Регистрация
Публикувано на 15.12.2018 / 15:33

РЕНЕТА ИНДЖОВА: ИДВА ИМ КРАЯ! ВРЕМЕТО НА ГОВОРЕНЕ ИЗТЕЧЕ. ЗНАМ КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИ ЕДИН МИНИСТЪР –ПРЕДСЕДАТЕЛ!

РЕНЕТА ИНДЖОВАИнтервю на бившия министър-председател Ренета Инджова в „Цената на мълчанието“ на Пловдивската телевизия.

„Времето на говорене изтече. Знам какво трябва да направи един министър председател. Президентът има уникалния шанс да направи поврат в режима, в който е България…“

Цялото интервю гледайте тук:

Afera.bg

 

Коментари 18 за
“РЕНЕТА ИНДЖОВА: ИДВА ИМ КРАЯ! ВРЕМЕТО НА ГОВОРЕНЕ ИЗТЕЧЕ. ЗНАМ КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИ ЕДИН МИНИСТЪР –ПРЕДСЕДАТЕЛ!”

 1. Ах, летете вий сред сеч и дъжд от огнени картечи,
  вий – развихрени предтечи на безоблачните дни!
  С буря, мълния и грохот възвестете гордий поход
  на възбунените роби, на червените вълни!

  И когато сетний камък на обгърнатия в пламък
  и разруха древен замък се отрони в пепелта,
  вий слезнете от конете и земята целунете -
  възцарете вечна обич, вечна правда над света.

 2. ДО ПЕТЪР СТОЯНОВ, КОЙТО ВСЪЩНОСТ Е В. КАСАБОВ ОТ ДОБРИЧ

  Стояноооов, Стоянов или Касабооов, Касабов!

  Вземи да поровиш тук-там и намери някой вестник или книга, погледни в тях (няма нужда да ги четеш), за да видиш – и ако можеш да разбереш – какво е правилна пунктуация!
  Ще ти светна – пред пунктуационните знаци не се поставя шпация. Това не се отнася за тирето [–] и по-точно – за дългото тире.

  Стояноооов, Стоянов или Касабооов, Касабов!
  Умните хора умело прикриват пропуските в образованието и грамотността си.
  Интелигентните хора с малко думи казват много неща.

  Всъщност, мислиш ли, че някой чете до края обширните ти словесни маструбации?

  А, и още нещо – по-добре ще е трезвен да пишеш коментари.
  –––––––-
  ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ НА ПРЕПИНАТЕЛНИ ЗНАЦИ
  1. След препинателните знаци точка, запетая, удивителна, въпросителна, двоеточие, точка и запетая, се оставя интервал, а преди тях – не! Пишат се плътно до предната дума.
  2. Пред начални и след крайни кавички и скоби се оставя интервал.
  3. “Тирето” се обгражда с интервал, когато е употребено вместо пропусната дума, двойно изразяване на подлог, когато огражда вмъкнати изрази, или отделя независими едно от друго изречения, а също и при пряка реч
  4. “Тирето” се пише без интервал при писане на сложни (съставни( думи (например физико-математически( и при степенуване (например: по-голям, най-голям).
  5. Преди “тире” за пренасяне не се оставя интервал.
  6. Многоточие се пише с три последователни точки, като след последната се оставя интервал.
  ПРЕПИНАТЕЛНИ ЗАНЦИ
  1. Точка (.)
  1.1. Точка се пише в края на изявителни или спокойно изказани повелителни изречения, например : Кажи си името. Не бързай толкова.
  1.2.След заглавия и имена на автори, когато стоят на отделен ред, не се пише точка.
  1.3. За дати е възприето следното означение: 8. II. 1994 г. – с точка след деня и месеца за отделяне на цифрите, но 8 февруари 1994 г. – без точка. След цифри, които означават година, страница, параграф и подобни, не се пише точка: 1994 г., 226 стр., § 15 и др.
  1.4. Точка се поставя като условен граничен знак след съкращения, при които е изпуснат края на думата: напр. = например, ед. ч. = единствено число и мн. др. – много други.
  2. Въпросителна (?)
  2.1. Въпросителна се пише в края на въпросителни изречения, например: Какво е това? Сън? Истина? Кошмар? – Какво им струва, ако дадат един франк на един българин за книгата му?
  2.2. След подчинено въпросително изречение (косвен въпрос) не се пише въпросителна, ако главното изречение не е въпросително, например: Първата ми дума беше да попитам имам ли известие от брата си.
  2.3. В заглавия обикновено не се пише въпросителна (”За какво се борим”). Когато обаче заглавието представлява въпрос, обърнат за по-силно въздействие към читателите, въпросителна се пише (”За какво се борим?”).
  3. Удивителна (!)
  3.1. Удивителна се пише в края на възклицателни или енергично изказани повелителни изречения, например: Колко е хубаво! Кажи си името! Не бързай толкова!
  3.2. Също и след обръщения и междуметия, които изразяват силни чувства:
  Браво! – Братя мили!
  4. Запетая (,)
  4.1. В рамките на простото изречение запетая се употребява:
  4.1.1. За отделяне на еднородни части помежду им.
  4.1.1.1. При изреждане.
  Забележка: Не се пише запетая при еднократно употребен съюз и, или.
  4.1.1.2. При противопоставяне на еднородни части, свързани със съюзи: а, но, обаче, пък, ама, ами, ала, например: Ицо е дебел, но бърз футболист. Срещата е днес, а не утре.
  4.1.1.3. При изреждане на еднородни части в повторителни съюзи – и, или – или, нито – нито, ту – ту и пр., се пише запетая пред всяко ново повтаряне на дадения съюз (но не и в самото начало), например: Той не изпитваше ни страх, ни болка, ни срам.
  4.1.1.4. При еднородни части, свързани със съюзи както – така и колкото – толкова, се пише запетая само пред втория съюз, например: Колкото по-бързо, толкова по-добре.
  4.1.1.5. За отделяне на повтарящи се думи помежду им.
  4.1.2. За отделяне на вметнати (в най-общ смисъл) думи и изрази като обръщения, междуметия, вметнати пояснения.
  4.1.2.1. Обръщения и междуметия: Благодаря ви, братя мили, за честта. – Братя мили, благодаря ви за честта. – Благодаря ви за честта, братя мили.
  4.1.2.2. Вметнати изрази (предимно глаголни) като: разбира се, да кажем, надявам се, мисля, изглежда, струва ми се, тъй да се каже, напротив, обратно, от една страна, например: Ти, разбира се, няма да допуснеш това. – Това, мисля, е достатъчно.
  Забележка: Не се отделят със запетая от другите части на изречението думи като обаче, наистина, може би, следователно, по такъв начин, като че ли, сякаш, навярно, вероятно, очевидно в случаи като следните: Той обаче не изпълни обещанието си. – Ти например какво ще кажеш? Ако такива думи стоят в началото на отделно просто изречение, пред тях се пише запетая: Той искаше да дойде, обаче се разболя.
  4.1.3. За отделяне на особените части на изречението.
  4.1.3.1. Обстоятелствени пояснения освен в случаите, когато са в началото на изречението, например: По дърветата, отрупани с цвят, бръмчат пчели. След няколко дни пак ще те потърся.
  4.1.3.2. Думи и изрази, пред които стоят съюзи както и, и то и други подобни (с ясно изпъкващ смисъл на обособени елементи в изречението), се отделят със запетая не само в началото, но и в края, ако след тях продължава същото просто изречение: Градината, както и улицата, беше покрита с дебел слой космичен прах. Същият израз в следващото изречение няма вметнат характер и затова не се пише запетая след него: Градината, както и улицата бяха покрити с дебел слой космичен прах.
  4.1.3.3.Еднородни части, свързани с обяснителен съюз или, т. е., сиреч се обособяват, например: След два дена, т. е. в неделя, ще продължим.
  Забележка: Пред съюзите и, или се пише запетая, когато тя трябва да затвори някой вметнат или обособен израз.
  4.1.4. За отделяне на частиците да и не, употребени самостойно в изречението, например: Да, вярно е. Не, не е вярно.
  4.2. В рамките на сложното изречение запетаята се употребява за отделяне на влизащите в него прости изречения помежду им.
  4.2.1. Пред просто изречение, което започва без съюз, например: Който не работи, не трябва да яде.
  4.2.2. Пред просто изречение, което започва със съединителен или подчинителен съюз като но, а, обаче, ала, то, пък, ако, ето защо, затова, че, или, понеже, защото, като че (ли), сякаш и др.
  Забележка: В изречения, които съдържат повторителни съюзи и – и, или – или, ту – ту или др., запетая се пише в началото на всяко отделно просто изречение, например: Майка му, ту го галеше, ту го милваше, ту му пееше.
  4.2.3. Пред просто изречение, което започва с относително местоимение или наречие като който, какъвто, чийто, когото, където, колкото или др., например: Стигнахме на мястото, където щяхме да нощуваме.
  Забележки:
  1) При сложни съюзи като само че, ето че, в случай че, макар да, при все че или др. запетаята се пише пред първата им съставна част, например: Планът е добър, само че трябва да го изпълним.
  2) Наречия тъй пред съюза че, както и др. могат да принадлежат към главното изречение; в такива случаи запетаята се пише след тях, например: Запомних го тъй, че никога няма да го забравя.
  3) Ако пред съюза, относителното местоимение или наречие стои друга дума или словосъчетание от същото просто изречение, запетаята се пише в началото на изречението, например: Стигнахме до една планина, в подножието на която течеше буйна река.
  4.2.4. Когато подчиненото изречение е вмъкнато между частите на главното, то се огражда от двете страни със запетая, например: Мисълта, че ще замине, го радваше.
  Забележка: Когато подчиненото изречение със съюз да пояснява съществителното име, не се отделя със запетая нито в началото, нито в края, например: Мисълта да замине веднага не го напускаше.
  4.2.5. Когато някой вметнат израз, ограден с тирета или скоби, разделя такива части на изречението, между които следва да се пише запетая, тя се поставя пред второто тире или след скобите.
  4.2.6. Не се пише запетая за отделяне на прости в рамките на сложни изречения в следните случаи:
  4.2.6.1. Пред съюза и, употребен еднократно.
  Забележки:
  1) Пред съюза и може да се постави запетая в редки случаи, когато това е необходимо за по-ясно означаване на смисъла или се налага от интонацията, например: Оставете на мира хората, и те имат човешки права. – Идете там, и ще се уверите с очите си.
  2) Пред съюза и се пише запетая, когато тя е необходима за ограждане на предшестващо подчинено изречение, вметнати или обособени думи, например: Гостите бяха посрещнати от господин Янчулев, кмета на гр. София, и от представители на общините в града.
  3) Пред съюза и не се поставя запетая, когато той свързва съподчинени изречения, например: Свърших най-после работата, която ми беше възложена и за която мислех постоянно. – Разбрах, че вече съм свободен и мога да продължа работата си.
  4.2.6.2. Пред съюза да, употребен еднократно, например: Вън се зачу да свири хармоника.
  Забележки:
  1) Съподчинени изречения, които започват със съюза да, се отделят помежду си със запетая, например: Искам да остана тук, да започна някаква работа, да припечеля някой лев.
  2) При повтаряне на съюза да в последователни, подчинени едно на друго изречения, не се пише запетая, например: Исках да го помоля да ми услужи.
  3) Пред съюза да се пише запетая, когато тя е необходима за ограждане на предшестващо подчинено изречение, вметнати или обособени думи, например: Премиерът се опитваше да убеди хората, недоволстващи от покачването на цените, да не купуват, но по-скоро да гладуват.
  4) При сложни съюзи за да, без да, преди да и др., запетая се пише пред предлога, например: Отиде си, без да каже нищо.
  5) Когато съюзът да не стои в началото на просто изречение, то не се отделя със запетая, например: Капитанът заповяда всички моряци да излязат на палубата.
  4.2.6.3. Пред непреки (косвени) въпроси (подчинени въпросителни изречения), например: Първата ми дума беше да попитам имам ли известие от родителите си. – Рамбо се чудеше отде се взе у нея тази сила.
  Забележки:
  1) Допуска се употреба на запетая пред косвен въпрос, когато той стои след местоимението това или след съществително, например: Резултатът зависи от това, дали ще получим помощ навреме. – Смущаваше го въпросът, дали не се е издал с плахото си поведение.
  2) Когато косвеният въпрос стои в началото на сложното изречение, той се отделя със запетая от главното: Дали това беше вярно, той още не знаеше.
  4.2.6.4. Между два съюза, поставени един след друг като но ако, а когато, но тъй като, но щом, но който и пр. например: За това и не стоеше много вкъщи, а когато (не: …вкъщи, а, когато) беше там, поръчваше да казват, че го няма.
  Забележка: Не се пише запетая също и между съюз и следващо деепричастие или причастие, употребено като обособена част на изречението, например: Той искаше да изглежда сериозен, но спомняйки /не: … сериозен, но, спомняйки си/ си за случилото се, отново избухна в смях.
  4.2.6.5. Пред относително местоимение и наречия и пред съюзи, когато пред тях стои уточняващо наречие като само, едва, чак, даже, тъкмо, именно и др. или отрицание не, например: Това може да разбере само който го е преживял. – Дойдох при тебе именно за да ти помогна. – Попитах не защото не знаех.
  4.2.6.6. Пред изрази като който и да е, колкото е възможно, когато и да било, кой знае и др. подобни, например: Нямаш право да обвиняваш когото и да било.
  5. Точка и запетая (;)
  Точка и запетая се пише, за да се отделят по-ясно по-големи синтактични цялости в изреченията, вътре в които обикновено се среща запетая или друг отделителен знак. Това става главно в следните случаи:
  5.1. За отделяне на по-самостоятелни по смисъл части в състава на сложното изречение.
  5.2. За отделяне на успоредни по строеж и по смисъл части в сложни изречения, например: Канят ли те – яж; гонят ли те – беж.
  6. Тире (–)
  Тирето е знак с по-свободна употреба. Обикновено се пише в следните случаи:
  6.1. На мястото на думи, които се подразбират, например: Честният получава похвала, а нечестният – гняв и наказание.
  6.2. Пред пряката реч на всяко отделно лице при диалог.
  6.3. След пряка реч (независимо дали в началото й има тире или кавички), когато след нея следват пояснителни думи от автора. Ако след пояснителните думи продължава пак пряката реч, пише се след тях чертица за отделяне: – Исусе! – викаха прокажените – Смили се за нас!
  6.4. За отделяне на еднородни части на изречението от думи, които обобщават тяхното тяхното значение, например: Фирмта произвежда всички видове офис техника – факсове, телефонни апарати, пишещи машини, принтери, компютри и др.
  7. Двоеточие (:)
  7.1. Двоеточие се пише когато пред думи и изрази, които означават изброяване или посочване, например: Кандидатите трябва да отговарят на две условия: да имат необходимата научна подготовка и да са работили по специалността минимум 5 години.
  Забележка: Трябва да се прави разлика между истинско изброяване и обикновено нареждане на еднородни части, пред които не се пише двоеточие, например: реките Вит, Искър, Осъм и Янтра се вливат в Дунав (не Реките: Вит,Искър …).
  7.2. Пред пряка реч след пояснителни думи, които я въвеждат, например:
  Тя отвори устата си и каза с тънък писклив глас:
  – Колко цветя! Колко цветя!
  Малкият Найденчо посочи умолително витрината и каза “Искам!”
  8. Кавички („“)
  Кавички се използват в следните случаи:
  8.1. За означаване на чужди думи, цитирани дословно като самостойна пряка реч или вмъкнати като отделни думи в речта на автора, например: Под “пари” ние разбираме “левове”, а американците “долари”.
  Забележки:
  1) Когато кавичките се затварят в края на изречението, те обгръщат и съответния знак /точка, въпросителна или удивителна/, ако той се изисква от смисъла на оградените в кавичките думи. В противен случай крайният знак се поставя вън от кавичките, например: Малкият Найденчо посочи умолително витрината и каза “Искам!” – Малката Марийка се ококори срещу огледалото и се чудеше: “Коя ли е тази?” – Човекът взе парите и каза “Ще видим.” (но: Той наблегна на думата “пари”. – Какво разбира той под “пари”?)
  2) Когато се вмъкват вътре в пряката реч пояснителни думи на автора, те се отделят от двете страни с тире, без да се затварят и отново отварят пред тях и след тях кавичките. Ако между двете разделени части на пряката реч трябва да стои някакъв препинателен знак, той се поставя преди първото тире, ако е ? или !, ако е някой друг – слага се пред второто, например:
  “Как къде? – отговори тя. – Ами у дома!” (не “Как къде – отговори тя? – Ами у дома”)
  “Скрий се в гората – каза тя. – Като мръкне ще те намеря.”
  “Как ще ме намери в тъмното? – вътрешно се питаше той.”
  “Бабо – рече той, – ще те чакам да ми се обадиш.”
  8.2. Кавичките се употребяват обикновено и при имена на организации, институции, улици, заглавия и пр., например: кооперация “Напред”, ул. “Иван Вазов”.
  Забележка: При адресиране на писма може да се пишат и без кавички.
  9. Скоби (())
  9.1. Скоби се употребяват за отделяне на вметнато пояснение от останалите части на изречението.
  9.2. Скобите имат по-голяма отделителна сила от запетаята и тирето, които също се употребяват при вметнати думи и изрази.
  10. Многоточие (…)
  Многоточие (обикновено 3 точки) се пише в следните случаи:
  10.1. В края на недовършен израз, например: Можеше да не бъде така, но …
  10.2. При пауза в речта между частите на изречението или между отделните изречения, най-вече в поезията. Например: Аз може млад да загина… Но… стига ми тази награда, – да каже и пр.

 3. …..непринудена(но подчертана) простотия придружена с жестове притежава твоя,, борисов“,…… ей….

 4. Петър Стоянов,какъв ти е проблемът?Много приказки нищо казано.Как можеш да слагаш под един знаменател Ренета Инджова,Крала Маринова,Люба Кулезич,Мадам В баничарката,Вацев и Христов.Закачка,простота и непринуденост,изразено с жестове и мимики притежава Борисов.

 5. Така е, либерален хаос, предизвикал съсипване на здравеопазването, образованието, търговска обсада, унищожаване на производството и селското стопанство.

 6. Ренета винаги е била невероятна.Дано се чуят думите и!

 7. Смела жена, която в прав текст поставя псевдожурналистите, медиите, властта, мафията на мястото им! ПАДАНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ЩЕ ИМА, ВЪПРОСЪТ Е КОГА? Огнебореца от Банкя няма капацитет, ролята му се свежда до това да провежда чужди политики, които са вредни и унищожителни. Ако медиите не бяха слугинаж, отдавна щяхме да сме го забравили Боко. Освен това си има платени социолози и политолози. Освен това му даваме всяка година по 10 милиона, за да си купува изборите. Освен това си има партии, които уж са самостоятелни, а всъщност са негови филиали. С една дума – бетон работа! Ами да грабваме чуковете, шилата и секачите!

 8. Изключително интервю. Благодаря за мъдрите думи на г-жа Инджова, Водещият също е на ниво. Само с едно не съм съгласна – в България няма елит, няма просто. Поздрови от софиянци!

 9. Най-после доживях да чуя истината за неолибералния хаос и планираната политическа и всякаква друга мизерия в България!

  Смела, много смела и умна жена!

  1. Вярвам че това е човека който търсим да ни поведе . Всички да я подкрепим да е жива и здрава

  2. Най-после доживях да чуя истината за неолибералния хаос и …
   Ами, предвид , че информацията в бг-то идва 50г. след емисията, пак е нещо.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>