Регистрация
Публикувано на 03.12.2018 / 17:07

ЗА ПЪРВИ ПЪТ! ИСТИНАТА ЗА АФЕРАТА „ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ“! КАК ВСИЧКИ ПОКРИВАТ ГОРАНОВ! И КАК ПО ПЕРФИДЕН НАЧИН ПРОКУРАТУРАТА ИЗМЪКВА ГОРАНОВ „СУХ“!

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВФАКТИТЕ: повечето от които признати публично от самия министър на финансите:

-От 2012 г. до настоящия момент той и семейството му ползват безвъзмездно чужд имот от 180 кв. м. в луксозен жилищен комплекс от затворен тип, в един от най-скъпите квартали на гр. София (кв. Изток).

-Имотът му е предоставен безвъзмездно за ползване от негов кръстник, както и кръстник на децата му. По закон кръстникът не е „роднина“. Т.е. по закон е налице предоставяне за безвъзмездно ползване на имущество от трето лице.

-Според пазарната статистика наемната цена на имот с тези параметри за периода от 2012, до настоящия момент варира от 1000 евро, до 1400 евро на месец. В никакъв случай обаче не може да се определи пазарна стойност от по-малко от 1000 евро на месец (наемна цена) на базата на всички достъпни пазарни статистики за имот с такива параметри.

-Не е налице дарение, тъй като не е осъществено безвъзмездно прехвърляне на имущество (за недвижим имот – това е нотариална сделка и подлежи на вписване), за което се дължи еднократно местен данък върху безвъзмездното прехвърляне на имущество.

-Имотът е ползван безвъзмездно не по-малко от 6 години (т.е. 72 месеца). Стойността на облагата възлиза на не по-малко от 72 000 евро или 140 820 лв.

-Безвъзмездното право на ползване не произтича от функциите, длъжността и особените привилегии на ползвателя с оглед на публичната длъжност, която заема, т.е. не му се следва по закон или др. нормативен акт.

-Това безвъзмездно ползване представлява облагаем доход, който се определя (за данъчната основа) по пазарни цени, подлежи на деклариране в годишната данъчната декларация по ЗДДФЛ и върху него се внася данък в размер на 10% от данъчната основа (съответно до края на март 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 г.)

-Този доход е трябвало да бъде деклариран, съответно данъкът да е бил внесен за него.

КАКВО СЕ ПРАВИ, А НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРАВИ, ЗАЩОТО НЯМА ДА ПРОИЗВЕДЕ ПОЛЕЗЕН ЕФЕКТ:

Проверката на министъра на финансите от КПКОНПИ е инициирана от ВКП на основание чл.82 и чл.83, т.8 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ). А от страна на самата прокуратура, предприемането на тези действия се обуславя от предположения за престъпления по чл. 283 и чл. 304б от НК.

Какво казват горните текстове:

-Текстовете от ЗПКОНПИ визират правомощията на едноименната комисия при осъществяваните от нея проверки по отношение на лица, заемащи висши държавни длъжности;

-Текстовете от НК визират злоупотребата със служебно положение, търговия с влияние и състави на корупция, и са следните:

Чл. 283. Длъжностно лице, което използува своето служебно положение, за да набави за себе си или за другиго противозаконна облага, се наказва с лишаване от свобода до три години.

Чл. 304б. (1) Който поиска или приеме дар или каквато и да е облага, която не му се следва, или приеме предложение или обещание за дар или облага, за да упражни влияние при вземане на решение от длъжностно лице или чуждо длъжностно лице във връзка със службата му, се наказва с лишаване от свобода до шест години или глоба до пет хиляди лева.

(2) Който предложи, обещае или даде дар или каквато и да е неследваща се облага на лице, което твърди, че може да упражни влияние по ал. 1, се наказва с лишаване от свобода до три години или глоба до три хиляди лева.

Действията на Прокуратурата на РБ звучат убедително за пред широката публика, но в действителност представляват перфиден начин Владислав Горанов да бъде спасен от положението и да се измъкне „сух“. Защото проверките за конфликт на интереси, злоупотреба със служебно положение или търговия с влияние най-вероятно (почти сигурно) няма да доведат до установяване на закононарушения по-конкретно по тези предмети от страна на Владислав Горанов.

Казано по друг начин, случващото се е все едно на извършител на „убийство“ да се прави проверка за „грабеж“.

По този почин се държи и БСП за България, отново насочвайки общественото внимание към КПКОНПИ и инициираната от ВКП проверка.

В тази посока насочва общественото внимание и самият Владислав Горанов, вероятно с голяма доза увереност, че ако се работи точно в това направление, няма да излезе нищо.

ИЗВОД: Всички покриват Владислав Горанов.

Включително. и ПГ на БСП за България, ако не насочи общественото внимание и това на компетентните институции, в правилната посока.

КАКВА Е ПРАВИЛНАТА ПОСОКА И КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПОЛОЖЕНИЕТО, В КОЕТО СЕ НАМИРА МИНИСТЪРЪТ НА ФИНАНСИТЕ:

1. Извън морално укоримото поведение на министъра на финансите, са налице достатъчно данни за престъпление по чл. 255 от НК, който гласи:

Чл. 255. (1) Който избегне установяване или плащане на данъчни задължения в големи размери, като:

1. не подаде декларация;

2. потвърди неистина или затаи истина в подадена декларация;…

се наказва с лишаване от свобода от една до шест години и с глоба до две хиляди лева.

(3) Когато данъчните задължения са в особено големи размери, наказанието е лишаване от свобода от три до осем години и конфискация на част или на цялото имущество на виновния.

(4) Ако до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд необявеното или неплатеното данъчно задължение бъде внесено в бюджета заедно с лихвите, наказанието по ал. 1 …. е лишаване от свобода до две години и глоба до петстотин лева, а по ал. 3 – лишаване от свобода до три години и глоба до хиляда лева.

Чл. 93, т. 14 от НК определя: „Данъци в големи размери“ са тези, които надхвърлят три хиляди лева, а „данъци в особено големи размери“ са тези, които надхвърлят дванадесет хиляди лева.

NB: С оглед на размера на недекларирания доход и дължим данък (над 140 000 лв. доход, данъкът е поне 14 000 лв.), ако ВГ не е декларирал същия и не е внесъл данък за него, ще е налице избягване и установяване на данъци в особено големи размери (над 12 000 лв.).

II.Налице е христоматиен пример за отклонение от данъчно облагане по смисъла на данъчния закон или по-конкретно по смисъла на чл. 77 от ЗДДФЛ, във връзка с чл. 16, ал. 2, т.2 от ЗКПО:

Чл. 77 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) гласи:

„Чл. 77.  При определяне на задълженията на лицата по този закон в случаите на сделки между свързани лица, на сделки, сключени при условия, чието изпълнение води до отклонение от данъчно облагане и прилагане на пазарни цени, трансфери, свързани с определена база, както и за лихви по финансов лизинг, се прилагат съответно разпоредбите за предотвратяване на отклонението от данъчно облагане от Закона за корпоративното подоходно облагане.”

Чл. 16. От Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) гласи:

Чл. 16. (1) Когато една или повече сделки, включително между несвързани лица, са сключени при условия, чието изпълнение води до отклонение от данъчно облагане, данъчната основа се определя, без да се вземат под внимание тези сделки, някои техни условия или тяхната правна форма, а се взема под внимание данъчната основа, която би се получила при извършване на обичайна сделка от съответния вид по пазарни цени и насочена към постигане на същия икономически резултат, но която не води до отклонение от данъчно облагане.

(2) За отклонение от данъчно облагане се смята и:

….

2. договорите за заем за послужване или друго безвъзмездно предоставяне за ползване на материални или нематериални блага;

Какво казва чл. 10 от ЗДДФЛ?

Чл. 10. (1) В зависимост от източника видовете доходи по този закон са:

….

6. доходи от източници по чл. 35, както и доходи, облагаеми с окончателни данъци по този закон.

(2) В зависимост от формата на плащане доходите могат да бъдат парични и непарични.

(4) Непаричните доходи се остойностяват в български левове към датата на придобиването им по пазарна цена.

По смисъла на чл. 35, т.6 от ЗДДФЛ, облагаем е и доходът от всички други източници, които не са изрично посочени в този закон и не са обложени с окончателни данъци по реда на този закон или с окончателни данъци по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане.

ИЗВОД 1: Ползвайки безвъзмездно (без да плаща) чуждо имущество, предоставено му от трето лице се е обогатил имуществено, като е получавал непаричен доход. Този доход се остойностява по пазари цени към момента на получаване (към всеки съответен месец на безвъзмездно ползване). Този непаричен доход подлежи на облагане с данък върху доходите на физическите лица, съответно подлежи на деклариране в годишната данъчна декларация и за него трябва да бъде внесен данък.

Освен това самият вид правоотношения в конкретния случай попадат самостоятелно в категорията „отклоняване от данъчно облагане“.

 ВЪПРОСИ към ИЗВОД 1:

Декларирал ли е Владислав Горанов в годишните си данъчни декларации по ЗДДФЛ през 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 г. горепосочените доходи (възлизащи общо за периода 2012-2018 г. на не по-малко от 140 000 лв. по пазарни цени?

Платил ли е ДДФЛ в размер на 10% за тях (или не по-малко от 14 000 лв. (общо за периода 2012-2018 г.)?

Ако не е!

ИЗВОД 2:

Предвид горепосочените факти и обстоятелства (включително лични публични самопризнания), правни категории и законови текстове:

Налице е отклоняване от данъчно облагане по смисъла на чл. 77 от ЗДДФЛ, във връзка с чл. 16 от ЗКПО от страна на министъра на финансите, като в допълнение към тези действия (безвъзмездно ползване на материални блага по повод на отношения с несвързани по смисъла на закона лица) министърът на финансите (за периода 2013-2018 г., включително) не е декларирал облагаем, непаричен доход (по смисъла на чл. 10 ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 35 от ЗДДФЛ) и не е внесъл дължимия данък по смисъла на ЗДДФЛ. По пазарни цени размерът на така получения непаричен доход възлиза на не по-малко от 140 000 лв., а дължимият за него данък възлиза на не по-малко от 14 000 лв. без лихвите.

По смисъл на чл. 93, т. 14 от НК е налице избягване на данъци в особено големи размери (над 12 000 лв.)

С оглед на гореизложеното е налице престъпление по чл. 255, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Наказателни кодекс, за което се предвижда наказание в размер по чл. 255, ал. 3 от същия кодекс.

КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ НАПРАВИ, А НЕ СЕ ПРАВИ В МОМЕНТА:

I.Да се подаде сигнал до ПРБ, въз основа на горното и да се изиска от нея проверка. Тази проверка обаче не трябва да се възлага от прокуратурата на КПКОНПИ, а директно на НАП (нищо че НАП е подопечна на финансовия министър).

II.Преди проверката ПРБ да изиска (има право на това по ДОПК) от НАП всички годишни данъчни декларации на ВГ от 2013 г. до 218 г., включително (целта е преди последваща проверка да се изиска документите, за да не се окаже после, че някой в НАП ги е коригирал, подменил).

III.Впоследствие ПРБ да възложи на НАП проверка и доклад (в кратки срокове) дали министърът на финансите е декларирал горепосочените непарични доходи в годишните си данъчни декларации, съответно дали е внесъл данък върху доходите за тях (за периода 2013 – 2018 г., включително.

IV.На политическо и обществено равнище да се разкрие гореописаната проблематика, защото става въпрос за наличие на основателни съмнения за отклоняване от данъчно облагане и избягване на данъци в особено големи размери и то, не от кой да е, а от министъра на финансите, който по закон и съгласно държавното ни устройство е гарантът за спазването на данъчното законодателството и защита интересите на фиска. Това не е земеделският, а финансовият министър все пак.

Afera.bg

Коментари 33 за
“ЗА ПЪРВИ ПЪТ! ИСТИНАТА ЗА АФЕРАТА „ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ“! КАК ВСИЧКИ ПОКРИВАТ ГОРАНОВ! И КАК ПО ПЕРФИДЕН НАЧИН ПРОКУРАТУРАТА ИЗМЪКВА ГОРАНОВ „СУХ“!”

 1. Значи България си има един финансов министър бездомник. Срамота. И той ще оговаря за общите пари, при положение, че не може да се справи със собствения си бюджет.

 2. Темата е неуместна за плащането на данък , защото данък дължи наемодателя а не наемателя … Не може да се пище така най – малко се запознайте с кодекса да не говорим че чл.146 и 147 НК са също актуални по темата .

  1. В този казус няма договор за отдаване под наем на недвижим имот, а безвъзмездно ползване на имот отрето лице т. е непарични доходи и данакът си се дължи от получателят му ! Подава се ГДД по чл 50 от ЗДДФЛ до 30 април на годината следваща придобиването на непарични доходи по пазарни цени.

 3. Така значи ако една фирма позволи на управителя си да кара служебна кола и служебно жилище забележете дължи каквоооо, точно така данък уйкенд, а какво дължи един министър когато ползва безвъзмездно години наред апартамент? Точно така нищоооо дори и обяснение

 4. защо на дясното кутре липсва нокът за почистване на ухо, ноздра и заседнала храна в зъбите? Защо?
  Левак ли е?
  На коя ръка беше засечен онзи скъп ръчен часовник?

  И собственникът и използвачът са атакуеми за неплащане на данъци за 50 месеца около сумата която вещо лице би определило като най-вероятен наем, чистачка, охрана, ток, вода отопление…

  В тази ситуация е твърде вероятно Кръстник за да запази реномето си, бизнеса си и моралния си облик да каже че министърът му се е отплащал с министерски хватки и информации.

  А за да има равновесие министърът да покаже как Кръсникът го е изнудвал и натикал насила да живее „безплатно“ в неговия апартамент.

  За 60 месеца, така и дядъ Кръстьо е уязвим че не е платил данъци за с висока степен на убеденост за дълбока вероятност за наличието и за двамата на „използвани полезни ползи“.

 5. Оглушителна тишина струи от редиците на патриотите, които след редица гафове, наредени на опашка пред прокуратурата, чакат да видят как ще им се радвият случаите, тръпнещи да излязат на сухо от крими далаверите, в които са се оплели.
  Странната им тишина и причините, поради които мълчат, коменитра евродепутатът Николай Бареков, който прогнозира, че те нямат шанс да влязат в следващия парламент и сега стоят и лапат за последно.
  „Трети ден откъм психиатрията на Обединените Идиоти “Сините каси” не се чуват обиди, пиянски крясъци и шум. Само мляскане и миши църкания. Явно пациентите си пият редовно медикаментите….Прокуратурата си е свършила добре работата с продадените нелегално паспорти, а МВР са обискирали за по-сигурно пищовите. В момента ПатрЕотите слушкат и папкат, папкат и слушкат….Според агенцията на премиерския началник кабинет Р. Бъчварова те вече са паднали на 2% и понеже повече няма да видят парламент сега са им облекли усмирителните ризи и папкат като за последно.“

 6. Виждате ли как го правят във Франция? Не са хубави тези неща , но в БГ няма друг начин. С мирни протести и “ нека дойдат следващите“, няма да стане. Да припомня само, че във Франция са рязали глави на крале, за да са добре днес и да имат хората блага и привилегии. Демокрацията, върховенството на закона, благата, привилегиите и всички други придобивки за обикновените хора се извоюват и се бранят всеки ден пламенно. Няма друг начин. Иначе хиените лакоми мачкат безмилостно.

 7. Хора, тук не е Америка, не можете да го хванете за данъци. Има малка но съществена разлика. В САЩ се формира ФБР и има желание да спрат мафията. Тук кръстникът е издънка на ДС шеф, учил бъдещите дансаджии в библиотекарския. Държавата е превзета. Законите не работят. Нужна е сила, за да бъдат наложени законите.

 8. Цялата хунта от ОПГ герб е сбор от лъжци, крадци и престъпници. Българи освестете се и тази измет от властта изметете. Ако не го направите Ви чакат мъки, тегло, нищета.

 9. Е какво като се даде на НАП, най много шефа на НАП да го направят дупетат……
  Да си припомним тъщата и шесте апартамента на ЦВИНОКИО…..

 10. Веселина,
  Качи като главна тема думите на Владислав Горанов пред Бойко Борисов за да може ПРОКУРАТУРАТА да се самосезира..
  “ Шефе, ти си на 55и оттук нататък САМО с политика може да се занимаваш.Аз съм на 30, моите колеги станаха милионери,А пък аз стоя в тази зала за 2000 лева на месец и дните ми минават безсмислено. Имам две деца, мисля за трето, как да ги издържам?
  … АКО ИМАШЕ ПОНЕ ПОЛИТИЧЕСКА КЛАСА У НАС,
  АКО ИМАШЕ СМИСЪЛ КАТО ЕКСПЕРТ ДА СТОЯ В ПАРЛАМЕНТА, НО СЕГА В ПАРЛАМЕНТА НЯМА НИЩО СВЪРЗАНО С ПОЛИТИКАТА И ЕКПЕРТНОСТТА…

  Ето го признанието и на двамата че ние не сме ПРАВОВА ДЪРЖАВА И МАФИЯТА Е В ПОЛИТИКАТА И Е НАЧЕЛО НА ДЪРЖАВАТА ..ЕТО ГО ПРИЗНАНИЕТО…

 11. Поздравления, Афера! Позволявам си една бележка и едно допълнение:
  1. С оглед всички налични материали не само от публикации, предавания и др. под. в медиите, а вкл. и публично направени признания на самия ВГ, налице са законен повод и достатъчно данни по см. на чл. чл. 207 – 211 от НПК за образуване на досъдебно производство. А не проверка, по време на която се събират само сведения, понеже при тази дейност не могат да се извършват процесуално-следствени действия, вкл. за събиране на доказателства по НПК, поради което събраните при проверката сведения, каквато е целта й, нямат доказателствена стойност. Така събраните сведения биха могли да служат евентуално единствено като обосновка за наличие на достатъчно данни за образуване на досъдебно производство. Извършването на проверка не е нищо друго, освен отказ на прокуратурата за образуване на досъдебно производство, въпреки наличието на законен повод и достатъчно данни за извършено престъпление. Т. нар. проверки се извършват въз основа на ИНСТРУКЦИЯ № И-208/11.02.2014 г. на ПРБ и № Із-191/10.02.2014 г. и МВР, публикувана на ведомствения сайт на Прокуратурата на Република България, с § 1 от която е отменена предишна ИНСТРУКЦИЯ изх. № 89/10.03.2011 г. на ПРБ, Із-673/16.03.2011 г. на МВР, издадени от Главния прокурор на Р България и министъра на вътрешните работи, за провеждане на предварителни проверки, които не са нормативни актове. По повод оспорване на тази от 2014 г. във Върховния административен съд, VІІ отд. е образувано и висящо адм. д. № 5252/2018 г., съдебно заседание по което е проведено на 08.10.2018 г., на което е даден ход по същество и е обявено за решаване.
  2. При образуване на досъдебно производство, прилагане на чл. чл. 62, 68, 69, 72 от НПК.

 12. ХОРА ТОЗИ ЦЪРВУЛ ОТ ДУНАВСКИЯ КЕМБРИДЖ Е НЕ КОЙ ДА Е ..А ЗАЕМАЩИЯ ДЛЪЖНОСТА МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ В ДЪРЖАВАТА…
  АКО ТОЙ САМ НАРУШАВА ЗАКОНИТЕ КОИТО БИ ТРЯБВАЛО ДА СЪБЛЮДАВА И ПРИЛАГА
  ПО НАДЛЕЖНИЯ РЕД..КАК ТОГАВА ЩЕ ИСКАТЕ ОТ ОБИКНОВЕНИТЕ ГРАЖДАНИ ДА ГИ ИЗПЪЛНЯВАТ?! В СЛУЧАЯ ИМА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ И НАЙ МАЛКОТО ТЪРГОВИЯ С ВЛИЯНИЕ И СЛУЖЕБНО ПОЛОЖЕНИЕ..ИЗВИНЯВАЙТЕ НО ТОЗИ ПОЛУГРАМОТЕН ИНДИВИД КЛАСИЧЕСКИ ПОЛУПРОВОДНИК ОТ ДУНАВСКИЯ КЕМБРИДЖ НЕ БИ ТРЯБВАЛО ПОВЕЧЕ ДА Е НА ТОЗИ ПОСТ И ТРЯБВА ДА Е В АРЕСТА ПОДОБНО НА ПЕТРОВА И ИВАНЧЕВА..ЗАКОНА ВАЖИ ЗА ВСИЧКИ..НАЛИ ВСИЧКИ СМЕ РАВНИ ПРЕД ЗАКОНА ИЛИ ИМА ЕДНИ КОИТО СА ПО- РАВНИ ОТ НАС? ДА НЕ БЪДЕ!!?
  ТАЗИ ВЛАСТ ВИЛНЕЕ В ДЪРЖАВАТА КАТО СЛОН В СТЪКЛАРСКИ МАГАЗИН И Е РЕДНО ДА СИ ПОНЕСЕ ЗАСЛУЖЕНОТО НАКАЗАНИЕ..
  АКО ИСКАМЕ ДА СМЕ ПРАВОВА ДЪРЖАВА ЗАКОНИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ СПАЗВАТ ОТ ВСИЧКИ БЕЗ ИЗКЛЮЧЕНИЕ..АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ.ДА Е ЧЕЛ И МИСЛИЛ КОГАТО Е ПОДАЛ ДАНЪЧНИАТА ДЕКЛАРАЦИЯ..ЕТО ЗАЩО ПРЕДИ НЯКОЛКО ДНИ ПИСАХ..
  1 ЧЕТЕТЕ
  2 МИСЛЕТЕ
  3 СЛЕД ТОВА ДЕЙСТВАЙТЕ .
  КАКТО Е ПИКАЛ НА КРИВО ДА Е ГЛЕДАЛ И МИСЛИЛ..СЕГА РАЗБРАХТЕ ЛИ КАК ДЕЙСТВА ЗАКОНА И ЗАЩО ТРЯБВА ДА СЕ
  1 ДА СЕ ЧЕТЕ
  2 ДА СЕ МИСЛИ НАВРЕМЕ
  3 ДА СЕ ПОСТЪПВА СПОРЕД ИСТИНАТА И ЗАКОНА.
  ВИДЯХТЕ ЛИ ЗА СЕТЕН ПЪТ ЧЕ ТАЗИ ПАСМИНА ОТ ГЕРБ НАЧЕЛО С БАЙ ХУЙ ОТ БАНКЯ НЕ СА КОМПЕТЕНТНИ ДА ИЗПЪЛНЯВАТ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ ПОНЕЖЕ НЯМАТ ИДЕЯ КАКВО Е ПРАВОВА ДЪРЖАВА И КАВО ОЗНАЧАВА РАЗДЕЛЕНИЕТО НА ВЛАСТИТЕ СПОРЕД КОНСТИТУЦИЯТА..ДА МЕ ПРОЩАВАТ АМА ОЩЕ ЕДИН ПЪТ ЩЕ ГО НАПИША ТА БЕЛКИМ ГО ПРОЧЕТАТ И РАЗБЕРАТ…
  ТОВА ПРАВИТЕЛСТВО И ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИНАТА НАРОДНО СЪБРАНИЕ СА ПОЛУГРАМОТНИ ИНДИВИДИ НЕКОМПЕТЕНТНИ ПОЛУПРОВОДНИЦИ БЕЗУМЦИ ЗЕЛЕНИ ТИКВИ ОТ БОСТАНА ГЕРБ НАЧЕЛО С ГЛАВНАТА ПРАЗНА КРАТУНА БАЙ ХУЙ ОТ БАНКЯ..ЗАЩОТО
  1 НЕ СА ЧЕЛИ ТОВА КОЕТО ТРЯБВА
  2 НЕ СА ОСМИСЛИЛИ И РАЗБРАЛИ ЗА КАКВО СА ИЗБРАНИ И КАКВИ СА ИМ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА.
  3 НЕ СА ПОСТЪПИЛИ НИТО ЕДИН ПЪТ СПОРЕД ИСТИНАТА И ЗАКОНИТЕ В СТРАНАТА ЗАЩОТО НЕ СА ЧЕЛИ И МИСЛИЛИ КАКТО ТРЯБВА И НЕ МОГАТ ДА ПОСТЪПВАТ АДЕКВАТНО ЗАЩОТО НЯМАТ ЗНАНИЕ А ТО НЕ ИДВА ТОКУ ТАКА А ТРЯБВА ЧЕТЕНЕ..С ЛЪЖИ И ЛАКАРДИИ НЕ МОЖЕ ДА СЕ УПРАВЛЯВА..ШОУТО С ПИЩОВИТЕ И МИЛИАРДИТЕ СВЪРШИ..ИЗПИТВАЙТЕ НЕЩАТА..
  РАЗБРАТЕ ЛИ СЛАВИ ЗАЩО НЕ МОЖЕ ДА Е ВОДАЧ НА НАРОДА..
  И БАРЕКОВ Е СЪЩИЯ..
  И С ХАРИЗМИ КАТО НА БАЙ ХУЙ НЕ СТАВА…
  СЪС СЛОВОБЛУДСТВО КАКТО КАЗВА КЕВОРКЯН НЕ СТАВА ..ЗНАНИЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ПРИДОБИТОТО И ОСМИСЛЕНО ЗНАНИЕ Е НУЖНО..НАРОДЕ ? ? ??
  ДЕЛА СА НУЖНИ ОТ ВСИЧКИ А НЕ ПРАЗНИ ПРИКАЗКИ И ОТКРОВЕНИ ЛЪЖИ И ЛАКАРДИИ..
  ЗАПОМНЕТЕ ДЕЛА ДЕЛА И ПАК ДЕЛА…
  ЧЕТЕТЕ
  МИСЛЕТЕ
  И СЛЕД ТОВА ДЕЙСТВАЙТЕ
  ТОЛКОВА Е ПРОСТО.. МНОГО ПРОСТО Е ЗА ОНЕЗИ КОИТО ИМАТ ЗНАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО…
  ТАКИВА ХОРА НИ ТРЯБВАТ И ГИ ИМА МЕЖДУ НАС САМО ТРЯБВА ДА СЕ ОТКРИЯТ..И ТОВА Е НАШАТА ЗАДАЧА ДОКАТО НЕ СИ ИЗПЪЛНИМ ЗАДАЧАТА ДА НАМЕРИМ ТЕЗИ ХОРА И ДА ГИ ПОСТАВИМ ОТПРЕД НИКОГА НЯМА ДА СЕ ОПРАВИМ ..
  И ГОСПОД ДА СЛЕЗЕ ОТ НЕБЕТО НЕ БИ НИ ПОМОГНАЛ ,АКО НИЕ НЕ СИ ПОМОГНЕМ И НЕ ПОСТЪПВАМЕ СПОРЕД ИСТИНАТА НИЩО НЯМА ДА ПРОМЕНИМ И ВСЕ РОБИ ЩЕ СИ ОСТАНЕМ..

 13. ХОРА ТОЗИ ЦЪРВУЛ ОТ ДУНАВСКИЯ КЕМБРИДЖ Е НЕ КОЙ ДА Е ..А ЗАЕМАЩИЯ ДЛЪЖНОСТА МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ В ДЪРЖАВАТА…
  АКО ТОЙ САМ НАРУШАВА ЗАКОНИТЕ КОИТО БИ ТРЯБВАЛО ДА СЪБЛЮДАВА И ПРИЛАГА
  ПО НАДЛЕЖНИЯ РЕД..КАК ТОГАВА ЩЕ ИСКАТЕ ОТ ОБИКНОВЕНИТЕ ГРАЖДАНИ ДА ГИ ИЗПЪЛНЯВАТ?! В СЛУЧАЯ ИМА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ И НАЙ МАЛКОТО ТЪРГОВИЯ С ВЛИЯНИЕ И СЛУЖЕБНО ПОЛОЖЕНИЕ..ИЗВИНЯВАЙТЕ НО ТОЗИ ПОЛУГРАМОТЕН ИНДИВИД КЛАСИЧЕСКИ ПОЛУПРОВОДНИК ОТ ДУНАВСКИЯ КЕМБРИДЖ НЕ БИ ТРЯБВАЛО ПОВЕЧЕ ДА Е НА ТОЗИ ПОСТ И ТРЯБВА ДА Е В АРЕСТА ПОДОБНО НА ПЕТРОВА И ИВАНЧЕВА..ЗАКОНА ВАЖИ ЗА ВСИЧКИ..НАЛИ ВСИЧКИ СМЕ РАВНИ ПРЕД ЗАКОНА ИЛИ ИМА ЕДНИ КОИТО СА ПО- РАНИ ОТ НАС? ДА НЕ БЪДЕ!!?
  ТАЗИ ВЛАСТ ВИЛНЕЕ В ДЪРЖАВАТА КАТО СЛОН В СТЪКЛАРСКИ МАГАЗИН И Е РЕДНО ДА СИ ПОНЕСЕ ЗАСЛУЖЕНОТО НАКАЗАНИЕ..
  АКО ИСКАМЕ ДА СМЕ ПРАВОВА ДЪРЖАВА ЗАКОНИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ СПАЗВАТ ОТ ВСИЧКИ БЕЗ ИЗКЛЮЧЕНИЕ..АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ.ДА Е ЧЕЛ И МИСЛИЛ КОГАТО Е ПОДАЛ ДАНЪЧНИАТА ДЕКЛАРАЦИЯ..ЕТО ЗАЩО ПРЕДИ НЯКОЛКО ДНИ ПИСАХ..
  1 ЧЕТЕТЕ
  2 МИСЛЕТЕ
  3 СЛЕД ТОВА ДЕЙСТВАЙТЕ .
  КАКТО Е ПИКАЛ НА КРИВО ДА Е ГЛЕДАЛ И МИСЛИЛ..СЕГА РАЗБРАХТЕ ЛИ КАК ДЕЙСТВА ЗАКОНА И ЗАЩО ТРЯБВА ДА СЕ
  1 ДА СЕ ЧЕТЕ
  2 ДА СЕ МИСЛИ НАВРЕМЕ
  3 ДА СЕ ПОСТЪПВА СПОРЕД ИСТИНАТА И ЗАКОНА.
  ВИДЯХТЕ ЛИ ЗА СЕТЕН ПЪТ ЧЕ ТАЗИ ПАСМИНА ОТ ГЕРБ НАЧЕЛО С БАЙ ХУЙ ОТ БАНКЯ НЕ СА КОМПЕТЕНТНИ ДА ИЗПЪЛНЯВАТ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ ПОНЕЖЕ НЯМАТ ИДЕЯ КАКВО Е ПРАВОВА ДЪРЖАВА И КАВО ОЗНАЧАВА РАЗДЕЛЕНИЕТО НА ВЛАСТИТЕ СПОРЕД КОНСТИТУЦИЯТА..ДА МЕ ПРОЩАВАТ АМА ОЩЕ ЕДИН ПЪТ ЩЕ ГО НАПИША ТА БЕЛКИМ ГО ПРОЧЕТАТ И РАЗБЕРАТ…
  ТОВА ПРАВИТЕЛСТВО И ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИНАТА НАРОДНО СЪБРАНИЕ СА ПОЛУГРАМОТНИ ИНДИВИДИ НЕКОМПЕТЕНТНИ ПОЛУПРОВОДНИЦИ БЕЗУМЦИ ЗЕЛЕНИ ТИКВИ ОТ БОСТАНА ГЕРБ НАЧЕЛО С ГЛАВНАТА ПРАЗНА КРАТУНА БАЙ ХУЙ ОТ БАНКЯ..ЗАЩОТО
  1 НЕ СА ЧЕЛИ ТОВА КОЕТО ТРЯБВА
  2 НЕ СА ОСМИСЛИЛИ И РАЗБРАЛИ ЗА КАКВО СА ИЗБРАНИ И КАКВИ СА ИМ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА.
  3 НЕ СА ПОСТЪПИЛИ НИТО ЕДИН ПЪТ СПОРЕД ИСТИНАТА И ЗАКОНИТЕ В СТРАНАТА ЗАЩОТО НЕ СА ЧЕЛИ И МИСЛИЛИ КАКТО ТРЯБВА И НЕ МОГАТ ДА ПОСТЪПВАТ АДЕКВАТНО ЗАЩОТО НЯМАТ ЗНАНИЕ А ТО НЕ ИДВА ТОКУ ТАКА А ТРЯБВА ЧЕТЕНЕ..С ЛЪЖИ И ЛАКАРДИИ НЕ МОЖЕ ДА СЕ УПРАВЛЯВА..ШОУТО С ПИЩОВИТЕ И МИЛИАРДИТЕ СВЪРШИ..ИЗПИТВАЙТЕ НЕЩАТА..
  РАЗБРАТЕ ЛИ СЛАВИ ЗАЩО НЕ МОЖЕ ДА Е ВОДАЧ НА НАРОДА..
  И БАРЕКОВ Е СЪЩИЯ..
  И С ХАРИЗМИ КАТО НА БАЙ ХУЙ НЕ СТАВА…
  СЪС СЛОВОБЛУДСТВО КАКТО КАЗВА КЕВОРКЯН НЕ СТАВА ..ЗНАНИЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ПРИДОБИТОТО И ОСМИСЛЕНО ЗНАНИЕ Е НУЖНО..НАРОДЕ ? ? ??
  ДЕЛА СА НУЖНИ ОТ ВСИЧКИ А НЕ ПРАЗНИ ПРИКАЗКИ И ОТКРОВЕНИ ЛЪЖИ И ЛАКАРДИИ..
  ЗАПОМНЕТЕ ДЕЛА ДЕЛА И ПАК ДЕЛА…
  ЧЕТЕТЕ
  МИСЛЕТЕ
  И СЛЕД ТОВА ДЕЙСТВАЙТЕ
  ТОЛКОВА Е ПРОСТО..НАЛИ ЗА ОНЕЗИ КОИТО ИМАТ ЗНАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО.
  ТАКИВА ХОРА НИ ТРЯБВАТ И ГИ ИМА МЕЖДУ НАС САМО ТРЯБВА ДА СЕ ОТКРИЯТ..И ТОВА Е НАШАТА ЗАДАЧА ДОКАТО НЕ СИ ИЗПЪЛНИМ ЗАДАЧАТА ДА НАМЕРИМ ТЕЗИ ХОРА И ДА ГИ ПОСТАВИМ ОТПРЕД НИКОГА НЯМА ДА ОПРАВИМ ..
  И ГОСПОД ДА СЛЕЗЕ ОТ НЕБЕТО АКО НИЕ НЕ СИ ПОМОГНЕМ И НЕ ПОСТЪПВАМЕ СПОРЕД ИСТИНАТА НИЩО НЯМА ДА ПРОМЕНИМ И ВСЕ РОБИ ЩЕ СИ ОСТАНЕМ..

 14. Ви сваляйки шапка за ПерфектнияТуторат по Данъчно Право&Юриспруденция – позволете да Изкажем КвинтЕсенцията, г-це Томова :
  - Идентитетът на Режимите на Кремъл, както в Русия така И на задунайкаю .

 15. Това е „нещо“ в „белите държави“ в Кочината е само няколко страници писаници. Затова и пернишкия толуп гледа тъпо, нагло и злобно, щото е част от Кочината и за него е само писаница.
  Извод: Снайпер !

 16. Защо този арогантен плъх е толкова важен? Защо цяла държава го обгрижва?

 17. Влади Горанов ми е като дете. Дойде при мен и ми каза: „Шефе, ти си на 55 и оттук нататък само с политика може да се занимаваш. Аз съм на 30, моите колеги станаха милионери, а пък аз стоя в тази зала за 2000 лева и дните ми минават безсмислено. Имам две деца, мисля за трето, как да ги издържам? Ако имаше поне политическа класа у нас, ако имаше смисъл като експерт да стоя в парламента, но сега в парламента няма нищо, свързано с политиката и експертността“, заяви Борисов в интервю за в. „Преса“.

  1. ЕТО ГО ПРИЗНАНИЕТО ОТ УСТАТА И НА БАЙ ХУЙ И НА СТРАХЛИИЯ КАНЦЕЛАРСКИ ПЛЪХ.ЧУЙТЕ ГО

   *** ……АКО ИМАШЕ ПОНЕ ПОЛИТИЧЕСКА КЛАСА У НАС ..,АКО ИМАШЕ СМИСЪЛ КАТО ЕКПЕРТ ДА СТОЯ В ПАРЛАМЕНТА, НО СЕГА В ПАРЛАМЕНТА НЯМА НИЩО СВЪРЗАНО С ПОЛИТИКАТА И ЕКПЕРТНОСТТА..**..
   БОЙКО БОРИСОВ ЗА ДУМИТЕ НА ГОРАНОВ

   ЗА ТОВА ПРИЗНАНИЕ ПРОКУРАТУРАТА ТРЯБВА ДА СЕ САМОСЕЗИРА..ТЕ ПРИЗНАВАТ ЧЕ НЯМА ПРАВОВА ДЪРЖАВА И РАЗДЕЛЕНИЕ НА ВЛАСТИТЕ А ИМА САМО И ЕДИНСТВЕНО МАФИЯ
   МАФИЯ МАФИЯ МАФИЯ
   МАФИЯ..РАЗБРАХТЕЛИ??!!
   МАФИЯ 30 ГОДИНИ МАФИЯ ПРИЗНАТО И ОТ ДВАМАТА…ТОВА КАЗВА ВСИЧКО….
   В ПАРЛАМЕНТА НЯМА НИЩО
   В ПРАВИТЕЛСВОТО СЪЩАТА РАБОТА
   ИМА САМО РАЗПЛУТИ ТИКВИ ВЪВ БОСТАНА
   НА МАФИЯТА НАРЕЧЕНА ГЕРБ.ТОВА Е…

 18. Г-жо Томова, поздрави за тази публикация и за юристите, които са Ви консултирали!
  Имам само едно скромно питане – ДОКОГА?!…
  Докога всичко това ще го има само в честните разследващи Медии, а няма да е предмет на дейността на разследващите Органи?
  Докога ще властва тази политическа мафия, независимо от прокламираните лозунги и издиганите разноцветни знамена, която тъпче и унизява всичко ценно на един славен народ?
  За кой ли път ще кажа – от другия край на света ще дойда на барикадата, като най-прост войник, ама вие я вдигнете!

  1. Освен всичко описано остава и един въпрос, понеже безплатен обяд няма, какво е материалната полза и облага на този, който“безвъзмездно“ уж е предоставил този апартамент. Защото като получаваш, трябва и да даваш

 19. Е ако и Министъра на Финансите не знае какво трябва да декларира и се прави на 3 и 1/2…..
  Нали като Данъчен е почнал!!!!!!!Наистина ли за такива тиквундери ни взема…………

  1. Незнанието на закона (фин.мин. да не знае закона???), не ОНЕВИНЯВА този, който го е нарушил….

 20. Много добър анализ. Всичко е вярно. Сега да имахме и прокуратура, ех…

 21. КАКВОТО И ДА СЕ ОПИТАТ ДА НАПРАВЯТ ЯСНО СЕ ВИЖДА ОТ ВСИЧКИ,ЧЕ ЦАРЯТ НА МАФИЯТА ВЪВ ВЛАСТТА БАЙ ХУЙ ОТ БАНКЯ Е ГОЛ И НАСРАН ДО УШИТЕ И ТОЙ И НЕГОВИТЕ МИНИСТРИ КМЕТОВЕ И ОЩЕ КАКВОТО СЕ СЕТИТЕ..НЯМАТ АБСОЛЮТНО НИКАКВИ ИЗВИНЕНИЯ ПОКАЗВАТ ЗАКОНИТЕ И КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВСЕКИДНЕВНО ПРЕД ОЧИТЕ НА ВСИЧКИ НАС И НЯМАТ МОРАЛНОТО И ЗАКОННО ПРАВО ДА ПРОДЪЛЖАВАТ ДА СА НА ВЛАСТ. ЕДИНСТВЕНИЯТ ИЗХОД Е ОСТАВКА НА ЦЯЛОТО ПРАВИТЕЛСТВО И ПРЕДСРОЧНИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ НЕЗАБАВНО СЕЗИРАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ ОТ СТРАНА НА ПРОКУРАТУРАТА ЗА ВСИЧКИ ЗОЛУМИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ДОКАРАЛИ ДЪРЖАВАТА ДО СТАБИЛНОСТ В МИЗЕРИЯТА.
  ТОВА ПОКАЗВА ЧЕ СА МАФИОТСКИ КАРТЕЛ БЕЗ ПРЕЦЕДЕНТ В СВЕТОВНАТА ИСТОРИЯ..ПОЗОР..
  ХОРА СЪБУДЕТЕ СЕ ВЕЧЕ
  12 .12. 2018 Е БЛИЗО 12 ЧАСА НА ПЛОЩАДА ПРЕД НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЕЛАТЕ ВСИЧКИ..
  ДА ГИ ИЗМЕТЕМ И СВАЛИМ ОТ ВЛАСТТА..
  ДО ТОГАВА БДЕТЕ.. РАЗЯСНЯВАЙТЕ НА СВОИТЕ БРАТЯ ЗА ДА СЕ ОРГАНИЗИРАТ..
  ЧЕТЕТЕ
  МИСЛЕТЕ
  ДЕЙСТВАЙТЕ
  ОТ СЪН ДЪЛБОК СЕ СЪБУДЕТЕ ..СТАНИ СТАНИ ЮНАК БАЛКАНСКИ СРЕЩУ ТИРАНИНА
  БАНКЯНСКИ БАЙ ХУЙ.

 22. ТОЯ, ВЛАДИТО, КАКВА МУ Е ТАЯ ДУПКА НА ЧЕЛОТО? ДА НЕ БИ ОТТАМ ДА СА МУ ИМПЛАНТИРАЛИ КОКТЕЙЛА ОТ ГЬОНСУРАТЛЪК С ТЪПЕГЬОЗЛЪК, КОИТО ДЕМОНСТРИРА С НЕПРИКРИТА ГОРДОСТ!?

 23. ей, доживях нещо смислено в афера по отношение на данъчни престъпления на представител на властта, да прочета
  бъдете сигурни обаче, че и нови данъчни декларации могат да се изфабрикуват/ако вече не е направено, колко му е…
  какъв срам доживяхме, вместо от уличната престъпност, да се страхуваме от престъпността на „белите якички“

 24. 2+2=5
  бащата на КРЬСТНИКА е Христо САРИЕВ бивш шеф на 7 ГУ на комунистическата ДС /ЦИОУ/,в 7 ГУ на ДС е рабоитил като прошнуровчик на секртени папки кадровика на ГЕРБ и Дьржавата гусин Ц. ЦВЕТАНОВ
  бащата на КРЬСТНИКА е вербовчик на бизнесмена ПЕТКО РУСИНОВ ликвидатора-приватизатор на ОКЕАНСКИ РИБОЛОВ които пьк предава ОКЕАНСКИ в чиито активи влизат ФИШ ПОРТ Бургас /вход-изхода на БЕЛОто/ на бизнес дамата банкерка ЦВетелина БОРИСЛАВА/щерка на Б.Карагьозов офицер от 1 пгу дс/ която е прекалено близка с премиера ,така банкерката прилапва и става собственичка на важен стратегически пункт ,Отделно от тия факти мин.ГОРАНОВ е лично предложен на БОИКО от неговия авер ИВАН САЗДОВ /бивш УБОтеляк на баи Тошо кьдето навремето мачкали заедно с БОИКО ушите на 1-я / и собсвеник на тенис клуб БАНКЯ
  ГОРАНОВ е от крьга на бившата министьрка ЕМИЛИЯ МАСЛАРОВА ДАЛА добьр старт в бизнеса с износ на помаци-строители на екс президента ПЛЕВНАНЛИЕВ имено неговата фирма е 1-та която има лиценз за износ на работници навьн и всичко това е с подкрепата на ДС генерали от службите

  1. Подполковник не може да бъде началник на управление – длъжността е генералска.

 25. Богатите не приличат на останалите; те плащат по-малко данъци. Болшинството граждани не са безразлични по какъв начин става обогатяването.

Вашият отговор на адв. Костадинов Отказ

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>