Публикувано на 28.08.2008 / 17:29

Гората на Витоша е унищожена заради неправителствените организации

 

 

В редакцията на afera.bg се получи отговор на твърденията на коалиция “За да остане природа в България” от 26.08.2008 г. Поместваме го дословно:

След като се запознахме с твърденията на неправителствените организации от т.нар. коалиция “За да остане природа в България” се убедихме, че за пореден път някой се опитва да манипулира общественото мнение с измислена “информация”. Това не следва да бъде подминато с мълчание.

1. Едно от твърденията на т.нар. коалиция е, че “анонимен инвеститор застрашава Природен парк Витоша”, което няма допирни точки с истината. “Витоша ски” АД е основен собственик на ски-съоръженията на територията на ПП “Витоша”.

2. За модернизирането на съществуващата ски зона „ Витоша ски” АД започна изработването на подробен устройствен план на Туристическа и ски зона „Алеко”. Тези действия са в съотвествие с чл. 7 от Закона за устройството и застрояването на Столична община, чл. 111 от Закона за устройство на територията и действащия план за управление на Природен парк “Витоша”. Специализираният подробен устройствен план е в процес на разработване, като към момента се провеждат проектни проучвания. За консултанти сме поканили водещи специалисти по проектиране на ски центрове и по екология от Канада, Австрия и Швейцария.

3. Когато подробният устройствен план е готов, ще бъде представен пред обществеността, за да изрази мнение и препоръки. Ше бъде извършена екологична оценка, ще бъде съгласуван с принципала на територията – Държавната агенция по горите и ще бъде внесен за приемане от Столичния общински съвет., т.е. ще се извършат всички процедури и регулации, определени от закона. При всички положения новият подробен устройствен план ще съответства на изискванията на Плана за управление на ПП”Витоша”, в който в раздел Б3 е определена зона за ски спорт и туризъм, допуска се и се насърчава подмяната на съществуващите ски-съоръжения, които са морално и физически остарели, както и редица други дейности, свързани с обособената зона.

4. Нелепо е твърдението, че съгласно изработвания план се предвижда изсичането на 200 декара гори, когато планът все още не е готов.

Уместно е да отбележим обаче, че гората на Витоша вече е унищожена именно поради активната дейност на неправителствените организации, които преди десет години са спрели извозването на заразената дървесина с корояд. Това е способствало за бурното развитие на този вредител и унищожаването на хиляди декари гора. Явно се разчита на късата памет на българите и някой се опитва да ни вмени чужда вина – унищожаването на горите вече е факт и това е ясно на всички.

Дори и неправителствените еко организации не могат да отрекат, че на Витоша не е направено нищо в последните три десетилетия, че материалната база е безвъзвратно остаряла и амортизирана. Престъпление е до столицата да се намира такава уникална възможност за масов спорт и туризъм, и тя да не бъде използвана. Естественото решение е модернизирането на съществуващата ски зона и срещу това никой не може да възрази. Действията са в рамките на закона и за това не бива да се допуска създаването на обществено напрежение от група хора, получили “информация” по неведоми пътища. Искаме категорично да отречем твърденията на коалиция „За да остане природа в България”, защото ако ги подминем с мълчание ще помогнем на тези, които ги разпространяват да се опитат да приложат древната максима, че една лъжа повторена сто пъти се превръща в истина.

„Витоша ски”АД

Коментари 0 за
“Гората на Витоша е унищожена заради неправителствените организации”

  1. Чл. 17. (1) В резерватите се забраняват всякакви дейности, с изключение на:
    5. (нова, ДВ, бр. 28 от 2000 г.; изм., бр. 77 от 2002 г.) потушаване на пожари и санитарни мероприятия в горите, увредени вследствие на природни бедствия и каламитети.
    (4) (Нова, ДВ, бр. 28 от 2000 г.; доп., бр. 77 от 2002 г.) Санитарните мероприятия по ал. 1, т. 5 се извършват с разрешение от Министерството на околната среда и водите, издадено след положително научно становище от Българската академия на науките и положително решение на Националния съвет по биологичното разнообразие.
    Гората сама ще се въстанови

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *