« Върни се назад Публикувано на 17.08.2017 / 16:12

БОЙКО РАШКОВ РАЗГРОМИ ДАНС И ПРОКУРАТУРА СЪС СТАНОВИЩЕ НА НБКСРС: „ДАНС И ПРОКУРАТУРА СЕ ПОЗОВАВАТ НА НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ И НЕДЕЙСТВИТЕЛНИ ФАКТИ ЗА „СЛУЖЕБНИ НАРУШЕНИЯ“ НА ГЕОРГИ ГАТЕВ!“

БОЙКО РАШКОВСтановище на Бойко Рашков – председател на Националното бюро

НАЦИОНАЛНО БЮРО ЗА КОНТРОЛ НА СПЕЦИАЛНИТЕ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА

На 27.07.2017 г., след прессъобщение на прокуратурата на Република България (ПРБ), Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) отне достъпа до класифицирана информация (КИ)на г-н Георги Тодоров Гатев – зам.-председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства (Бюрото). Преди издаване на акта за отнемане разговарях с председателя на ДАНС -г-н Д. Георгиев, който ме информира, че действията им са предприети по повод подадени до Бюрото молби (заявления) от трима магистрати, имената на които вече бяха оповестени в медиите. Предложих да предоставя на ДАНС материали във връзка с тях, намиращи се в Бюрото, преди да бъде решено да се отнеме ли достъпът на г-н Г. Гатев, което не бе възприето, без мотиви.

По жалба на г-н Гатев въпросът предстои да бъде разгледан от Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ).

Тъй като се засяга и авторитетът на Бюрото, представям на медиите настоящото становище (изпратено на ДКСИ), основаващо се на прессъобщението на ПРБ, и информация за трите случая с приложения. Според мен, те могат да имат значение при обсъждането и произнасянето по жалбата.

ПРБ твърди, че Г. Гатев е контактувал, провеждал срещи и разговори с трима магистрати, които съветвал относно съдържанието на техните молби до Бюрото. Разяснявал процедурата за разглеждане на подобни случаи и възможните отговори. В резултат на тези действия, според прокурора молби са подавани „не по установения ред“, а г-н Гатев е нарушил „служебните си задължения“.

Направен е и извод, че е нарушен „установения обществен ред“ (по смисъла на ЗЗКИ), което е „основание за ненадеждност от гледна точка на сигурността и опазване на тайната“.

Силно впечатляват две обстоятелства:

Първо, в заключителната част на прессъобщението ПРБ е „разяснила“ на ДАНС нейните правомощия да отнеме достъпа до КИ, а на Народното събрание – предсрочно да прекрати мандата на Г. Гатев, което е очевидната цел и на двете институции;

Второ, точно на посочените от прокурора фактически и правни основания ДАНС е отнела достъпа до КИ на г-н Гатев (чл. 41, т. 4 – осъществяване на дейност, насочена срещу обществения ред и чл. 42, ал. 1, т. 2 ЗЗКИ – факти и обстоятелства, които биха дали възможност за изнудване на проучваното лице).

В тази връзка е необходимо да се подчертае, че служебно нарушение обективно не е извършено, защото, за да е налицето, нормативен акт трябва да съдържа забрана за контактуване, разговаряне или съдействие на лица, пожелали да подадат молба до Бюрото.

Такава забрана няма, затова в много случаи е възниквала необходимост гражданите да бъдат подпомагани, поради непознаване от тяхна страна на вътрешните правила, публикувани на нашия сайт. „Установения ред“ за подаване на молби (заявления) включва текстово волеизявление в свободна форма с минимален обем данни (три имена, ЕГН, адрес и т. н.) и саморъчно попълнена декларация – образец по ЗЗЛД.

Практиката длъжностните лица в Бюрото да подпомагат гражданите да упражнят правото си по закон, смятам за морална и добър пример за други институции. Не трябва да се забравя, че Бюрото е орган за защита срещу противозаконно ограничаване конституционните права на човека!

В Бюрото няма нито един случай на неспазване на Вътрешните правила ипоради обективни причини. Проверка е възможна само с решение на колективния орган.

Явно прокурорът и ДАНС не са искали да изяснят нарушен ли е този ред, а са се позовали на несъществуващ факт.

От прессъобщението на ПРБ не е ясно какви действия срещу обществения ред са извършени от Г. Гатев (нарушения на правилата за движение по улиците със или без МПС; неприлично поведение на обществени места; …). Ето защо на този етап е невъзможно да се обсъждати противопоставят доводи на подобно голословно твърдение. Отделен е въпросът за ролята на ПРБ в този случай, като се има предвид решение номер 7/2016 г. на Конституционния съд. Неследващ логично от изтъкнатите „служебни нарушения“ е и изводът, че чрез тях Г. Гатев може да бъде изнудван.

Очевидно е, че заключението за ненадеждност е произволно и не се основавана каквато и да е информационна наличност, позволяваща на ДАНС да вземе решение по компетентност самостоятелно.

Въпреки ирелевантността на изброените „служебни нарушения“ е необходимо да се подчертае и тяхната недостоверност. Това е видно от случаите на подадени молби от тримата магистрати.

1. Росен Николов Каменов, прокурор в Окръжна прокуратура – Пловдив, на 22.05.2017г. е изпратил по куриерска фирма „Еконт“ в Бюрото молба с искане за проверка, докладвана на 01.06.2017г. на заседание от Е. Т. (главен експерт). Поради непосочен ЕГН и липса на декларация по ЗЗЛД е взето решение да се поиска от подателя необходимата информация.На 02.06.2017г. Р. Каменов е изпратил информацията по имейл. На 05.06.2017г. са запитани органите по чл. 20 ЗСРС, които саотговорили на 13.06.2017г. и 15.06.2017 г.

На 22.06.2017 г. на заседание на Бюротоединодушно е определена проверяваща група в състав – Г. Гатев и Е. Т.,като и двамата не са декларирали конфликт на интереси. Решено е да не се извършва проверка на членове на семейството на жалбоподателя. На същата дата е изпратено писмо до ДАНС за оказване на съдействие, а на 13.07.2017г. до СГП за предоставяне възможност за проверка.

След прессъобщението на ПРБ (24.07.2017 г.) и публичното оповестяване името на Росен Каменов, в Бюрото се получи писмено опровержение от него с твърдение, че не познава г-н Гатев, никога не се е срещал и разговарял с него и т. н.

Видно от изложеното и приложените материали е, че г-н Гатев не е оказал каквото и да е съдействие на Р. Каменов.

След отнемане на достъпа на г-н Г. Гатев до класифицирана информация,с решение на Бюрото от 03.08.2017г.е определен друг ръководител на проверката, която не е приключена.

Приложения (копия на):1.1.Молба от Р. Каменов (вх. номер Ж-19/22.05.2017г.);1.2. Документ от фирма „Еконт“;1.3. Решение на Бюрото от 01.06.2017 г. за изискване на допълнителнаинформация;1.4. Имейл от Р. Каменов от 02.06.2017г., с приложена декларация;1.5. Решения на Бюрото от 22.06.2017г.;1.6. Опровержение от Р. Каменов относно прессъобщението на прокуратурата (вх. номер ВК-200/25.07.2017г.);1.7. Решение на Бюрото от 27.07.2017г.;1.8. Решение на Бюрото от 03.08.2017г.

2. Димитър Николов Захариев, прокурор в Окръжна прокуратура – Плевен, е посетил Бюрото на 23.06.2015 г. и е депозирал предварително написана и подписанамолба за проверка по ЗСРС. На 29.06.2015 г. са предприети проверочни действия от група, ръководена от О. Атанасов – член на Бюрото,и К. К. (главен експерт).

За резултата от проверките Д. Захариев, съпругата му и баща му са уведомени.

На 26.01.2017г. е постъпил (нов) сигнал от Д. Захариев с искане за проверка по ЗСРС, такава е извършена и на 30.03.2017г. (по предложение на Г. Гатев) Бюрото е взело единодушно решение да не се отговаря на Д. Захариев.

По отношение авторството на молбите няма съмнение, че г-н Г. Гатев не ги е писал. На една от тях адвокат саморъчно е посочил личните данни на гражданите.

В хода на проверката се е наложило двукратно обсъждане на някои въпроси с представители на ДАНС, включително на ниво ръководства на двете институции. Данни в тази насока тук не могат да се изложат.

Приложения (копия на):2.1. Молба от Д. Захариев (вх. номер Ж-53/23.06.2015г.);2.2. Публикация от доц. С. Маргаритова за правен сайт „De Fakto“ ot 16.08.2017 г. със заглавие „Не Гатев, аз съветвах и написах жалбата на прокурора Захариев до НБКСРС“; 2.3. Публикация във вестник Капитал от 27.07.2017г. с подзаглавие „Няма яснота какво нарушение е извършил зам.-председателят на Бюрото .“; 2.4. Решение на Бюрото от 04.02.2016г.;2.5. Решение на Бюрото от 06.10.2016г.;2.6. Уведомително писмо до Д. Захариев от 06.10.2016г.;2.7. Сигнал от Д. Захариев (вх. номер Ж-2/26.01.2017г.); 2.8. Решение на Бюрото от 30.03.2017г.

3. Светлозар Георгиев Георгиев, съдия в Окръжен съд -Варна, се е явил лично в Бюрото на 28.03.2017г., помолил е адм. секретар Ц. Л. да напише молбата му, текстът на която е продиктувал, саморъчно я е подписал и саморъчно е попълнил и подписал декларация по чл. 4 ЗЗЛД.

На 07.04.2017г. са предприети необходими предварителни действия, а на 27.04.2017г. с единодушно решение на Бюрото е определена проверяваща група в състав – И. Ганев – член на Бюрото,и М. Т. (главен експерт).

На 12.06.2017 г. директор на дирекция в ДАНС едонесъл в Бюрото писмо на СГП, в което се иска да се предоставят копия на документи, което е направено. Те удостоверяват факта, че Бюрото не се е произнесло, тъй като проверката не е приключила. Тя не е приключила и до настоящия момент, поради немотивирания отказ на И. Г. – член на Бюрото,да продължи работата по нея, заявен на заседанието на 03.08.2017г.

Приложения (копия на):3.1. Жалба от С. Георгиев (вх. номер Ж-10/28.03.2017г.);3.2. Решение на Бюрото от 27.04.2017г.;3.3. Писмо на прокурор от СГП (вх. номер ВК-171/12.06.2017г.);3.4. Писмо-отговор от Бюрото до СГП (рег. номер ИК-191/12.06.2017г.);3.5. Решение на Бюрото от 22.06.2017г.;3.6. Решение на Бюрото от 03.08.2017 г.

Видно от изложеното и приложените материали, няма основание да се твърди, че г-н Г. Гатев е съставял документи, входирани в Бюрото, въпреки че ако го е направил, не би извършил каквото и да е нарушение.

Приложения към становище на Б. Рашков

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(БОЙКО РАШКОВ)

/ИС/

* Становището е разпространено чрез БТА

«