Публикувано на 11.04.2019 / 13:33

КРАСЕН КРАЛЕВ С ЛУКСОЗЕН АПАРТАМЕНТ В „СЛЪНЧЕВ ДЕН“, ЯХТЕН КОМПЛЕКС „ПОРТ ПАЛАС“! НЕ ГО Е ДЕКЛАРИРАЛ ПРЕЗ КПКОНПИ!

красен кралевНа 8.04.2019 АФЕРА публикува:

КРАСЕН КРАЛЕВ И ПРЕД КОНПИ „ЗАБРАВЯ“ ДА ДЕКЛАРИРА ПАЛАТ В ДРАГАЛЕВЦИ! СКАНДАЛНИТЕ ГИМНАСТИКИ С ИМОТИ, АКЦИИ И ПАРИ НА СПОРТНИЯ МИНИСТЪР!

На 11.04.2019 Афера публикува:

ОПЪВА ЛИ ПРЕМИЕРА БОРИСОВ ЧАДЪР НАД СПОРТНИЯ МИНИСТЪР КРАСЕН КРАЛЕВ. ПРИТЕЖАВА ЛИ ОГРОМНА ВИЛА ПОД „СПОРТПАЛАС“ КРАЛЕВ

До този момент нито КПКОНПИ, нито прокуратурата, нито която и да е институция не е реагирала да направи пълна проверка на министър Красен Кралев, дори и само заради абсолютно несъответствие в деклаларираното от него пред КПКОНПИ.

Освен, че „забравя“ да декларира имението си в Драгалевци, Красен Кралев никъде не е декларирал и луксозен апартамент, който притежава в туристическия комплекс Слънчев ден, в луксозния яхтен затворен комплекс „Порт Палас“.

Красен Кралев притежава там апартамент, закупуван по цени, по времето, в което го е купил –  2500 евро квадратния метър.

Дори и апартамента да е записан на „друго име“, Кралев е длъжен да го декларира, защото го ползва и живее в него във време през летния сезон.

Луксозната придобивка Кралев не е декларирал пред КПКОНПИ.

Afera.bg

красен кралев

Коментари 20 за
“КРАСЕН КРАЛЕВ С ЛУКСОЗЕН АПАРТАМЕНТ В „СЛЪНЧЕВ ДЕН“, ЯХТЕН КОМПЛЕКС „ПОРТ ПАЛАС“! НЕ ГО Е ДЕКЛАРИРАЛ ПРЕЗ КПКОНПИ!”

 1. До Г-н Калоян Пламенов Ангелов

  Господин Ангелов, изказът Ви за Г-жа Томова е недопустим. Да се обижда жена без основание не е добре. От пиене до напиване – разлика голяма, но Вие сте решил да обиждате, в това е проблемът. А за истината, който и да я казва, тя си е истина. Не влизате ли в ‘Афера’ заради истината – какъвто и да е изказът и понякога и който и да я казва? Намерете начин да се извините на Г-жа Томова, а за себе си се погрижете с отказ от недопустимости. Един друг да се удряме не дори за различни възгледи, а заради нужди от реваншизми. Моля Ви!

  1. Не отговаряйте, Вася, на такива платени от Кралев тролчета! Колкото по големи нелепици пишат за мен, толкова повече се забавлявам!

 2. На КРАЛ-ев целия бизнес и имоти бяха на покойната му майка.Също като голямата джука Делянчо.

 3. Тая долна тъпа медуза винаги е бил слуга на някий, но винаги си гони интерса нищо, че е тъп.

 4. Включете този факт във Войната на „морските“ – да се разровят Валерката, Марешки и т.н., да се замерват взаимно и л.йна и да се самоизтребят!

 5. крадците щяха да висят по стълбовете, ако бяха в друга държава каза:

  Всичките крадци – в затвора!

  1. До „крадците щяха да висят…“: Може би е дошло време да се приеме специален закон за изтребление на корумпираните и безнаказани политици, подобно на закона за изтребление на разбойниците от 1922г. За по-будните, ако имат желание да го прочетат:

   ЗАКОНЪ за изтребление на разбойниците
   Чл. 1. Разбойникъ се счита онзи, който по навикъ или занаятъ самъ или съ други лица извършва грабежъ, насилие или убийство съ цель за ограбване.
   Чл. 2. Изтреблението на разбойниците въ околията, дето са се появили, се възлага на полицията, жандармерията и войската. Ако тая сила е недостатъчна за изтребление на разбойниците, околийскиятъ началникъ може да образува потери, съ които да ги преследва. Въ всяко населено място където се забележатъ разбойници, кмета веднага назначава потера за преследването имъ и донася на околийския началникъ.
   Чл. 3. За началници на потерите ще се назначаватъ лица, каквито околийския началникъ намери за добре.
   Чл. 4. На отличилите се при преследването потераджии се дава възнаграждение отъ общия кредитъ, който се отпуска за изтребление разбойничеството. Размера на възнаграждението ще се определи и дава отъ Министра на вътрешните работи.
   Чл. 5. Потераджия, който убие или залови разбойникъ, получава награда отъ 5-20 хиляди лева. Ако ли потераджията или длъжностното лице, което ги преследва бъде убито, семейството му получава до 50.000 лв. обезщетение и инвалидна пенсия. Ако ли само осакатее, то получава награда до 20.000 лв. и инвалидна пенсия. Лекуването на всички ранени и заболели по преследване на разбойниците е безплатно.
   Наградите се отпускатъ съ заповедь отъ Министра на вътрешните работи.
   Чл. 6. Околийскиятъ началникъ или началника на потерата се разпорежда до общинската власть за храненето на потерите отъ самото местно население, дето това е най удобно за потерата. То е длъжно да имъ дава и квартири когато това се намери за нуждно.
   Чл. 7. Ако някое лице, посочено отъ общинската власть за членъ въ потера, искана отъ околийския началникъ умишлено откаже да участвува въ нея или като участникъ въ нея скрие или избегне да изпълни дълга си, като откаже да изпълни заповедите давани му отъ началника, наказва се съ тъмниченъ затворъ до 1 година. Съ същото наказание се наказватъ и ония административни и общински власти, които умишлено не изпълнятъ постановленията на настоящия законъ.
   Чл. 8. Министерството на вътрешните работи може да назначи, колкото намери за нуждно, специални лица агенти за преследване разбойниците, които агенти могатъ да бъдатъ изпращани въ разпореждане на околийските началници въ борбата имъ съ разбойниците. Тяхната заплата ще бъде определена по щатъ изработенъ отъ Министра на вътрешните работи, одобренъ отъ Министерския съветъ.
   Чл. 9. Така образуваните потери и назначени агенти, заедно съ другата въоръжена сила, преследватъ разбойниците. Като общъ началникъ на тая сила въ окръга е окръжния управитель, а въ околията – околийския началникъ.
   Чл. 10. За разбойници се обявяватъ и ония лица, за които полицията, възъ основа на събрани доказателства донася на надлежния областенъ съдъ, че те са извършили разбойничества.
   Съдътъ на другия день следъ получаване полицейското донесение, прави публикация въ най-близкия местенъ вестникъ и съобщения до всички общини на околията, където е местожителството на подозряното лице или където е станало известно като разбойникъ, и ако въ двадесеть-дневенъ срокъ никой отъ роднините или познатите на това лице не установятъ къде се намира, съда го обявява за разбойникъ и обнародва това въ „Държавенъ вестникъ“.
   Чл. 11. Заловените разбойници се съдятъ отъ областния съдъ въ околийския центъръ, въ района на който са заловени, въ 7-дневенъ срокъ отъ залавянето имъ по закона за углавното съдопроизводство (чл. чл. 649-656).
   Съдътъ веднага съ пристигането си взема всички мерки и разпоредби да гарантира бързото разглеждане на делото.
   Забележка: Всички власти са длъжни да даватъ най-голяма спешность на разпоредбите на съда.
   Чл. 12. Осъдениятъ на смърть разбойникъ се обесва на публично място въ центъра на околията.
   Чл. 13. *) Осъждатъ се на повече отъ 5 години строгъ тъмниченъ затворъ, или на доживотенъ строгъ тъмниченъ затворъ, онези лица, които като узнаятъ положението и качествата на разбойниците, имъ ставатъ укриватели безъ да са били принудени за това съ насилие.
   ) Чл. 13 отъ закона за изтребление на разбойничеството, доколкото се отнася за дела за грабежи се отменява съгласно § 3 отъ закона за допълнение на някой отъ наказанията и на съдопроизводството по делата за грабежи – обнародванъ въ „Държавенъ вестникъ“ брой 264 отъ 23 февруарий 1922 година.
   Чл. 14. Всяко лице, което знае къде се намиратъ разбойниците и не донесе веднага на властьта, се наказва съ тъмниченъ затворъ до 1 година.
   Чл. 15. Настоящиятъ законъ отменя всичките закони, които му противоречатъ.

 6. Много моля Аферата, да порцира тухла-новините на по-малки кванти, по-ниски етажи и по-къси асансьри защото кака е тръгнало Сашето Диковото хептем ще се разпадне на срички.

  Бат Сашо, я им еби майката, Хвърли по два лева на улицата, на двора и в асаньорната шахта. Те сами ще рипнат от терасите, скочат от балконите и натъпкат в асансьорните шахти.

  Човеко помоли и докарай Лили Иванова,Йорданка Христова, Ваня Костова, Кристина Димитрова, Михаил Белчев, Орлин Горанов, Найден Михайлов, 5 Трамвая, и ги помоли да изпеят заедно песента на Лили Иванова „Ти дойде да разкажеш“: https://www.youtube.com/watch?v=h6C5ee5m44s

  1. Крадец, крадец, ама всички му завиждат на ШОПАРА с име КРАСЕН по следните причини:
   1.Има си луксозни КОЧИНИ в с.Драгалевци, София и Варна.
   2.Поддържи си армия от прислуга и пазванти, грижещи се за КОЧИНИТЕ.
   3.Живее си без брак с красива новинарка от bTV.
   4.Никой не се интересува от далаверите му, изключва Afera.bg.
   5.Боросов е опънал превантивно чадър над него (защо ли ??? !!!)
   Ако нещо съм пропуснал в списъка-ЗАВИСНИЧЕСТВО, моля да го допълните.

 7. Не декларират придобити недвижима собственост, защото няма как да докажат парите с които са купени. Тук става дума за суми от милиони, а от заплати не може да се съберат. Откъде са милионите тогава? Не са спечелени от ТОТОТО. Остава от корупция генерирана от обществените поръчки при ведомствата на които тия са министри. Борба с корупцията както казва Борисов се води денонощно. Но това което се вижда като имотно притежание на висшия ешалон на шайката говори съвсем обратното. Това не се знае от днес или вчера. Явно външна сила събаря ГЕРБ и ББ. Кой ли ще дойде на мястото на ГЕРБ?

 8. Цялата корупция е заради тиранина Борисов, който превърна държавата ни в третия свят. Ако го нямаше Борисов, Цветанов нямаше да открадне 10 апартамента и да се чувства хем невинен, хем безнаказан, Дилян намаше и да помисли да плаща наем на майка си, Пацо Терасата нямаше да излиза в отпуска, Кралев щеше да помни да си декларира имотите, Горанов щеше да се е преодолял страха от земетресения и да си плаща наема. Мафиоти до един. Долу тиранина!

 9. Всяка треторазрядна африканска диктатура е за предпочитане пред некадърната крадлива и нагла групировка на клиентелата ГЕРБ.

  1. Ако в друга държава се разкрият подобни престъпления на властимащите, ще излезе на улицата целият народ и ще ги измете с ритници…

   1. Точно така, но сам посочвате две условия: 1. държава, 2. народ. Системната деморализация на властта и отказите й да направи нужното за образование и дипломация доведоха до ликвидация на народа както демографски, така и ценностно. В резултат на това народът е сасипан от свои еничари с ликвидация на жизнеността и устойчивостта му. Напр. подписването на Истанбулската конвенция и зашитата й показаха и двата параметъра на поквара и глупост на властта. Фактът, че подписалите и защитавчащите Ист. конвенция са по местата си и ще и учсастват в Евро избори показва същото – аморлни политически субекти. Те са основен фактор за ликвидацията на народа, не си търсям сметка едни на други, само поразии и зрелища правят и паразитират и върху предателствата си. Кой махна от постове или даде на прокурор Кунева, МИлен Велчев, Станишев, Надка Нейнска, Румяна Бъчварова и десетки като тях?! Властта се възпоизвежда като паразитна и развратна и възпоизвежда и ликвидацията на народа. Има начин, но …..убиват и за начин, не само крадат от начините.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *