ЕИРВМ (Естествени и Изкуствени Ресурси за Възстановителни Мероприятия)” и 2. Имот № 000138 по КВС на землище село Неофит Рилски, община Ветрино, област Варна, с площ от 6,016 дка, представляващ: „Съор, поддържане” на цена от 186 160,00 лева без включен ДДС, равняваща се на данъчната оценка на имотите, тъй като пазарната оценка е по- ниска. Възложено е на кмета да сключи договор за продажба. 

2. История на имот № 000132 –  изоставени трайни насаждения с площ от 2,442 декара, категория – втора, местност „Кашлата”,  при граници на имота: Пасище, мера – имот № 000122, Ведомствен път – имот № 000134.

1. С Решение № 430 по Протокол № 29/30.08.2013 общински съвет Ветрино дава съгласие да бъдат бракувани Изоставени трайни насаждения с площ от 2,442 дка., категория – втора, местност „Кашлата“, имот №000132, находящи се в землище Неофит Рилски, ЕКАТТЕ 51487 да бъде сменен начина на трайно ползване на Земя – съоръжение поддържане в землището на село Неофит Рилски, ЕКАТТЕ 51487, имот №000138, с площ от 6,016 дка., от начин на трайно ползване –  „Съоръжение поддържане” в „Друга територия заета от селско стопанство” с код №1920.

2. С Решение № 467 по Протокол № 32/31.10.2013 година на Тридесет и второто редовно  заседание на Общински съвет Ветрино допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост и предвижда за разпореждане /продажба/ имот № 000132.

3. С Решение № 468 по Протокол № 32/31.10.2013 година обявява имота за продажба чрез публичен явен търг на с начална пазарна оценка – 2 073,00 лв. и данъчна оценка – 859,30 лв.

4. Имотът е закупен с Договор за покупко – продажба от 13.01.2014 г.  от „Исторически парк“ АД.

3. История на имот № 000138  – Поземлен имот, пл.No – 000138, с площ от 6,016 дка, Земя – съоръжение поддържане в землището на село Неофит Рилски, ЕКАТТЕ 51487, с начин на трайно ползване –  съоръжение поддържане

1.  С Решение № 430 по Протокол № 29/30.08.2013 година на Двадесет и деветото редовно  заседание на Общински съвет Ветрино е взето решение да бъде променен характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на имот Поземлен имот, пл.No – 000138, с площ от 6,016 дка, Земя – съоръжение поддържане в землището на село Неофит Рилски, ЕКАТТЕ 51487, с начин на трайно ползване –  съоръжение поддържане.

2. С Решение № 432 по Протокол № 29/30.08.2013 начина на трайно ползване на Земя – съоръжение поддържане в землището на село Неофит Рилски, ЕКАТТЕ 51487, имот №000138, с площ от 6,016 дка предназначенито на имота е сменено от начин на трайно ползване –  „Съоръжение поддържане” в „Друга територия заета от селско стопанство” с код №1920.

3. Решение № 126 по Протокол № 11/28.06.2016 година е взето решение за  за разпореждане /продажба/ имот № 000132 – изоставени трайни насаждения с площ от 2,442 декара, категория – втора, местност „Кашлата”,  при граници на имота: Пасище, мера – имот № 000122, Ведомствен път – имот № 000134.

4. История на имот № 000134

1. Решение № 434 по протокол от Протокол № 29/30.08.2013 година на Двадесет и деветото редовно  заседание на Общински съвет Ветрино на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет Ветрино дава съгласие да бъде променено местоположението на полски път № 000134 с площ от 3,207дка., собственост на Община Ветрино, с цел да бъдат обединени имотите: Земя – съоръжение поддържане в землището на село Неофит Рилски, ЕКАТТЕ 51487, имот №000138, начин на трайно ползване –  съор, поддържане с площ от 6,016 дка., АОС №1109/20.08.2013г. и имот №000132, начин на трайно ползване –  Изоставени трайни насаждения с площ от 2,442 дка., категория – втора, местност „Кашлата“, находящи се в землище Неофит Рилски, ЕКАТТЕ 51487.

Андрей Червенков

На снимката: Румен Радев и Ивелин Михайлов

«