Публикувано на 07.01.2021 / 9:54

„СИЕЛА НОРМА“ АД – НОВИЯТ ЛЮБИМЕЦ НА ВЛАСТТА, СКАНДАЛНО НЕМАРЛИВО ИЗБРАНА ОТ ВСС ДА РЕФОРМИРА БЮДЖЕТА НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ, ВЪПРЕКИ НАЙ-СКЪПАТА ОФЕРТА! В ЕДИН ДЕН – ДВЕ РЕШЕНИЯ – СЪЩАТА ФИРМА ЩЕ ПРАВИ И ИЗБОРИТЕ С МАШИНИ ЗА ЕЛЕКТРОННО ГЛАСУВАНЕ!

Здравейте,

Искам да Ви информирам за обективно проверими факти, които касаят извършена сериозна нередност във висшия съдебен съвет при възлагане на обществена поръчка.

С решение на представляващият Висшия съдебен съвет за откриване на процедура по провеждане на обществена поръчка, публикувано на 13 октомври 2020 в публичния регистър за обществени поръчки (линк на който е публикувана цялата процедура и документите по нея: https://app.eop.bg/today/84937

e публикувано обявление за провеждане на обществена поръчка с предмет: „Консултантски услуги за изготвяне на анализи, оценки, разработване на методология, обучение и логистични услуги за публични събития по дейности 1, 2, 3, 4 и 6 на проект № BG05SFOP001-3.004-0001 „Въвеждане на програмно бюджетиране в органите на съдебната власт“ по Административен договор № BG05SFOP001-3.004-0001-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“.

Обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности:

Дейност 1: Оценка на прилагането на програмното бюджетиране и анализ на европейските практики за ориентирано към резултатите бюджетиране в системата на съдебната власт;

Дейност 2: Разработване на методология за програмно бюджетиране в съдебната власт;

Дейност 3: Оценка на системата за съдебни такси;

Дейност 4: Усъвършенстване на нормативната рамка за въвеждане на програмно бюджетиране в съдебната власт;

Дейност 5: Обучение по програмно бюджетиране.

Прогнозната стойност на поръчката е 463 927 лв. Финансирането е осигурено по проект № BG05SFOP001-3.004-0001 „Въвеждане на програмно бюджетиране в органите на съдебната власт“ по Административен договор № BG05SFOP001-3.004-0001-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“, по който ВСС в бенефициент. Повече информация за проекта тук:

http://2020.eufunds.bg/bg/0/0/Project/BasicData?contractId=bbzUzUQxzwY%3D&isHistoric=False

Видно от публикувания на горепосочения интернет адрес /доста кратичък/ протокол от работата на комисията /Приложение 1/, в процедурата има пет участника, подали документи за участие. Комисията за провеждане на поръчката се състои изцяло от служители на ВСС, а възложител е представляващият ВСС – съдия Боян Магдалинчев. Съгласно условията на документацията, изборът на изпълнител се осъществява по критерии „най-ниска цена“.

В провеждането на процедурата първо са отворени ценовите предложения на участниците, които са следните /във възходящ ред по предложена цена/:

 1. ДЗЗД Консултанти по програмно бюджетиране, с партньори Глобал Метрикс ЕООД и Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“ – 325 697 лв.
 2. Агенция Стратегма ООД – 382 700 лв.
 3. ДЗЗД Импакт, с партньори Екорис саут ийст юроп ООД и Глобал адвайзърс АД – 390 600 лв.
 4. Обединени обучения МРРБ ЕВРОПА ДЗЗД, с партньори Обучителен център Европа ЕООД и Електра конкулт ЕООД – 393 850 лв.
 5. ДЗЗД Програмно бюджетиране, с партньори Сиела Норма АД и Ню ай АД – 417 523 лв.

Видно от горепосоченото и от протокола, най-ниската предложена цена е оферирана от участника ДЗЗД Консултанти по програмно бюджетиране, с партньори Глобал Метрикс ЕООД и Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“ , а най-висока – от ДЗЗД Програмно бюджетиране, с партньори Сиела Норма АД и Ню ай АД.

И оттук нататък започват меко казано странните решения на комисията, и още по-странните такива на възложителя:

Комисията за провеждане за обществена поръчка, в рамките на съвсем оскъдни и еднотипни мотиви, стига до извода, че първите четирима участника следва да бъдат отстранени, като е допуснал до разглеждане един единствен участник – предложилият най-високата цена ДЗЗД.

„Програмно бюджетиране“, с партньори Сиела Норма АД и Ню ай АД.

В мотивите за отстраняване на останалите четирима участника, предложили по-ниска цена, Комисията е стигнала до извода /с известни нюанси за всеки един от отстранените/, че след както е предложен срок за изпълнение „до 24 месеца“, каквото е изискването на документацията, а в план графика е конкретизиран по-кратък срок за изпълнение, но в рамките на 24 месеца, то това представлява противоречие, достатъчно за отстраняване. Вторият еднотипен мотив, е че участниците не били анализирали всички приложими нормативни изисквания, стратегически документи, наръчници и указания. Не са посочени кои са неанализираните документи.

По отношение на единствения допуснат участник, спечелил впоследствие поръчката, комисията е записала единствено, че „Предложението за изпълнение на поръчката отговаря на техническата спецификация и на предварително обявените условия на поръчката“. По същия начин, комисията е подходила и при преглед на документите за критерии за подбор, като е записала, че участникът отговаря на обявените условия. Въз основа на това, комисията е предложила на възложителя да сключи договор с единствения допуснат участник цена ДЗЗД Програмно бюджетиране, с партньори Сиела Норма АД и Ню ай АД. Видно от протокола, последните действия на комисията са извършени на 30.12.2020 г. На същата дата е представен и доклад до възложителя, съдържащ същите констатации и изводи /Приложение 2/, който възложителят отново на 30.12.2030 г. е одобрил, видно от собственоръчно положените дата и подпис.

Със завидна бързина – отново на 30.12.2020 г., в 17.30 ч. възложителят /Боян Магдалинчев/ е публикувал и решение за класиране /Приложение 3/, с което е обявил за спечелил поръчката ДЗЗД Програмно бюджетиране, с партньори Сиела Норма АД и Ню ай АД. В самото решение, което е и същинският индивидуален административен акт, Магдалинчев е възпроизвел мотивите за отстраняване на четиримата участници, предложили по-ниска цена. Изглежда обаче, че от бързане или недоглеждане /или неумение за използване на командата copy-paste/, Магдалинчев два пъти е отстранил ДЗЗД Импакт – т. 3 и т. 4, а е пропуснал изобщо да се произнесе по офертата на участника Агенция Стратегма ООД. И това е само едно от нарушенията, видими в решението, но за тях си има съответните органи.

Основното, на което бих желала да обърна внимание е следното:

1.Обществената поръчка касае въвеждане на програмно бюджетиране в цялата система на съдебната власт, във всички съдилища и прокуратури, в изпълнение на европейски проект. Очевидна е важността на темата за финансирането на цялата съдебна система занапред. В рамките на процедурата е избран по съмнителен начин, изпълнител предложил най-високата цена, като конкуренцията, в лицето на останалите 4 участника, предложили по-ниски цени, е отстранена на абсолютно формални основания, немотивирано и в нарушение на всички принципи на ЗОП, посочени по-долу:

Чл. 2. (1) Обществените поръчки се възлагат в съответствие с принципите на Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и по-специално тези за свободно движение на стоки, свобода на установяване и свобода на предоставяне на услуги и взаимно признаване, както и с произтичащите от тях принципи на:

 1. равнопоставеност и недопускане на дискриминация;
 2. свободна конкуренция;
 3. пропорционалност;
 4. публичност и прозрачност.
 5. Избраният изпълнител – ДЗЗД Програмно бюджетиране, е с основен партньор Сиела Норма АД. Това е същото дружество, което е избрано за изпълнител на обществената поръчка за доставка на машините за гласуване на парламентарните избори, на стойност 36 млн. лв. без ДДС. По „странно“ съвпадение на обстоятелствата, решението по тази поръчка също бе обявено на 30.12.2020 г. Казано по-друг начин, едно и съща фирма ще прави изборите с машини за електронно гласуване и ще въвежда програмно бюджетиране в съдебната власт. И двете решения в една дата.
 6. Възложителят – съдия Боян Магдалинчев, представляващ ВСС, освен бивш заместник председател на Върховния административен съд е бил председател на четвърто отделение във ВАС – това, което се занимава с разглеждане на жалби срещу обществени поръчки. Непростимо и недопустимо е този човек да ръководи така немарливо цялостния процес по възлагане на обществена поръчка, както и да подпише объркано решение за избор на изпълнител. Изобщо е странно как човек, който би следвало в детайли да е запознат с възможните пороци на целия процес, да подпише документ, който е атакуем на немалък брой основания. Това надали е случайно или е направено по небрежност. Магдалинчев е и ръководител на въпросния проект.
 7. Умело е подбран моментът за публикуване на решението /по същата схема, както и с решението за машините за гласуване/: Срокът за обжалването му е 10 календарни дни. Предвид новогодишните празници, чрез избраната дата се постига ефект от тези 10 дни да са 5 почивни. Тоест, направено е всичко възможно ощетените участници да имат максимално малко време за подготовка на жалба.
 8. Каквото и да се случи оттук нататък, тъй като това е проект, изпълняван с европейско финансиране, може да се очаква налагане на 100 % финансова корекция по тази поръчка. Съответните органи са вече сезирани. Така, освен че избираме най-скъпата оферта, явно същата ще бъде платена с бюджета на съдебната власт – същият този бюджет, от който изпълнителят ще прави програмен формат.
 9. Явно Сиела Норма АД е новият любимец на властта – доставя машини и прави реформа в бюджета. Очакваме да строи и магистрали.

 

Д. Станева

Коментари 11 за
“„СИЕЛА НОРМА“ АД – НОВИЯТ ЛЮБИМЕЦ НА ВЛАСТТА, СКАНДАЛНО НЕМАРЛИВО ИЗБРАНА ОТ ВСС ДА РЕФОРМИРА БЮДЖЕТА НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ, ВЪПРЕКИ НАЙ-СКЪПАТА ОФЕРТА! В ЕДИН ДЕН – ДВЕ РЕШЕНИЯ – СЪЩАТА ФИРМА ЩЕ ПРАВИ И ИЗБОРИТЕ С МАШИНИ ЗА ЕЛЕКТРОННО ГЛАСУВАНЕ!”

 1. И как по-точно излълнителят ще извърши „Дейност 4: Усъвършенстване на нормативната рамка за въвеждане на програмно бюджетиране в съдебната власт“? Чрез лоби в НС на Р България?

  АМАН ОТ КАЛИНКИ !!!

  Venseremos! Ама надали.

 2. В гардероба на дъртия пергишин и корумпе магдалинчев има доста скелети. Навремето беше единственият съдия, който от майна си райна (Районен съд Разлог) кацна директно във ВАС, вероятно щото такъв специалист като него няма надлъж и шир по татковината. После, понеже много слушка, когото трябва, освен заместник председател на ВАП му дадоха картбланш да докара любовницата си СС чак от РусИ във ВАС, а междувременно дъщеричката му вече е в Апелативен съд-София. За награда за вярната служба, вместо от 3 години да е пенсионер, му дадоха да провежда линията на победилата герберастия във ВСС, където захлебва мощно(заплатата от 11-12 000 е най-малкото). Въобще един герой на нашето време, от който да ти се доповръща, с извинение…мазна, гнусна п.тка…

 3. Представя ли си Магдалинчев какво го чака някога за многобройните му нарушения на човешките закони?

  1. А колко ще вземе този негодай Магдалинчев ??? Аман от корупционни схеми , а уж се борят срещу КОКУПЦИЯТА ! Този е направо за бесилото , без съд и присъда !

 4. Ако от ВСС си позволяват подобни нарушения, нормално е да се запитаме: чих го дирят в тоя съвет? На такива групи им викат ОПГ-та, което е страшно!

  1. Прав сте… А дали идеята не е И да се изтърват срокове и отново да се провали каквото и да е от машинното гласуване:-(??

 5. „Сиела Норма“ АД изпълнява успешно обществени поръчки с предмет машинно електронно гласуване, съвместно с нидерландската компания Смартматик, …????ДОМИНИОН и Т.Н….

  1. Смартматик май е венецуелска фирма. Ама може и нидерландска да е. Мултигруп има опит с бизнес под прикритие. Машините на Смартматик избраха Мадуро с 1 милион фалшиви гласове… Отдавна има интернет технология за гласуване, включаща разписка и възможност за проверка на всеки глас в публична база, ама няма интерес… софтуерът да е най-много милион с голям напън, а не 36 милиона. Всеки може да провери как е отразен гласа му, а който желае може сам да сумира гласовете от публичната база…

 6. Кой каза, че Министерски съвет е оттеглил решението си за разрешаване на вендинг автомати за лекарства в България? Във Варна вече няколко седмици работи такава машина и продава над 60 артикула лекарства без рецепта, от витамини до имуностимуланти и обезболяващи.
  https://imgbox.com/aoTyQ5Hm

  1. Като гледам, колко са ръждасали решетките, тоя автомат не стои там от вчера!

 7. Мултигруп. Каквото и да си приказваме реставрацията на комунизма с мафиотски средства е в пълната си сила. Каквито и органи да са сезирани няма значение. Те извиват ръцете и на европейските джендъри, а вчера видяхме, че вече не само финансират кампаниите на семейство Клинтън, ами изнасят и българския опит за властване извън закона дори в САЩ. Подправяне на избори, неглежиране на законен протест с анархия и залагане на бомби пред двете партии. Това са неща, които се случват в България, не че сме бананова република както казва Буш младши, имаме си Мултигруп…

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *