Публикувано на 09.09.2020 / 8:41

КОЙ ЛЕКАР СИ Е ИЗБЪРСАЛ ЗАДНИТЕ ЧАСТИ С ДИПЛОМАТА СИ?!

КОЙ ЛЕКАР СИ Е ИЗБЪРСАЛ ЗАДНИТЕ ЧАСТИ С ДИПЛОМАТА СИ?!

Имам апарат за мерене на кислорода. Нямам проблеми с дишането и стойностите при мен обикновено са 98-100. Направих си личен тест – след 15 минути с маска ги премерих. Бяха около 90-92.

При кислороден глад умират нервни клетки, може да се получи припадък, гърч, загуба на концентрация и трайни увреждания.

Те искат децата и учителите да стоят в училище по 5-7 часа с маски?!

Кой лекар си е избърсал задните части с дипломата си, давайки такъв съвет?!

П.П. Да добавя, че кислородът спомага за противодействие на вирусите. Как пониженият прием на кислород ще помогне за преодоляване на пЛандемията им? По-скоро ще я предизвика.

Мая Даси

Коментари 26 за
“КОЙ ЛЕКАР СИ Е ИЗБЪРСАЛ ЗАДНИТЕ ЧАСТИ С ДИПЛОМАТА СИ?!”

 1. на местата със задължително носене на маска
  в един от цилиндрите на политикономическия двигател на ес
  нося вертикално нарязана с ножица еднократна маска
  получава се нещо като решетка на джип ренглър
  охлаждането е добро и достъпа до свеж въздух също
  ако може да бъде наречен свеж климатизирания въздух
  в железните градове и транспорта им

  управляващите ни задължават да носим маски
  без да се уточняват качеството и целостта им
  та аз затова така бунтарски провокативно
  гледат ме униформените изпод вежди
  но засега не се наемат да ме пробват
  а дисциплинираното цивилизовано стадо
  е направо изумено от дързостта ми
  но и те не смеят конфликтно да заблеят

 2. Наденете маска на тиквената мутра и го пратете да чука камъни 16 години по 16 часа на ден

 3. Откога призовавам за гражданско неподчинение и никакво носене на маски и борба и караница и бой ако трябва с вскеи който ви ги натрапва или ви държи сметка защо сте без маска било то в магазин, банка, градски транспорт учреждение и т.н. Да не говорим, че носенето на маски е противоконституционно! ЦЕЛИЯ НОЩ Е ЗА ЗАТВОРА! АНАНИЕВ КАКТО И ТЕКУЩИЯ ПЕДЕРАСТ И ТОЙ. ЗА БОРИСОВ И КАСКЕТА Е ЯСНО!!!! За тях затвор най-лошия случай, в най-добрия … сещате се!

 4. Вижте какво, „плебеи“ и „дулоси“! Господарите от „висшата раса“ (333-та степен) си имат техни планове, които не започват от вчера и днес. При тях също има петилетки, десетилетки, двайсетолетки. Кои сте вие и от коя степен, че да имате желания, мнения и право на глас?!?
  _________________________________________________
  Сценарии развития хаоса (порядка) от центра Рокфеллера

  Андрей Петров написал 19 ноября 2011, 09:24
  14 оценок, 10070 просмотров
  «Негативное влияние роста численности населения на все наши планетарные экосистемы становится ужасающе очевидным». ( Дэвид Рокфеллер).

  В мае 2010-го года состоялось заседание благотворительного центра Рокфеллера, на котором было озвучено несколько сценариев развития дальнейших событий на наше планете. Сценарии футуристичны по содержанию, но что такое футуризм в исполнении владык мира? Ясно, что эти прогнозы основаны на планах, которыми руководствуется мировое правительство. И через фантастический текст мы можем эти планы легко понять.

  Перевод мой, но даю и английский текст для тех, кто читает по-английски. Прошу извинения, текст очень объёмен. Но это не я сочинил. Можно читать по диагонали.

  Scenario

  Narratives

  LOCK STEP

  A world of tighter top-down government control and more authoritarian leadership, with limited innovation and growing citizen pushback

  Сценарий LOCK STEP разворачивается при усилении роли государств в управлении обществом. Это авторитарные, деспотические государства, остановившие технический прогресс и инновации, и установившие диктатуру.

  In 2012, the pandemic that the world had been anticipating for years finally hit. Unlike 2009’s H1N1, this new influenza strain — originating from wild geese — was extremely virulent and deadly. Even the most pandemic-prepared nations were quickly overwhelmed when the virus streaked around the world, infecting nearly 20 percent of the global population and killing 8 million in just seven months, the majority of them healthy young adults. The pandemic also had a deadly effect on economies: international mobility of both people and goods screeched to a halt, debilitating industries like tourism and breaking global supply chains. Even locally, normally bustling shops and office buildings sat empty for months, devoid of both employees and customers.

  В 2012 году разразилась крупнейшая пандемия, которую мир ждал в течении многих лет. В отличие от H1N1 2009, этот новый штамм гриппа, распространяемый дикими гусями, оказался крайне опасным. Даже страны, которые подготовились к появлению такой пандемии, оказались поражены заболеванием, а в масштабах планеты вирус поразил около 20% населения, 8 миллионов человек умерли за первые 7 месяцев после появления нового штамма. И большинство погибших – здоровые молодые люди. Пандемия привела к нарушению контактов между странами, были разрушены экономические связи. Закрылись магазины и офисы, жизнь замерла.

  The pandemic blanketed the planet — though disproportionate numbers died in Africa, Southeast Asia, and Central America, where the virus spread like wildfire in the absence of official containment protocols. But even in developed countries, containment was a challenge. The United States’s initial policy of “strongly discouraging” citizens from flying proved deadly in its leniency, accelerating the spread of the virus not just within the U.S. but across borders. However, a few countries did fare better — China in particular. The Chinese government’s quick imposition and enforcement of mandatory quarantine for all citizens, as well as its instant and near-hermetic sealing off of all borders, saved millions of lives, stopping the spread of the virus far earlier than in other countries and enabling a swifter post-pandemic recovery.

  18 Scenarios

  Пандемия захватила всю планету, хотя непропорционально большое число погибших оказалось в Африке, Юго-Восточной Азии и Центральной Америке, где вирус распространялся как лесной пожар в отсутствие официальных мер сдерживания. Но даже в развитых странах сдерживание было проблемой. США ограничили передвижение, но легкомыслие граждан привело к распространению вируса в том числе и за границу. Тем ни менее нескольким странам удалось ограничить число заболевших. В частности, китайское правительство приняло меры по введению карантина для всех граждан, закрыло границы, чем спасло миллионы жизней в своей стране, и остановив распространение вируса раньше других.

  China’s government was not the only one that took extreme measures to protect its citizens from risk and exposure. During the pandemic, national leaders around the world flexed their authority and imposed airtight rules and restrictions, from the mandatory wearing of face masks to body-temperature checks at the entries to communal spaces like train stations and supermarkets. Even after the pandemic faded, this more authoritarian control and oversight of citizens and their activities stuck and even intensified. In order to protect themselves from the spread of increasingly global problems — from pandemics and transnational terrorism to environmental crises and rising poverty — leaders around the world took a firmer grip on power.

  Правительство Китая не было единственным, кто принял крайние меры, чтобы защитить своих граждан от рисков. Во время пандемии, национальные лидеры во всем мире усилили свои полномочия, и установили правила изоляции заболевших, обязали носить марлевые маски, ввели обязательный контроль за температурой тела посетителей вокзалов и магазинов. По окончании пандемии усиленные меры контроля не были отменены, а даже усилились. Для предотвращения (повторных?) террористических атак с помощью биологического оружия лидеры всех стран установили жёсткие авторитарные меры.

  At first, the notion of a more controlled world gained wide acceptance and approval. Citizens willingly gave up some of their sovereignty — and their privacy — to more paternalistic states in exchange for greater safety and stability. Citizens were more tolerant, and even eager, for top-down direction and oversight, and national leaders had more latitude to impose order in the ways they saw fit. In developed countries, this heightened oversight took many forms: biometric IDs for all citizens, for example, and tighter regulation of key industries whose stability was deemed vital to national interests. In many developed countries, enforced cooperation with a suite of new regulations and agreements slowly but steadily restored both order and, importantly, economic growth.

  Усиление государственного контроля над гражданами было одобрено всеми, эта мера получила широкое признание. Граждане добровольно отказался от части своих свобод, таких как право на частную жизнь, приняли патерналистские государства как необходимость в деле достижения стабильности и безопасности. Граждане стали терпимей к надзору со стороны государств, и даже требовали усилить контроль, что дало лидерам государств полную свободу действий. В развитых странах этот повышенный контроль принял множество форм: биометрические идентификаторы для всех граждан, например, и ужесточение регулирования ключевых отраслей промышленности, стабильность которых считалось жизненно важной для национальных интересов. Во многих развитых странах, насильственное принятие новых правил и соглашений, медленно, но неуклонно восстановило порядок и, что немаловажно, экономический рост. (Стало быть, для экономического роста требуется ввести диктатуру?)

  Across the developing world, however, the story was different — and much more variable. Top-down authority took different forms in different countries, hinging largely on the capacity, caliber, and intentions of their leaders. In countries with strong and thoughtful leaders, citizens’ overall economic status and quality of life increased. In India, for example, air quality drastically improved after 2016, when the government outlawed high-emitting vehicles. In Ghana, the introduction of ambitious government programs to improve basic infrastructure and ensure the availability of clean water for all her people led to a sharp decline in water-borne diseases. But more authoritarian leadership worked less well — and in some cases tragically — in countries run by irresponsible elites who used their increased power to pursue their own interests at the expense of their citizens.

  В развивающихся странах, однако, история была другой – Со множеством вариантов. Вертикаль власти (Оказывается, Путин построил систему «Top-down».) принимала различные формы в разных странах, что зависило от возможностей руководства стран, и их планов. В странах с сильными и умными лидерами, экономическое положения и качество жизни граждан улучшилось. В Индии, например, качество воздуха резко улучшились после 2016 года, когда правительство ограничило выбросы вредных веществ транспортными средствами. В Гане, внедрение программ правительства по улучшению базовой инфраструктуры и обеспечению доступа к чистой воде для всех граждан привели к резкому сокращению передающихся через воду заболеваний. Но в некоторых странах руководители воспользовались усилением авторитаризма для решения собственных проблем за счёт граждан. (В России руководители решают собственные проблемы за счёт граждан уже 20 лет, так что без всякой пандемии справились.)

  There were other downsides, as the rise of virulent nationalism created new hazards: spectators at the 2018 World Cup, for example, wore bulletproof vests that sported a patch of their national flag. Strong technology regulations stifled innovation, kept costs high, and curbed adoption. In the developing world, access to “approved” technologies increased but beyond that remained limited: the locus of technology innovation was largely in the developed world, leaving many developing countries on the receiving end of technologies that others consider “best” for them. Some governments found this patronizing and refused to distribute computers and other technologies that they scoffed at as “second hand.” Meanwhile, developing countries with more resources and better capacity began to innovate internally to fill these gaps on their own.

  Были и другие минусы, такие, как рост национализма. Например, зрители на ЧМ-2018, к примеру, носили пуленепробиваемый жилет, под цвет их национального флага. (Вот это сильный прогноз! И касается именно нас.) Усиленные правила регулирования стали душить инновации, приводили к повышенным затратам, что мешало внедрению. Список разрешенных для развивающихся стран расширился, но их возможности всё равно ограничены, такие страны вынуждены покупать технологии, что усилило их зависимость от развитых стран. (Здесь проясняется план по разрушению российской науки. Внедрение чужих технологий лишь усиливает зависимость от других стран.) Какая технология для какой страны будет лучшей решает не страна – импортёр технологий. Некоторые правительства отказались распространять компьютеры и другие технологии, по причине того, что они устарели. Между тем, развивающиеся страны с большим объемом ресурсов, развивающие собственные инновационные проекты стали двигаться в направлении самостоятельного решения этой проблемы. (Сколково?)

  Meanwhile, in the developed world, the presence of so many top-down rules and norms greatly inhibited entrepreneurial activity. Scientists and innovators were often told by governments what research lines to pursue and were guided mostly toward projects that would make money (e.g., market-driven product development) or were “sure bets” (e.g., fundamental research), leaving more risky or innovative research areas largely untapped. Well-off countries and monopolistic companies with big research and development budgets still made significant advances, but the IP behind their breakthroughs remained locked behind strict national or corporate protection. Russia and India imposed stringent domestic standards for supervising and certifying encryption-related products and their suppliers — a category that in reality meant all IT innovations. The U.S. and EU struck back with retaliatory national standards, throwing a wrench in the development and diffusion of technology globally.

  Между тем, в развитых странах мира, присутствие столь большого числа авторитарных правил и норм значительно тормозит предпринимательскую деятельность. Ученые и новаторы часто указывают правительствам, какие исследования проводить, развивая главным образом проекты, которые будут делать деньги, либо фундаментальные исследования, в результате чего рискованные инновационные направления исследований в значительной степени оказались невостребованными. Богатые страны и монополисты, проводящие значительное число исследований, опирающихся на богатый бюджет добились значительных успехов, но их разработки оставались заблокированы из-за строгих национальных или корпоративных правил защиты. Россия и Индия, ввели строгие внутренние стандарты по надзору, аттестации и шифрования сопутствующих товаров и их поставщиков – и на этом инновации закончились. (А как же Сколково?) США и ЕС приняли новые стандарты, дав толчок развитию и распространению технологий в мировом масштабе.

  Especially in the developing world, acting in one’s national self-interest often meant seeking practical alliances that fit with those interests — whether it was gaining access to needed resources or banding together in order to achieve economic growth. In South America and Africa, regional and sub-regional alliances became more structured. Kenya doubled its trade with southern and eastern Africa, as new partnerships grew within the continent. China’s investment in Africa expanded as the bargain of new jobs and infrastructure in exchange for access to key minerals or food exports proved agreeable to many governments. Cross-border ties proliferated in the form of official security aid. While the deployment of foreign security teams was welcomed in some of the most dire failed states, one-size-fits-all solutions yielded few positive results.

  Развивающиеся страны, действуя в своих национальных интересах, начали искать практические союзы, которые согласуются с этими интересами – было ли это получение доступа к необходимым ресурсам или объединились с целью достижения экономического роста. В Южной Америке и Африке появились новые региональные и субрегиональные союзы. Кения удвоил свою торговлю с Южной и Восточной Африке, а новые партнерские связи выросли в пределах континента. Инвестиции Китая в Африке привели к созданию новых рабочих мест и инфраструктуры в обмен на доступ к полезным ископаемым или экспорт продовольствия, что было в интересах многих правительств. Трансграничные связи получили широкое распространение в форме официальной помощи на цели безопасности. Размещение иностранных групп по обеспечению безопасности в отсталых, недееспособных государствах привело к положительным результатам во многих случаях. (Вот она – оккупация. А начиналось с гусиного гриппа! Всего лишь.)

  By 2025, people seemed to be growing weary of so much top-down control and letting leaders and authorities make choices for them. Wherever national interests clashed with individual interests, there was conflict. Sporadic pushback became increasingly organized and coordinated, as disaffected youth and people who had seen their status and opportunities slip away — largely in developing countries — incited civil unrest. In 2026, protestors in Nigeria brought down the government, fed up with the entrenched cronyism and corruption. Even those who liked the greater stability and predictability of this world began to grow uncomfortable and constrained by so many tight rules and by the strictness of national boundaries. The feeling lingered that sooner or later, something would inevitably upset the neat order that the world’s governments had worked so hard to establish. •

  К 2025 году люди привыкли к контролю со стороны государства, и не препятствовали лидерам государств принимать решения самостоятельно, не интересуясь мнением народа. (Вот он произвол.) Там, где национальные интересы столкнулись с индивидуальными интересами, конфликты не возникали. Стихийные беспорядки периодически возникали в развивающихся странах. Они становились всё более и более организованными. В 2026 протестующие в Нигерии привели к падению правительство, сытые по горло укоренением кумовства и коррупции. Даже те, кто любил большую стабильность и предсказуемость в этом мире начали проявлять недовольство, требовать ограничения жёстких мер и открытия национальных границ. (Из чего следует, что все народы будут удерживаться внутри границ своих государств до 2026-го года, как минимум. Вот так гуси! Вот так грипп! Это уже ГУЛАГ. А.П.) Появилась опасность, что где-то что-то этот с трудом установленный порядок разрушит. (Фух, успокоили, наконец. Дальше начнётся всемирная полицейская операция по закреплению антиконституционного порядка во всех странах, о чём авторы скромно умалчивают.)

  Quarantine Restricts In-Person Contact; Cellular Networks Overloaded (2013)

  Intercontinental Trade Hit by Strict Pathogen Controls (2015)

  Italy Addresses ‘Immigrant Caregiver’ Gap with Robots (2017)

  Will Africa’s Embrace of Authoritarian Capitalism a la China Continue? (2018)

  Vietnam to Require ‘A Solar Panel on Every Home’ (2022)

  Proliferating Trade Networks in Eastern and Southern Africa Strengthen Regional Ties (2023)

  African Leaders Fear Repeat of Nigeria’s 2026 Government Collapse (2028)

  1. „Мария“, пиши и цитирай на български език. Или поне направи анотация на материала, ако си наясно какво е това. Останалото просто едва ли има някой, който да ти го прочете. Защо „Афера“ не вземе мерки срещу подобни постове на чужди езици?

   1. Приемам забележката Ви, г-не и разбирам раздразнението Ви.
    Но друг път не пишете Мария в кавички, защото това е лично име, а не обозначава принадлежност към футболен отбор!

 5. Не пускайте децата си на училище. Кажете, че щом ще са с маски няма да ги пуснете. Нека да провалим и тази учебна година. Борбата трябва да е на всички фронтове.

 6. Слагам маска, когато влизам в автобуса, магазина, в аптеката, защото без нея няма да ме пуснат да вляза. Но мразя маската, имам чувството, че ме задушава, че дишам въздух, пълен с моите бактерии, вируси и каквото се сетите, че се съдържа в издишания въздух, който отново и отново вдишваме-издишваме.
  Аз ли не разбирам каква е ползата и вредата от маската, или Световната „здравна“ организация?
  И още нещо, който не обича неприятните неща, да не чете: тези маски вече ми приличат на дамски превръзки.

 7. Това е хиляди пъти по възмутително и повод за измитане на това продажно и предателско правителство, от всичките им кражби и зловредства. Това е удар по психиката на българските деца, с непредвидими и определено не здрави последствия, стрес, джендъризъм, депресия… Дано самите деца се разбунтуват защото тези бурки и правила са спуснати със зли и не човешки намерения! Жал ми е за българските родители ако не разберат, че това е една първа крачка, в отнемането на техните наследници, жал ми е за всички които са способни да маскират своето бъдеще в лицето на техните деца…тъжно, но предвид глупостта на някой хора които оправдават престъпленията си ами така правят по света и дадоха го по телевизора…Ужасяващо е това посегателство с ГРОЗНАТА КОВИД ЛЪЖА по човешките права! Проклети да са гадните комунистически Китайци и всичките им глобални демонични слуги!

  1. И що пък точно китайците, а не краварите например?
   Можеш ли да си направиш труда да споделиш?

 8. Пуснах си ВЕФ-а,ДНК стадото ми си пасе трева ,специфичните ми гени блеят,а Ксения Степановна Курносова свири на кавал с маска…
  Идилия достойна за четката на Вецин…

  И както си стоя …Бам- една ябълка падна от дървото точно на главата ми…
  и се сетих ,бе,проумях най- после ,че и с маска и без маска съм си все същото лайно.

  Само Слънцето изгрява без пари…засега…
  Много скоро ще има такса ,,Ходене без маска“ да подишате малко кислород ,така от време навреме …
  И кислородомер на маската ше турят, та да си плащате на НАК /Национална Агенция по Кислорода“…

  Къф тъп ,диф селянин съм само аз си зная.
  Добре,че навремето в Майчин дом е нямало дефектомери,щото щяха да ме фърлят право в кошчето…

  Венсеремос.

 9. Преди десет дни в Берлин излязоха на протест поне милион и половина от тези, за които смятаме, че са с тотално промито съзнание. А ние гордите бунтари и една от „най-интелигентните“ нации мълчи и изпадаме в транс, когато по телевизията се появи някоя от нощниците. Вчера видях пред клоновете на пощите опашки от по няколко стотин пенсионера наблъскани един в друг, но с маски, заради уж случаен срив в системата на Български пощи. Това разбрах по-късно е било в цялата страна. Иначе ще пращаме здравите си деца с маски на училище. В момента провеждат гигантски експеримент, една от целите на който е да установят праговете ни на търпимост.

  1. Противопоставящи се на манипулациите са хора от бившата източна Германия. В соц. образованието съществуваше причинно-следтсвената връзка!

 10. Според мен, те не си бършат задниците, а си ходят нацапани. Съжалявам, но с прискърбие трябва да констатирам, че при толкова нас….ни и неизбърсани задници на политици, журналисти, кметове, учители, артисти, музиканти, спортисти и други, докторите просто не правят впечатление. Не знам как се случи, но, тъй наречения „елит“ на нацията е пример именно с нааканите си задни части, които биват навирани в лицето на „обикновения“ българин!

 11. Ами то това е целта бе хора, да ни разболеят. Който не го е разбрал, значи не е в час. Не усещате ли как се подиграват очевадно с нас. В заведения за хранене и дискотеките без маски, но в кварталната бакалия с маски. Замислете се. Убиват ни !

 12. световните мутри го решават това!в България може да дадем пример за освобождаване от тези дяволски изчадия!

 13. Всичкото,… е за ПАРИ !!!;)) Дават им ПАРИ , за да говорят и плашат хората… точно обратното на това за което са учели и дипломирали !! Вируса е измислен да МУТИРА върху ПАРИТЕ!!;))

  1. Да ни е честит новия медицински фашизъм. Носети си наморниците и мълчете, и не мислете, и не се противете. Ние ще се погрижим за вашето модерно робство в името на вашето „здраве“.
   СЪБУДИ СЕ НАРОДЕ, ЧЕ СЪВСЕМ СКОРО ВЕЧЕ ЩЕ Е КЪСНО…

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *