Регистрация
Публикувано на 10.03.2017 / 22:04

ШОКИРАЩ НАТИСК НА ДАНС ВЪРХУ ПРАВОСЪДНО МИНИСТЕРСТВО, ЗА ДА „ОПРАВЯТ“ СТАТУТА НА СИРИЕЦ! ЗАМЕСЕНИ – ЗАМ-МИНИСТЪР И ТРИМА СЛУЖИТЕЛИ НА ДАНС!

ДАНС Сигнал на служебния правосъден министър Мария Павлова е изпратен до Софийска градска прокуратура на 7 февруари 2017 година, разкри АФЕРА. Сигналът е срещу служители на ДАНС, оказвали натиск върху служители на Дирекция „Българско гражданство“ към Министерството на правосъдието за нарушаване на служебните им задължения, с цел да бъде получено  българско гражданство от сирийския гражданин Мхд Бадередин Сауас, роден през 1962 година в Алепо, Сирия, притежаващ сирийски паспорт.

На 17.08.2016 година служителят от Дирекция „Българско гражданство“, който приема документи на граждани на гише – Георги Кръстев, получава нареждане по телефона от заместник-министър на правосъдието Вергиния Мичева-Русева, /кадър на Христо Иванов/, да приеме документите на сирийският гражданин Мхд Бадередин Сауас, независимо от факта, че документите  са нередовни.

Служителят Кръстев е бил уведомен от зам-министърката, че Сауас ще ги внесе същия ден в 16 часа„ когато има по-малко хора. Документите са регистрирани от служителя Георги Кръстев на 17.08.2016 година„ в 16.01 ч.

Когато преглежда документите, служителят Георги Кръстев установява обаче, че документите не отговарят на нормативните изисквания, тъй като е приложено нотариално заверено копие на акта за раждане и липсва свидетелство за съдимост от Сирия, за което уведомява лицето.

При входирането на молбата от АИС БГ е отбелязана дата за провеждане на интервю – на 27.11.2017 г.

Директорът на Дирекцията не е уведомен за скандалния случай.

В документите не е представен в оригинал акт за раждане, а приложения във вид на нотариално заверено копие, видимо се различава от издаваните официални документи от органите на Сирия, което насочва към основателни съмнения за неавтентичност на приложения документ. Документът не е заверен и от сектор „Преводи и легализации“ към дирекция „Консулски отношения“ при Министерството на външните работи.

Освен това, основателни съмнения за неавтентичност на сирийския паспорт – документът за самоличност на Сауас – провокира и приложеното копие на документ за постоянно пребиваване в България № 700908378, издадено на 16.11.2015 г. от МВР – София, с правно основание Директива 2004/3 8/ЕО, член на семейство /чл. 19, ал. 1 от ЗВПНРБГЕСЧТС, тъй като в него е посочено, че Сауас притежава национален документ № 0068….. /без посочен срок на валидност, което не кореспондира с приложеното копие на сирийски паспорт № 004-12…..

Към документите на Сауас е било приложено нотариално заверено копие на удостоверение за сключен граждански брак, като от него е видно, че Сауас е сключил граждански брак на 18.07.2016 г. с българската гражданка Ваня Младенова Иванова. Фактът, че бракът е бил сключен един месец преди подаване на документите буди основателни съмнения в служителите на Дирекцията, че същият е сключен, за да се възползва лицето от облекченията на чл. 12, ал. 2 от ЗБГ и да заобиколи изискването на чл. 12, т. 6 от ЗБГ молителят да се освободи от досегашното си – в случая – сирийско гражданство към момента на придобиване на българско гражданство.

В приложената автобиография Сауас посочва, че е женен за българската гражданка Ваня Младенова Иванова, както и че „от брака си“ имат три деца: Зуер Мохамед Бадредин Сауас, български гражданин, Милан Юсеф Мохамед Бадредин Сауас, български гражданин и Мария МХД Бадередин Сауас, българска гражданка. Децата са родени през 1996 г., 1998 г. и 2011 г., а бракът е сключен на 18.07.2016 г., което е в противоречие с декларираните данни.

Сауас представя трудов договор № 001/16.08.2016 г. между него и „ШАМ ФУУДС“ ЕООД, според който същият е назначен на длъжност „продавач-консултант“ със заплата 273 лева. Тъй като договорът е сключен ден преди подаване на документите, то буди съмнение, че може да е фиктивен и да е сключен единствено, за да може Сауас да „изпълни“ това законово изискване за натурализация. В същото време, в приложената към молбата за натурализация автобиография Сауас посочва, че финансовото състояние на семейството му е „добро“, което не е възможно при размера на посочените от него месечни доходи.

Сауас представя удостоверение за владеене на български език, издадено на  10.08.2016 г. от МОН и подписано от заместник – министъра Диян Стаматов. В същото време обаче, на 20.01.2017 г. – датата, за която е насрочено интервюто, от служителите на дирекцията Здравко Кожухаров – ст. експерт и Радмил Тотев – мл. експерт е установено, че Сауас не може да чете документи, съставени на български език.

На 23.11.2016 г. е подадена молба до заместник-министър Вергиния Мичева-Русева от името на Сауас, с която се иска ускоряване на процедурата, като се излагат мотиви за принадлежност към сирийската опозиция, разпореждане на дипломатическото представителство на Сирия в България за отказ на всякакво съдействие по повод получаване на всякакъв вид официални документи.

На 30.11.2016 г. заместник-министъра уважава молбата и ускорява процедурата, преди такава да е стартирана, тъй като не е проведено интервю с кандидата, съгласно изискването на чл. 29, ал. 3 от ЗБГ.

След резолюцията за ускоряване на процедурата в Дирекция „Българско гражданство“ и след едно от заседанията на Съвета по гражданство, служителят на ДАНС Боян Кьосев / според данни на АФЕРА – Боян Кьосев е Началник сектор „Българско гражданство“ в Специализирана дирекция „Миграционни процеси“ – ДАНС/ е поискал обяснение от директора на дирекцията – Асенова. Кьосев е питал какво става с документите на Сауас и защо те не са получени в ДАНС.

След като шефката на дирекцията „Българско гражданство“ му обяснява, че това няма как да се случи преди провеждане на интервю с лицето, каквото интервю е насрочено за след една година, началникът от ДАНС заявява, че ще бъде пусната нова молба за ускоряване за срока за интервю.

На 23 ноември 2016 година е пусната нова молба до заместник –министъра на правосъдието. Зам-министърката резлюлира молбата, като измества датата за интервю със сириеца за 20 януари 2017 година.

Разпореждането на заместник-министърката е в нарушение на правилата, тъй като графика за интервюта може да се определя само от директора на Дирекцията „Българско гражданство“, съгласно заповед на министъра на правосъдието /Христо Иванов/.

На 19 януари служителят на ДАНС се явява на заседанието на Съвета по гражданството, като след заседанието напомня за насроченото за следващия ден интервю със сириеца.

На 20 януари Сауас се явява за интервю, като представя липсващото досега свидетелство за съдимост от Сирия / в оригинал/. Същото обаче се различава от такъв вид документи, издавани на сирийски граждани, което буди съмнение, че документа е автентичен. Със сириеца не е проведено интервю, поради нередовност на документите и му е предоставен срок от два месеца за изправяне на нередностите.

Сауас подписва писмото за поставяне на срока да оправи нередностите с документите си и напуска сградата на Министерството на правосъдието.

30 минути по-късно по телефона в Дирекция „Българско гражданство“ започва да звъни началника от ДАНС Боян Кьосев. Свързва се със зам-директорката Златинова и иска обяснение защо със сириеца Сауас не е проведено интервю. Като претендира, че документите му били „изрядни“.  След като зам.директорката му обяснява, че документите не отговарят на изискванията, ДАНС-аджията Кьосев казва, че ще изпрати служители на ДАНС за да ги проверели те, въпреки че  ДАНС нямат право на това по процедура.

Против всякакви норми и правила двама служители на ДАНС, изпратени от началника в ДАНС Кьосев, единият от които е Иван Георгиев /по данни на АФЕРА Иван Георгиев е агент в сектор „Българско гражданство“ в Специализирана дирекция „Миграционни процеси“ – ДАНС/, пристигат в Дирекция „Българско гражданство“ и искат да извършат проверка на документите на Сауас, като влизат в конфликт със служителите, тъй като това, което вършат дансаджиите е безпрецедентно.

В продължение на повече от три часа служителите на ДАНС са оказвали натиск върху Боряна Златинова и Здравко Кожухаров от Дирекция „Българско гражданство“ с цел да ги принудят да нарушета служебните си задължения и при нередовни документи да бъде проведено на всяка цена интервю със сириеца Сауас.

Натискът върху служителите на Дирекция „Българско гражданство“ не успява, но Кьосев от ДАНС продължава натиска си върху заместник директорката Златинова интервюто да бъде ускорено и да бъде „проявена човещина и да се помогнело на човека, като се направи компромис“.

След като му обясняват за пореден път, че интервю се прави след като всички документи са изрядни, Кьосев от ДАНС заплашва, че ще се обади на заместник – министърката Мичева, че му отказват съдействие.

На 26 януари 2017 година сириецът представя оригинал на акт за раждане, придружен с превод и легализация, като легализацията е прикачена допълнително, с липсваща заверка на посолството на Сирия, без което не би било възможна легализация на документа. Освен това е представено ново удостоверение от МВР с дата 24 януари 2017 година, според което Дирекция „Миграция“ не разполага с данни за правното основание, на което лицето е получило разрешение за пребиваване в България, удостоверение, което е различно по съдържание от първоначално представения документ.

На 31 януари 2017 началника от ДАНС Кьосев отново държи сметка на на изпълняващата длъжността директор на Дирекцията „Българско гражданство“ Марияна Асенова защо все още не била нова насрочена дата за интервю със Сауас.

Служебният министър на правосъдието е поискал от прокуратурата да направи проверка на неправомерните действия на служителите от ДАНС, както и за упражнения от тях натиск върху Дирекция „Българско гражданство“. Настоява се и за проверка на истинността на представените документи от сириеца Сауас.

ДАНС

Afera.bg

Коментари 16 за
“ШОКИРАЩ НАТИСК НА ДАНС ВЪРХУ ПРАВОСЪДНО МИНИСТЕРСТВО, ЗА ДА „ОПРАВЯТ“ СТАТУТА НА СИРИЕЦ! ЗАМЕСЕНИ – ЗАМ-МИНИСТЪР И ТРИМА СЛУЖИТЕЛИ НА ДАНС!”

 1. Образува се досъдебно производство срещу неизвестен извършител.Разпитват се свидетели пред съдия.Вземат се разпечатки от мобилни и сл.телефони на дансаджиите.Вземат се записи от камерите на МП.Вземат се всички документи за сириеца от МП.Разпитват се служителите от миграция на МВР и хоп:
  Прокуратура и МВР НАХЛУВА В КАБИНЕТИТЕ НА ДАНС и извлича с белезници четиримата отворковци-схемаджии.Претърсват им кабинетите.Вземат им компютрите и мобилните телефони.Вземат от ДАНС всички материали за сириеца вкл.и от оперативния отчет.Вземат на сириеца и на жена му мобилните телефони.Поръчат разпечатки и ей го делото за престъпления по служба,документни престъпления или подкуп,вързано!

 2. Tezi lajnari ot dans triabva da budat zakriti! Spravka: Fekalut metev,kojto razprashtashe sms- i za falita na KTB!

 3. Докато не се изметат фъшкиите с власт, България ще си остане един миризлив обор.

 4. Видиш ли дансаджия първо му тегли един кур в продажния гъз и след това му се изсери в лъжливата уста.

 5. И съвсем отделна тема е, че доколкото са описани изискванията за статут, едва ли някога жив сириец би могъл да ги изпълни. Без съответното „логистично“ съдействие, разбира се.

 6. Всичко ни е наред – и МВР-то, и ДАНС, и прокуратурата, и …
  Още едно малко управление на ГЕРБ и вече дори няма да се говори за някакви си там инстируци. Който има пищов щв си е добре.

 7. Този сириец да не се окаже ,че е замесен и със изработването на фалшиви лични карти -БГ, а пък дрислювците от ДАНС да са касиерите при продажбата им ?

  1. Като се има предвид бизнеса на дансаджиите с амфетамини от Сирия, и изобщо бакалията ДАНС, мафията в тая държава е повсеместна. После не се чудете защо „проспаха“ Сарафово и как ще проспат идващото…

    1. време е данс да мине през чистилището ….да бъдат разформировани , закрити и върнати обратно в мвр или ДАР…мноого мишки се скриха там….на хубава заплата…..трябва сеч там……

   1. Всички знаем за престъпленията във всички служби и институции. Въпроса е друг, как двама служители се опъват на системата и си изпълняват задълженията по закон. Мислех, че това в България никога няма да стане, затова адмирации за двама и дано не са последните.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>