« Върни се назад Публикувано на 20.05.2017 / 11:50

“АФЕРА” ДО ИНСПЕКТОРАТ НА ВСС: КОЛКО Е “БЕЗПРИСТРАСТЕН” СЪДИЯ ПО ДЕЛО СРЕЩУ “АФЕРА”, ОТКАЗАЛ ОТВОД, СЛЕД 65 КРИТИЧНИ ПУБЛИКАЦИИ НА “АФЕРА” СРЕЩУ НЕГО!

ВОС ПЕТЪР МИТЕВАФЕРА публикува сигнала изпратен до Инспектората на ВСС по отношение на скандалния отказ на съдия Петър Митев от ВОС да си направи отвод по делото заведено срещу АФЕРА и Веселина Томова от бившия шеф на БОП – Варна Емил Михайлов и бившия служител на БОП – Варна Добромир Досев, гледано на въззивна инстанция във ВОС, с председател -докладчик на състава съдия Трайчо Г. Атанасов.

Напълно сме наясно, че този сигнал няма да промени каквото и да е в така наречената ни “правосъдна система”, но заради истината, която трябва да се знае, го предоставяме на вниманието на читателите на сайта АФЕРА:

До Инспекторат на ВСС

                СИГНАЛ

От Веселина Томова Захариева

Собственик и главен редактор на сайта АФЕРА www.afera.bg

Варна 9002 ул…… тел. 089……

  Срещу мен и медията на която съм собственик и главен редактор – www.afera.bg е заведено НЧХД по тъжби на бившия началник на БОП – Варна Емил Михайлов и бившия служител на БОП – Варна Добромир Досев, дело, по което съм подсъдима, и което приключи на първа инстанция във Варненски районен съд.

  След обжалване на присъдата и от двете страни по делото, за 18 май 2017 година бе насрочено ВНЧХД No 351/2017, I състав във Варненски Окръжен съд.

  За председател и докладчик по делото на въззивна инстанция е определен съдия Трайчо Г. Атанасов от Варненски окръжен съд с членове на съдебния I състав – съдиите от ВОС Красимир Гайдаров и Петър Митев.

  В качеството ми на подсъдима по ВНЧХД No 351/2017 аз и моят защитник – адвокат Димитър Димитров незабавно поискахме отвод на съдия Петър Митев, със следните мотиви:

 – Съдия Петър Митев е съдията водил години наред нохд № 831/09, популярно в общественото пространство като “варненското “мега” дело”, дело, по което съм правила в качеството ми на разследващ журналист десетки журналистически разследвания, които са и в основата на издадената от мен през 2009 година книга “Бандитска Варна” /обект и на настоящия процес, воден срещу мен/, като срещу съдия Петър Митев в сайта ми АФЕРА има публикувани 65 /шейсет и пет!/ на брой остро критични публикации за неговата професионална дейност по това “мега” дело. /Прилагам част от публикациите и част от критиките отправени към работата на съдия Петър Митев./

–  С решение № 440 от 17 май 2016 година ВКС върна т.нар. “варненско “мега” дело” изцяло за ново разглеждане, поради купища /17/ груби процесуални нарушения, с което на практика бяха потвърдени всички мои журналичстически разследвания през годините по отношение на това дело и отправените остри критики към съдия Петър Митев от ВОС.

– По настоящото дело, водено срещу мен по тъжби на бившия шеф на БОП – Варна Емил Михайлов и служителя му на БОП – Варна Добромир Досев, обект на тъжбите е писмо и публикациии, свързани с лицето Радослав Калчев – Черния Роди, осъден по “мега” делото от същия съдия Петър Митев, за което което съм правила журналистически разследвания, в които съм изобличила начина, по който бе привлечен като обвиняем и осъден Черния Роди от съдия Петър Митев.

– Съдия Петър Митев е кредитирал с доверие свидетелски показания по т.нар. “мега дело” на тъжителя по настоящото дело срещу мен – служителят на БОП Варна Добромир Досев. Впрочем, свидетелски показания, които по настоящото дело, водено срещу мен, на първа инстанция, според материали по делото, са в пълно противоречие с онези, на които е кредитирал доверие съдия Петър Митев по “мега” делото.

На проведеното съдебно заседание на 18 май т.г. във Варненски окръжен съд, след проведено тайно съвещание, председателят – докладчик по делото съдия Трайчо Г. Атанасов заяви, че се отхвърля искането ни за отвод на съдия Петър Митев. Тайното съвещанието на съдийския състав за искания отвод бе проведено в присъствието на същия съдия Петър Митев. В съдебна зала не съдия Петър Митев оповести мотивите си да не си даде отвод по делото, а председателят – докладчик по делото съдия Трайчо Г. Атанасов заяви, че отхвърлят искането за отвод на съдия Петър Митев, поради следните причини:

– съдия Петър Митев бил избран на принципа на “случаен подбор”

– съдия Петър Митев не познавал Веселина Томова

– съдия Петър Митев не бил чел нито една публикация на Веселина Томова

– съдия Петър Митев “не следял творческото развитие на Веселина Томова през годините”. /Последното приемам като лична подигравка от страна на съдебния състав, тъй като журналистическите ми разследвания не са „творческо развитие през годините“, а плод на добросъвестен журналистически и публицистичен труд.

Според чл.6 на Европейската конвенция за правата на човека /ЕКПЧ/, с която е наложително да се съобразяват националните съдилища на Република България е задължително да подчертая, че съдебната независимост и безпристрастност от обективна страна зависи от това дали отделните съдии са свободни от неправомерно влияние – не само от външна страна, а и от влияние отвътре.  Тази вътрешна независимост на съдебната система изисква съдиите да бъдат свободни от влияние или натиск от колегите съдии или от тези, които имат административни функции в съда, като например – от председателя на съда, или от прекия им ръководител – в случая председателя на „Назателно отделение“ във ВОС.

ЕСПЧ също така приема, че липсата на достатъчно гаранции за осигуряване на независимостта на съдиите в рамките на съдебната власт и в частност – от техните висшестоящи, може да доведе до заключението, че съмненията по отношение на независимостта и безпристрастността на съда са обективно обосновани.

Европейският съд по правата на човека отбелязва и още, че „въпреки че съдът няма задължение да преценява дали са налице валидни основания при разпределяне на конкретно дело на конкретен съдия или съд, Съдът следва да бъде убеден, че дейността по разпределяне на делата е в съответствие с чл. 6, § 1 и по-специално с изисквания за обективна независимост и безпристрастност“.

Правото на справедлив съдебен процес, прогласено в чл. 6 от Европейската конвенция за правата на човека, е от фундаментално значение за съвременното демократично общество. Още в решението си от 17.01.1970 г. по делото Delcourt Съдът посочва, че „Правото на справедливо правораздаване по смисъла на Конвенцията заема толкова важно място в едно демократично общество, че ограничителното тълкуване на чл. 6§1 не би съответствало на целта и предмета на тази разпоредба.“ Това разширително тълкуване означава, че нормата, уредена в §1 е относима и приложима към всички категории дела.

Европейският съд по правата на човека нееднократно е изтъквал, че това право заема основополагащо място в едно демократично общество и че неговото ефективно упражняване е свързано със съответните гаранции, предвидени в чл. 6.

Според препоръките на Европейския съд по правата на човека проблеми възникват по-скоро в правоприлагането при наличието на т.н. „относителни основания за отвод“, когато „съдия или съдебен заседател може да се счита предубеден или заинтересован“ (чл. 29, ал 2 НПК). В съдебната практика тази норма се тълкува с поставянето на акцент върху субективната безпристрастност, която е трудно доказуема, без да се анализират въпросите дали изложените в искането доводи за отвод могат да предизвикат у един страничен наблюдател основателни съмнения в безпристрастността на съда. От тази гледна точка е важно в подобни случаи съдебните състави добре да обосновават своите определения в случаите, когато не приемат направените искания, като акцентират преди всичко върху обективния критерий на безпристрастността и да излагат аргументи в тази насока.

  Считам за абсолютно недопустимо и проява на демонстративна арогантност самата поява в съдебния състав по воденото срещу мен дело на съдия Петър Митев, както последвалата му проява да откаже да си направи отвод по делото, поискан от мен и защитника ми в съдебно заседание.

  Всичко това оформи у мен категоричното съмнение, че срещу мен ще бъде воден справедлив безпристрастен съдебен процес.

                                  Подпис:……………………..

                                  / Веселина Томова,

           Собственик и главен редактор на сайта www.afera.bg/

 19 май 2017 година

Варна

Приложение: 65 на брой публикации в сайта АФЕРА, критикуващи професионалната работа на съдия Петър Митев по воденото от него т.нар. “варненско “мега” дело”:

“Публикувано на 27.06.2012 / 21:56

НА ВНИМАНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД! ВАРНЕНСКИ СЪДИЯ СЕ ДЪРЖИ КАТО ВИШИНСКИ!

Господа, европейци, които наблюдавате уж под лупа правосъдната система на България, зачеркнете тази страна от картата си на правосъдие и справедливост! Във Варна един съдия, на име Петър Митев, бивш следовател, който като съдия се държи по-зле и от Вишински в угода единствено на обвинението, си позволи абсурдното – да лиши един човек от правото му да се защити с доказателства пред съда!

 Съдия Митев, за когото АФЕРА още преди години писа, че знае каква присъда е отредил за Иван Славков още на първото съдебно заседание по „мега” делото, стигна дотам, че отхвърли и 40 ПРОЦЕНТА ОТ ОБВИНЯЕМИТЕ  по същото това „мега” дело като поискани свидетели. „Охуто“ реши, че били „несъотносими“?!?!

Съдия Митев отхвърли ВСИЧКИ ДОКАЗАТЕЛСТВЕНИ ИСКАНИЯ НА ЗАЩИТАТА НА ИВАН СЛАВКОВ, с което на практика призна ужасяващия страх на ПОРОЧНАТА, МРЪСНА СИСТЕМА от разкрития за престъпленията, които върши, когато СКАЛЪПВА ДЕЛА И ОБВИНЕНИЯ!

Съдия Митев вчера дори стигна до безобразието да държи подсъдимите без обяд и вечеря само за да демонстрира колко е работен в ролята си на „джандар сурат”. Сега продължава с мръсната схема – пускам Славков срещу 85 бона, взимаме парите и в края на юли го осъждам на затвор и го прибираме пак. Виртуозен Цветановец -стахановец, нали?!

Вероятно този съдия ще бъде издигнат в кариерата, нищо, че това е първото му наказателно дело, представете си. Вероятно Цветанов ще го награди с пистолет, както шефа на варненската полиция награди с патлак „мега” прокурорката Стефка Якимова, с която двамата ядяха агнета с Близнака.

Със сигурност отказът на съдия Митев за приемане на доказателствените искания на защитата на Иван Славков ще бъде обжалван на по-горна инстанция, но на този джандарин трябва да му е ясно, че Господ си знае работата.

Господ винаги си знае въздаванията.

Защото ИСТИНАТА ВИНАГИ СИ ПРОПРАВЯ ПЪТ. ВИНАГИ! ДОРИ И КОГАТО ВЪТРЕШЕН МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО Е ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ!

Гнус ме от Вас, съдия Петър Митев!

Веселина Томова”

….

“Публикувано на 29.07.2012 / 20:36

„Мега” делото продължава по почина на Сталин и Вишински

“Публикувано на 18.05.2016 / 16:36

УБИЙСТВЕНИЯ ПОЗОР НА „МЕГА“ ПРОКУРОРИ И МВР ЛЪСНА! ВКС ВЪРНА ВАРНЕНСКОТО „МЕГА“ ДЕЛО ЗА НОВО РАЗГЛЕЖДАНЕ ПОРАДИ МНОЖЕСТВО НАРУШЕНИЯ! ОСЕМ ГОДИНИ „АФЕРА“ ВОДИ БИТКА, УЛИЧАВАЙКИ ПРАВОСЪДНАТА МАФИЯ И СЕ ВИДЯ КОЙ ГОВОРИ ИСТИНАТА!”

“Публикувано на 18.05.2016 / 23:05 ТРАГЕДИЯ. ВЪВ ВАРНА И БУРГАС СЪД НЯМА. КОЙ ЩЕ ИЗХВЪРЛИ ТЕЗИ ПОРЪЧКОВИ НЕКАДЪРНИЦИ!”

Публикувано на 12.12.2013 / 9:43

ДОКОГА ЩЕ СИ ЗАРАВЯТЕ ГЛАВИТЕ В ПЯСЪКА ЗА БИВШЕ ЧЕНГЕ, СЕГА СЪДИЯ, ПОРЪЧВАЛО И ДАЛО ПАРИ ЗА ЗАРАВЯНЕ НА АВТОМАТИ, ЗА ДА СЕ „РАЗКРИЕ” „ВЪОРЪЖЕНА ОПГ”?!

 Публикувано на 31.10.2012 / 10:06

БЕЗПРЕЦЕДЕНТНО! СЪДИЯТА ПО „МЕГА” ДЕЛОТО ОСВЕН, ЧЕ ОТХВЪРЛИ ВСИЧКИ СВИДЕТЕЛИ НА ЗАЩИТАТА, ОТКАЗА И ОБЯСНЕНИЕ НА ИВАН СЛАВКОВ!

 Публикувано на 25.01.2012 / 0:15

Коджата: Разпитваха ме пред съдия в присъствието на Близнака, той говореше, аз се съгласявах

 Публикувано на 11.11.2011 / 19:34

„Случаен” съдия гледа хем „мега” делото, хем делото на Близнаците. Хватката – да го смотаят.

 Публикувано на 15.04.2011 / 8:49

За пореден път умишлено отложиха „мега” делото във Варна, съдията се пуска на семинар

 Публикувано на 02.07.2010 / 0:33

„Мега” прокурори: нива за 120 лева, парични суми никакви. „Мега” съдия… взел заем от сестра си

 Публикувано на 12.06.2010 / 11:58

Близнака: Съдията стоя безучастен към крясъците и заплахите на прокурорите! Изведоха ме от ареста!

 Публикувано на 08.06.2010 / 22:43

ПОЗОР НА ПРОКУРОРИ & СЪДИЯ ПО МЕГА-ПРОЦЕСА. ИЗМИСЛЯТ ЗАЩИТЕН СВИДЕТЕЛ!

 Публикувано на 06.06.2016 / 22:21

КЪДЕ СПАХТЕ, ВАША ЧЕСТ, ВАНУХИ АРАКЕЛЯН, ЧЕ НЕ СЕЗИРАХТЕ ВСС ЗА БЕЗОБРАЗИЯТА ПО ВАРНЕНСКОТО „МЕГА“ ДЕЛО? КЬОРАВА ЛИ БЯХТЕ ГОДИНИ НАРЕД, ЧЕ НЕ СЕ ПОТРЕСОХТЕ ОТ НЕКАДЪРЩИНАТА, ЧЕ СЕГА ЩЕ ЧИСТИТЕ „НЕЗАВИСИМОСТТА“ И „БЕЗПРИСТРАСТНОСТТА“ НА СЪДА!

 Публикувано на 18.05.2016 / 23:05

ТРАГЕДИЯ. ВЪВ ВАРНА И БУРГАС СЪД НЯМА. КОЙ ЩЕ ИЗХВЪРЛИ ТЕЗИ ПОРЪЧКОВИ НЕКАДЪРНИЦИ!

 Публикувано на 18.05.2016 / 16:36

УБИЙСТВЕНИЯ ПОЗОР НА „МЕГА“ ПРОКУРОРИ И МВР ЛЪСНА! ВКС ВЪРНА ВАРНЕНСКОТО „МЕГА“ ДЕЛО ЗА НОВО РАЗГЛЕЖДАНЕ ПОРАДИ МНОЖЕСТВО НАРУШЕНИЯ! ОСЕМ ГОДИНИ „АФЕРА“ ВОДИ БИТКА, УЛИЧАВАЙКИ ПРАВОСЪДНАТА МАФИЯ И СЕ ВИДЯ КОЙ ГОВОРИ ИСТИНАТА!

 Публикувано на 13.01.2014 / 17:56

РАЗГЕЛЕ! НАЙ-ПОСЛЕ ДОПУСНАХА ВЕСЕЛИНА ТОМОВА КАТО СВИДЕТЕЛ ПО „МЕГА” ДЕЛОТО ВЪВ ВАРНА. ОТХВЪРЛИХА НАЙ-ВАЖНИТЕ ИСКАНИЯ, ИЗХОДЪТ – ПРЕДНАЧЕРТАН!

 Публикувано на 15.01.2013 / 15:40

ТОЧНО ПРОГНОЗИРАНО ОТ АФЕРА ОЩЕ ПРЕДИ ГОДИНА: ДЕСЕТ ГОДИНИ ЗА ИВАН СЛАВКОВ НА ПЪРВА ИНСТАНЦИЯ!

 Публикувано на 04.11.2012 / 15:29

СЪДИИ ОТ ПРОВАНСА СЪС СПЕШНА ДЕПЕША ОТ ЦВЕТАНОВ И СИЕ ДА ПРОИЗНАСЯТ СПЕШНИ ОСЪДИТЕЛНИ ПРИСЪДИ!

 Публикувано на 30.08.2012 / 23:34

Иван Славков съди държавата за 8 000 000 лева!

 Публикувано на 29.07.2012 / 20:36

„Мега” делото продължава по почина на Сталин и Вишински

 Публикувано на 13.07.2012 / 12:31

Президентът Плевнелиев а ла „смей се, палячо” заподскача като клоун върху варненския площад пред съда

 Публикувано на 27.06.2012 / 21:00

ПУСНАХА ИВАН СЛАВКОВ ПОД ПАРИЧНА ГАРАНЦИЯ!

 Публикувано на 25.05.2012 / 8:12

Българите заслужават да знаят какво се случва зад стените на Темида! Защото всеки може да се окаже на мястото на подсъдимите!

 Публикувано на 11.05.2012 / 15:47

Шеф в МВР и прокурорка ядат агне с бос на организирана престъпна група

 Публикувано на 05.03.2012 / 22:37

Безпрецедентно погазване на правото на защита на гражданина на Европейския съюз Иван Славков!

 Публикувано на 23.02.2012 / 15:18

Иван Славков надмина и Али Агджа, „мега” делото – ПОЗОР ЗА БЪЛГАРСКАТА СЪДЕБНА СИСТЕМА!

 Публикувано на 25.01.2012 / 17:09

Опорочената Темида

 Публикувано на 13.12.2011 / 18:27

Чакат Иван Славков да умре в затвора. Ами ако беше трактор, или от ТИМ?!

 Публикувано на 21.11.2011 / 22:08

Прокурори и ченгета в мафиотска симбиоза. Поръчват заравяне на оръжие, за да го … намерят!

 Публикувано на 05.08.2011 / 20:14

Извънреден съд: „Страшният” Славков по-добре мъртъв, отколкото на свобода за изборите

 Публикувано на 09.06.2011 / 16:15

Скандал! Нелигитимен съдебен състав гледа „мега” делото във Варна!

 Публикувано на 08.06.2011 / 8:11

За пореден път не пуснаха Иван Славков, Янко Станев натиска прокурорско-съдийската дружинка

 Публикувано на 01.11.2010 / 23:10

Скандал! Тревненския с потресващи показания за прокурорски и ченгеджийски престъпления!

 Публикувано на 12.07.2010 / 16:28

Отложиха „мега” делото заради болест на подсъдим

 Публикувано на 10.06.2010 / 8:32

Прокурори крият престъпление 2 години! Главният прокурор – съучастник на „мега” клоуни!

 Публикувано на 07.06.2010 / 21:39

Съдът не пожела да изслуша наяве тайния свидетел Близнака по „мега” дело

 Публикувано на 06.06.2010 / 10:42

Съдии със странни преплетки по „мега” процеса

 Публикувано на 01.02.2010 / 12:51

Отложиха „мега” процеса за 29 март, Свилен Николов оттегли Балачев „процесуално”

 Публикувано на 30.01.2010 / 1:12

За пореден път съдът отказа да измени мярката на Иван Славков в по-лека

 Публикувано на 29.01.2010 / 13:42

Разпит на свидетелка по „Делото Славков” – смях в залата заради еротика и секс

 Публикувано на 29.01.2010 / 0:30

Прекъснаха поредното заседание по „Делото Славков”, за да се навечерят подсъдимите

 Публикувано на 29.01.2010 / 0:25

Заформя се нов скандал на „мегаделото” във Варна

 Публикувано на 27.01.2010 / 20:55

Страните поуспокояват топката по „мегаделото”

 Публикувано на 26.01.2010 / 21:09

Пуническа война заформят адвокати и прокурори

 Публикувано на 05.11.2009 / 21:07

Безобразие на магистрати в „мега” процеса – те вече са врачки!

 Публикувано на 15.07.2009 / 15:47

Прокурорка заплашва: Ще съжалявате за много неща, вий!

 Публикувано на 10.03.2014 / 15:05

ИСТЕРИЯ В ПРОКУРАТУРАТА ЗАРАДИ СЕКРЕТНА ПРЕПИСКА 391/2010 на СГП С ДАННИ ОТ ДАНС ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА ВАРНЕНСКИ ПРОКУРОРИ И ВИСШИ ПОЛИЦАИ

 Публикувано на 09.11.2012 / 17:19

Евродепутатът Слави Бинев поиска изслушване на Иван Славков от комисари и представители на комисии в Европейския парламент!

 Публикувано на 05.03.2012 / 20:27

Извадиха братът на дежурния на щат анонимен свидетел Светлин Близнака – Красен по „мега” делото!

 Публикувано на 22.02.2012 / 21:56

По „мега” делото поредно безумие – едно и също лице прокурорски свидетел и вещо лице!

 Публикувано на 18.05.2011 / 21:39

След 3 години абсурдно търкане на наровете, пуснаха Свилен Николов под парична гаранция

 Публикувано на 01.11.2010 / 22:20

Алексей Петров готов да свидетелства по „мега” делото

 Публикувано на 11.06.2010 / 14:46

Грандиозен скандалв съдебната зала! Запушват устата на Близнака. Пейчев към прокурорка: Ти си палячо

 Публикувано на 23.04.2010 / 21:32

Жеков завзе проституцията. Прокурорката Якимова пак била негова.Ченгетата тоже.

 Публикувано на 21.04.2010 / 19:58

Абсурден цирк се разигра в съдебната зала – защитен свидетел едновременно и явен!

 Публикувано на 19.04.2010 / 23:38

Пейчо към „мега” прокурорка: Като ви черпех със синьо „Джони” и пури, хубаво ви беше!

 Публикувано на 01.04.2010 / 18:13

Славков остава в ареста, процесът продължава в края на април, Близнака пак богопомазан

 Публикувано на 31.01.2010 / 20:32

Записват „мега” процеса тайно! Иван Славков: Кой взе 150 000 евро за да ме държите в затвора?

 Публикувано на 28.01.2010 / 16:24

Веско Жеков: Отказвам да давам показания, страх ме е за живота ми!

 Публикувано на 25.06.2009 / 17:43

Потресаващ професионализъм – made in Варненска прокуратура и съд

 Публикувано на 19.06.2009 / 18:34

Предстои скандално страховита битка – „мега” дознанието влиза в съда!

 Публикувано на 09.12.2008 / 13:38

Да направиш сделка с прокурор: пускат те на свобода, че на всичкото отгоре ти опрощават и 40 бона

«