Публикувано на 21.05.2019 / 9:24

БОЙКО БОРИСОВ & БРАТОВЧЕД МУ РАДИ – ИМОТНИ СХЕМИ, ЗАМЕНКИ, СИМБИОЗА /ДОКУМЕНТИ И СНИМКИ/

братовчедът радиФирма „Монтенегро 1” ООД, ЕИК 131182210, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Люлин 2”, бл. 262, вх. А, ет. 13, ап. 70 е собственост на Радослав Венциславов Иванов и Ранко Клачар /на снимката/, които имат по равни дялове. Двамата са и нейни управители.

РАНКО КЛИНЧАР

Ноторен факт е че Радослав Венциславов Иванов е братовчед на премиера Бойко Борисов. Двамата са в изключително близки отношения, живеят в съседство в гр. Банкя, като дори на 14.12.2007 г. Радослав Венциславов Иванов (Братовчеда) продава на Бойко Методиев Борисов поземлен имот пл. № 414 с площ от 462 кв.м. за сумата 3496, 90 лева. Двамата са виждани заедно на публични събития.

Вчера обаче премиерът Бойко Борисов изрече в тв ефир, че от 40 години не си говорил с браговчедите, че ги бил бил, и че ако сега се видели /през къщите/ само си махали.

Очевадно това е лъжа.

На 15.12.2006 г.  е вписана Замяна на недвижим имот между „Монтенегро 1” ООД, ЕИК 131182210, представлявана от  Радослав Венциславов Иванов (Братовчеда) и Столична община представлявана от Бойко Борисов – кмет на гр. София в периода от 10.11.2005 г. до 27.07.2009 г.

Заменени са следните имоти:

„Монтенегро 1” ООД предоставя на Столична община ГАРСОНИЕРА в гр. София, ул. „Николай Павлович” № 7, ет. 1 ведно с припадащите се идеалните части от мястото върху, което е изградена с площ от 195.290 кв.м. и АПАРТАМЕНТ № 93 находящ се в гр. София, Ботунец 2, бл. 15, вх. Д, ет. 5. Подозрителен факт е, че „Монтенегро 1” ООД придобива тези два имота непосредствено преди договора за замяна от 15.12.2006 г., а именно на 06.12.2006 г. купува АПАРТАМЕНТ № 93 находящ се в гр. София, Ботунец 2, бл. 15, вх. Д, ет. 5 за сумата 44 984, 04 лева и на 14.04.2006 г. купува ГАРСОНИЕРА в гр. София, ул. „Николай Павлович” № 7, ет. 1  за сумата 25 000 лева.

СТОЛИЧНА ОБЩИНА предоставя на „Монтенегро 1” ООД следния свой собствен недвижим имот: Частна общинска собственост (актуван с АЧОС № 6867/14.02.2006 г. на СО-Район „Люлин”), находящ се в гр. София, район „Люлин”, ул. „Панчо Владигеров”, представляващ УПИ-V СГО, квартал 83, местност „бул. Сливница” по плана на гр. София, с площ от 1065 кв.м.

Решението на Столичен общински съвет е взето по точка 23 от дневния ред на заседанието на Столичния общински съвет, проведено на 12.10.2006 г. с докладчик кмета Бойко Борисов – Доклад № 08-19-55/08.09.2006 г. относно замяна при условията на чл.71, т. 5 от НРПУРОИ на недвижим имот – общинска собственост, находящ се на ул. „Панчо Владигеров”, ЖК „Люлин”, УПИ V-СО, кв. 83, м. „бул. Сливница” за недвижими имоти – собственост на фирма „Монтенегро 1” ООД.

С точка 1 от Решение № 754 от 12.10.2006 г. СОС заменя описания по-горе имот срещу жилищни имоти на „Монтенегро 1” ООД, равностойни по пазарни цени на общинския имот. В точка 2 от решението е определена и пазарната цена на общинския имот в размер на левовата равностойност на 101 115 (сто и една хиляди и сто и петнадесет) евро или 197 764 (сто деветдесет и седем хиляди седемстотин шестдесет и четири) лева.

Видно от справката по партидата на дружеството „Монтенегро 1” ООД в имотния регистър към Агенция по вписванията, при сключването на договора за замяна на „Монтенегро 1” ООД предоставя на Столична община купения седмица по-рано апартамент № 93 в гр. София, Ботунец 2, бл. 15, вх. Д, ет. 5 за сумата 44 984, 04 и гарсониера в гр. София, ул. „Николай Павлович” № 7, ет. 1 за 25 000 лева. Двата имота са на обща стойност 69 984, 04 лева.

С точка 2, абз. 2 от Решение № 754 от 12.10.2006 г. СОС взема решение в договора за замяна да се впишат задължения на фирма  „Монтенегро 1” ООД за своя сметка да проектира и изгради пътна отсечка свързваща ул. „Филиповско шосе” и бул. „Панчо Владигеров”, както и да проектира и изгради ВиК съоръженията, осветление и пътна настилка о.т. 322 през о.т. 323 до свързване с о.т. 324.

Анализът на решението на СОС, справката за собствеността на „Монтенегро 1” ООД и вписването на договора за замяна обосновават извода, че дружеството на Радослав Венциславов Иванов (Братовчеда) получава общински имот от 1065 кв.м. на стойност 197 764 (сто деветдесет и седем хиляди седемстотин шестдесет и четири) лева срещу апартамент в Ботунец и гарсониера на обща стойност 69 984, 04 лева.

Логичен е въпросът дали разликата между стойностите на заменените имоти в размер на 127 796, 96 лева е стойността на посоченото задължение на фирма  „Монтенегро 1” ООД за своя сметка да проектира и изгради пътна отсечка свързваща ул. „Филиповско шосе” и бул. „Панчо Владигеров”, както и да проектира и изгради ВиК съоръженията, осветление и пътна настилка о.т. 322 през о.т. 323 до свързване с о.т. 324. Ако това е така, дали посоченото задължение е изпълнено и дали въобще струва толкова.

Радослав Венциславов Иванов е братовчед и комшия на премиера Бойко Борисов. Видно от справки по партидите на редица дружества, в които Борисов е имал участие, като собственик и/или управител, е че преди да стане кмет на Столична община и по-късно премиер, той е продал бизнеса си именно на братовчед си  Радослав Венциславов Иванов.

По време на мандата на Борисов, като кмет е направена замяна на недвижими имоти между Столична община и фирмата „Монтенегро 1” ООД, представлявана от братовчеда Радослав Венциславов Иванов. В тази връзка е подаден отделен сигнал.

От справката по лице на Радослав Венциславов Иванов от имотния регистър прави впечатление, че след като братовчеда Борисов става кмет, а по-късно и министър-председател, братовчеда Радослав Венциславов Иванов сключва множество сделки за недвижими имоти в София и особено за имоти в с. Иваняне.

I. На 29.05.2014 г. Радослав Венциславов Иванов (Братовчеда), Румяна Стефанова Клачар (съпругата на неговия съдружник в редица търговски дружества Ранко Клачар) и Красимир Александров Лозанов купуват поземлен имот с идентификатор 68134.4356.629, с площ от 540 кв.м., в гр. София, Люлин.

Удостовереният материален интерес, т.е. сумата, за която купуват този имот е 21 000 лева или по 38,88 лева за кв.м.

На 30.01.2015 г. същите лица купуват поземлен имот в близост до първия с идентификатор 68134.4356.583, с площ от 462 кв.м., в гр. София, Люлин. Удостовереният материален интерес, т.е. сумата, за която купуват този имот е 31 500 лева или по 68,18 лева за кв.м.

С тези две сделки Радослав Венциславов Иванов (Братовчеда) и др. придобиват над 1000 кв.м. земя в Люлин за общата сума 52 500 лева или по 52,50 лева средно на кв.м.

На 09.12.2015 г.  с договор за доброволна делба Радослав Венциславов Иванов (Братовчеда) и др. двама съсобственици: Румяна Стефанова Клачар заедно със съпруга си Ранко Клачар, който е и съдружник на Братовчеда в редица търговски дружества и Красимир Александров Лозанов и съпругата му Мария Георгиева Лозанова (участието на съпрузите на купувачите е необходима, тъй като имота е купен по време на брак и е семейна имуществена общност) си поделят самостоятелните обекти от сградата, която е изградена върху първото купено място – поземлен имот с идентификатор 68134.4356.629, с площ от 540 кв.м., в гр. София, Люлин, за 21 000 лева. В изключителен дял на Радослав Венциславов Иванов (Братовчеда) са следните самостоятелни обекти от изградената сграда:

1. апартамент № 3, на ет. 2 с площ от 71, 980 кв.м. с прилежащо мазе № 3;

2. магазин № 3, на ет. 1 с площ 62, 040 кв.м.;

По един апартамент и едни магазин получават и Румяна Стефанова Клачар заедно със съпруга си Ранко Клачар и Красимир Александров Лозанов и съпругата му Мария Георгиева Лозанова.

II. Освен в Люлин братовчеда Ради има и много сделки за имоти в Банкя.

Най-много от тях се откроява сделка от 14.12.2007 г., с която Радослав Венциславов Иванов (Братовчеда) продава на кмета Бойко Методиев Борисов поземлен имот пл. № 414 с площ от 462 кв.м. Удостовереният материален интерес, т.е. сумата, за която купува мястото е  3496, 90 лева или по 7 лв. на кв.м.

Видно от акта върху имота не е имало постройка, тъй като такава не е посочена да се прехвърля. Към днешна датата в този имот има изградена постройка с приблизителна застроена площ от 138 кв.м.

На 04.02.2011 г. Радослав Венциславов Иванов (Братовчеда) купува поземлен имот с площ от 527 кв.м. ведно с изградената в него еднофамилна къща със застроена площ от 164 кв.м. с РЗП 513 кв.м. за сумата 293 374, 5 лева. Закупеният имот е с административен адрес: гр. Банкя, ул. „Жан дьо Лафонтен № 10Б и е точно срещу къщата на премиера, от другата страна на улицата.

На 07.11.2018 г. Радослав Венциславов Иванов (Братовчеда) купува поземлен имот с площ от 495 кв.м. за сумата  175 000 лева.

Тези сделки, освен всичко друго, показват, че Радослав Венциславов Иванов (Братовчеда) изкупува имотите около къщата на премиера в Банкя. Имаме обосновано съмнение, че Радослав Венциславов Иванов (Братовчеда) е купил имот ведно с етаж от построената в него къща и гараж, който имот отново е в близост , съседство с тези на Борисов и по-точно зад неговата къща.

Става въпрос за сделка от 29.06.2005 г., с която Радослав Венциславов Иванов (Братовчеда) купува от Снежана Григорова Дамянова и Венцислав Иванов Дамянов, който е бил и управител на фирма „Монтенегро 1” ООД, в която Братовчеда е съдружник, гараж с площ от 20,5 кв.м. и апартамент от 98.5.кв.м. с мазе, с административен адрес гр. Банкя, ул. „Жан дьо Лафонтен” № 9.

III. Особено впечатление правят сделките на Радослав Венциславов Иванов (Братовчеда) относно имот в центъра на София находящ се на ул. „Братя Миладинови” № 114.

На 08.02.2007 г. Радослав Венциславов Иванов (Братовчеда) и още едно лице (Венцислав Христов Божилов) купуват идеални части от Поземлен имот с пл. № 1, парцел 11, площ по документи 336.540 кв.м., представляващ дворно място с административен адрес гр. София, ул. „Братя Миладинови” № 114 за сумата 3330, 82 лева. На 08.02.2007 г. са съставени констативни актове, с които са определени идеалните части на четиримата съсобственици на въпросния парцел, двама от които съсобственици са Радослав Венциславов Иванов (Братовчеда) и Венцислав Христов Божилов.

На 03.12.2010 г. Радослав Венциславов Иванов (Братовчеда) купува от Венцислав Христов Божилов, с който през 2007 г. купуват заедно идеални части, 60/334 идеални части от имота на ул. „Братя Миладинови” № 114 за сумата 2450,22 лева.

На 18.12.2015 г. Радослав Венциславов Иванов (Братовчеда) купува 41,75/334 идеални части от единия съсобственик Никола Христов Нощев за сумата 9800 лева.

С тези три сделки Радослав Венциславов Иванов (Братовчеда) придобива половината от този имот за общата сума от 15 581,04 лева или средно по 96 лева на кв.м. при средна пазарна цена на кв.м. в района от 2087 лева, т.е. 21 пъти по евтино.

С оглед на изложеното трябва да бъде образувана проверка, която да установи източника и размера на доходи на Радослав Венциславов Иванов (Братовчеда), с които купува посочените имоти и най-вече ползва ли се с протекции при закупуването на имоти на занижени цени, неотговарящи на пазарните, като този на ул. „Братя Миладинови” и в Люлин, както и данни за престъпления.

Радослав Венциславов Иванов (Братовчеда) участва, като собственик и управител  в редица търговски дружества, от които най-много се открояват тези свързани със строителството на недвижими имоти – „Хай строй” ООД, ЕИК 131378629 и „Монтенегро 1” ООД, ЕИК 131182210.

От справка в търговския регистър по партидата на дружеството „Хай строй” ООД, ЕИК 131378629 е видно, че Радослав Венциславов Иванов (Братовчеда) продава своя дял в капитала на дружеството на Пламен Лазаров Симов известен с прякора си „Килията”, който е осъждан за разпространение на наркотици и се води близък до премиерския кръг. По-късно Килията продава дяловете си обратно на Радослав Венциславов Иванов (Братовчеда).

„Хай строй” ООД, ЕИК 131378629 е собственик на дружествата „Хай строй активи” ЕООД, ЕИК 203808409 и „Хай строй профит” ЕООД, ЕИК 203809105, като на 31.10.2016 г. продава на последното редица самостоятелни обекти от сграда с административен адрес гр. София, ж.к. „Люлин”, ул. „Люи Пастьор”.

„Монтенегро 1” ООД, ЕИК 131182210 е собственик на дружествата „Монтенегро активи” ЕООД, ЕИК 203808057 и „Монтенегро профит” ЕООД, ЕИК 203808252. „Монтенегро 1” ООД продава на „Монтенегро активи” ЕООД самостоятелни обекти от сграда с административен адрес гр. София,и на „Монтенегро профит” ЕООД самостоятелни обекти от сграда с административен адрес гр. София.

С оглед изложеното трябва да бъде образувана проверка, която да установи налице ли са данни за свързани лица по отношение собствеността на „Хай строй” ООД, ЕИК 131378629 през годините, както и за финансовите средства на посочените дружества, евентуално за престъпления свързани с пране на пари и/или организирана престъпна група с цел пране на пари.

Радослав Венциславов Иванов

Иваняне

Радослав – купувач:

/25.05.2017/

2. Поземлен имот, пл.No – 701, парцел – 33, площ по док. – 567.000 кв. м., с.Иваняне, УПИ Стара имотна партида: 511964; , обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, с.Иваняне     32216.2291.701

Скица – 2. Материален интерес – достъпен

16/01/2017

3. Поземлен имот, парцел – 042, масив – 050, площ по док. – 3000.000 кв. м., с.Иваняне, местност – БАЛАБАНИЦА, ПИ 050042, обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, с.Иваняне     32216.2340.42

Скица – 3. Материален интерес – достъпен

13/01/2017

4. Поземлен имот, парцел – 021, масив – 050, площ по док. – 3000.000 кв. м., с.Иваняне, местност – БАЛАБАНИЦА, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ; Стара имотна партида: 457943; , обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, с.Иваняне

32216.2340.21

Скица – не се намира на картата. Материален интерес – достъпен.

25/07/2013

11. Поземлен имот, пл.No – 645, площ по док. – 1382.000 кв. м., с.Иваняне, ул – ЩАСТИЕ, обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, с.Иваняне ул. ЩАСТИЕ    32216.2291.645

Скица – 11.  Материален интерес – достъпен.

01/12/2009

20. Поземлен имот, парцел – 050, масив – 045, площ по док. – 2183.000 кв. м., с.Иваняне, местност – ЛИСИЧИ ДУПКИ, Описание: НЕУРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ; Начин на трайно ползване: 7НИВА; Тип на имота: Земеделски; Стара имотна партида: 460449; , обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, с.Иваняне

Радослав купува ½ ид.част.

Идентификатор – няма. Скица и материален интерес – няма.

24/07/2008

24. Заличаване възбрана:

Поземлен имот, пл.No – 544, площ по док. – 600.000 кв.м., с.Иваняне, Описание: РЕАЛНА ЧАСТ ОТ НЕУРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /ДЯЛ 1/; Кадастрален лист: А 3 7 Б; Тип на имота: Градски; Стара имотна партида: 232608; , обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, с.Иваняне

Поземлен имот, пл.No – 544, площ по док. – 200.000 кв.м., с.Иваняне, Описание: РЕАЛНА ЧАСТ ОТ НЕУРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /ДЯЛ 4/; Кадастрален лист: А 3 7 Б; Тип на имота: Градски; Стара имотна партида: 232623; , обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, с.Иваняне

Поземлен имот, парцел – 053, масив – 050, площ по док. – 600.000 кв.м., гр.Банкя, местност – БАЛАБАНИЦА, Описание: НЕУРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ; Начин на трайно ползване: НИВА; Тип на имота: Земеделски; Стара имотна партида: 461397; , обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.Банкя, ИВАНЯНЕ

Поземлен имот, парцел – 056, масив – 050, площ по док. – 219.000 кв.м., гр.Банкя, местност – БАЛАБАНИЦА, Описание: НЕУРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /ПО ДОК. 200 КВ.М./; Начин на трайно ползване: НИВА; Тип на имота: Земеделски; Стара имотна партида: 461398; , обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.Банкя, ИВАНЯНЕ

24/07/2008

25. Заличаване забрана:

Поземлен имот, пл.No – 382, парцел – 003, масив – 053, площ по док. – 2751.000 кв.м., гр.София, местност – САДИНАТА, Описание: НЕУРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ; Кадастрален лист: А 3 7 Б; Тип на имота: Градски; Стара имотна партида: 469126; , обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София, ИВАНЯНЕ

Идентификатор – няма. Скица и материален интерес – няма.

22/11/2007

36. Поземлен имот, пл.No – 382, парцел – 003, масив – 053, площ по док. – 2751.000 кв.м., гр.София, местност – САДИНАТА, Описание: НЕУРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ; Кадастрален лист: А 3 7 Б; Тип на имота: Градски; Стара имотна партида: 469126; , обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София, ИВАНЯНЕ

Идентификатор – няма. Скица и материален интерес – няма.

01/11/2007

 1. Поземлен имот, пл.No – 544, площ по док. – 200.000 кв.м., с.Иваняне, Описание: РЕАЛНА ЧАСТ ОТ НЕУРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /ДЯЛ 4/; Кадастрален лист: А 3 7 Б; Тип на имота: Градски; Стара имотна партида: 232623; , обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, с.Иваняне

Поземлен имот, пл.No – 544, площ по док. – 600.000 кв.м., с.Иваняне, Описание: РЕАЛНА ЧАСТ ОТ НЕУРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /ДЯЛ 1/; Кадастрален лист: А 3 7 Б; Тип на имота: Градски; Стара имотна партида: 232608; , обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, с.Иваняне

Поземлен имот, парцел – 053, масив – 050, площ по док. – 600.000 кв.м., гр.Банкя, местност – БАЛАБАНИЦА, Описание: НЕУРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ; Начин на трайно ползване: НИВА; Тип на имота: Земеделски; Стара имотна партида: 461397; , обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.Банкя, ИВАНЯНЕ

Поземлен имот, парцел – 056, масив – 050, площ по док. – 219.000 кв.м., гр.Банкя, местност – БАЛАБАНИЦА, Описание: НЕУРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /ПО ДОК. 200 КВ.М./; Начин на трайно ползване: НИВА; Тип на имота: Земеделски; Стара имотна партида: 461398; , обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.Банкя, ИВАНЯНЕ

Идентификатор – няма. Скица и материален интерес – няма.

26/01/2007

 1. Поземлен имот, пл.No – 206, парцел – 2-036, масив – 007, площ по док. – 509.000 кв.м., с.Иваняне, местност – ЗАВОИТЕ, Описание: НЕУРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ; Начин на трайно ползване: НИВА; Тип на имота: Земеделски; Стара имотна партида: 416071; , обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, с.Иваняне

Идентификатор – няма. Скица и материален интерес – няма.

София

18/12/2015

5. Поземлен имот, пл.No – 1, парцел – 11, площ по док. – 333.000 кв. м., гр.София, ул – БРАТЯ МИЛАДИНОВИ, ДВОРНО МЯСТО; Стара имотна партида: 58762, обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София ул. БРАТЯ МИЛАДИНОВИ, No:114      68134.513.175

Скица – 5. Материален интерес – достъпен.

09/12/2015

6. Делба. Радослав – изключителен собственик.

Самостоятелен обект в сграда, пл.No – 342, предназначение – Жилище, апартамент, площ по док. – 71.980 кв. м., гр.София, С МАЗЕ 3, обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София, ЛЮЛИН 1, ет.2, ап.3

Адресът е непълен, няма блок и вход.

Самостоятелен обект в сграда, пл.No – 342, предназначение – За търговска дейност, площ по док. – 62.040 кв. м., гр.София, МАГАЗИН 3, обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София, ЛЮЛИН 1, ет.1

Непълен адрес.

18/08/2015

 1. Поземлен имот, пл.No – 583, парцел – 2, площ по док. – 7.000 кв. м., гр.София, местност – ЛЮЛИН 2, РЕАЛНА ЧАСТ , обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София

Непълен адрес, няма идентификатор.

30/01/2015

 1. Поземлен имот, пл.No – 344, парцел – 1, площ по док. – 462.000 кв. м., гр.София, местност – ЛОЗИЩЕ, ул – КВ. ЛЮЛИН, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.4356.583 БИВШ ИМ. ПЛ. №344 К.Л.193 215 216, обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София ул. КВ. ЛЮЛИН

Няма идентификатор

29/05/2014

9. Поземлен имот, пл.No – 342, площ по док. – 540.000 кв. м., гр.София, местност – ЛЮЛИН, ПИ С ИДЕНТ. 68134.4356.629, обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София

Няма идентификатор

03/12/2010

16. Поземлен имот, пл.No – 1, парцел – 11, площ по док. – 334.000 кв. м., гр.София, местност – ПРЕДГРАДОВ ПЛОЩАД, ул – БРАТЯ МИЛАДИНОВИ, ДВОРНО МЯСТО; Стара имотна партида: 58762, обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София ул. БРАТЯ МИЛАДИНОВИ, No:114

Скица по улица и номер. /16/

Намерен идентификатор. Материален интерес – достъпен.

София, Поземлен имот пл. № 1 , кв. в рег. 91 , парцел 11 , БРАТЯ МИЛАДИНОВИ , No 114 , идентификатор 68134.513.175 , партида № 135946 , площ по док. 333 кв. м ; ДВОРНО МЯСТО; Стара имотна партида: 58762;

06/08/2010

17. Поземлен имот, пл.No – 1577, площ по док. – 150.000 кв. м., гр.София, местност – КРАСНАЯ ПРЕСНЯ ЛЮЛИН 4, Описание: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ; Стара имотна партида: 310168; , обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София, ЛЮЛИН 4

68134.4361.101  по идентификатора скица не се намира. Материален интерес – недостъпен.

06/08/2010

18. Поземлен имот, пл.No – 2405, парцел – 419, масив – 5100, площ по док. – 891.000 дка, гр.София, Описание: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ; Кадастрален лист: 261; Тип на имота: Градски; Стара имотна партида: 382519; , обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София

30/06/2008

1.Поземлен имот, пл.No – 416 1540, парцел – 8, площ по док. – 857.000 кв.м., гр.София, Описание: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ; Тип на имота: Градски; Стара имотна партида: 473169; , обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София

Сграда, пл.No – 416 1540, парцел – 8, площ по док. – 15.000 кв.м., гр.София, Описание: ВИЛНА СГРАДА; Тип на имота: Градски; Стара имотна партида: 473170; , обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София

07/12/2007

 1. Сграда, пл.No – 416 1540, парцел – 8, площ по док. – 15.000 кв.м., гр.София, Описание: ВИЛНА СГРАДА; Тип на имота: Градски; Стара имотна партида: 473170; , обл. СОФИЯ-СТОЛИЧНА, общ. СТОЛИЧНА, гр.София

Няма идентификатор.

Разследването е направено с изключителното съдействие на Легия Антимафия.

Afera.bg

Приложения – документи и снимки:

RA19

RA18

БРАТОВЧЕДЪТ РАДИ

БРАТОВЧЕДЪТ РАДИ

БРАТОВЧЕДЪТ РАДИ

БРАТОВЧЕДЪТ РАДИ

БРАТОВЧЕДЪТ РАДИ

БРАТОВЧЕДЪТ РАДИ

БРАТОВЧЕДЪТ РАДИ

БРАТОВЧЕДЪТ РАДИ

БРАТОВЧЕДЪТ РАДИ

БРАТОВЧЕДЪТ РАДИ

БРАТОВЧЕДЪТ РАДИ

БРАТОВЧЕДЪТ РАДИ

БРАТОВЧЕДЪТ РАДИ

БРАТОВЧЕДЪТ РАДИ

БРАТОВЧЕДЪТ РАДИ

БОРИСОВ И БРАТОВЧЕДЪТ РАДИ

Коментари 23 за
“БОЙКО БОРИСОВ & БРАТОВЧЕД МУ РАДИ – ИМОТНИ СХЕМИ, ЗАМЕНКИ, СИМБИОЗА /ДОКУМЕНТИ И СНИМКИ/”

 1. На Хонг Конг националния символ е цветето Бау Хиния,на Банкя символа е Бай Хуйния,
  А в село Иваняне е ПОДСЛУШВАТЕЛНАта станция секретното поделение на ДАНС

  1. “Чудя се дали ако, дай Боже, скоро има Народен съд, който да осъди на смърт цялото Народно събрание, цялото правителство, повечето кметове, хиляди общински съветници и известен брой обикновени престъпници, след време историците ще говорят как е бил избит цветът на нацията? Защото цветът на нацията в момента са Борисов, Пеевски, Цветанов, Цацаров, Доган, Местан, Плевнелиев, Цачева, Каракачанов, В. Симеонов и други подобни.“

   http://afera.bg/wp-content/uploads/2016/10/BANK1.jpg

 2. Бай Хуй е време да отиде при Бай Ставри. и ще отиде. Скоро. И не само Бай Хуй, а и много други. Дон Цаци, Бай Цеци, Дон Карлсон, Бай Хидро-енерго-порцион-философЪ и др. Само трябва нов СВЕСТЕН Гл. Прокурор. Без да му се отнемат правомощия

  1. Блажени са верующите!
   Нинова няма да позволи да бъдат осъдени!
   Не и дават американците , които я командват!

 3. Грешка е да повярваш в собственото си твърдение „вие сте прости“. Да, фундаментална грешка.

 4. БАХ ТАЯ ГРАНЯСАЛА МУТРА КРАДЛИВА.ТОЯ Е ЗА ПЪРВИЯ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СТЪЛБ.

 5. Тия милиарди които е придобил какво да ги прави? Ако имаш само сметка , гледаш едни цифри и това не те радва. Друго си е да построиш, да купиш, да ремонтираш, скъпо да обзаведеш/ както Цветанов-качи се на асансьорчето, разходи се из лукса и иде на тераската да погледне простолюдието….кеф/, разбираемо е за всеки най вече за него.Що да не купи на любовницата къща с тераски, с басейнче, няма да се стиска я, толкова се блъска женицата, нека я зарадва както радва с успехите целия български народ…А то завистници винаги ще има, долни, гадни, злобни, все чуждото да гледат….Лошото е, че медиите нещо почнаха да не слушкат, излиза информация която не е за пред простолюдието, резил след резил, скандал след скандал. Нещо ореолчето пада, харизмичката не работи, ще трябва да измисли друго, щото все предните му виновни ама управлява десетилетие и това почна да не върви. И с раздаването на бюджетни пари не върви нещо, тук дупка, там стачка. Няма и подкрепата вече на баба Фрау, не го кани, не го иска ….руснаците също си търсят инвестициите, напират…новите братя си гледат интереса и само командват, ама не питат лесно ли му е да им защитава интересите. Абе работите тръгват на зле. А да мине 26 ти пък ще видим…ще сменяму ле ареала…

 6. Проблемите на Борисов са от ПСИХОЛОГИЧЕН характер. Завладелият го антагонизъм, вследствие на силната МУ КОМПЛЕКСАРЩИНА, която от своя страна произтича от трагично ограничения МУ ИНТЕЛЕКТ и ЖЕЛАНИЕТО МУ ДА БЪДЕ ХВАЛЕН, непрекъснато извеждат на преден план ПРИДОБИТОТО вследствие на това ЧУВСТВО ЗА НЕПОГРЕШИМОСТ. То от своя страна достига последната степен на това проявление – САМОВЛЮБЕНОСТ (НАРЦИСИЗЪМ). В случай на отправени критики или нападки към него, то тогава Борисов достига до най-високи нива на РАЗДРАЗНЕНИЕ, което от своя страна предизвиква у него първобитен „нагон” на ОМРАЗА и животински стремеж за ОТМЪЩЕНИЕ. Първата стъпка на комплексирания индивид, заемащ РЪКОВОДЕН държавен пост е ДА СЕ ЗАОБИКОЛИ от НИСКОИНТЕЛЕГЕНТНИ себеподобни, чието животинско чувство за самосъхранение се изразява в „ЛИЗАНЕ“ на „началника“ и ПОДДЪРЖАНЕ на самовнушението му за НЕПОГРЕШИМОСТ. В самотните си нощи този тип комплексари стигат до САМОСЪЖАЛЕНИЕ, от което често се РАЗПЛАКВАТ и дори РИДАЯТ от самовнушението на обида. В такова състояние те приемат всички останали за ВРАГОВЕ и ВИНАГИ И ВИНАГИ търсят причините за състоянието си ИЗВЪН СЕБЕ СИ. ТОВА Е МНОГО ОПАСНО ЗА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ! ТОВА Е МНОГО ОПАСНО ЗА ДЪРЖАВАТА!

  1. „Проблемите на Борисов са от ПСИХОЛОГИЧЕН характер.“

   Грешиш – става дума за ментално заболяване – психопатия.
   Мутрата-ренегат демонстрира пълната клинична картина на менталното заболяване „психопатия” или „антисоциално личностно разстройство” (МКБ-10F60.2{{{2}}} или МКБ-9301.9).

 7. И ние от Четвърти километър знаем ,че България е единствената държава ,в която има най-много герберски братчеди .

 8. Нищо ново под слънцето, народа го рекъл – рибата се вмирисва от към главата, щеше ли цвъки – тъщин апаш и останалите престъпници от „елита“ на червената мафия да мародерстват и крадат най-нагло, ако не крачеха по стъпките на партийните лидери, КОЙ би посмял да безчинства бетер башибозук, ако няма закрилата на властта и господарите отвън?!

 9. ЛЕДЪТ СЕ ПУКА ГОСПОДА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ , БАЦЕ Е ПЪТНИК , НАЙ ПАЗЕНАТА ТАЙНА ЗА БАЦЕ БЕШЕ РАДИ И ТОВА ОНОВА , НО ЩОМ ТОВА ИЗЛИЗА ,ТОТАЛНИЯТ КОНТРОЛ ВЪРХУ МЕДИИТЕ Е КОМПРОМЕТИРАН

  1. Много си прав , пътник е , но не за там , където си мислиш , защото на Нинова и да дойде на власт и е забранено от американските боклуци да съди Тиквата!
   Така , че той е пътник , но към някои красиви кътчета от света , където спокойно ще си живурка с парите , крадени от нас и ще ни се надсмива!
   А , тази Нинова ще я избират дебилите , които са против НАТО и САЩ , а пък тя е за оставането ни там!
   Ама голям смях с тези соцдебили в България!

   1. Нека ходи, там дори е по-лесно да се срещне с Поли Пантев!

  2. AMI ,,IMOTNITE SHEMI,,SAS SAMIR FRANSIS..I NE SAMO,,IMOTNITE,,..ZABRAVIHTE ,,PARVITE 10 G.NA ,,KMETA/PREMIER..TE PRODALGAVAT!

 10. Абе, Цацаров, с какво те държат, та се спотайваш така гузно, вместо да подхванеш по-чевръсто тези синковци? Цял народ ти се смее, дето влачиш с месеци и години разследванията и все ги приключваш без изненади. Какво искаш, да ти извадят очите ли тези гигантски кражби и престъпления, тази безнаказаност на самозабравилите се велможи? Малко ли ти е, че хората те презират, също и колегията, че докара прокуратурата до най-ниския рейтинг в нейната история?

  1. Цацата е на ръчно управление на Шопара. Никой досега не е разгадал сложните връзки, въжета, възли и бримки, обвързали Цацаров с лицето на мафията Пеевски. Но публиката е безразлична. Нехае. Ами каквото повикало – това се и обадило…

Вашият отговор на Факт Отказ

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *