« Върни се назад Публикувано на 04.02.2011 / 11:59

Военна прокуратура – Варна: Престъпленията на военнослужещи намаляват

РЕЗЮМЕ НА ДОКЛАДА ЗА ДЕЙНОСТТА НА  ВОЕННО-ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – ВАРНА ЗА 2010г.

 

През 2010 година в съдебния район на Военно-окръжна прокуратура – Варна се наблюдава процес на намаляване на престъпната дейност сред военнослужещите и длъжностните лица на работа в МО и БА.

Състоянието и структурата на престъпността в съдебния район на Военно-окръжна прокуратура – Варна са повлияни от различни фактори, от които най-съществения е съкращаването и преструктурирането на поделенията на МО и намаляване на числения им състав.

При провежданата структурна реформа в БА, големи количества войсково имущество, материална и бойна техника бяха пребазирани, раздържавени или унищожени. От началото на 2008г. целият личен състав на Българската армия се състои от професионални военнослужещи на кадрова военна служба. Подборът и подготовката на кадровите военнослужещи от редовия, сержантския и офицерския състав на въоръжените сили са важни фактори, от които зависят увеличението или намалението на извършваните престъпления.

Приоритетно, през годината са извършени проверки на сключените сделки с недвижими имоти, собственост на МО и БА, както и проверки на проведените конкурси и търгове, във връзка с изпълнение на обществени поръчки.

През отчетния период е запазен стремежът за повишаване професионализма на прокурорите, утвърждаване принципите за равнопоставеност, еднакво прилагане на законите спрямо всички граждани,  намаляване на оправдателните присъди и върнатите от съда дела за доразследване. По отношение качеството на работата, военните прокурори се стремят към намаляване на оправдателните присъди и свеждане до минимум върнатите от съда дела за доразследване. Сравнявайки тези показатели с предишни години, може да бъде отчетена тенденция на спад на върнатите дела и постановените оправдателни присъди.

Отчетените добри резултати се дължат както на дейността на военните прокурори, военните следователи и съдебните служители, така и на отличното взаимодействие с органите на Регионална служба „Военна полиция”- Варна.

 

През 2010г. общият брой преписки, по които е работила Военно-окръжна прокуратура – Варна, е 451, от които 23 останали нерешени в края на предходния отчетен период и 427 новообразувани преписки.  

През отчетния период са решени 391 преписки, от които 119 в срок до 3 дни, 222 преписки в срок до 1 месец, 7 преписки в срок до 2 месеца, 43 преписки в срок до 6 месеца. Няма решени преписки в срок над 6 месеца.

През 2010г. са разследвани по общия ред 205 досъдебни производства, от които новообразувани са 98 досъдебни производства.

От общо наблюдаваните 205 досъдебни производства, са решени 156 досъдебни производства. От тях – 78 са внесени в съда с прокурорски актове, за извършени 109 престъпления от 95 обвиняеми лица.

            

През 2010г. Военният съд е решил общо 93 дела, по внесени от Военно-окръжна прокуратура – Варна прокурорски актове, като  82 дела са с влезли в сила осъдителни и санкционни съдебни решения и са осъдени и санкционирани общо 99 лица.

През 2010г. по внесените в съда прокурорски актове са постановени общо 2 оправдателни присъди, които като относителен дял са 2 %, спрямо разгледаните и решените от съда 93 дела, като общият брой на оправданите лица е 8.

Налице е тенденция за намаляване броя на оправдателните присъди, в сравнение с предходната 2009г, когато са били постановени общо 3 оправдателни присъди и решения и в сравнение 2008г. , когато са били постановени общо 4 оправдателни присъди.

През 2010 г. не са постановявани оправдателни присъди и решения по дела със значим обществен интерес, по актове на прокурорите от Военно-окръжна прокуратура – Варна.

 

През 2010 г., 4 прокурори и 1 следовател са участвали в общо 16 семинара, които са организирани от Върховна касационна прокуратура, Националния институт на правосъдието, по програми на Министерство на правосъдието, Асоциация на прокурорите в България и други.

 

гр.Варна,

03.02.2011г.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ

ВОЕННО-ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР

НА ВОЕННО-ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-ВАРНА:

 

ПОЛКОВНИК       / П /             /СЛАВОВ/

 

 

 

«