Регистрация
Публикувано на 03.10.2018 / 15:40

КОГАТО УПРАВЛЯВАТ АЛЧНИТЕ И ГЛУПАВИТЕ, В ТУНЕЛА НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ“ НЯМА КАК ДА ПРОСВЕТНЕ

ТОПРОФИКАЦИЯНАКЪДЕ ВЪРВИ ТОПЛОФИКАЦИЯТА?

Октомврийското шоково покачване на цените на парното тотално ще натежи на семейния бюджет на над два милиона българи, които и без друго едва смогват с плащането на сметките. Най-висока ще бъде цената на топлото във Велико Търново и София, последвани от други големи градове като Пловдив, Плевен, Варна, Враца. Но не само цената е причина за недоволството на абонатите на топлофикациите.

Има редица нерешени проблеми в съществуващите нормативни актове, които извеждат хората на улицата да протестират. Един от тях е изчисляването на енергията, отдадена от сградната инсталация.

В началото на тази година Върховният административен съд (ВАС) отмени формулата за изчисляване на енергията, отдадена от сградната инсталация. По отношение на заложения в тази формула физически смисъл и неговия математически израз, не може да има възражения. В нея има един коефициент 0,15, който отразява приблизително какъв е делът на енергията на сградната инсталация спрямо общата енергия на всички отоплителни тела при проектни температури на топлоносителя. Останалото е мощност, умножена по време, което представлява енергия и тя е коригирана с друг коефициент, отразяващ промените в температурата на околната външна среда. Когато всички отоплителни тела в сградата са включени и работят, енергията на сградната инсталация би могла да се изчисли сравнително правилно. Бедата идва от това, че на мощностите на отоплителните тела силно влияе субективният фактор. От човека зависи колко и кои отоплителни тела да остави да работят и кои да премахне въобще от отоплителната инсталация. От човека зависи на кое деление ще завърти термостатния вентил или ще го изключи съвсем. От човека зависи кога ще излезе в отпуск или по болест и ще изключи цялото отопление в жилището си. При тези неконтролируеми и непредвидими манипулации се променят неконтролируемо и непредвидимо мощностите на отоплителните тела, при което се променя и топлоотдаването от тръбите на вертикалната сградна инсталация. Всички тези зависимости правят физическата формула негодна и съдът правилно я отмени. Друг е въпросът, че Министерството на енергетиката (МЕ) обжалва решението на съда. Задържането на окончателното решение на петчленен състав на ВАС над формулата беше необходимо, за да има време за намиране на ново решение.

Освен това, в свое Решение № 165 от м. февруари т.г.  Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) детайлно описа редица слабости в Закона за енергетиката (ЗЕ) и Наредбата за топлоснабдяване (НТ) и препоръча мерки за отстраняването им. Със закъснение от няколко месеца министърът на енергетиката издаде заповед за сформиране на работна група за извършване на промени, в която специално се указваше, че това решение трябва да бъде в основата на обсъжданията.

На този етап, с увереност може да се каже, че тези препоръки не са взети под внимание. Основания за това има и те са следните.

Въпросът със сградната инсталация изобщо не е решен. Очаква се формулата да бъде отменена от съда и затова групата работи трескаво в друга посока. В протокол на работната група от 02.08.2018 г. е написано, че процентът на енергията от сградната инсталация спрямо общата енергия за отопление ще варира от 20 до 40 % в зависимост от избора на общото събрание на етажната собственост. Ако не се стигне до съгласие, ще се приеме 30 %. Това бих го нарекъл бягство от отговорност на нормотворците. Глупаво е и подло, да оставиш в ръцете на собствениците да си определят процента. Естествено е, че тези, които не ползват радиатори ще искат по-нисък процент, а тези които ползват – ще искат по-висок. Това ще доведе до караници, до обиди, а може би и до юмручни схватки. Освен това посочените проценти с нищо не са обосновани. Единственият аргумент е, че процентът на сградната инсталация, чиято енергия се е изчислявала по досегашната формула,  се движи в този интервал, а често пъти го надхвърля. Никой от гласуващото болшинство, обаче, не споменава, че в тази формула са се поставяли и продължават да се поставят проектни мощности, а не  реалните, както е по закон. ЗЕ изисква да се фактурира действителното потребление. Използването на проектните мощности, вместо реалните, води до изкривени сметки в посока на увеличение за най-бедните слоеве, които не ползват радиатори.

За тези неща не веднъж е сигнализирано в МЕ, но нищо не се прави, при това умишлено, което е грубо нарушаване на закона.

Възможно е съдът да отмени формулата, но според мен формулата трябва да си остане същата, само с една малка промяна. В числителя на формулата вместо действителна инсталирана мощност Qдим трябва да се напише реална инсталирана мощност Qрим. Действителната инсталирана мощност Qдим, която се използваше досега, представлява, според определение в Методиката, сумата от мощностите на действително инсталираните и работещи отоплителни тела. В това определение обаче не е казано при какви температури на топлоносителя са определени тези мощности и, в нарушение на закона, във всички сметки фирмите за дялово разпределение използват проектните мощности, при проектни температури на топлоносителя 90/70 оС.  Това не е правилно. Трябва да се използват реалните мощности на отоплителните тела, определени при реалните температури на топлоносителя, които са 70/50 оС. При реалните температури мощностите са с 35 % по-малки от тези, изчислени при проектни температури.

Точно това води до драстично увеличение на енергията на сградната инсталация.

Ако се използва реалната инсталирана мощност Qрим, която представлява енергията за отопление от изравнителните сметки, разделена на броя часове с отопление, то пресметнато чрез същата формула, ще се получи много по-малко изразходвана енергия за сградна инсталация. Тя е по-малко от 8 % и това ще бъде реална стойност. Тъй като във формулата е извършена промяна – Qдим е заменено с Qрим – то тя не е същата като отменената и от правна гледна точка няма да има проблем – отменената е заместена с друга. Ако  уважаваните членове на работната група не се съгласят с това и настояват за фиксиран процент, то този процент трябва да бъде твърдо 8 % без всякакви толеранси, плюсове или минуси и т.н.

Неспазването на Закона за енергетиката и поставянето на проектни мощности във всички разчети вместо действителни, води до изцяло грешни изравнителни сметки. Това беше написано в сигнал до Главния прокурор с вх. № 7842/18.07.2016 г.

В сигнала се искаше прокуратурата да образува досъдебно производство срещу нарушителите, но нищо такова не се случи. Прокурор от Софийска градска прокуратура, където беше изпратен сигнала, отказа да образува досъдебно производство с мотива, че нямало „достатъчно данни за извършено престъпление”. След обжалване Софийска апелативна прокуратура също заяви, че моите твърдения не съдържат данни за извършено престъпление от общ характер. Беше написано, че се иска разрешаване на частно-правен спор, който не е в правомощията на прокуратурата.

Прокурорът не е могъл да схване, че аз не водя частно-правен спор, а спор с голяма обществена значимост.

С нова жалба до Главния прокурор поисках да се отговори на въпросите: „Престъпление ли е Топлофикация да представя на абонатите грешни изравнителни сметки, срещу които те дължат пари? Престъпление ли е, че Топлофикация представя в съда неверни изравнителни сметки като факти за обосновка на съдебните искове срещу абонатите си?” Последва постановление на Върховна касационна прокуратура, в което отново и окончателно се отказва образуване на досъдебно производство с мотива, че „ не всяко извършено нарушение е равнозначно на престъпление. Нарушенията са от различен характер и различни по степен, като в престъпления са въздигнати тези, които засягат важни сфери от живота на хората”. Това последното е много странно, защото показва, че прокуратурата счита топлофикацията за не толкова важна сфера от живота на хората.

За тези действия на прокуратурата написах писмо до Председателя на Министерския съвет  и до Президента на Р България . От Министерския съвет ми отговориха, че прокуратурата е независима и нищо не могат да предприемат, а от администрацията на президента получих отговор, че писмото ми е изпратено в МЕ, т.е. при тези, срещу които съм подал сигнала. Така завърши тази преписка с прокуратурата.

Работната група заседава вече четири месеца. След тези тъй дълги заседания, с такъв многочислен състав от специалисти, по нищо не личи, че ще се извършат работещи и полезни промени в нормативната уредба. Съставът на работната група е подбран предимно от заинтересовани за запазване на статуквото ведомства и организации като Министерство на енергетиката, „Топлофикация София” ЕАД, фирми за дялово разпределение, Столична община, асоциация на топлофикационните дружества, асоциация на дружествата за топлинно счетоводство, представител на Федерацията на потребителите – бивш директор на Топлофикация София. Възприето е решенията да се гласуват и приемат с болшинство, което означава, че думата на представителите от гражданската квота не се чува изобщо. Повечето от препоръките на КЗК не се възприемат.  Не се предприема нищо, за да се спазват изискванията на стандарт БДС ЕN 834. В ЗЕ е записано, че трябва да се спазват действащите в страната стандарти. Това е стандартът, който определя условията, при които се използват индивидуалните топлинни разпределители и как се определят коефициентите, вкарвани в паметта им, за да могат да се използват при различни по големина и вид радиатори. Тези коефициенти формират показанията на разпределителите. Освен това стандартът изисква енергията за отопление на сградата да се измерва с топломер, а не да се изчислява, както това се прави сега. Стандартът задължава топлофикациите да монтират такъв допълнителен топломер и според препоръката на КЗК – за своя сметка, а не за сметка на абонатите. Съгласно този стандарт цялата енергия за отопление на сградата ще се разпределя по показанията на разпределителите. Това означава, че сградна инсталация няма да има. Нейната енергия ще бъде разпределена според консумацията на абонатите, ползващи радиатори.

От една страна, това не е справедливо. Така ще се натоварят абонатите, ползващи радиатори, да плащат цялата сградна инсталация. Но от друга страна, стандартът трябва да се спазва. Той е за страните от Европейския съюз и предполага, че всички ползват радиатори. В западните страни никой не си сваля радиаторите, защото цената, която заплаща за отопление е нищожна спрямо доходите. Не напразно, когато се въведе дяловото разпределение, в ЗЕ беше записано, че дялово разпределение се прилага само в тези сгради етажна-собственост, в които повече от 90 % ползват радиатори с разпределители. Но поради високата цена на отоплението много граждани се отказаха от услугата да ползват радиатори. Вместо да отмени дяловото разпределение за тези сгради, както е по закон, МЕ прокара поправки в закона, като задължи всички сгради да ползват дялово разпределение, независимо колко абонати в тях са се отказали. Така се получи изкривяване в съотношението на енергията от сградната инсталация към енергията за отопление на сградата и абонатите с радиатори започнаха да плащат относително по-малки сметки от тези без радиатори. За това изключително много допринесе използването в разчетите на проектните мощности, за които беше написано по-горе. Т.е. бедните, които студуват или се отопляват с алтернативни средства, бяха принудени да плащат по-големи сметки. Именно те отиват на митинги и протести и така ще продължи, ако не се оправи нормативната уредба.

Още един много тежък въпрос стои пред МЕ. В пресата имаше публикации, че някои топлофикации са пренебрегнали дяловото разпределение и сключват договори с абонатите, като предлагат твърда цена за кубик топла вода и за отопляем обем. Те са пресметнали, че това е по-добрият вариант, отколкото енергията да се разпределя с разпределители и съгласно НТ. Сключването на договори с абонатите е най-правилният вариант. Обаче „Топлофикация-София” ЕАД, фирмите за дялово разпределение и най-много МЕ са категорично против. Тук има още нещо много важно. Министерството се прави на ни чул, ни видял, че топлофикациите, които сключват договори с абонатите и са на печалба, за разлика от „Топлофикация София” ЕАД, която е с огромни загуби, всъщност нарушават закона. По закон те са длъжни да прилагат дяловото разпределение. Министерството си затваря очите и не желае да реши дилемата: да има или да няма дялово разпределение. Ако ще има, то ще трябва да се спазва закона и съответно стандарта, който изисква монтиране на допълнителен топломер за сметка на топлофикация, измерващ енергията за отопление . Да си представим за момент, че законът задължи топлофикациите в рамките на кратък срок да закупят и монтират такива топломери. Това донякъде ще подобри отчитането, но недоволството от съществуващия начин на разпределение на топлинната енергия няма да изчезне. Протестите ще продължат и топлофикациите може да преминат към индивидуални договори с абонатите. Такава практика вече има в топлофикациите в Перник, в Бургас, в Сливен. Тогава всички тези топломери ще бъдат безполезни, ще трябва да се демонтират и съхраняват на склад. Ще се повтори случаят с атомните реактори в Белене в умален мащаб. Ето защо, въпросът да има или да няма дялово разпределение е политически. МЕ съзнава това, но се страхува да вземе решение.

Много от читателите ще попитат накъде върви топлофикация и дали има светлинка в тунела. Ако се съди по дълговете на „Топлофикация София” ЕАД, от порядъка на половин милиард лева, много дълго трябва да се копае в този тунел, докато нещо просветне.

Но задължително е да се копае в правилната посока, т.е. трябва да има кой да указва посоката. Трябва да се говори истината, да се поддържа обратната връзка в системата за управление. Управляващият в копането на тунела трябва да се съобразява с напътствията, които му дават тези, които са навън и виждат светлината, което значи да се обръща внимание на знаещите и можещите.

Ще дам един пример как това го правят нашите депутати. В края на август се договорих с депутата Таско Ерменков да се срещнем и да му разкажа и потвърдя с документи това, за което писах дотук . Исках от него да постави въпроси на Министъра на енергетиката и на Министъра на правосъдието и те да му отговорят в заседание на парламентарен контрол. Той предложи да му се обадя след 04.09.2018 г., когато свърши парламентарната ваканция. Три пъти съм му писал, че искам среща с него, но той не отговаря дали може да ме приеме, избягва преките отговори. Губи се обратната връзка, следователно няма управление.

Тъжно е да се каже, но аз напълно се присъединявам към думите на бившия депутат, известния ръководител на „Движение 21” и адвокат, Татяна Дончева, казани не много отдавна по телевизията, че няма да се оправим докато ни управляват алчни и глупави хора. Тя има основания. Първото се потвърждава от решението на депутатите да не намаляват субсидиите за партиите и да индексират заплатите си на всяко тримесечие. Второто се вижда от решенията на целия управленски апарат в няколко правителства относно Южен поток, загробената атомна централа в Белене, преференциалните цени за тока. Примерите са много. А топлофикацията е тръгнала натам, накъдето и държавата – към изчезване. Лозунгът „Системата ни убива!” не е измислен от мен.

Инж. Димитър Тодоров,

завършил Московски енергетически институт

Коментари 9 за
“КОГАТО УПРАВЛЯВАТ АЛЧНИТЕ И ГЛУПАВИТЕ, В ТУНЕЛА НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ“ НЯМА КАК ДА ПРОСВЕТНЕ”

 1. Аз мисля,че трябва да се промени закона ,който бе гласуван от НС в полза на топлофикация,а именно ,че дължиш месечни вноски на топлофикация след като си се откачил от тях,а именно заради общите тръби,които минават през апартамента ти ,за което самата топлофикация трябва да ти плаща наем,че нейните тръби минават през твоята частна собственост,а не обратното както е в момента.

 2. При нас във, Фондови жилища, преди една година цели три месеца бяхме без топла вода заради мащабен ремонт със смяна на тръбите.Издържахме.Когато го привършиха,изпълнителите ни казаха,че поне за СТО години няма да имаме проблеми с парното и топлата вода.ДА,АМА,НЕ. От ДВЕ седмици почти всеки ден спират топлата вода,като копаят на всеки пет метра огромни дупки за да ремонтират.Ако някой се интересува може да види.Сега са по протежението на трамвая от депото до ул.“Йосип Щросмайер“.Между другото столичните общинари са прекръстили този човек на Йосиф-сигурно им е жал за един друг Йосиф-Сталин…София расте,но остарява бавно и със сигурни темпове с тези некадърници в управлението й. Хора идват избори замислете се.

 3. Кога ли този народ ще разбере, че основната причина пораждаща проблемите при топлоснабдяването е: произвежданата от Топлофикация топлинна енергия не притежана качеството стока, поради което няма пазар на топлината и пазарни отношения между страните.
  За да притежява произвежданата топлинна енергия, Топлофикация следва да е изпълнила задълженията си по раздел V от общите условия за продажба на топлинна енергия: V. „условия зя качество на топлоснабдяването“, а тези задължения са: 1. Продавачът е длъжен да спазва показателите и изискванията за качеството на топлоснабдяването, определени от КЕВР; 2. Продавачът е длъжен да поддържа параметрите на топлоносителя съгласно хидравличния режим и температурния график на топлопреносната мрежа от проекта, а не измисления термохидравличен график, обслужващ криминалната „доставка“ в абонатната станция.
  това е най- простата обяснение на причините пораждащи проблемите при парното.
  Топлофикация за да не произвежда топлинна енергия притежаваща качеството стока, по престъпен начин си записва в общите условия „да доставя в абонатната станция“, като укрива показателите за качество и температурния график, за да не ги прилага, и за да не доказва пред гражданите и пред съда, че ги спазва, а произвежданата топлинна енергия притежава качеството стока.
  До кога ще се возим на каруцата не невежеството и простотията, които искат индивидуален договор.
  Закона урежда продажбата на топлинната енергия на основание на писмени ДОГОВОР ЗЕ ПРОДАЖБА на топлинната енергия – чл. 38а и чл. 207 ЗЕ, само че трябва да поискаме писмено да ни предложат договор за продажба, защото монополиста не е длъжен да го предложи, а не може да ОТКАЖЕ да предложи договор за продажба на топлинна енергия. Всеки следва да поиска да му бъде предложен договор за продажба. – Това е решението.

 4. Има решение, Фандъкова ще раздава печки за отопление с пелети.

 5. 100 пъти ви казах-купете си по един Вейрон Бугати ,имат страшно парно,топло е ,малко повече горят,турете му газово и по ше ви излезе сметката.

 6. Хайде още една добавка от по-долната връзка :-)

  „Правя ли ви впечатление на човек с ужасен комплекс за малоценност?

  — За Бога, не!

  — Само такива хора прекарват живота си в тичане след жени.

  — Какво искате да кажете?

  — Помните ли какво казах за парите и за хората, които искат да обърнат наопаки закона за причината и следствието? Хората, които се опитват да заместят ума, като присвоят продуктите на ума? Е, добре, мъжът, който презира себе си, се мъчи да се сдобие със самоуважение чрез сексуални авантюри — което не може да стане, защото сексът не е причина, а следствие и израз на усещането на мъжа за собствената му стойност…

  — По-добре ми го обяснете.

  — Хрумвало ли ви е, че тук става въпрос за същото? Хората, които мислят, че богатството идва от материални ресурси и няма интелектуални корени или смисъл, са същите, който мислят — по същите причини, — че сексът е физическа способност, която функционира независимо от разума, избора или ценностните принципи. Те смятат, че тялото им генерира желание и прави избора вместо тях — все едно да можеше желязната руда сама да се трансформира в железопътни релси по собствена воля. Любовта е сляпа, казват те, сексът е глух за здравия разум и се надсмиват над усилията на всички философи. Фактически обаче сексуалният избор на мъжа е сбор от неговите фундаментални убеждения. Кажете ми какво един мъж намира за привлекателно в сексуален план и ще ви кажа цялата му житейска философия. Покажете ми жената, с която спи, и ще ви кажа каква е самооценката му. Независимо какви изопачения за добродетелността на саможертвата са му разправяли, сексът е най-дълбоко егоистичният акт, чийто мотив може да бъде единствено собственото удоволствие — опитайте се само да си представите, че се прави в името на безкористната благотворителност! — акт, който не е възможен в състояние на самоунижение, а само на самовъзвеличаване, само с увереността на мъжа, че е желан и че заслужава да бъде желан. Мъжът винаги ще бъде привличан от жената, която отразява най-дълбоката му визия за него самия, жената, чието отдаване ще му позволи да изпита — или да се престори, че изпитва — чувство на самоуважение. Мъжът, който е гордо уверен в собствената си стойност, би искал най-възвишения тип жена, достъпна за него, жената, на която се възхищава — най-силното, най-трудното завоевание, защото усещането за постижение може да получи само от притежаването на героиня, а не на празноглава уличница… Той не се стреми да… Какво има? — попита той, като видя израза по лицето на Риърдън — израз на внимание, стигащо далеч отвъд обикновен интерес в някаква абстрактна дискусия.

  — Продължавайте — напрегнато каза Риърдън.

  — Той не се опитва да придобие стойност, той се стреми да я изрази. Няма конфликт между стандартите на ума му и желанията на тялото му. Но мъжът, който е убеден в собствената си безполезност ще бъде привличан от жена, която презира — защото тя ще отразява неговото скрито аз, тя ще го освободи от обективната реалност, където той не оправдава надеждите, тя ще му даде моментна илюзия за неговата собствена стойност и моментното бягство от моралния кодекс, който го е заклеймил. Забележете противната каша, в която повечето мъже превръщат сексуалния си живот, и забележете кашата от противоречия, която поддържат като своя етика. Едното е продължение на другото. Любовта е нашият отклик на най-възвишените ни добродетели — и не може да бъде нищо друго. Оставете един мъж да опорочи своите ценности и своето виждане за съществуванието, оставете го да се преструва, че любовта не е лична наслада, а е себеотрицание, че добродетелността се състои не от гордост, а от съжаление или болка, или слабост, или жертване, че най-благородната любов е родена не от възхищение, а от милосърдие, не в отговор на ценности, а в отговор на недостатъци, и тогава той ще се разпадне на две части. Тялото му няма да го слуша, няма да откликва, ще го направи импотентен към жената, която се преструва, че обича, и ще го тласка към най-долнопробната уличница, която може да намери. Тялото му винаги ще следва неразгадаемата логика на най-дълбоките му убеждения; ако той вярва, че недостатъците са достойнства, той е проклел съществуването като зло и само злото ще го привлича. Той е проклел себе си и ще чувства, че извратеността е всичко, на което е способен да се наслаждава. Той е приравнил добродетелността с болката и ще чувства, че порокът е единственото царство на удоволствията. И после ще крещи истерично, че тялото му има порочни желания, които умът му не може да надмогне, че сексът е грях, че истинската любов е чиста емоция на духа. А после ще се чуди защо любовта не му носи нищо друго освен отегчение, а сексът — нищо освен срам… „

 7. Не са глупави, или по-точно други не са глупави.

  Но без болка няма развитие – англосаксонска мъдрост ;-)

  Например Референдума организиран при президентските избори с дори по-голям брой хора от избора на Президент показа, че ‘Народа’ иска МАЖОРИТАРНИ ИЗБОРИ :-). Това бе единстшеноти нещо, което ме накара да гласувам от мноооооого години и разбира се сбърках :-( , популацията е тълпа а не ‘народ“. Вероятно около дъното може и да стане тая трансформация, времето ще покаже . Така, че „райда“ на болката скоро няма да спре. Въпроса е на кой етап, ако се случи популацията ще порастне в ‘Народ’ или ще остане Тълпа.

  Е какво стана с обещанията на политичетата от тогава, направиха ли нещо или като унгарския Дюрчани ви показват среден пръст всеки ден ;-) ?

  “ – Разбира се, господин Риърдън, не бихте желали поведението ви да бъде разбрано погрешно. Не бихте желали да подкрепите широко разпространеното впечатление, че сте човек, лишен от социална съвест, който не се интересува от благоденствието на другите и работи единствено за собствената си печалба.

  — Работя единствено за собствената си печалба. Заслужавам я.

  Тълпата зад него изпъшка — не от възмущение, а от удивление, а съдиите срещу него мълчаха. Той продължи спокойно:

  — Не бих искал становището ми да бъде изтълкувано погрешно. Ще се радвам да го заявя за протокола. Съгласен съм напълно с фактите и с всичко, което се говори за мен по вестниците — с фактите, но не и с оценката. Не работя за нищо друго освен за собствената си печалба — която получавам като продавам продукта си на хора, които се нуждаят от него и които желаят и могат да го купят. Не го произвеждам в тяхна изгода за сметка на моите разходи и те не го купуват в моя изгода за сметка на своите разходи, аз не жертвам интереса си заради тях и те не жертват своя заради мен, ние търгуваме като равни по взаимно съгласие и с взаимна полза — и аз се гордея с всяка стотинка, която съм спечелил по този начин. Аз съм богат и се гордея с всяка стотинка, която притежавам. Спечелил съм парите си със собствени сили, чрез свободна размяна при доброволното съгласие на всеки, с който съм имал работа — доброволното съгласие на тези, които ме наеха при започването ми, доброволното съгласие на тези, които работят сега за мен, доброволното съгласие на тези, които купуват продукцията ми. Ще отговоря на всички въпроси, които се страхувате да ми зададете открито. Желая ли да плащам на работниците си повече, отколкото смятам, че е цената на услугите им? Не желая. Желая ли да продавам продукцията си за по-малко, отколкото клиентите ми са склонни да платят? Не. Желая ли да я продавам на загуба или да я подарявам? Не. Ако смятате това за лошо, постъпете с мен както ви се нрави, каквито и да са стандартите, към които се придържате. Моите са следните. Изкарвам си прехраната, както следва да го прави всеки честен човек. Отказвам да призная за вина факта на собственото си съществувание и факта, че трябва да работя, за да го поддържам. Отказвам да призная за вина факта, че съм способен да го върша и че го върша добре. Отказвам да призная за вина факта, че го правя по-добре от повечето хора; факта, че работата ми е с по-висока стойност от тази на съседите ми и че по-голям брой хора са готови да ми платят. Отказвам да се извинявам за способностите си, отказвам да се извинявам за успеха си, отказвам да се извинявам за парите си. Ако това е лошо, вземете го предвид при вашето решение. Ако обществото намира, че това е във вреда на интересите му, оставете обществото да ме унищожи. Това е моят морал и няма да приема ничий друг. Можех да ви кажа, че съм сторил за събратята си повече добрини, отколкото вие можете някога да се надявате да осъществите, но няма да го кажа, защото не се опитвам да открия в благото на другите разрешение за правото ми да съществувам, нито пък признавам благото на другите за оправдание да си присвояват имуществото ми или да съсипват живота ми. Няма да заявя, че благото на другите е целта на живота ми — моята цел е моето собствено благо и презирам онези, които отстъпват своето. Можех да ви кажа, че вие не служите на общественото благо, че ничие благо не може да бъде постигнато с цената на човешко жертвоприношение, че когато нарушавате правата на един човек, сте нарушили правата на всички, а общността на безправните същества е обречена на унищожение. Можех да ви кажа, че единственото, което сте в състояние да постигнете, е всеобщото опустошение, до което всеки мародер задължително стига, когато не му останат повече жертви. Можех да го кажа, но няма да го направя. Защото аз оспорвам не конкретната ви политика, а моралните ви предпоставки. Ако беше истина, че хората могат да постигнат добруването си, като превърнат други хора в жертвени животни, а аз бях помолен да се пренеса в жертва в името на същества, които искат да оцелеят с цената на моята кръв, ако бях помолен да служа на интересите на обществото отделно, над и срещу своя собствен интерес, щях да откажа, щях да отхвърля такова нещо като най-презряното зло, щях да се боря срещу него с всичките си сили, щях да се боря срещу цялото човечество, а ако можех да удължа живота си дори и само с миг преди да бъда убит, щях да се боря с пълна убеденост в справедливостта на своята битка и в правото на живите същества да живеят. Нека няма недоразумение относно мен самия. Ако сега събратята ми, които смятат, че те са обществото, вярват, че тяхното благо изисква жертви, тогава заявявам: „По дяволите общественото благо, не искам да имам нищо общо с него!“

  Тълпата избухна в аплодисменти. Риърдън се извърна, по-удивен от съдиите си. Видя лица, които се смееха от силно вълнение, но и лица, които молеха за помощ; той видя как мълчаливото им отчаяние изскача на свобода; видя в тях собствения си гняв и възмущение, изразени чрез дивото неподчинение на одобрителните им викове; видя погледи на възхита и на надежда. Там имаше и лица на млади немарливи мъже и на предизвикателно размъкнати жени — от онези, които започваха да дюдюкат по кинопрегледите при всяка поява на бизнесмен на екрана; те не се опитаха да направят контрадемонстрация, а мълчаха. “

  https://chitanka.info/text/33690/14#textstart

 8. Г-Н ТОДОРОВ,
  ПРЕДИ ДА СЕ ОБСЪЖДАТ ВАШИТЕ ДОВОДИ, ЕТАЖНАТА СОВСТВЕРОСТ ТРЯБВА :-P НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.133(2) ЗЕ ДА Е ДАЛА СЪГЛАСИЕ . СЪДИИТЕ ТАРИКАТСКИ ЗАОБИКАЛЯТ ТОЗИ ТЕКСТ И БЛЯБОСВАТ СЪС СЛЕДВАЩИЯ – ЧЛ.153(1)ЗЕ.
  ОСВЕН ТОВА ЧРЕЗ ИЗБРАН СВОЙ ПРЕДСТАВИТЕЛ ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ ТРЯБВА ДА ПОДПИШЕ ПИСМЕН ДОГОВОР С ДОСТАВЧИК НА. ОСМНОВАНИЕ ЧЛ.149(1)т.6 ЗЕ.
  АКО НЯМА ИЗПЪЛНЕН КОЙТО И ДА Е ОТ ЧЛ. 133(2) ЗЕ И/ИЛИ ЧЛ.149(1}т.6 ЗЕ. ДОРИ ДА СТЕ ПОЛЗВАЛИ ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ – НЕ ДЪЛЖИТЕ ПЛАЩАНЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.62. ЗЗП.
  ЧЕТЕТЕ ЗАКОНИТЕ И НЕ ТЪРСЕТЕ СГРАДНИ ИНСТАЛАЦИИ И КАК Е РАЗПРЕДЕЛЕНА ТЕ – С ТЕЗИ ТРИКЧЕТА ВИ ОТКЛОНЯВАТ ВРИМАНИЕТО.
  ТЪРСЕТЕ ПРИ ДОМОУПРАВИТЕЛ ДАЛИ ИМА ПРОТОКОЛ И ПИСМЕН ДОГОВОР.
  ЗАБЕЛЕЖЕТЕ – МЕЖДУ ДОСТАВЧИК И ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ. ЗАКОНА ДАВА ПРАВА И ДРУГ ДА Е ДОСТАВЧИК, КОГОТО МОЖЕ ДА „ПРИКРИВАТ“.
  ,

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>