« Върни се назад Публикувано на 10.01.2011 / 20:42

А кой ще накаже ревизор или служител на Дирекция ОУИ при отмяна на ревизионен акт?!

 

 

Какво представлява отменения от съда ревизионен акт? 

Неуспял корупционен натиск, или некомпетентност?

И в двата случая трябва да се запитаме защо плащаме данъци и ден през ден гледаме директора им Красимир Стефанов да си прави реклама и да обяснява, че трябва да се "възпитават" данъкоплатците, след като няма кой да възпита и ограмоти неговите служители.

Верятно Красимир Стефанов ще възрази, че в Агенцията работят високо квалифицирани и добри специалисти. Тогава остава другият вариант – рекетьори…

След отмяната на ревизионен акт, компенсациите са за част от преките загуби за фирмите. Никой не компенсира пълните загуби, пропуснатите ползи за фирмите и техните служители.

Част от безработицата е предизвикана от фалити, вследствие невъзстановен ДДС, както и дългите процедури по обжалване.

Много любопитно е за чия сметка са изплатените обезщетения и лихви при съдебно отменяне на ревизионен акт. Оказва се, че това естествено е за сметка на бюджета, т.е. пак за сметка на данъкоплатеца.

Като се загледаме в закона на НАП,  в чл. 18 пише, че 25% от събраните приходи от написаните актове и той се прилага много стриктно.

Още министър Орешарски призна, че годишните доходи на служителите на НАП са едни от най- високите в България.  Няма лошо, нали наказват лошите, но защо ли разходите по отменените актове са за наша сметка, нека да си ги поемат от там, откъдето им плащат премиите.

Как да стане обаче, като в законна сила влизат едва около 40 % (няма нов одиторски доклад на Сметната палата, но по стария са под 40%)?!

Ако човек напише фразата „осъжда дирекция на ОУИ” в Google – ще се видят хиляди отменени ревизионни актове с фрапиращи суми и незаконосъобразни постановки.

Наказани обаче няма!

Има закон за НАП, от който се прилага чл. 18, а чл.19 и чл.20 са дълбоко заровени:

 

Чл. 18. (Изм. – ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) (Доп. – ДВ, бр. 105 от 2006 г.) Двадесет и пет на сто от събраните суми по влезлите в сила актове на органите на агенцията от укрити и/или недекларирани данъци, осигурителни вноски за държавно обществено и здравно осигуряване, непризнати данъци за възстановяване и други суми за възстановяване, глоби и имуществени санкции и дължимите към тях лихви постъпват като собствени приходи в бюджета на агенцията.

(2) Средствата по ал. 1 се разходват само за:

1. (изм. – ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) капитални вложения за подобряване на материалната база на агенцията, за повишаване квалификацията на служителите, за облекло по чл. 17, ал. 1 и за допълнително материално стимулиране на служителите в агенцията в размер 90 на сто от средствата по ал. 1 – по предложение на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите и одобрение от управителния съвет;

2. (отм. – ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.)

3. (доп. – ДВ, бр. 105 от 2006 г.) допълнително материално стимулиране към основната заплата на служителите от системата на Министерството на финансите в размер до 10 на сто от средствата по ал. 1 – при условия и по ред, определени от министъра на финансите.

Отговорност

Чл. 19. (1) Агенцията отговаря за вредите, причинени на физически и юридически лица от незаконни актове, действия или бездействия на нейни органи и служители при или по повод изпълнение на дейността им.

(2) Обезщетения за вреди от незаконни актове, действия или бездействия по ал. 1 може да се искат след тяхната отмяна. Когато вредите са причинени от нищожен акт на органите или служителите на агенцията или от тяхно незаконно действие или бездействие, нищожността на акта, съответно незаконосъобразността на действието или бездействието, се установява от съда, пред който е предявен искът за обезщетение.

(3) Отговорността на агенцията обхваща всички имуществени и неимуществени вреди и пропуснати ползи и се реализира по реда, предвиден в Закона за отговорността на държавата за вреди, причинени на граждани.

Обхват на отговорността

Чл. 20. (Изм. – ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Служителите на агенцията отговарят пред агенцията за изплатените от нея обезщетения на увредени задължени лица само когато действията или бездействията им са признати за престъпление по съдебен ред или вредите са причинени умишлено. Отговорността е в пълен размер.

Осъществяване на отговорността

Чл. 21. Имуществената отговорност на органите и служителите в агенцията се осъществява по исков ред.

 

Ето и определение на ВАС, в което и съдиите споделят, че има  злоупотреба с власт от страна на на НАП, но са защитени от закона и така ще бъде.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№ 14728
София, 02.12.2010

Върховният административен съд на Република България – Първо А отделение, в закрито заседание в състав:

 

…..Настоящият съдебен състав намира, че обжалваното определение е правилно постановено при изложената фактическа страна по спора, въпреки че споделя изцяло изложените аргументи от частния жалбоподател, че горестоящият административен орган е злоупотребил с власт, след като е оставил без движение производството пред него поради нередовност на жалбата при положение, че тя не се явява такава. По делото не се оспорва, че при обжалването на РА по административен ред е представено нот.заверено пълномощно рег. № 636 от 13.04.2010 г. (стр.43 от съд.досие), с което е упълномощено лицето Владимир Кючуков да представлява управителя на ревизираното дружество Янка Кючукова, включително и пред националната агенция по приходите, да представя и получава документи, свързани с дейността на същото това дружество, както и счетоводни такива, съответно не е необходимо изрично пълномощно по смисъла на чл.34, ал.2 и ал.3 от ГПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК.

 

Afera.bg

«