Регистрация
Публикувано на 03.01.2019 / 16:06

КОНПИ! СКАНДАЛЕН КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ВЪВ ВОЕННО МИНИСТЕРСТВО! ФИРМА НА СЪПРУГАТА НА ВИСШ ШЕФ ПЕЧЕЛИ ПОРЕДНИТЕ 12 580 060 ЛВ. ОТ ОБЩО ДОСЕГА… 68 000 000 ЛВ. ОТ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ!

Конфликт на интереси и нарушения на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) при провеждане и възлагане на обществена поръчка по ЗОП от Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“, с предмет: “Осигуряване на невъоръжена физическа охрана за обекти управлявани от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело”, по обособени позиции” с уникален номер в РОП 00515-2017-0001.

Правно основание: чл. 47 от ЗПКОНПИ

С настоящото бихме искали да сигнализираме за констатирано от наша страна грубо закононарушение при провеждане на процедура за избор на изпълнител за охрана в Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ към министъра на отбраната.

За изпълнител в обществената поръчка, след оценяване по техническия показател и отваряне на ценовите предложения ще бъде избран участника „МУЛТИФОРС А.С.“ ЕООД, въпреки значително по-високата предложена цена. От друга страна, някои от участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка са предложили значително по-ниска икономически обоснована цена, но ще бъде класирани по-ниско. Причината е манипулативната, субективна и с нищо не оправдана оценка по показател: „Качество на техническото предложение“, където „МУЛТИФОРС А.С.“ ЕООД е получил 100 точки, а останалите участници възможно най-ниските оценки.

Критерият е в противоречие с изискването на чл. 33, ал. 1 от Правилника за прилагане на ЗОП, според който: „Възложителите могат да изискват представяне на планове, графици и други документи, свързани с организацията на изпълнение на дейностите, доколкото представят изпълнението в съответствие с офертата на участника и изискванията на възложителя. Пълнотата и начинът на представяне на информацията в документите не може да се използва като показател за оценка на офертите.“

Въпреки това, възложителят е предвидил именно начинът на представяне на информацията в техническото предложение като показател за оценка, като членовете на подчинената на възложителя комисия трябва да поставят на всеки от участниците 10, 50 или 100 точки напълно необективно, необосновано и според дадените указания.

Това е характерно за абсолютно всички ОП, които това дружество е спечелило или в които тепърва участва като кандидат -участник.

Но по-интересен е въпросът защо всъщност се налага да бъде избран участника „МУЛТИФОРС А.С.“ ЕООД, въпреки значително по-високата цена, която предлага? Отговорът на въпроса се съдържа в дадената по-долу диаграма за структурата и собствеността на капитала на „МУЛТИФОРС А.С.“ ЕООД.

 ВОЕННО МИНИСТЕРСТВО

Видно  от приложената структура, която може да бъде проследена от публикуваната информация в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, единствен краен собственик и представляващ на „МУЛТИФОРС А.С.“ ЕООД е г-жа Магдалена Емилова Пеева, която е съпруга на Станимир Димитров Пеев, заемащ поста на председател на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ към Министерски съвет. Постът е с ранг на зам. министър и се определя с решение на Министерски съвет, а договорът с него се сключва от Министър-председателя на Република България. 

Станимир Димитров Пеев е собственик на „МУЛТИФОРС А.С.“ ЕООД до 16.11.2007 г., когато прехвърля дяловете на съпругата си Магдалена Емилова Пеева. През 2007 г. Станимир Пеев е кмет на район „Панчарево“, а през 2009 г. е определен за председател на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“. С кратко прекъсване през 2013 г. той заема поста и до настоящия момент.

Очевидно Станимир Димитров Пеев и Магдалена Емилова Пеева са „свързани лица“, по смисъла на всички закони в Република България. Според чл. 52 от ЗПКОНПИ конфликтът на интереси възниква, когато лицето, заемащо висша публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на правомощията или задълженията му по служба.

От своя страна чл. 53 от същия закон определя като частен всеки интерес, който води до облага от материален или нематериален характер за лице, заемащо висша публична длъжност, или за свързани с него лица, включително всяко поето задължение. В случая, също изглежда безспорно, че от възлагането на поръчката за охрана на „МУЛТИФОРС А.С.“ ЕООД за председателя на Държавната агенция и неговата съпруга възниква сериозна като стойност облага от материален характер.

За сведение, обявената за възлагане поръчка от ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” е с посочена прогнозна стойност 12 580 060,80 лева с ДДС. Последният въпрос, който възниква е – влияе ли този очевиден частен интерес върху безпристрастното и обективно изпълнение на правомощията и задължения по служба на председателя на Държавната агенция?

Въпреки това, може да се посочат някои основателни съображения. Според чл. 9 от Закона за държавните резерви и военновременните запаси (ЗДРВЗ) при управлението на държавните резерви и военновременните запаси агенцията взаимодейства с органите на централната и местната власт. Според същата разпоредба тези органи са длъжни да съдействат на агенцията при изпълнение на функциите й. Следователно органите на централната власт, в това число министри и ръководители на ведомства имат определени задължения и компетенции във връзка с ЗДРВЗ. Безспорно министъра на отбраната към когото е и ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ е орган на централната власт със съществени правомощия по закона свързани с държавните резерви и военновременните запаси. Такива правомощия упражнявани съвместно с председателя на агенцията са например чл. 5, чл. 8, ал. 3 и 4, чл. 10, ал. 9, чл. 11, чл. 21, чл. 24, ал. 4 и др.  от Наредба за условията и реда за организиране на дейностите по държавните резерви и военновременните запаси (приета с ПМС № 234 от 21.10.2003 г., обн., ДВ, бр. 95 от 28.10.2003 г.). Самостоятелни правомощия са предоставени с чл. 11, чл. 14 и чл. 29, ал. 2 от ЗДРВЗ, както и с Наредба за условията и реда за създаване на ведомствени военновременни запаси на Министерството на отбраната (приета с ПМС № 132 от 6.06.2008 г., обн., ДВ, бр. 55 от 17.06.2008 г., в сила от 17.06.2008 г.).

Всички основни клиенти и контрагенти във връзка с основната дейност на „МУЛТИФОРС А.С.“ ЕООД, а именно въоръжена и невъоръжена охрана са органи на централната и местната власт или големи държавни предприятия и това едва ли е случайно.

От справка в Регистъра на обществените поръчки към АОП става ясно, че фирма „МУЛТИФОРС А.С.“ ЕООД е сключила договори за обществени поръчки за охрана:

1. На 28.08.2018 г. с Министерство на земеделието, храните и горите на обща стойност 1 813 967,19 лева, без ДДС;

2. На 16.07.2018 г. с Агенция по заетостта на обща стойност 2 656 620 лева без ДДС;

3. На 30.05.2018 г. с „Национална електрическа компания“ ЕАД на обща стойност 103 200 лева без ДДС;

4. На 22.01.2018 г. със Столична община – район Красна поляна на обща стойност 716 102,40 лева без ДДС;

5. На 05.10.2017 г. със Столична община – район Искър на обща стойност 383 759,45 лева без ДДС;

6. На 08. 12.2017 г. с Министерство на икономиката на обща стойност 487 512 лева без ДДС;

7. На 06.07.2017 г. с Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на обща стойност 521 849,13 лева без ДДС;

8. На 07.04.2017 г. с Университет за национално и световно стопанство на обща стойност 4 138 200 лева без ДДС;

9. На 01.07.2017 г. с „Булгартрансгаз“ ЕАД на обща стойност 1 219 200 лева без ДДС;

10. На 05.07.2016 г. с ЕСО-МЕР София област на обща стойност 820 000 лева без ДДС;

11. На 05.07.2016 г. с ЕСО-МЕР София област на обща стойност 430 000 лева без ДДС;

12. На 10.12.2015 г. със Столична община – район Красна поляна на обща стойност 711 475,20 с ДДС;

13. На 01.12.2015 г. с Министерство на икономиката на обща стойност 322 935,60 без ДДС;

14. На 13.04.2016 г. с Министерство на отбраната на обща стойност 799 680 лв. без ДДС;

15. На 19.08.2015 г. със Столична община – район Искър на обща стойност 345 372 лева без ДДС;

16. На 19.06.2015 г. с Агенция по заетостта на обща стойност 2 181 282,24 лева без ДДС;

17. На 29.04.2015 г. с ЕСО-МЕР Пловдив на обща стойност 119 750,40 лева без ДДС;

18. На 29.04.2015 г. с ЕСО-МЕР Пловдив на обща стойност 74 844 лева без ДДС;

19. На 29.04.2015 г. с ЕСО-МЕР Пловдив на обща стойност 523 908 лева без ДДС;

20. На 30.04.2015 г. с ЕСО-МЕР Бургас на обща стойност 67 634,58 лева без ДДС;

21. На 30.04.2015 г. с ЕСО-МЕР Бургас на обща стойност 70 214,40 лева без ДДС;

22. На 30.04.2015 г. с ЕСО-МЕР Бургас на обща стойност 137 916 лева без ДДС;

23. На 01.05.2015 г. с ЕСО-МЕР Стара Загора на обща стойност 68 850 лева без ДДС;

24. На 01.05.2015 г. с ЕСО-МЕР Стара Загора на обща стойност 206 550 лева без ДДС;

25. На 01.05.2015 г. с ЕСО-МЕР Стара Загора обща стойност 137 700 лева без ДДС;

26. На 01.05.2015 г. с ЕСО-МЕР Стара Загора на обща стойност 206 550 лева без ДДС;

27. На 08.07.2015 г. с Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на обща стойност 518 458,25 лева без ДДС;

28. На 13.02.2015 г. с „Национална електрическа компания“ ЕАД на обща стойност 1 005 354,52 лева без ДДС;

29. На 25.08.2015 г. с „Национална електрическа компания“ ЕАД на обща стойност 9 491 656 лева без ДДС;

30. На 27.11.2014 г. с „Мини Марица изток“ ЕАД на обща стойност 1 902 901, 59 лева без ДДС;

31. На 08.04.2014 г. с „Топлофикация София“ ЕАД на обща стойност 6 314 880 лева без ДДС;

32. На 27.08.2015 г. с Министерство на земеделието, храните и горите на обща стойност 1 357 314,14 лева, без ДДС;

33. На 30.04.2013 г. с Областна администрация – Софийска област на обща стойност 306 720 лева без ДДС

34. На 12.12.2015 г. с Министерство на отбраната на обща стойност 1 817 272 лева без ДДС;

35. На 28.12.2012 г. с Национален военноисторически музей на обща стойност 179 719,20 лева без ДДС;

36. На 03.07.2013 г. с Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на обща стойност 394 320 лева без ДДС;

37. На 14.08.2012 г. с Университет за национално и световно стопанство на обща стойност 3 343 897,28 лева без ДДС;

38. На 25.02.2014 г. с Министерство на отбраната на обща стойност 1 360 742,40 лева без ДДС;

39. На 01.03.2010 г. с Областна администрация – Софийска област на обща стойност 271 908 лева без ДДС;

40. На 20.09.2010 г. с Министерство на отбраната на обща стойност 65 600 лева без ДДС;

41. На 10.09.2010 г. с Министерство на отбраната на обща стойност 703 080 лева без ДДС;

42. На 24.06.2009 г. с Министерство на отбраната на обща стойност 280 440,80 лева без ДДС;

43. На 26.02.2009 г. с Министерство на отбраната на обща стойност 1 910 340 лева без ДДС;

44. На 04.02.2009 г. с Министерство на отбраната на обща стойност 927 180 лева без ДДС;

45. На 19.01.2009 г. с Министерство на отбраната на обща стойност 750 240 лева без ДДС;

46. На 28.08.2008 г. с ИА „Държавна собственост на Министерство на отбраната“ на обща стойност 15 360 лева без ДДС;

47. На 10.10.2008 г. с ИА „Държавна собственост на Министерство на отбраната“ на обща стойност 49 920 лева без ДДС;

48. На 22.07.2008 г. с ИА „Държавна собственост на Министерство на отбраната“ на обща стойност 21 840 лева без ДДС;

49. На 07.07.2008 г. с ИА „Държавна собственост на Министерство на отбраната“ на обща стойност 17 920 лева без ДДС;

50. На 28.08.2008 г. с ИА „Държавна собственост на Министерство на отбраната“ на обща стойност 115 200 лева без ДДС;

51. На 28.08.2008 г. с ИА „Държавна собственост на Министерство на отбраната“ на обща стойност 103 680 лева без ДДС;

52. На 26.06.2008 г. с ИА „Държавна собственост на Министерство на отбраната“ на обща стойност 13 500 лева без ДДС;

53. На 11.07.2008 г. с ИА „Държавна собственост на Министерство на отбраната“ на обща стойност 101 400 лева без ДДС;

54. На 23.05.2008 г. с ИА „Държавна собственост на Министерство на отбраната“ на обща стойност 14 156,67 лева без ДДС;

55. На 27.06.2008 г. с ИА „Държавна собственост на Министерство на отбраната“ на обща стойност 135 360 лева без ДДС;

56. На 15.05.2008 г. с ИА „Държавна собственост на Министерство на отбраната“ на обща стойност 148 941,93 лева без ДДС;

57. На 26.03.2008 г. с ИА „Държавна собственост на Министерство на отбраната“ на обща стойност 32 211,29 лева без ДДС;

58. На 10.03.2008 г. с ИА „Държавна собственост на Министерство на отбраната“ на обща стойност 26 064,46 лева без ДДС;

59. На 13.12.2007 г. с ИА „Държавна собственост на Министерство на отбраната“ на обща стойност 9 900 лева без ДДС;

60. На 18.01.2008 г. с ИА „Държавна собственост на Министерство на отбраната“ на обща стойност 29 340 лева без ДДС;

61. На 09.01.2008 г. с ИА „Държавна собственост на Министерство на отбраната“ на обща стойност 209 100 лева без ДДС;

62. На 06.12.2007 г. с ИА „Държавна собственост на Министерство на отбраната“ на обща стойност 166 920 лева без ДДС;

63. На 24.08.2007 г. с ИА „Държавна собственост на Министерство на отбраната“ на обща стойност 67 920 лева без ДДС;

64. На 04.07.2007 г. с ИА „Държавна собственост на Министерство на отбраната“ на обща стойност 12 000 лева без ДДС;

65. На 18.06.2007 г. с ИА „Държавна собственост на Министерство на отбраната“ на обща стойност 117 324 лева без ДДС;

66. На 15.06.2007 г. с ИА „Държавна собственост на Министерство на отбраната“ на обща стойност 27 300 лева без ДДС;

67. На 28.02.2007 г. с ИА „Държавна собственост на Министерство на отбраната“ на обща стойност 26 352 лева без ДДС;

Забележка 1: За 13 бр. обществени поръчки възложени на „МУЛТИФОРС А.С.“ ЕООД от Мрежовите експлоатационни райони на ЕСО, проведени през март и април 2016 г. няма посочена никаква стойност. Вероятно се касае за още милиони възложени на „МУЛТИФОРС А.С.“ ЕООД.

Забележка 2: При посочване на стойността е взета предвид стойността на изплатените суми от възложителя по договора, където има посочена информация за това. Там където няма информация за изпълнението на договора е посочена сумата, за която е възложена поръчката.

Общата стойност на всички тези поръчки възлиза на почти 55 000 000 лева без ДДС. Ако се прибави и тази, която Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ предстои да възложи на „МУЛТИФОРС А.С.“ ЕООД, общата стойност възлиза на почти 68 000 000 лева.

Сумата е колосална, особено като се има предвид, че тя излиза от държавния бюджет и от парите на държавни предприятия от комуналния сектор (НЕК, Топлофикация, Булгартрансгаз, ЕСО, Мини Марица изток), които се калкулират в сметките за ел. енергия, топлинна енергия и газ.

Не може да не направи впечатление внушителния брой договор сключени с Министерство на отбраната и ведомства подчинени на него, а именно 32 договора или половината от всички договори на „МУЛТИФОРС А.С.“ ЕООД на обща стойност почти 23 000 000 лева, в това число и тази, която предстои да бъде възложена.

Горното съставлява публична информация, която нееднократно е обсъждана в общественото пространство и медиите. Например публикации на в. Дневник от 11.08.2018 г., в. Капитал от 13.08.2018 г., Медияпул от 11.08.2018 г., Факти.бг от 15.08.2018 г. и много други, както и по-стари публикации като Афера.бг от 12.11.2014 г. и други.

Според „Капитал“ (публикация от 13.08.2018 г.): „Концентрацията на обществени поръчки в една компания винаги е сигнална лампичка, особено ако работи в сектор, в който по принцип конкуренцията е висока. В тази роля е охранителната компания „Мултифорс А.С.“, която е на съпругата на председателя на Държавния резерв Станимир Пеев – Магдалена Пеева. Проверка на „Капитал“ показа, че компанията й има над 100 договора на обща стойност 57.5 млн. лева за десет години. Името на фирмата сега стана актуално покрай нов договор за невъоръжена охрана с Агенцията по заетостта на стойност над 3.2 млн. лева. Пряк конфликт на интереси няма, но фактът е, че съпругата на висш държавен служител има струпване на договори с държавни ведомства и компании. Част от поръчките са с поръчител Министерство на отбраната, а резервът поддържа военните запаси.“ Налице е очевидно твърдение за „конфликт на интереси“ и въпреки това институциите „мълчат“.

Предвид посочените по-горе допуснати нарушения на ЗОП и ЗПКОНПИ, предлагаме:

1.Ръководството на Министерство на отбраната и ИА “Военни клубове и военно-почивно дело” на основание чл. 106, ал. 3 ЗОП спешно да даде необходимите указания за законосъобразно приключване на процедурата за възлагане на обществената поръчка;

2. Компетентните органи да предприемат необходимите действия, свързани с предоставените им по закон правомощия по установяване на нарушения и реализация на съответната отговорност;

3. Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество да образува производство на основание чл. 71 и следващите от ЗПКОНПИ за установяване на конфликт на интереси на председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ към Министерски съвет.

Дори да се установи, че формално няма нарушения на ЗОП и/или и ЗПКОНПИ при провеждане на процедурата, много се надяваме, да получим ние и обществото като цяло отговори на следните  въпроси:

1.Защитен ли е обществения интерес и оправдано ли е да се разходват с милиони повече от необходимо за извършването на услуги по охрана от държавни учреждения и държавни предприятия;

2.Свързано ли е това с факта, че председателя на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ Станимир Димитров Пеев има очевиден частен интерес от възлагането на поръчките именно на фирмата на съпругата му „МУЛТИФОРС А.С.“ ЕООД?;

3.Морално ли е висш държавен служител избран с решение на Министерски съвет и чийто договор е сключен директно от Министър-председателя на Република България да печели десетки милиони от държавния  бюджет?

Надяваме се настоящия сигнал, чрез намесата и съдействието на всички компетентни органи в Република България, да доведе до незабавни мерки за спиране на подобни порочни практики.

Afera.bg

Коментари 18 за
“КОНПИ! СКАНДАЛЕН КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ВЪВ ВОЕННО МИНИСТЕРСТВО! ФИРМА НА СЪПРУГАТА НА ВИСШ ШЕФ ПЕЧЕЛИ ПОРЕДНИТЕ 12 580 060 ЛВ. ОТ ОБЩО ДОСЕГА… 68 000 000 ЛВ. ОТ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ!”

 1. Информацията звучи така бомбастично, че си направих труда да проверя в сайта на Военните клубове в профила на купувача за тази обществена поръчка и установих, че :
  1 Поръчката е приключила и никой не я е обжалвал, тоест никой не се съмнява в законността и .
  2 От публикуваните протоколи е видно, че цените на спечелилата фирма не са най-високи, а напротив по половината позиции са най-ниски.
  3 Във всички цитирани публикации на медиите близки до „Кръгът Капитал“ пише, че няма конфликт на интереси.

  1. ,,GERBADGIYSKIJAT PIGMEY,,STANIMIRCHO,E SIN NA POLKOVNIK PEEV OT VGU/6 DO 1990G!..,,KUCHE/ KASICHKA VAV VOENNOVREMENNIJAT REZERV I MN.DRUGI,,SHEMI,,…,,DOBRE OHRANEN LILIPUT,,!

 2. Всички прокурори барабар с тези Пееви са да отидат при Баневи. То, излиза, че Баневи и други като тях, от ранга на Арабаджиеви, са като чавдарчета, дребни риби, в сравнение с тези Пееви. А колко ли ги има още, с конфликт на интереси? За които даже и няма да разберем! Ами този въшльо – Бойко Борисов, за когото краденето е като животоспасяваща система, него кой ще наказва?

 3. Ама тоя Пеев е лично протеже на Баце още когато беше кмет на София. По негово време се извършиха кражбите на общински парцели на атрактивни места в район Панчарево, като с.Бистрица. На центъра на селото откраднаха градинката. Собственик се оказа небезизвестната Димитрина Захаринова, бивш шеф в НАП и ДАНС. Свински черва.

 4. ПЕЕФ, галиба ши идеш трибуквения. Затвор, затвор до живот те чака

 5. Весе,Весе,
  Защо се дърпаш бе мила? Сключи и ти едно договорче за охрана са тази фирмичка и ще видиш как ще ти „хукнат“ нещата! Айде стига се прави на будала!

 6. Патриотите си постигнаха целта да ги припознаят насериозно в грабежа …………………….

   1. Нищо ново под слънцето само че преди крадяха без да им мигне окото а сега чрез сламени бабки колко такива чифутчета се настаниха в близо до швейцарските банки и държат кодовете на олигарсите . Е навремето сополан паси окраде и продължава да краде военни имоти ама нищо никой неможе да му направи защото има як гръб на чичко ти ротшилд , същия чичко е хванал юздите на цял свят …

 7. да крадеш – това е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ !
  да крадеш много – това е БИЗНЕС !
  да грабиш целия народ – това е ПОЛИТИКА !
  да ограбиш цялата планета – това е ТРАНС-АТЛАНТИЧЕСКА ЦЕННОСТ !

 8. Не всички богати плачат

  Богатите не обичат и у нас, и в чужбина. Но това недолюбване е различно.

  По света, като правило, зад това стои завист, но и уважание. Размерът на благосъстоянието на богатите хора, като правило, е пропорционален на ползата, която те дават на обществото.

  У нас болшинството богаташи са станали бизнесмени не затова, че са създали нещо със свои сили и са били полезни за обществото, а затова, че в нужното време са се оказали на нужното място и са се възползвали от ситуацията или от нужния човек. Службата в публични организации също предразполага към това.

  Богатите и успешни предприемачи трябва да се уважават за тяхната полезност. Това са хора с възможности, ресурси и повече отговорност. Но богатите паразити трябва да се презират и да се преследват – за подкупите, за просвояванията или кражбите. Паразитът не носи полза и не мисли за здравето на организма, върху който паразитира.

  1. Поздравявам Ви за чудесния коментар. Да, те са паразити и с абсолютно нищо не са полезни на обществото, а само му смучат жизнените сокове. Дали ще доживеем да ги видим осъдени?

   1. Ако така продължават нещата,само да тролим а не да действаме,няма да ги видим осъдени!

 9. И ний ,на Четвърти километър ,спечелихме една поръчка да засадим един бостан с тикви,ама влязохме в конфликт на интереси и се наложи да насадим патки ,ма пекински .

 10. И кво като сигнализирате? Кой ще ви обърне внимание? Посеркото борисофф,корумпираната сФиня цацаров или дизеловият лайнар гешев? Кой???

Вашият отговор на Тихомир Томов Отказ

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>