Регистрация
Публикувано на 15.03.2018 / 15:21

БЕЗОБРАЗНО ЕДНА ГОДИНА ДАНС&ПРОКУРАТУРА МАЧКАТ СЪДИЯ ОТ СГС, ЧЕ „ИЗДАЛ КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ“, ВЪПРЕКИ ЧЕ САС ПОСТАНОВЯВА, ЧЕ НЯМА НАРУШЕНИЕ! СХЕМАТА ЗА НАТИСК „КОПИ ПЕЙСТ“ С ГИЛОТИНИРАНЕТО НА ГЕОРГИ ГАТЕВ!

СЪДИЯ ТОНИ ГЕТОВНа 2.11.2017 АФЕРА публикува:

СКАНДАЛ! ДАНС ПОДЛАГА СЪДИЯ ОТ СГС ТОНИ ГЕТОВ НА БЕЗПРЕЦЕДЕНТНА БЕЗУМНА ПРОВЕРКА И НАТИСК СЛЕД ОПРАВДАТЕЛНАТА МУ ПРИСЪДА ПО ДЕЛОТО „СВЕТЛОЗАР ГЕОРГИЕВ“, ДНЕС ПОТВЪРДЕНА ОТ САС! СЛЕД ГЕОРГИ ГАТЕВ, ПОРЪЧКОВО ДАНС ПРАВЯТ ОПИТ ДА „СГОТВЯТ“ И СЪДИЯ ГЕТОВ!

Съдия Тони Гетов от Софийски градски съд постанови на първа инстанция оправдателна присъда по делото, образувано срещу варненския съдия Светлозар Георгиев след шумно оповестена акция на прокуратурата.

След оповестената оправдателна присъда, съдия Тони Гетов моментално бе подложен на безпрецедентна проверка от страна на ДАНС. Съдия Тони Гетов от СГС е „предаден“ на ДАНС, след като е „докладван“ от страна на прокурора по делото срещу варненския съдия Светлозар Георгиев – прокурор Ивайло Занев.

Така ДАНС започва да рови съдия Тони Гетов, защото … бил нарушил чл.114 от Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация.

Според корифеите на прокурорската и дансаджийската мисъл съдия Тони Гетов бил цитирал „исканията за разрешение за използване на СРС в друг явен и публичен документ, какъвто са мотивите към присъдата по „делото Светлозар Георгиев“.

И сега – забележете! – от април 2017 година, когато съдия Тони Гетов произнася оправдателната присъда по делото срещу варненския съдия Светлозар Георгиев – И ДОСЕГА!!! – той продължава да е обект на извършвана проверка от ДАНС, което в прав текст означава психологически тормоз и натиск, оказван върху независим съдия.

ЗАЩОТО!:

На втора инстанция по същото дело срещу съдия Светлозар Георгиев, Софийски апелативен съд не само потвърждава оправдателната присъда на съдия Тони Гетов от СГС, но и в мотивите си буквално пише, че съдия Гетов не само не е направил никакви нарушения по отношение Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация, а Е ТРЯБВАЛО ДА ПОСТЪПИ ТОЧНО ТАКА, КАКТО Е ПОСТЪПИЛ В КАЧЕСТВОТО СИ НА СЪДИЯ!

Ето и откъс от Решение№ 464 гр. София, 01.11.2017 г.СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД – НО, първи състав, в публичното заседание на 28- ми септември през две хиляди и седемнадесета година в състав:Председател: Снежана Душкова Членове: ИванСтойчев, Карамфила Т., в което е постановено следното:

„...Следващият въпрос, предизвикал бурната реакция на държавното обвинение, са изразените от СГС „известни резерви“, с които са кредитирани веществените доказателствени средства, изготвени в резултат на използваните специални разузнавателни средства.

Във връзка с тази част от мотивите на първата инстанция във въззивния протест се релевира нарушение „най – малкото на чл. 114 от ППЗЗКИ“, тъй като извадки от класифицирани документи, каквито несъмнено са исканията за разрешение за използване на СРС, били цитирани в друг явен и публичен документ, какъвто са мотивите към присъдата.

Така описаното нарушение на чл. 114 от ППЗЗКИ по принцип може да бъде реализирано по посочения начин, но при преценката дали това е сторено, следва да се реши на първо място въпросът налице ли е реално огласена в публичен и явен документ, не каква да е информация пренесена от класифициран документ, а такава, която попада в приложното поле и се ползва със специалната защита на Закона за защита на класифицираната информация. Несъмнено с посочената специална защита се ползва само информацията изчерпателно изброена в Приложение 1 към чл. 25 от ЗЗЗКИ – Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като държавна тайна.

Прегледът на действащата редакция на посочения списък показва, че относима към настоящия случай може да бъде единствено т.6 която е формулирана така: „ Информация относно използвани съгласно законовите разпоредби специални разузнавателни средства(технически средства и/или способите за тяхното прилагане).“

С оглед правилата на граматическото тълкуване, съдържанието поставено между скоби, несъмнено пояснява съдържанието на предходния текст. Така се достига до извода, че защитена от закона е не каква да е информация относно използвани СРС, а две конкретни категории такава:

1. технически средства – несъмнено се касае за конкретните технически характеристики и възможности на същите, и

2. способите за тяхното прилагане.

Няма спор, че исканията за разрешение за използване на СРС не съдържат технически характеристики на апаратурата или веществата, които компетентните органи възнамеряват да използват. Поле за тълкуване има единствено относно това може ли явното обсъждане на исканията в публично заседание и след това в мотивите към съдебния акт да доведе до огласяване и компрометиране на способите за тяхното прилагане. Макар и постановено не по така формулиран въпрос сериозни относими към тази преценка мотиви се съдържат в произнасянето на ОСНК на ВКС с Тълкувателно решение №4 от 03.12.2014 г. по т.д.№4/2014г.

С решението си по т.1 от посоченото TP ВКС е приел, че във всички случаи, за да приложи чл. 263 от НПК и да проведе закрито заседание съдът не може да изхожда само от факта на налични по делото В., получени чрез използването на СРС, а следва да прецени дали конкретните доказателствени материали действително съдържат държавна тайна. За да достигне до този извод, наред с останалото, ВКС е приел че: „ Информацията съдържаща се във В. не може да бъде държавна тайна единствено с оглед начина и на придобиване – чрез СРС, какъвто смисъл е имала отменената т.8 от Списъка. Не е възможно и определянето и като такава единствено, поради отразяване на видовата принадлежност на използваните СРС по т. 6 от Списъка в съответните писмени документи….В тях се възпроизвеждат единствено законови формулировки, които не са тайни. (виж.стр.5 от TP)

Описаната от ВКС ситуация е идентична с процесната, тъй като използваните способи за прилагане на СРС са описани единствено с изразите на закона, дословно с думите, с които са изброени като видове в чл.2 ал.З от Закона за специалните разузнавателни средства. Очевидно информация с такъв обем и степен на конкретност няма как, да е защитена от т.6 от Списъка, най малкото, защото се съдържа и в Закона за специалните разузнавателни средства, документ които е несъмнено явен и публичен и излагането на по- нататъшни аргументи в тази насока рискува да изглежда нелепо.

Предвид изложеното дотук, СГС не е разгласил държавна тайна, обсъждайки конкретното съдържание на исканията описано по – горе.

В известна степен той е бил и длъжен да стори това, за да обоснове по същество правилния си извод, че СРС са експлоатирани по предвидения в закона ред -чрез надлежни искания от оправомощено лице (председателят на Д.) и след надлежни разрешения от компетентен орган по аргумент на чл. 15 ал.4 т.1 от ЗСРС вр. чл.174 ал.5 от НПК, както и в сроковете, посочени в дадените разрешения.

Ползването на посочените по-горе СРС е възможно на основание чл. 177 ал.2 от НПК, доколкото обвинението, повдигнато на подс. Г. по настоящото дело е за тежко умишлено престъпление по глава VIII от НК.“

След двете оправдателни присъди по делото срещу варненския съдия Светлозар Георгиев – на СГС и на САС, предстои трета инстанция – във ВКС на 26 март.

В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ЕДНА ГОДИНА ОБАЧЕ, ДАНС ПРОДЪЛЖАВА ДА ПРОВЕРЯВА И ДА РОВИ СЪДИЯ ТОНИ ГЕТОВ ЗА НЕЩО, КОЕТО БЕЗАПЕЛАЦИОННО Е УСТАНОВЕНО ОТ СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД – ЧЕ СЪДИЯТА НЕ Е ИЗВЪРШИЛ НИКАКВИ НАРУШЕНИЯ, КОИТО ИСКАТ ДА МУ ВМЕНЯТ ПРОКУРАТУРАТА И ДАНС!

Това е вторият магистрат, който е подложен на невъобразима абсурдна проверка от страна на ДАНС и прокуратурата, само защото е имал някакво касание с делото срещу съдия Светлозар Георгиев и това, което е сършил в качеството си на съдия, очевадно не е харесало на прокуратура и ДАНС.

Първият, който бе гилотиниран безобразно, и който също бе подложен на абсурдни обвинения от страна на ДАНС и прокуратурата, свързани и с делото срещу съдия Светлозар Георгиев, бе заместник председателя на Бюрото на контрол върху СРС – Георги Гатев.

Вместо да провери и разследва БЕЗОБРАЗИЯТА НА ДАНС, ПОРЪЧКОВО ВЪРШЕНИ СРЕЩУ НЕУДОБНИ МАГИСТРАТИ, ГЛАВНИЯТ ПРОКУРОР НЕ САМО МЪЛЧИ, А ОЧЕВИДНО ТОЛЕРИРА И ПОДБУТВА ТЕЗИ МРАКОБЕСИЯ!

КОЙ в тази държава ще излезе и официално ще обясни защо един съдия е подложен на терор от страна на ДАНС В ПРОДЪЛЖЕНИЕ ВЕЧЕ НА ГОДИНА, само защото е постановил оправдателна присъда, без да е нарушил никакъв закон за издаване на класифицирана информация? Нещо повече! – по-горната инстанция Софийски апелативен съд ясно и категорично в решението си, потвърдило присъдата, обяснява, че съдия Гетов не нарушил закона и дори е бил задължен като съдия да стори това, заради което го подлагат на проверки ДАНС и прокуратурата!

Оставяме на вас изводите – в машина за какво е превърната ДАНС с любезното съдействие на главния прокурор и прокуратурата.

Всеки магистрат може да бъде смазан, само защото не е угоден на „светата троица“, управляваща държавата и „съдебната и система“.

П.П. Апропо, именно съдия Тони Гетов произнесе обвинителна присъда и осъди Цветан Цветанов. Мислите ли, че това се забравя от ония, които си произвеждат мишени, неудобни за властта им?

Afera.bg

Коментари 8 за
“БЕЗОБРАЗНО ЕДНА ГОДИНА ДАНС&ПРОКУРАТУРА МАЧКАТ СЪДИЯ ОТ СГС, ЧЕ „ИЗДАЛ КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ“, ВЪПРЕКИ ЧЕ САС ПОСТАНОВЯВА, ЧЕ НЯМА НАРУШЕНИЕ! СХЕМАТА ЗА НАТИСК „КОПИ ПЕЙСТ“ С ГИЛОТИНИРАНЕТО НА ГЕОРГИ ГАТЕВ!”

  1. Ми то всичко е ясно! От последното изречение трябваше да почне статията. Къде „служи“ съпругата на Цв. Цв. – в ДАНС, от тук на сетне нещата са ясни………

  2. Айй, са са сетИх, чи кога дойде време за последна истинация, сложИх базз за Цецо Шестицата и спичелих. Две бири и пет кибапчета, ма тоа ни ги даде, голема манга е.

  3. „светата троица“
    Аферисти, ще се спомина от смях със свЕтата троИца варели пълни с лой. Е, има ли някъде по-идиотска държава от тая!?

  4. ДАНСаджииските безобразия минават всякакви граници. Тия станаха като румънското СЕКУРИТАТЕ.Само че всички знаем какво се случи с ЧАУШЕСКУ.

    1. СЕ-КУР-И-ТАТЕ ама друг път… тъпи цигански курове и курви, ‘ма няма кой да ги насмете тия паразити!

  5. Аз искам да припомня на управляващите,че няма вечни победители и вечни победени.примери много.

  6. С лъжкинята здравка какво стана? да не е сложат за награда за правилните показания и зам районен прокурор? Или след оправдателната присъда набедения съдия трябва да е спука от дела.

Вашият отговор на Дух с мустачки Отказ

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>