Публикувано на 28.11.2019 / 10:05

ТОРМОЗ, ЗАПЛАХИ И ПРИНУДИ В ГЕРБ ПОРТНИХ ОБЩИНА -ВАРНА, ДИРИЖИРАНИ ОТ СЪПРУГАТА НА ГЕРБ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ!

ТОРМОЗ, ЗАПЛАХИ И ПРИНУДИ В ГЕРБ ПОРТНИХ ОБЩИНА -ВАРНА, ДИРИЖИРАНИ ОТ СЪПРУГАТА НА ГЕРБ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ!Първо прочетете сигнала на Милена Капитанова, който тя е изпратила до кмета на Варна Иван Портних, зам-кмета Пейчо Пейчев и секретаря на Община – Варна още преди една година! И досега нито отговор, нито проверка, нито санкции!

Защо ли? Ами защото е срещу съпругата на Областния управител от ГЕРБ Стоян Пасев – Юлияна Пасева, впрочем, назначена без конкурс в ГЕРБ Община – Варна на Иван Портних!

СИГ18004333ВН/28.12.2018 Г.
Сигнал за нарушение на Етичния кодекс за поведение на служителите в Община Варна

До г-жа Нора Момчева
Секретар на Община Варна
Копие: г-н Иван Портних
Кмет на Община Варна
Копие: г-н Пейчо Пейчев
Заместник-кмет

СИГНАЛ
от Милена Николова Капитанова –
гл.инспектор в отдел КРДПС –
дирекция „Местни данъци” при Община Варна

Уважаема г-жо Момчева,
Подавам сигнал до Вас за нарушение на чл. 2, ал.2,ал.8 и ал.10, чл.11, ал.2 и ал.3, както и чл.20, ал.1 от Етичния кодекс за поведение на служителите в Община Варна от страна на началник отдел „Контролно-ревизионни дейности и принудително събиране” – г-жа Юлияна Пасева и директор на дирекция „Местни данъци” – г-н Николай Бонев. Същите нарушават и редица членове на Закона за държавния служител.

Работя в дирекция „Местни данъци” от 10.10.2005г. През годините са променяни наименованията на длъжностите поради структурни промени. Към настоящия момент съм на длъжност главен инспектор в отдел „Контролно-ревизионни дейности и принудително събиране” в дирекция „Местни данъци” при Община Варна. Винаги стриктно съм спазвала трудовата дисциплина. Справям се отлично с поставената ми работа, видно от оценките, които съм получавала през годините. Като дългогодишен служител към мен постоянно се обръщат за помощ както колеги, така и юрисконсултите, назначени към дирекцията. Не съм имала и нямам конфликти с колеги. Не съм наказвана по никакъв повод. Много от предложенията за по-ефективна работа на отдела и дирекцията са били инициирани от мен. Неколкократно съм уведомявала както началник отдела, така и директора за необходимостта от провеждане на оперативки и даване на указания за уеднаквяване на работата на служителите, които за съжаление така и останаха без никакво последствие. На исканията ми за изпращане на колеги на обучения и повишаване на квалификацията винаги отговора на г-н Бонев беше, че нямало да се отпуснат средства от общината.

На 19.11.2018г. бях уведомена от прекия ми ръководител – г-жа Юлияна Пасева, че по нейно и на г-н Бонев решение ще бъде преместена на гише за прием и обработване на документи временно, а след 01.01.2019г. и за постоянно. Тази дейност се изпълнява от отдел „Обслужване на данъкоплатци и отчитане на приходи” в дирекция „Местни данъци”.

На 20.11.2018г. бях извикана отново при г-жа Пасева. На срещата присъстваха и колегите – г-жа Мария Канзафирова, г-жа Галина Николова и г-жа Димитричка Момчилова. Беше ми наредено до края на седмицата да опиша всички мои преписки, да ги предам с приемо-предавателен протокол на г-жа Пасева и от следващата седмица да застана на гише за прием на документи. Позова се на Заповед с изх.№МД-З-009 от 10.10.2017г., издадена от директора на дирекция „Местни данъци” г-н Николай Бонев. Същата е издадена на основание чл.4, ал.3 и ал.5 от Закон за местните данъци и такси във връзка с чл.11 от Закона за националната агенция по приходите. Никъде в заповедта няма основание по който и да е член от Кодекса на труда. На моето искане за писмено разпореждане по чл.120 от Кодекса на труда от работодателя ми – Кмета на Община Варна за смяна на местоработата ми в отдел „Обслужване на данъкоплатци и отчитане на приходи”, г-жа Пасева ми отговори, че такова няма да получа.

Заяви пред всички в стаята, че Кмета на Община Варна – г-н Портних не знае, че дишам, камо ли да се занимава с мен. Затова били назначени тя –като началник отдел, г-н Бонев – като директор, затова бил назначен и г-н Пейчев като заместник-кмет. Заяви още, че има щастието да живее с юрист и ако продължавам да оспорвам решението им няма да има съд в гр. Варна, който да ме защити. С подигравателен тон ми каза още, че „ако съм искала да мета и да чистя, тя нямала нищо против”.

Междувременно в стаята влезе г-н Николай Бонев, който на въпроса ми дали съм наказана по някакъв повод отговори, че са изключително доволни от моята работа и трудова дисциплина и преместването ми не е наказание. Каза, че в отдел „Обслужване на данъкоплатци и отчитане на приходи” има производствена необходимост и да приема преместването ми като обучение, като и той отказа писмено потвърждаване на устната заповед за преместване. Тъй като разговора се водеше на висок глас при излизането ми от стаята видях, че в коридора е и г-жа Дияна Казакова – явно също свидетел на отношението към мен.

Искам да подчертая, че при производствена необходимост многократно се е случвало инспектори от отдел КРДПС да помагат в дейността на отдел ОДОП – давани са дежурства на гише информация, обработвани са декларации по чл.14 от ЗМДТ в дните на извънреден труд. В тези случаи помощ е оказвана от всички служители от отдел КРДПС, които много добре виждат, че инспекторите в другия отдел са недостатъчно. Всички сме проявявали колегиалност с идеята, че работата е обща за дирекцията, но конкретно в ситуацията с мен се постъпва тенденциозно, предвид установени от мен нарушения, за които ръководството е уведомено.

На 21.11.2018г. г-жа Пасева дойде на работното ми място в стая №9 и ме уведоми, че си е направила труда да мине през Община Варна и да получи копие от длъжностната ми характеристика, подписана от мен на 02.07.2012г. Позова се на точки 5.7 и 5.11 и каза пред колегите – г-жа Красимира Балтанова и г-жа Кристина Демирова, че изрично и устно ми възлага да извършвам дейности, свързани с обслужване данъкоплатци, да приемам и обработвам декларации /т.5.7 от длъжностната характеристика/, а издаването на различните видове удостоверения ми възлага на основание т.5.11 от длъжностната характеристика. Същата точка гласи – изпълнява и други задачи, възложени му от директора на дирекция „Местни данъци” и началника на отдел КРДПС. Няма никакво пояснение тези дейности да не противоречат на закона и да са в областта на дейност на отдела или дирекцията.

По повод писменото ми искане за трудова характеристика с вх.№ЗК18003080ВН от 04.12.2018г., което подадох до г-н Пейчев, шест дена преди изтичане на срока за издаване, г-жа Пасева ме извика в стаята си и ми заяви, че което е зависело от нея и г-н Бонев е направено, но не знае дали Кмета ще го подпише в срок. На следващия ден отново ме извика и ми каза, че няма да ми бъде издаден искания документ, тъй като искането не е подадено до работодателя ми – Кмета на Община Варна. Същото бе потвърдено и в телефонен разговор с директор дирекция „Управление на човешки ресурси и административни услуги” г-жа Красимира Кузманова.

Твърдя, че умишлено г-н Бонев и г-жа Пасева ме заблудиха, че ще получа искания документ, на което искане и към момента нямам писмен отговор. Когато им е изгодно не се двоумят да използват извинението, че не те, нито пък г-н Пейчев са ми работодатели. Освен това в присъствието на колежката г-жа Марияна Ганчева е попитала юрисконсулта ни г-н Емил Димитров дали знае за какво ми е необходим искания документ. Заявила е, че ако ми трябва като препоръка за нов работодател ще ме изкара като ангел, но ако ми трябва за предприемане на някакви действия срещу нея – ще ме изкара черна като дявола. Явно така разбира г-жа Пасева думите „обективна и справедлива характеристика”.

На 18.12.2018г. г-жа Пасева ме е потърсила в салона за прием на документи. През тази седмица аз бях в болнични, за което съм уведомила г-жа Мария Канзафирова – отговорник за графика и разпределението на служителите за прием на документи. На висок глас г-жа Пасева ми се е заканвала и е казала, че ще говори с мен само пред свидетели, за да не изопачавам според нея думите и. Всичко казано от нея беше пред свидетели, за което може да разпоредите проверка.

Подобно отношение и държание към служителите г-жа Пасева проявява не за пръв път. По същия груб и безпардонен начин преди време се отнесе и към колегите г-жа Севдалина Добрева и г-жа Дияна Казакова. Стигна се дотам г-жа Добрева да подаде молба за напускане, макар че отлично се справя с работата си.

Разпространено мнение в дирекцията е, че който „не слуша” ръководството ще бъде принуден да обслужва клиенти на гише. По този начин мълчаливо се наказват непокорните и прегрешилите според тях служители.

Такъв беше наскоро случая и с колежката Миглена Златева – също дългогодишен и образцов служител, която беше определена за дълъг период да обслужва гишето на ул. „Мусала”, което без съмнение е най-трудното работно място и е почти невъзможно да се обслужва от един инспектор.

По същият начин се опитват да се отнесат и с мен, поради нежеланието ми да се примиря с очевидно незаконните действия в работата на дирекцията. За същите най-подробно съм уведомила г-н Пейчо Пейчев на инициираната от него среща на 18.12.2018г.

Считам, че има нарушение на чл.2, ал.2 от Етичния кодекс за поведение на служителите в Община Варна – не се спазват изискванията на Кодекса на труда, ал. 8 – проявява се дискриминация към мен, тъй като само на мен от всички служители в отдел КРДПС ми е наредено да извършвам дейности по обслужване на данъкоплатци на гише без моето съгласие за това /изключение е публичния изпълнител г-жа Димитричка Момчилова, която обслужва гише „информация” и явно е съгласна с даденото и нареждане/, ал. 10 – към мен като образцов служител от 13 години не се отнасят с уважение, подронват авторитета ми пред колегите и не зачитат достойнството ми и здравословните ми проблеми. При предаването на преписките ми на г-жа Пасева, я уведомих, че имам здравословен проблем със слуха и ще ми бъде трудно да чувам гражданите на гишето. Тя ми отговори да не споделям това с г-н Бонев, тъй като щял да ме изпрати в офиса в ж.к. „Виница”. Отново си послужи със заплахи, което по никакъв начин не е правилно поведение на ръководител. При излизането ми от стаята видях, че в коридора са колегите Яни Георгиев и Станислав Стоянов, които най-вероятно са чули разговора ни, макар че сигурно ще отрекат ако бъдат попитани. Последният дори си позволява да ме нарича „стара пушка” пред колеги и да злорадства по повод отношението към мен.

Считам, че има нарушение на чл.11, ал.2 от Етичния кодекс за поведение на служителите в Община Варна – не съм длъжна да изпълня неправомерна заповед, издадена по установения ред, когато тя съдържа очевидно за мен правонарушение. На първо място не съм получила никаква писмена заповед, а само устно нареждане без никакви основания и мотиви. След като на 23.11.2018г. предадох всички преписки на г-жа Пасева, беше наредено моето работно място в стая №9 да бъде заето от г-жа Галина Николова. Въпреки, че не съм длъжна да изпълнявам неправомерната според мен заповед, аз бях принудена да прекарвам работното си време в салона за прием на документи, където се стараех да бъда полезна на колегите. Много често се налагаше и да обяснявам и показвам на колежката г-жа Галина Николова как да осъществява работата си, тъй като тя не е подготвена за това. През последните две години основно на мен са давани за проверка задължения по партиди с починали лица. Работата е специфична, а г-жа Николова не е издавала досега актове за установяване на задължения. Същата няколко пъти се разстрои и дори искаше да говори за преместване в отдел „Обслужване на данъкоплатци” за постоянно. При опита и за разговор с г-жа Пасева не е била дори изслушана. Съгласно подготвения график за периода 27.12.2018г.-04.01.2019г. съм определена да приемам документи на гише при необходимост.

Считам, че има нарушение на чл.11, ал.3 от Етичния кодекс за поведение на служителите в Община Варна – поисках да получа писмено потвърждаване на служебния акт, тъй като в отправената до мен устна заповед се съдържа очевидно за мен правонарушение. Такова ми бе отказано както от г-жа Пасева, така и от г-н Бонев.

Считам, че има нарушение на чл.20, ал.1 от Етичния кодекс за поведение на служителите в Община Варна – в отношението към мен от страна на г-жа Пасева и г-н Бонев не се проявяват уважение, коректност и толерантност, служат си неправомерно с обвинения и заплахи. Поведението им накърнява достойнството и правата ми.

Считам, че има нарушение на чл.89, ал.2, т.1 от Закона за държавния служител от страна на г-жа Юлияна Пасева. Многократно съм я уведомявала за констатирани лично от мен в процеса на работата закононарушения, които уведомления бяха оставени без последствие с отговора „рибата се вмирисва откъм главата”. Не знам дали визира отдела, дирекцията или общината. Още повече, на нарочна оперативка пред целия отдел тя ни нареди никой да не проверява работата на колеги, тя също нямало да го прави. Даде свобода на всеки да прави, каквото си реши, тъй като сме били възрастни хора и всеки имал глава на раменете си. Който искал да извършва контролна дейност, да си подаде молбата за назначаване в разследващите органи. Нямало нужда да се занимават и информират ръководни органи от общината, тъй като и без това мразели дирекцията ни. Дори си позволи да отправи заплахи за наказателно преследване и цитира чл.284, ал.1 от Наказателния кодекс за разгласяване на служебна тайна.
Твърдя лично, както и може да се допитате до колегите, че няма никаква организация на работата на отдела от страна на неговия началник, всички резолюции са от името на г-н Бонев. Преписките на напусналите колеги или на колежките в отпуск за отглеждане на дете не се преразпределят и не се предприемат никакви действия по тях. Няма никакъв контрол върху издаваните актове, обработването на исканията за погасяване на задължения по давност, предаването на преписки към съдии-изпълнители и много други. Не ни се раздават навременно фишовете за заплати. Не са провеждани оперативки за даване на указания за дейността на отдела, дори и след изрично искане за това. Когато попитах г-жа Пасева пред колегите г-жа Кристина Демирова и г-жа Красимира Балтанова какво е включено в нейната длъжностна характеристика, че ме принуждава с моята, тя се разсърди и напусна стаята.

Прати като парламентьор колегата Яни Георгиев, който ме уведоми, че г-жа Пасева ме заплашва с дисциплинарно уволнение ако не и се извиня. Така се действа в дирекцията – със заплахи, принуди и тормоз.

Считам, че има нарушение на чл.89, ал.2, т.3 от Закона за държавния служител от страна на г-жа Юлияна Пасева и г-н Николай Бонев. Макар че не те са работодатели на мен и колегите, изземват тези функции и се разпореждат с нас както им е удобно.
Считам, че има нарушение на чл.89, ал.2, т.5 от Закона за държавния служител от страна на г-жа Юлияна Пасева и г-н Николай Бонев. Многократно и напълно съзнателно нарушават Етичния кодекс за поведение на служителите в Община Варна.

Моля за Вашето съдействие:

1. да бъда върната на предишното ми работно място и дейност, където считам, че съм най-ефективна и полезна. Още повече – в изпълнение на новата ал.6 от чл.14 от ЗМДТ /в сила от 01.01.2019г./ следва да се открият партиди за недекларираните наследствени имоти. Тъй като преписките за придобитите по наследство имоти през последните две години са образувани и водени от мен и са над 2400 на брой, считам че аз най-добре ще се справя с тази задача. Ако има необходимост да бъда преместена това да стане по установения от Кодекса на труда начин.

2. да бъде променена длъжностната ми характеристика, така че да отговаря на закона и да не бъда принуждавана да извършвам неправомерни действия.

3. ако сметнете, че има извършени нарушения от страна на г-н Бонев и г-жа Пасева, това да се оповести публично, което да послужи за пример и на колегите. Повечето от тях, макар че са наясно с незаконните действия в дирекцията и са свидетели на отношението към мен, но не ме подкрепиха, не заслужават такова отношение от страна на ръководителите ни. Всички са наплашени и обезверени, което не допринася по никакъв начин и не ги мотивира за изпълнение на служебните им задължения.

4. да не се прилагат и други мерки на дискриминация спрямо мен – знам от колеги, че се практикува несправедливо и необективно намаление на оценката за изпълнение на служебните задължения, както и оценката при определяне на размера на допълнителното материално стимулиране. Ако пък получите сигнали с искане за дисциплинарно наказание спрямо мен, моля да ми се даде възможност за писмени обяснения, тъй като най-вероятно тази мярка за отмъщение също ще бъде използвана от ръководството. Както разбрах не се предвижда и съкращаване на две бройки от щата на отдел КРДПС от 01.01.2019г, с което също бях заплашвана.

Моля да ми бъде върнат по имейла входящия номер на сигнала и да бъде взето решение в най-кратък срок с цел по-нататъшна защита на правата ми. Вследствие на стреса, който преживявам след неправомерното поведение на ръководството въпреки дългогодишната ми образцова служба в дирекцията, получих срив на имунната система. Наложи ми се да отделям средства и време за ходене по лекари и зъболекари и тепърва ще се налага да ми се извършват редица изследвания.

Накрая искам да Ви уведомя, че съм провела предварителни разговори с разследващите органи, тъй като колеги от приближения кръг на ръководството на дирекцията отправят заплахи за физическа саморазправа. Предупреждавам, че ако се случи нещо неприятно с мен, мои близки или приятели, посегателство върху имуществото ми или нарушаване неприкосновеността на личната ми кореспонденция, няма да се подвоумя да повдигна обвинения. Няма да се двоумя да предприема и всякакви други действия за моя защита, ако се продължава политиката на изчакване и замазване на положението.

Единственото, което ме спира все още е надеждата, че в Община Варна работят честни и справедливи хора, които не се влияят от заплахи и натиск от по-горестоящи органи и които не се страхуват да прилагат Закона.

С уважение: Милена Капитанова
….
От сигнала на Милена Капитанова, който очевадно е смачкан в някое чекмедже, или в коша за боклук, следват и няколко изключително важни въпроса:

-Има ли незаконни действия в дирекцията и какво е направил кмета Портних за тази година, от която е уведомен.

-Има ли текущо разследване, което е отложено за след изборите и дали при избран вече същият кмет ще бъде въобще продължено.

-Защо е назначена Юлияна Пасева при очевиден конфликт на интереси – подписва данъчните оценки при отсъствие на директора – дори и оценки на Областна администрация.

-Запозната ли е Юлияна Пасева с действията на служителите и ако да – защо не предприема нищо, даже напротив – всяка съпротива се смазва най-категорично.

– И още – защо беше назначен Николай Бонев, след като името му се свързваше с осъдената Корнелия Петкова.

-И още – защо едни от най-приближените хора на Бонев – Марияна Ганчева и Яни Георгиев бяха назначени на ръководни длъжности в местни данъци в Община-Девня. И там ли да въведат „хубавата практика“ от Варна. Връщане на жеста ли е предлагането на съпругата на девненския кмет за общински съветник във Варна.

-Защо беше назначена Юлияна Пасева, след като е била касиерка също по времето на Корнелия Петкова и то на същото работно място в район Приморски.

АФЕРА сега припомня и как въпросната Юлияна Пасева бе назначена без конкурс на възловата длъжност в Община – Варна, както и още две публикации, които обрисуват достатъчно добре „текушата безобразна действителност:

АФЕРА публикува на 25.04.2016
„СВИНСКИТЕ ОПАШКИ“ НА БОРИСОВ! НАБУТАХА СЪПРУГАТА НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ВАРНА ЗА ОБЩИНСКИ ШЕФ, БЕЗ КОНКУРС! НЕИН ШЕФ ПЪК Е ЗАБЪРКАН В КОРУПЦИЯ!

АФЕРА публикува на 25.04.2019

ШОКИРАЩИ РАЗМИНАВАНИЯ В ДЕКЛАРАЦИИТЕ НА ГЕРБ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ВАРНА СТОЯН ПАСЕВ! КПКОНПИ, ДОКОГА „АФЕРА“ ЩЕ ВИ ВЪРШИ РАБОТАТА?!

АФЕРА публикува на 22.10.2019
КАК ГЕРБ ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НА ВАРНА ИЗНУДВА КОРЕСПОНДЕНТ НА „24 ЧАСА“ ЗА АПАРТАМЕНТ! ЧРЕЗ УВОЛНЕНА ЗАРАДИ ЗЛОУПОТРЕБИ ОТ СЛУЖЕБНИЯ КАБИНЕТ, СЕГА ДЯСНА РЪКА НА ГЕРБ – ПАСЕВ!

Проверка на АФЕРА показа, че съпругата на ГЕРБ областния управител на Варна Стоян Пасев – Юлияна Пасева наистина е работила като касиер в кметство Приморски по времето на Корнелия Петкова.

Юлияна Пасева и Николай Бонев са намирали „клиенти“, а мръсната работа с данъците ги е вършела Корнелия Петкова.

Впоследствие пешкира опра Корнелия Петкова, а двамата излизат чисти от тази афера.

Очевидно е, че Милена Капитанова знае много и за това се опитват да я махнат и да я смачкат.

Заместник кметът на ГЕРБ Портних и водещ офицер от ВКР на тъста му Красимир Маринов – Пейчо Пейчев към настоящия момент също е в схемата с данъците. А Николай Бонев е негово назначение.

Нора Момчева, секретар на ГЕРБ Община – Варна е много близка с жената на областния управител на Варна Стоян Пасев – Юлияна Пасева.

Затова не е взела и никакво отношение по подадения сигнал на Милена Капитанова. Нищо чудно първото, което е направила Момчева да е, че е предоставила копие от сигнала на Пасева, за да напише отговор, т.е. сама да извърши проверка на собствените си нарушения.

Това е положението. Управлява ви ГЕРБ, а дали е мафия, си отговорете сами.

Afera.bg

Коментари 13 за
“ТОРМОЗ, ЗАПЛАХИ И ПРИНУДИ В ГЕРБ ПОРТНИХ ОБЩИНА -ВАРНА, ДИРИЖИРАНИ ОТ СЪПРУГАТА НА ГЕРБ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ!”

 1. И ДА СЕ СЕЗИРА ПРИКРИВАТУРАТА ВСЕ ТАЯ!!!
  ДОКАРАХА НИ САМИ ДА СТАВАМЕ СЪДИИ И ПАЛАЧИ!!!

 2. Внимание Потоп !
  Варна яко се лъзга по лайняния улей към морето.
  Няма оттърване.

 3. тая пасева уреди майка си да работи в министерството на отбраната , всъшност там работи и жената на пейчев, а дали е случайно – може да се види

 4. Вяра

  И свойщината замъглява погледа,
  блокира разума, сасипва правотата-
  но свойският несретник бит е в огледа
  на чумавата сбирщина в душата.

  Ще кажеш, Брат, душата е невидима,
  а наглеците видимо върлуват,
  ала невидимото срива кула видима
  на свойски наглеци, що уж светуват!

  И без душа те влачат се в захабеност:
  помпозни и бездушни мкаробесници,
  кичозни с инфантилната показаност
  и гнусни със предателства пакостници!

  12, 45 ч., 28.11.2019

  Така например, зам-министърката на образованието-Савчева, прави невярно изказване за самозащита, че Законът за социалните услуги не бил удар върху семейството и децата. ( Аналогично на несъстоятелната защита на Ист. конвенция). Като типичен Соросоид във властта, тя друго не може да каже: нито капацитет, нито ум, едното полирано папагалстване, даващо вредни и безродни резултати, заложено от Соросоидно обучение като на Кунева и Захариева. Грешната политика с грешни кадри като посочената женица на Варненския областен управител е свойщината, която ликвидира хора, родина, но и клетите вредни субекти на властта като посочените за пример. Как не схвана Борисов основни неща, които са му и за главата!

  1. Вавилонска кула и Содом бг

   Разпасани законни тарикати:
   насилници, крадци и спекуланти,
   безбожни и вулгарни дубликати,
   безмозъчни, но лъскави с аванти,
   безсрамни и помпозни салтанати
   на мразещи рода си тъпи кранти

   предателстват и гаврят се със хора
   със кула Вавилонска сред Содома,
   но Божи гняв оставя без опора
   предатели и наглеци в законна кома!

   13,30 ч., 28.11.2019

   https://www.youtube.com/watch?v=as1rsZenwNc

  2. Пореден натиск в Евро парламента за приемане на Истанбулската конвенция. Двама депутати от ДПС – Илхан Кючюк и Атидже Алиева-Вели, са гласували за ратифицирането й. Въздържалите се са Андрей Ковачев, Радан Кънев и Емил Радев (ЕНП), заедно със Сергей Станишев (който бе поддръжник на конвенцията) и Елена Йончева от „Социалисти и демократи“. При наличието на толкова много тежки и нерешени проблеми, малоумниците от европарламента точно за това правно извращение ли се хванаха? Пръв приоритет, както казваше една моя не много интелигентна колежка.

   Европейският съветски съюз ще ви изпедерастява насила.

   Последното убийство в Борисовата граднина онагледява либералния свят в едно изречение. Двама хомосексуалисти, при това мюсюлмани, преживяват любовна драма и единият пробожда многократно другия с нож и му отрязва пениса.
   Честито, другари, депесари и всякакви либерали!

 5. Гунчева – предизвиквам те на публичен диспут на тема „Работещи бедни пълнят празния бюджет“ . Ако и сега откажеш, явно си шубе голямо! За какво ще се похарчат новите по-високи данъци е интересна тема – във Варна ще се строи някакъв център на НАТО , ще се прави служба за регистриране на „апарт хотели“ и т.н. – може да остане някоя кинта и за грабища – то и там има гербери за поливане! Пловдив се откроихте – герои!

 6. Весе, Весе,
  Не ти желая лошото но би било чудесно да станеш кмет на Варна. Чудо, ама само на сън – народна пословица – на бодлива , господ рога не дава!А ако можем един ден да се събудим с премиерка – Пчеличката Мая и президентка – Ренета! Да можеше ама не може! Като видя физиономиите на сегашните – става ми лошо! Най -харизматична е Гешевата – красавец неземен! Да го обичаш ли или нещо друго ……… от любов – да се чуди човек!

 7. Тормоза, заплахите и грабежа са тотални и повсеместни, но времето им свърши!
  Винаги има възмездие за злото и на този, и на онзи свят. Дали на някого не му се вярва няма значение…

 8. По гопеописаният начи се отнесоха и към една трета от главните данъчни инспектори от Големи данъкоплатци в НАП. Служители с над 20 годишен трудов стаж като ревизори бяха пренасочени в проверките на ТД на НАП София град под предлога „Производствена необходимост. В същото време новоназначената началничка от Галя димитрова-Милена Среброва/ без конкурс/ назначи в Големи данъкоплатци манекенки, културисти и млади момчета с английска филология/не случайно/, които разбират от данъчното законодателство, колкото магаре от военна музика. И резултатите не закъсняха. Една голяма фирма свързана с оръжейния бизнес е поискала проверка по ДДС, на което новоназначен инспектор е заявил, че това е много сложно и той не може да го направи. Това е една малка частичка от назначенията на Гербаджийте в държавната администрация. Навсякъде е едно и също. Само с питам ДОКОГА?

 9. СЛЕД ИЗБОРИТЕ – ВИСОКИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ.
  В почти всички общини, особено тези, управлявани от ГЕРБ, се обяви повишаване на данъци и такси. Нямало пари в бюджетите. Ами нали бяхте стабилни? Какво стана? Какво стана с предизборните ви обещания, и месец не изтраяха? Повечето нови кметове се оправдаваха, че не знаели какво е финансовото състояние на общините. Като не знаете, къде сте тръгнали да се кандидатирате. На страницата на всяка община се публикуват бюджетите за годината и касовото им изпълнение. Да си бяхте направили труда да погледнете, а? Или не е важно, така или матриялът ви вярва, пък като ви избере, можете четири години каквото си искате да правите. Продължава тенденцията да се намаляват или остават същите данъците за новите коли, а да се вдигат за старите. Тоест, бедните си го отнасят, както винаги. И ще задам същият въпрос като Президента Радев миналата година – мислите ли, че хората карат стари коли, защото искат, а не защото са бедни и не могат да си позволят нови. Отново ударът е срещу бедните. Още по-голям е проблемът, че като се платят и новите високи данъци и такси, общините ще продължават да ги харчат необмислено, с щедри ръце да дават поръчки на „наши хора” и да правят безсмислени разходи.
  Е. Гунчева

  1. Борисов ще ти отговоря кратко Има един държавник казва се МАХАТМА ГАНДИ.който се е преборил с великата империя наречена ВЕЛИКОБРИТАНИЯ и знаеш ли как като казал на хората да не плащат данъци и те го послушали.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *